Ochrana a realizace práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na VŠE (SR 1/2011)

platný předpis, verze: 1

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností upravuje ochranu a realizaci práv duševního vlastnictví v rámci vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec/student zejména k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje v platném znění, a způsob nakládání s těmito výsledky.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: prof. JUDr. Martin Boháček, Ph.D. (stav dokumentu: 0) Mgr. Jaroslava Eislerová prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Útvar/funkce: vedoucí PRAV prorektorka pro vědu a výzkum rektor
Datum: 29. 11. 2011 30. 11. 2011 30. 11. 2011
Podpis: Mgr. Jaroslava Eislerová, v.r. prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c., v.r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., v.r.
Platnost od: 2.5.2011 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 2.5.2011 Účinnost do: odvolání

1. Úvod

Tato směrnice upravuje postupy VŠE a autorů/původců/řešitelů/spoluřešitelů jednotlivých typů předmětů autorského práva/práv souvisejících a průmyslového vlastnictví při vzniku a realizaci práv k předmětům autorského práva a průmyslového vlastnictví, které vznikly při plnění úkolů plynoucích z pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu autorů/původců/řešitelů/spoluřešitelů k VŠE při výzkumu, vývoji a inovacích (dále VaVaI), příp. v rámci plnění studijních povinností.

Podle § 16 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění je stanovena povinnost veřejné vysoké školy upravit vnitřním předpisem způsob nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen VaVaI).

2. Vymezení pojmů

 1. Předmět práv duševního vlastnictví je výsledek duševní činnosti, který je nový. Pro účely této směrnice se jedná zejména o předměty práva průmyslového vlastnictví a autorská díla.
 2. Ochrana předmětů průmyslového vlastnictví vzniká zápisem patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek nebo topografií polovodičových výrobků do rejstříku příslušného úřadu.
 3. Původce je fyzická osoba, která vytvořila předmět průmyslového vlastnictví vlastní tvůrčí činností. V případě této směrnice se jedná o fyzickou osobu v pracovním poměru nebo v jiném pracovněprávním vztahu k VŠE nebo o studenta VŠE.
 4. Spolupůvodce je fyzická osoba, která vytvořila předmět průmyslového vlastnictví vlastní tvůrčí činností společně s jinými osobami. Spolupůvodci jsou spolumajiteli předmětu průmyslového vlastnictví v rozsahu, v jakém se podíleli na jeho vytvoření a nebo jak si mezi sebou vzájemně stanoví.
 5. Komerční využití průmyslového vlastnictví (komercializace) je finanční zhodnocení vlastnictví VŠE, např. prostřednictvím průmyslových licencí, nabytím obchodního podílu VŠE na základě vložení předmětu průmyslového vlastnictví jako nepeněžitého vkladu do spin-off, formou smluvního výzkumu apod.
 6. Autor je fyzická osoba, která dílo vytvořila. V případě souborného díla jako celku též fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala či uspořádala.
 7. Pracovištěm jsou fakulty, instituty, katedry, oddělení a další útvary VŠE.
 8. Zaměstnavetelem je Vysoká škola ekonomická v Praze, sídlem nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, IČ: 61384399.
 9. Projektem VaVaI se pro účely této směrnice rozumí vymezení úkolů, předpokládaných postupů a výstupů a věcných, časových a finančních, popř. i právních podmínek směřujících k naplnění stanoveného cíle. Cíle, úkoly, postupy a předpokládané výstupy a podmínky projektu jsou vymezeny v dokumentaci projektu.
 10. Poskytovatel/vyhlašovatel je organizační složka státu, územní nebo samosprávný celek, fyzická nebo právnická osoba, popř. orgán EU, mezinárodní či zahraniční instituce, která rozhoduje o poskytnutí prostředků na projekt (dále jen „podpora“) a která tuto podporu poskytuje. Poskytovatel též stanovuje cíle a podmínky pro podávání žádosti o podporu projektu, vyhodnocování a principy řízení projektu. Poskytovatelem/vyhlašovatelem může být i VŠE, popř. jednotlivé fakulty VŠE (interní projekt), viz zvláštní předpisy vydané VŠE.
 11. Uchazeč je fyzická nebo právnická osoba (popř. i organizační složka státu či organizační jednotka ministerstva), která podává návrh projektu a uchází se o poskytnutí podpory.
 12. Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bylo poskytovatelem rozhodnuto o přidělení podpory. Vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem upravuje písemná smlouva o poskytnutí podpory vybraného projektu nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory. VŠE může být v pozici žadatele/příjemce podpory.
 13. Účastníkem projektu/partnerem je fyzická nebo právnická osoba (popř. i organizační složka státu či organizační jednotka ministerstva), která spolu s příjemcem řeší část projektu a její účast na řešení projektu je vymezena v návrhu projektu. Vztahy mezi příjemcem a účastníkem projektu upravuje písemná smlouva o účasti na řešení projektu (smlouva o řešení části projektu), která musí být uzavřena v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory a musí na účastníka projektu/partnera přenášet odpovídající povinnosti a řešit majetkové vypořádání výsledků projektu mezi všemi účastníky projektu, popř. jejich řešiteli a členy řešitelských týmů. VŠE může být v pozici účastníka/partnera projektu (externí projekt).
 14. Řešitelem může být:
  1. zaměstnanec VŠE – vedoucí řešitelského týmu jmenovitě uvedený v projektu/projektové přihlášce. Odpovídá poskytovateli i příjemci (VŠE) za věcnou i odbornou stránku řešení projektu a za řádné čerpání přidělených prostředků,
  2. student VŠE, uvedený v projektu/projektové přihlášce, který řeší projekt nebo jeho část v rámci úkolu ke splnění své studijní povinnosti k VŠE (např. disertační práce, diplomové práce a jiné školní dílo aj.), v ostatních případech je vztah mezi VŠE a jejím studentem při řešení projektu VaVaI řešen písemnou dohodou; bez této dohody smí VŠE vytvořené dílo užívat jen pro výuku a vnitřní potřeby školy,
  3. výjimečně i externí osoba, která s VŠE uzavře např. autorskou smlouvu.
 15. Členové řešitelského týmu jsou v projektu/projektové přihlášce uvedeni.
 16. Výsledek VaVaI nebo výsledek jiného duševního vlastnictví dosažený na VŠE může mít povahu hmotné věci a nehmotného statku, jímž může být zejménaObecné vymezení těchto pojmů (včetně díla zaměstnaneckého a díla školního) i práv autorů, spoluautorů, původců a spolupůvodců, uživatelů i dalších osob obsahují zvláštní právní předpisy, jejich vymezení a pravidla pro ochranu a nakládání s nimi jako s výsledky VaVaI na VŠE stanoví tato směrnice a zvláštní smlouvy mezi VŠE a řešiteli či členy řešitelských týmů, účastníky či poskytovateli. Výsledkem VaVaI dosaženým na VŠE je výsledek řešení projektu nebo individuální výstup z řešení (viz bod 3.1.1 – 3.1.3. tohoto předpisu).
  • autorské dílo (např. výzkumná zpráva, kniha, článek, sborník, počítačový program, struktura databáze, audiovizuální dílo, výtvarné dílo, dramatické dílo, hudební dílo aj.) a nehmotný předmět práv souvisejících (např. umělecký výkon, zvukový záznam, zvukově obrazový záznam, obsah databáze),
  • nehmotný předmět průmyslového vlastnictví (např. vynález, užitný vzor, průmyslový vzor, topografie polovodičového výrobku, zlepšovací návrh, ochranná známka, označení původu a zeměpisné označení, obchodní firma),
  • obchodní tajemství a know-how, důvěrná informace a osobní údaj aj.
 17. Využití výsledku VaVaI dosaženého na VŠE nebo výsledku jiného duševního vlastnictví je zejména prodej, pronájem nebo zapůjčení hmotné věci, vytvoření díla, zveřejnění (publikace) výsledku, předání či jiné neveřejné zpřístupnění výsledku třetí osobě, převod práv k nehmotnému výsledku (u těch práv, která jsou převoditelná, což je vyloučeno např. u autorských práv), poskytnutí licence k výkonu práva nehmotný výsledek užít, vklad práva k výsledku do obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby.
 18. Cílem ochrany výsledku VaVaI dosaženého na VŠE nebo výsledku jiného duševního vlastnictví je zabránit prozrazení obchodního tajemství, know-how, úniku či zneužití důvěrných informací a osobních údajů, neoprávněné využití výsledku pro soukromý prospěch a jiné porušení zájmů VŠE ohledně nakládání s tímto výsledkem. Ochrana spočívá ve stanovení povinností v právních předpisech i v této směrnici a ve smlouvách VŠE s řešiteli, členy řešitelských týmů i s účastníky a poskytovateli, popř. se třetími osobami (např. jako s nabyvateli licence k využití výsledků), s prosazováním jejich dodržování, popř. i v uplatnění sankcí. Evidenci výsledků VaVaI zajišťují pracovníci pověření vedením evidence o publikační činnosti na jednotlivých fakultách a správce databáze publikační činnosti.

3. Principy ochrany vlastnických a užívacích práv a práv k duševnímu vlastnictví k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací na VŠE a způsob nakládání s nimi

3.1 Výsledky podle autorského práva  a způsob nakládání s nimi

 1. Za výsledek projektu z hlediska autorských práv a práv s nimi souvisejících se považuje závěrečná zpráva/zpráva o řešení projektu, popř. počítačový program (ve strojovém i zdrojovém kódu i s přípravnou a projektovou dokumentací), databáze nebo zvukový záznam či zvukově-obrazový záznam, pokud jsou vytvořeny jako výsledek řešení daného projektu nebo práva k nim v rámci projektu nabyta licencí.
 2. Za výsledek projektu se nepovažuje individuální výstup z řešení – vypracování odborných či popularizačních článků, napsání knihy, části knihy, příspěvku ve sborníku, učebního textu, vystoupení na konferenci, v rozhlase nebo v televizi nebo publikace jiným způsobem, jímž řešitel nebo člen řešitelského týmu zveřejňuje výsledky řešení projektu (o tom, kdo má výsledky řešení publikovat a jak, se členové řešitelského týmu dohodnou, v případě rozporu rozhoduje řešitel); v publikaci však je povinen uvést, že se jedná o výstup z řešení projektu s uvedením jeho názvu (pokud existuje), typu a evidenčního čísla (dedikace), ledaže vydavatel dané publikace dedikaci nepřipouští. Řešitel ani člen řešitelského týmu není oprávněn publikovat individuální výstup z řešení, pokud o tom písemně rozhodne VŠE nebo je-li obchodním tajemstvím VŠE (viz bod 7. této směrnice).
 3. Majetková práva autorská a práva související k výsledkům projektu ve smyslu bodu 3.2 této směrnice vykonává VŠE jako příjemce, popř. účastník nebo poskytovatel (osobnostní práva autora zůstávají nedotčená), a to od okamžiku, kdy byl výsledek vytvořen.
 4. Řešitel nebo člen řešitelského týmu smí výsledek projektu nebo jiného zaměstnaneckého díla využívat výhradně pro potřebu VŠE, popř. sám v případech volného užití a zákonných licencí stanovených autorským zákonem a třetí osobě není oprávněn bez souhlasu VŠE poskytnout právo k využívání ani je na třetí osoby převést (u práv, která jsou převoditelná).

3.2 Práva k předmětům průmyslového vlastnictví a nakládání s průmyslovým vlastnictvím

 1. Za výsledek projektu se z hlediska práv průmyslového vlastnictví považuje vynález, užitný vzor, průmyslový vzor, topografie polovodičového výrobku nebo zlepšovací návrh, který byl vytvořen při řešení projektu VŠE původcem/řešitelem nebo členem řešitelského týmu, pokud k němu VŠE uplatnila právo.
 2. Řešitel ani člen řešitelského týmu není oprávněn publikovat výsledek projektu, který splňuje předpoklady k poskytnutí ochrany průmyslového vlastnictví (např. patentu, zápisu užitného vzoru aj.), a to od okamžiku vytvoření výsledku (tj. před rozhodnutím příslušného zápisného úřadu o udělení ochrany, např. Úřadu průmyslového vlastnictví), pokud o tom písemně rozhodne VŠE nebo je-li obchodním tajemstvím VŠE (viz bod 7. této směrnice).
 3. Práva k výsledkům projektu jako předmětům průmyslového vlastnictví ve smyslu bodu 3.2.1. této směrnice patří VŠE jako příjemci, popř. účastníku nebo poskytovateli, a to od okamžiku uplatnění práva VŠE a původce ani člen řešitelského týmu není oprávněn bez souhlasu VŠE tato práva třetí osobě převést ani poskytnout právo k využívání, nejsou-li práva řešitele a členů řešitelského týmu upravena jinak zvláštní smlouvou s VŠE.
 4. Řešitel je povinen skutečnost, že byl vytvořen výsledek VaVaI na VŠE, které naplňuje podmínky poskytnutí ochrany průmyslového vlastnictví (např. patentu, užitného vzoru aj.), oznámit bez odkladu prorektorovi pro vědu a výzkum. Prorektor pro vědu a výzkum, posoudí oznámení a rozhodne o podání přihlášky k ochraně předmětů průmyslového vlastnictví jménem VŠE. Pokud VŠE, resp. prorektor pro vědu a výzkum do 3 měsíců od oznámení neuplatní k výsledku (předmětu průmyslového vlastnictví) práva VŠE, práva k výsledku přecházejí na původce (řešitele, popř. členy řešitelského týmu). VŠE však může s původcem uzavřít smlouvu o oprávnění bezúplatně využívat chráněné výsledky, popř. i o účasti VŠE na příjmech z využití chráněného výsledku.
 5. Podání přihlášky jménem VŠE zajišťuje právní oddělení v součinnosti s původcem/řešitelem.
 6. Evidenci ochranných známek zapsaných do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, jakož i ukládání originálu Sdělení o zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek a originálu Osvědčení o zápisu ochranné známky zajišťuje právní oddělení.
 7. Pokud VŠE hodlá předmět, ke kterému se přihláška vztahuje, užívat komerčně, může tak učinit pouze po předchozím písemném souhlase původce/spolupůvodců.
 8. Jestliže do pěti let po získání ochrany k předmětu průmyslového vlastnictví nedojde k jeho komercializaci, může rektor VŠE rozhodnout o vzdání se ochrany plynoucí z práv průmyslového vlastnictví. Než bude ochrana zrušena, musí být původci umožněno, aby mu byla ze strany VŠE za sjednaných podmínek poskytnuta příslušná práva průmyslového vlastnictví.

4. Autorská práva k ostatním výsledkům tvůrčí činnosti a nakládání s nimi

 1. Je-li výsledkem tvůrčí činnosti vytvoření hmotného předmětu nebo jeho nákup z prostředků podpory, kterou poskytuje nebo přijímá výhradně VŠE (CD ROM s počítačovým programem nebo databází, DVD či kazeta s filmem, nakoupená odborná literatura, počítač či jiná technika aj.), je vždy ve výhradním vlastnictví VŠE, není-li písemně dohodnuto jinak. Je-li u takové činnosti účastníkem/partnerem VŠE, je takový předmět ve spoluvlastnictví s ostatními účastníky/partnery, není-li mezi nimi a VŠE písemně dohodnuto jinak.
 2. Zaměstnanecké autorské dílo je dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli. Majetková práva k zaměstnaneckému autorskému dílu vykonává ve smyslu autorského zákona zaměstnavatelem svým jménem a na svůj účet. Zaměstnavatel může právo výkonu k zaměstnaneckému dílu postoupit třetí osobě pouze se svolením autora.
  1. Veškerá práva k dílům autorským, jež byla vytvořena zaměstnancem v pracovní době nebo/a v prostorách zaměstnavatel nebo/a za pomocí zařízení či vybavení zaměstnavatele jsou považována za díla zaměstnanecká, k nimž svědčí majetková práva zaměstnavateli.
  2. Autorství jakožto osobností právo autorské zaměstnance k dílu zůstává nedotčeno.
  3. Pracoviště, v jejichž evidenci jsou vedena zaměstnanecká díla, jsou povinna je podle jejich charakteru a zaměření nabízet k využití jiným pracovištím VŠE a vyhledávat možnosti jejich komerčního využití.
  4. Pokud VŠE majetková práva k zaměstnaneckému dílo nevykonává vůbec, nebo je vykonává nedostatečně, má autor právo požádat, aby mu zaměstnavatele udělil licenci za obvyklých podmínek, pokud na straně zaměstnavatele neexistuje závažný důvod pro její odmítnutí.
  5. Prokáže-li autor, že dílo nebylo vytvořeno ke splnění povinností z pracovněprávního vztahu, nejedná se o zaměstnanecké dílo a vůči autorům je postupováno podle obecné úpravy.
  6. Majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti vykonává VŠE (osobnostní    práva  autora zůstávají nedotčená), a to od okamžiku, kdy byl výsledek vytvořen.
  7. Řešitel nebo člen řešitelského týmu smí výsledek zaměstnaneckého díla využívat     výhradně pro potřebu VŠE, popř. sám v případech volného užití a zákonných licencí stanovených autorským zákonem a třetí osobě není oprávněn bez souhlasu VŠE poskytnout právo k využívání ani je na třetí osoby převést (u práv, která jsou převoditelná).
 3. Školní autorské dílo je dílo vytvořené studentem ke splnění povinností vyplývajících z jeho právního vztahu k VŠE.
  1. VŠE má ve smyslu autorského zákona právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla.
  2. Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, pouze není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy VŠE; v tomto případě pak je VŠE oprávněna požadovat, aby jí autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla.

5. Obchodní tajemství, know-how, důvěrné informace, mlčenlivost a osobní údaje

 1. Pojem obchodní tajemství je vymezen v § 17 obchodního zákoníku – zákona č. 513/1991 Sb. Pojem know-how je vymezen v nařízení Komise EU č. 772/2004. Důvěrné informace jsou takové, které jsou při uzavírání smlouvy jako důvěrné označeny včetně povinnosti mlčenlivosti stanovené ve smlouvě nebo určitým osobám ve zvláštních předpisech. Pojem osobní údaj je vymezen v zákoně o osobních údajích č. 101/2000 Sb.
 2. Pokud výsledek projektu nebo jiného zaměstnaneckého díla naplní pojmové znaky obchodního tajemství, know-how, důvěrné informace nebo osobního údaje, je řešitel povinen označit skutečnosti (informace, data), které mají povahu obchodního tajemství, know-how, důvěrné informace nebo osobního údaje a oznámit tuto skutečnost prorektorovi pro vědu a výzkum, aby ten projevil vůli VŠE o tom, že výsledek projektu nebo jiného zaměstnaneckého díla je obchodním tajemstvím (know-how, obsahuje důvěrné informace nebo osobní údaje) VŠE a že má být v zájmu VŠE utajován. VŠE i původce/řešitel a členové řešitelského týmu jsou pak povinni odpovídajícím způsobem zajišťovat jeho utajení.
 3. Ochrana výsledku projektu nebo jiného zaměstnaneckého díla, označeného jako obchodní tajemství nebo know-how přináleží výhradně VŠE. Pokud byla VŠE při jeho vytvoření v postavení účastníka/partnera projektu, náleží jí příslušný podíl podle poměru její účasti na řešení, není-li tento poměr dohodnut ve smlouvě o řešení části projektu.
 4. Obchodní tajemství, know-how VŠE či důvěrné informace nesmí řešitel ani žádný člen řešitelského týmu, ani žádný jiný pracovník nebo student VŠE zveřejnit, poskytnout ani zpřístupnit třetí osobě. O užití výsledku projektu nebo jiného zaměstnaneckého díla, jenž je obchodním tajemstvím, know-how, důvěrnou informací či osobním údajem rozhoduje rektor VŠE/děkan fakulty/vedoucí katedry, nejsou-li práva řešitele a členů řešitelského týmu upravena jinak zvláštní smlouvou s VŠE.
 5. Řešitel, členové řešitelského týmu a další osoby, které se účastní procesu tvorby, využití nebo ochrany výsledků VaVaI nebo jiného zaměstnaneckého díla na VŠE, které mají povahu duševního vlastnictví a mají být podle této směrnice utajovány, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s utajovaným výsledkem VaVaI na VŠE dozví.

6.  Obecné zásady

 1. Pokud VŠE uplatní práva k ochraně výsledku, nese náklady na zajištění ochrany VŠE a může rozhodnout o tom, že je nese její organizační část, kde je pracoviště původce/řešitele.
 2. Je-li VŠE účastníkem/partnerem projektu, patří ji příslušný podíl na majetkových právech k výsledku projektu podle poměru její účasti na řešení, není-li tento poměr dohodnut ve smlouvě o řešení části projektu podle bodu 2. 12. této směrnice.
 3. Řešitel i člen řešitelského týmu, ať se jedná o zaměstnance nebo studenta VŠE nebo externí osobu podle bodu 2. 11. této směrnice, vždy s VŠE jako s příjemcem (popř. jako s účastníkem nebo jako s poskytovatelem) je povinen uzavřít smlouvu, kde jsou upraveny podmínky řešení projektu VaVaI (popř. včetně právních podmínek využití výsledku a licence poskytnuté řešiteli či členu řešitelského týmu nebo třetí osobě k jeho užití).
 4. VŠE jako příjemce nebo poskytovatel je povinna umožnit za rovných podmínek všem zájemcům o výsledek projektu přístup k němu, nejedná-li se o obchodní tajemství nebo důvěrné informace. Je-li VŠE v postavení účastníka/partnera, stanoví podmínky přístupu k výsledkům zvláštní smlouva s ostatními účastníky/partnery projektu.
 5. Výsledek projektu (viz bod 3.1.1. této směrnice) podléhá ochraně ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) jako tzv. dílo zaměstnanecké, k němuž autorská práva vykonává zaměstnavatel autora, a to jako dílo vytvořené řešitelem nebo členem řešitelského týmu ke splnění úkolu ze zaměstnaneckého poměru k VŠE nebo jako dílo podřízené režimu zaměstnaneckého díla na základě zvláštní smlouvy uzavřené dle bodu 6. 3. této směrnice.
 6. O vkladu výsledku projektu VŠE do obchodní společnosti či jiné právnické osoby nebo sdružení bez právní subjektivity rozhoduje rektor VŠE.

7. Odpovědnost a sankce

 1. V případě, že řešitel nebo člen řešitelského týmu poruší při řešení projektu nebo při využívání jeho výsledků povinnosti stanovené v této směrnici, v dokumentaci projektu nebo v uzavřené smlouvě, nese plnou odpovědnost za škodu, kterou by tím utrpěla VŠE, a VŠE může vůči němu uplatnit postup v souladu s příslušnými ustanoveními uvedených smluv, resp. zákoníku práce a v případě studenta či externí osoby v souladu s občanským zákoníkem, zejména je oprávněna od něho požadovat podporu, kterou mu k řešení projektu poskytla, popř. její část.
 2. Porušení povinnost zaměstnance stanovené touto směrnicí je porušením pracovních povinností; vznikla-li VŠE jednáním zaměstnance škoda, nese za ní zaměstnanec plnou odpovědnost a VŠE může vůči němu uplatnit postup v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce.
 3. Práva a povinnosti vyplývající z ustanovení této směrnice zůstávají po skončení pracovního nebo jiného právního vztahu původce/autora k VŠE nedotčena.

8.  Závěrečná ustanovení

 1. Závaznost této směrnice se stanoví pro všechny součásti a pracoviště VŠE v rámci hlavní i doplňkové činnosti, pokud jiný předpis rektora VŠE nestanoví jinak.
 2. Při ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví vzniklých před dnem nabytí účinnosti této směrnice se postupuje podle dosavadních platných předpisů VŠE.
 3. V případě výsledků duševní činnosti, které původce/autor vytvořil při plnění úkolů plynoucích z projektu či jiného podobného vztahu, a u něhož je ochrana a realizace práv duševního vlastnictví upravena odchylně v samostatném smluvním dokumentu, postupuje se podle příslušných ustanovení takového dokumentu.
 4. Stávající předpisy, pro které tato směrnice platí:
  • SR 04/2007 Agenda vědy a výzkumu na VŠE
  • SR 1/2009  Grantový řád
  • SR 1/2010 Účel a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VŠE
  • SR 3/2010 Zásady vyřizování projektové agendy na VŠE (mimo projekty financovaní z VaV a projektů z FRVŠ)

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

 L I S T    Z M Ě N:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Platnost od:
1.1 Rozšíření směrnice o ochranu a realizaci  jiných práv duševního vlastnictví  mimo výsledky VaVaI -zaměstnanecká a školní díla 1.12.2011