Provoz služebních vozidel (PK 1/2023)

platný předpis

Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Tomáš Horský Ing. Tomáš Zouhar
Útvar/funkce: Vedoucí OSM kvestor
Datum: 15. 3. 2023
Podpis: Ing. Tomáš Horský, v.r. Ing. Tomáš Zouhar, v. r.
Platnost od: 1. 4. 2023 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. 4. 2023 Účinnost do: odvolání

1. Účel

Příkaz vymezuje zásady používání a provoz služebních motorových vozidel na VŠE. Stanovuje postup objednávání, schvalování a evidenci služebních jízd, využití služebních vozidel a nákladů v rámci hlavní a doplňkové činnosti VŠE. Směrnice je závazná pro všechna pracoviště školy v areálu VŠE Žižkov, v areálu JM a areálu Třebešín. Potřeby ostatních pracovišť FMJH a SÚZ na přepravu se řídí opatřením děkana FMJH, resp. ředitele SÚZ.

2. Objednávání služebních jízd

Potřeby útvarů VŠE zabezpečuje referent autodopravy v rámci Odboru správy majetku.

Ke služebním jízdám s rozlišením destinace po Praze/mimo Prahu služební vozidla objednávají oprávněné osoby alespoň 4 pracovní dny před jízdou prostřednictvím webového formuláře: https://osm.vse.cz/zadanka-o-prepravu/. Oprávněnou osobou se rozumí sekretář-asistent těchto vedoucích zaměstnanců: děkani, prorektoři, rektor a kvestor. Do 2 pracovních dní od přijetí požadavku referent autodopravy e-mailem oprávněné osobě požadavek potvrdí či zamítne v závislosti na plánované kapacitě služebních vozidel.

2.1 Náklady na služební cesty mimo Prahu

V případě služebních jízd mimo území Prahy referent autodopravy současně e-mailem zasílá předpokládané paušální náklady za ujeté kilometry a čekací dobu řidiče příslušnému správci rozpočtu k odsouhlasení. Správce rozpočtu předpokládané náklady na služební cestu spolu se zdrojem úhrady v odpovědi referentovi autodopravy e-mailem bezodkladně potvrdí. Po uskutečnění služební jízdy referent autodopravy dle skutečně ujetých kilometrů a čekací doby řidiče připraví interní převod nákladů a e-mailem zašle příslušnému správci rozpočtu ke schválení.

2.2  Přeprava ve zvláštních případech

Taxislužbu lze použít pro přepravu osob při výjimečných situacích, kdy vlastní autodoprava VŠE nemá kapacitu pro zajištění požadované přepravy. Vyúčtování cesty taxislužbou hradí žadatel z určených prostředků správcem rozpočtu daného pracoviště.

3. Provoz služebních vozidel

3.1 Denní záznam jízd

Řidiči služebních vozidel VŠE jsou povinni vést denní záznam jízd. Tiskopis (příloha č. 1) vyplní před výjezdem služebního vozidla a doplní po ukončení jízdy. Každou provedenou jízdu potvrdí svým jménem a podpisem jak řidič, tak i přepravovaná osoba. Řidiči jsou povinni každý měsíc předávat řádně vyplněné denní záznamy jízd referentovi autodopravy, který vede evidenci uskutečněných jízd dle schválených požadavků služebních jízda vyplněných denních záznamů jízd.

3.2 Vyúčtování PHM

Referent autodopravy sleduje z výkazů záznamů jízd v návaznosti na normu spotřeby podle druhu jízdy (v rámci Prahy, mimo Prahu) a podle ročního období (letní norma: březen až listopad, zimní norma: prosinec až únor) spotřebu pohonných hmot. Uzávěrku spotřeby PHM a čerpání nákladů za předcházející měsíc vypracuje nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení faktury CCS a výpisu z karty CCS.

4. Závěrečná ustanovení

Průběžnou kontrolou dodržování této směrnice je pověřen vedoucí OSM. Tímto příkazem rektora se ruší SR 7/2007  Používání a provoz služebních motorových vozidel.

5. Přílohy

Příloha č. 1:  Denní záznam jízd

 

  • Odpovědná osoba: Ing. Tomáš Horský
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: