Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠE

platný předpis

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. listopadu 2019 pod čj. MSMT-37206/2019-1 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy ekonomické v Praze.
………………….
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol


Článek 1
Úvodní ustanovení

Výběrovým řízením podle Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠE (dále jen „Řád“) se:

a) obsazují pracovní místa akademických pracovníků podle § 70 a § 77 odstavec 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákona o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),

b) obsazují místa ředitelů dalších součástí VŠE podle čl. 16 Statutu VŠE,

c) mohou obsazovat místa vedoucích zaměstnanců.

Tento řád se nevztahuje na pracovní místa mimořádných profesorů.

Článek 2
Obsazování pracovních míst akademických pracovníků

(1) Výběrové řízení na pracovní místa akademických pracovníků dalších součástí vypisuje rektor a na pracovní místa akademických pracovníků fakult vypisuje děkan příslušné fakulty (dále jen vypisovatel). Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa, nebo v případě, že akademický pracovník přechází z jedné součásti vysoké školy na jinou součást vysoké školy a jeho dosavadní náplň práce se po přechodu nezmění.

(2) Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno ve veřejné části internetových stránek VŠE nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášky a současně oznámeno nejpozději v den zveřejnění Mzdovému a personálnímu oddělení (mpo@vse.cz).

(3) V textu vypsání výběrového řízení musí být určeno zejména:

a) označení pracovního místa, pracoviště a oboru,

b) kvalifikační a jiné předpoklady uchazeče pro obsazení pracovního místa,

c) předpokládaný termín, od kdy má být pracovní místo obsazeno a délka trvání pracovního poměru,

d) předpokládaný rozsah úvazku; není-li úvazek u pracovního místa přímo uveden, rozumí se každé jedno pracovní místo v rozsahu plného týdenního úvazku v součtu (tzn., že každé jedno vypsané pracovní místo může být obsazeno několika vhodnými uchazeči, jejichž součet sjednaných úvazků bude nejvýše 40 hodin týdně),

e) termín a místo pro podání přihlášky,

f) seznam dokladů povinně předkládaných s přihláškou do výběrového řízení, minimálně dle odstavce 4 tohoto článku.

(4) Uchazeč předkládá vždy:

a) profesní životopis,

b) přehled pedagogické a publikační činnosti,

c) prostou kopii dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech; v průběhu výběrového řízení uchazeč předloží i originály těchto dokladů.

(5) Před koncem lhůty pro podání přihlášek uchazečů jmenuje vypisovatel výběrového řízení k vyhodnocení přihlášených uchazečů nejméně čtyřčlennou komisi; jednoho ze členů jmenuje předsedou komise. Alespoň jednoho člena komise jmenuje vypisovatel z řad členů Akademického senátu VŠE, resp. z řad členů akademického senátu příslušné fakulty. Členem komise je zpravidla přímý nadřízený obsazovaného pracovního místa. Při sestavování komise je vypisovatel povinen dbát vysoké odborné úrovně a morální bezúhonnosti jejích členů, při dodržení výše uvedených zásad též dbá na genderovou vyrovnanost členů komise.

(6) Předseda komise řídí další průběh výběrového řízení a svolává zasedání jmenované komise. Komise může uchazeče přizvat k osobnímu pohovoru nebo přednášce, nebo z výběru vyloučit uchazeče, který zjevně nesplňuje požadavky stanovené ve vypsaném výběrového řízení.

(7) Vyhodnocení výsledků výběrového řízení komise provede nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podávání přihlášek, v odůvodněných případech může vypisovatel na žádost předsedy komise tuto lhůtu prodloužit.

(8) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Komise se usnáší formou veřejného hlasování, nerozhodne-li komise o hlasování tajném, vždy však bez přítomnosti uchazeče. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj většina přítomných členů komise. Každý člen komise má jeden hlas.

(9) Komise vyhotovuje o svém jednání (svých jednáních) zápis, v jehož závěru uvádí výsledek hlasování (u veřejného včetně hlasů jednotlivých členů) a stanoví pořadí uchazečů. Závěrem může být též konstatování, že žádný z uchazečů neodpovídá požadavkům na obsazované pracovní místo. Zápis ve formě doporučení vypisovateli podepisuje předseda komise i každý její člen.

(10) Předseda komise nebo jím pověřený člen předkládá zápis vypisovateli bez zbytečného odkladu. Ten rozhodne o přijetí či nepřijetí komisí hodnocených uchazečů, nebo o dalším postupu do 30 dnů ode dne, kdy mu byl zápis komise se závěry výběrového řízení předán. Uchazečům následně vypisovatel oznámí, zda ve výběrovém řízení uspěli nebo neuspěli.

(11) Zápis a dokumentace úspěšného uchazeče se stává podkladem pro přijetí zaměstnance do pracovního poměru a bude uložena do osobního spisu zaměstnance. Dokumentace neúspěšného uchazeče je uchována vypisovatelem po dobu 6 měsíců od oznámení uchazeči.

Článek 3
Obsazování pracovních míst ředitelů dalších součástí VŠE

(1) Výběrové řízení pro obsazování míst ředitelů dalších součástí VŠE vypisuje rektor.

(2) Pro výběrové řízení na místa uvedená v odstavci 1 se použije postup podle čl. 2 přiměřeně.

Článek 4
Obsazování pracovních míst dalších vedoucích zaměstnanců

(1) Rektor, děkan, nebo kvestor mohou v rozsahu své řídící působnosti rozhodnout o vypsání výběrového řízení pro obsazení míst vedoucích zaměstnanců, zejména zaměstnanců řídících více oddělení nebo pracovišť.

(2) Pro výběrové řízení na místa uvedená v odstavci 1 se použije postup podle čl. 2 přiměřeně.

Článek 5
Přechodná ustanovení

Výběrová řízení zveřejněná podle dosavadního předpisu registrovaného MŠMT pod čj. 685/2008-30, budou dokončena podle předpisu platného v době zveřejnění výběrového řízení.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a pracovních míst vybraných vedoucích funkcí VŠE ze dne 23. května 2008 registrovaný MŠMT pod čj. 6 685/2008-30.

(2) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE dne 30. září 2019.

(3) Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Tento Řád nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.