Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze

platný předpis

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), pod čj.
MSMT-29564/2022-3 dne 25. října 2022 Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze.
……………………………………
Mgr. Karolína Gondková, v. r.
ředitelka odboru vysokých škol

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „stipendijní řád“) je vydán podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) jako vnitřní předpis Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) a obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií studentům ve studijních programech, které uskutečňuje VŠE a její fakulty.
 2. Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí VŠE ze stipendijního fondu VŠE vytvořeného podle § 58 odst. 7 zákona, z dotací a z příspěvků ze státního rozpočtu či od jiných poskytovatelů a ze zdrojů vlastní činnosti.

Článek 2
Druhy stipendií

 1. Studentovi může být přiznáno stipendium z dotace a z příspěvku ze státního rozpočtu podle
  1. § 91 odst. 2 písm. a) zákona (dále jen „prospěchové stipendium“),
  2. § 91 odst. 2 písm. b) a e) zákona (dále jen „mimořádné stipendium“),
  3. § 91 odst. 2 písm. c) zákona (dále jen „stipendium na výzkum, vývoj a inovace“)
  4. § 91 odst. 2 písm. e) zákona (dále jen „ubytovací stipendium“),
  5. § 91 odst. 3 zákona (dále jen „sociální stipendium“),
  6. § 91 odst. 4 písm. a) zákona (dále jen „stipendium na podporu studia v zahraničí“)
  7. § 91 odst. 4 písm. c) zákona (dále jen „doktorské stipendium“).
  8. § 91 odst. 4 písm. b) zákona (dále jen „vládní stipendium“)
 2. Studentovi může být přiznáno stipendium ze stipendijního fondu, a to podle stejných pravidel jako stipendia podle odstavce 1 písm. a) až g).

Článek 3
Prospěchové stipendium

 1. Prospěchové stipendium může být přiznáno děkanem studentovi v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném fakultou, nebo rektorem studentovi v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném VŠE za:
  1. vynikající studijní výsledky dosažené za stanovený úsek studia,
  2. významné ocenění v průběhu předchozího středoškolského studia pro talentované studenty v prvním ročníku bakalářského studia,
  3. vynikající studijní výsledky dosažené za celé studium.
 2. Stipendium podle článku 3 písm. a) je přiznáno na celý akademický rok a vyplácí se zpravidla měsíčně, přičemž
  1. podmínky pro jeho přiznání vyhlašuje děkan nebo rektor svým opatřením, které musí obsahovat získané kontrolní kredity za stanovený úsek studia a dosažený průměrný studijní prospěch za stanovený úsek studia,
  2. Nenáleží za měsíce červenec a srpen,
  3. nenáleží za kalendářní měsíce, kdy měl student po celý kalendářní měsíc přerušeno studium,
  4. nárok na jeho výplatu zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po dni ukončení studia,
  5. z důvodu efektivity a hospodárnosti může děkan rozhodnout o výplatě za více měsíců najednou.
 3. Stipendium podle článku 3 písm. b) je přiznáno na celý akademický rok a vyplácí se zpravidla měsíčně, přičemž
  1. podmínky pro jeho přiznání vyhlašuje děkan nebo rektor svým opatřením, které musí obsahovat vymezení významného ocenění v průběhu předchozího středoškolského studia, které se vztahuje k obsahu daného studijního programu,
  2. nenáleží za měsíce červenec a srpen,
  3. nenáleží za kalendářní měsíce, kdy měl student po celý kalendářní měsíc přerušeno studium,
  4. nárok na jeho výplatu zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po dni ukončení studia,
  5. z důvodu efektivity a hospodárnosti může děkan rozhodnout o výplatě za více měsíců najednou,
  6. náleží studentům prvního ročníku bakalářského studia jen v případě, že se jedná o jejich první bakalářský studijní program.
 4. Stipendium podle písm. c) je přiznáno děkanem, nebo rektorem studentovi, který řádně ukončil studium a získal diplom s vyznamenáním podle článku 29 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu VŠE. Vyplácí se jednorázově po ukončení studia.
 5. Výši prospěchových stipendií na daný akademický rok stanoví děkan nejpozději v měsíci říjnu na základě návrhu proděkana příslušného pro oblast pedagogiky, nebo rektor na základě návrhu prorektora příslušného pro oblast pedagogiky.
 6. Forma a náležitosti pro podávání žádosti o prospěchové stipendium jsou stanoveny opatřením děkana, nebo rektora. Termín pro podání žádosti na daný akademický rok zveřejní fakulta nebo vysoká škola nejpozději v průběhu měsíce září.

Článek 4
Mimořádné stipendium

 1. Mimořádné stipendium může být přiznáno děkanem, nebo rektorem studentovi
  1. který se zapojí do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti fakulty nebo VŠE, za vynikající vědecké, výzkumné nebo další tvůrčí výsledky,
  2. na úhradu mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu fakulty nebo VŠE, s odbornou praxí nebo s vědecko-výzkumnou činností,
  3. za plnění mimořádných úkolů přispívajících k rozvoji nebo reprezentaci fakulty nebo VŠE, popřípadě souvisejících s rozvojem fakulty nebo VŠE,
  4. jako mimořádná cena rektora nebo děkana, jejíž účel a podmínky zveřejní rektor nebo děkan při jejím vyhlášení;
  5. v případě tíživé sociální situaci,
  6. v dalších případech hodných zvláštního zřetele.
 2. O výši stipendia rozhoduje
  1. rektor na základě návrhu věcně příslušného prorektora, kvestora, děkana nebo vedoucího celoškolského útvaru,
  2. děkan na základě návrhu věcně příslušného proděkana nebo vedoucího katedry.
 3. Mimořádné stipendium lze poskytnout buď na žádost studenta, nebo z vlastního podnětu dle odst. 2.
 4. Mimořádné stipendium je jednorázové.

Článek 5
Ubytovací stipendium

 1. Ubytovací stipendium je na období dle článku 5, odst. 3 přiznáno rektorem studentovi, který po celé toto období splňuje následující podmínky:
  1. je studentem studijního programu v prezenční formě studia a program stejného typu dosud úspěšně neabsolvoval;
  2. nepobírá ubytovací stipendium na jiné vysoké škole;
  3. studuje ve standardní době studia, čímž se rozumí, že celková doba jeho studia stanovená dle § 58 odst. 3 nepřekročila standardní dobu studia;
  4. nemá místo trvalého pobytu na území okresu, v němž je místo jeho studia; je-li místem jeho studia Praha, nemá místo trvalého pobytu v Praze.
 2. Žádost o ubytovací stipendium podává student elektronicky a to pouze jednou, když poprvé žádá o přiznání ubytovacího stipendia. Za okamžik podání žádosti se považuje uložení žádosti ve studijním informačním systému (poslední uložení žádosti, pokud ji student uložil vícekrát).
 3. Při splnění podmínek v odst. 1 je přiznáno ubytovací stipendium od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém student podá žádost, vždy do konce kalendářního čtvrtletí, přičemž
  1. nenáleží za měsíce červenec, srpen a září,
  2. nenáleží za kalendářní měsíce, kdy měl student po celý kalendářní měsíc přerušeno studium,
  3. nárok na jeho výplatu zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po dni ukončení studia, nebo po dni, ke kterému přestal student splňovat podmínky v odst. 1.
 4. Student, kterému bylo přiznáno stipendium, je povinen bez zbytečného prodlení oznámit příslušnému studijnímu oddělení všechny skutečnosti, které mají vliv na výplatu ubytovacího stipendia.
 5. Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně na konci kalendářního čtvrtletí, v němž vznikl nárok na výplatu, k datu 31. prosince, 31. března a 30. června.
 6. Měsíční výše ubytovacího stipendia se stanoví k datu 31. prosince každého kalendářního roku následujícím výpočtem: od celkových zdrojů, které VŠE zahrnula do rozpočtu na ubytovací stipendia pro rozpočtový rok, se odečte objem vyplacených ubytovacích stipendií za první a druhé čtvrtletí; takto zjištěná částka se dělí úhrnným počtem měsíců, za které mají studenti ve čtvrtém čtvrtletí nárok na ubytovací stipendium, a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny dolů. Měsíční výše ubytovacího stipendia v ostatních výplatních termínech se určí jako průměrná měsíční výše ubytovacího stipendia v předchozím kalendářním roce.

Článek 6
Sociální stipendium

 1. Sociální stipendium je přiznáno rektorem studentovi, který splní podmínky uvedené v § 91 odst. 3 zákona, ve výši v tomto ustanovení zákona uvedeném.
 2. Při splnění podmínek v odst. 1 je přiznáno stipendium od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém student podá žádost. Stipendium se přiznává na celý akademický rok, přičemž
  1. nenáleží za měsíce srpen a září,
  2. nenáleží za kalendářní měsíce, kdy měl student po celý kalendářní měsíc přerušeno studium,
  3. nárok na jeho výplatu zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po dni ukončení studia, nebo dni, ke kterému přestal student splňovat podmínky v odst. 1.
 3. Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do konce října každého kalendářního roku, pokud jeho nárok na sociální stipendium podle odstavce 1 nevznikl až po zápisu do studia; v takovém případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku. Žádost se podává elektronicky přes Kontaktní centrum InSIS.
 4. Sociální stipendium se vyplácí bankovním převodem na bankovní účet studenta zpravidla za tři měsíce zpětně.
 5. Student, kterému bylo přiznáno stipendium, je povinen bez zbytečného prodlení oznámit příslušnému studijnímu oddělení všechny skutečnosti, které mají vliv na výplatu sociálního stipendia.

Článek 7
Doktorské stipendium

 1. Doktorské stipendium je přiznáno studentům doktorských studijních programů prezenční formy studia a je vypláceno po standardní dobu studia. Doktorské stipendium má dvě části:
  1. nárokovou – pravidelnou měsíční částku vyplácenou v průběhu celého akademického roku (12 měsíců),
  2. nenárokovou – přiznávanou za vynikající výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné a pedagogické činnosti.
 2. Stipendium podle odstavce 1 písm. a) je přiznáno maximálně do výše příspěvku stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výši stipendia stanoví pro daný akademický rok děkan.
 3. Stipendium podle odstavce 1 písm. b) přiznává děkan na návrh vedoucího katedry, na které student uskutečňuje doktorský studijní program, a proděkana pro vědu a výzkum příslušné fakulty jako jednorázové nebo jako měsíční částku vyplácenou po stanovenou dobu akademického roku tak, aby nebyl překročen celkový objem přidělených účelových prostředků na doktorská stipendia.
 4. Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech, může děkan stipendium snížit, případně odejmout. Nestanoví-li interní předpis fakulty jinak, může tak učinit na základě návrhu vedoucího katedry, na které student uskutečňuje doktorský studijní program, a proděkana pro vědu a výzkum příslušné fakulty.

Článek 8
Stipendium na
podporu studia v zahraničí  a na výzkum, vývoj a inovace

 1. Stipendium na podporu studia v zahraničí a na výzkum, vývoj a inovace může být poskytnuto:
  1. na úhradu nákladů spojených se studiem na zahraniční partnerské vysoké škole,
  2. na úhradu nákladů spojených s účastí na letní škole pořádané zahraniční univerzitou,
  3. na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodní studentské soutěži,
  4. na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodní konferenci,
  5. na úhradu dopravních nákladů spojených s pobytem na zahraniční vysoké škole daným rozpisem kvót ministerstva nad rámec finančního krytí.
 2. Náklady se v odstavci 1 rozumí náklady na dopravu, ubytování, životní potřeby, pojištění a účastnický poplatek.
 3. Stipendium na podporu studia v zahraničí a na výzkum, vývoj a inovace může být poskytnuto studentovi na základě:
  1. výběrového řízení, jehož parametry a termín a způsob přihlášení musí být v dostatečném předstihu před termínem pro přihlášení zveřejněny na internetové stránce Vysoké školy ekonomické v Praze,
  2. podmínek vyhlášených na daný kalendářní rok, které musí být včetně termínu a způsobu podání žádosti o stipendium a způsobu jejího vyhodnocení pro daný rok zveřejněny na internetové stránce Vysoké škole ekonomické v Praze,
  3. aktuálních výzev k podávání žádostí o stipendium, které musí být včetně termínu a způsobu podání žádosti o stipendium a způsobu jejího vyhodnocení s dostatečným předstihem před podáním přihlášky zveřejněny na internetové stránce Vysoké škole ekonomické v Praze.
 4. Podmínky pro poskytnutí stipendia, jeho účel a výši podle odstavce 3 projedná před jejich vyhlášením příslušný prorektor v kolegiu proděkanů, které při tom v rámci možností dbá zejména o rovnoměrné rozdělování prostředků na stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity mezi studenty jednotlivých fakult.
 5. U stipendií poskytovaných z externích grantů musí podmínky podle odstavce 3 respektovat podmínky jejich poskytovatelů. Vysoká škola ekonomická v Praze může tyto podmínky zpřísnit v rámci podmínek stanovených tímto vnitřním předpisem.
 6. Je-li podmínkou poskytnutí stipendia splnění podmínek výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty, nepředkládá student žádost o poskytnutí stipendia; žádost je předložena Oddělením zahraničích styků na základě výsledků výběrového řízení.
 7. U stipendia uděleného z programu Erasmus+ nahrazuje rozhodnutí o přiznání stipendia účastnická smlouva. Jejím podpisem se student vzdává práva na odvolání ve věci přiznání stipendia.
 8. O poskytnutí a výši stipendia na podporu studia v zahraničí a na výzkum, vývoj a inovace rozhoduje rektor na návrh příslušného prorektora.
 9. Stipendium na podporu studia v zahraničí a na výzkum, vývoj a inovace je zpravidla jednorázové a nárok na výplatu vzniká dnem jeho přiznání, případně dodáním všech požadovaných dokumentů nutných k administraci výjezdu.
 10. Po návratu ze zahraničí je příjemce stipendia na podporu studia v zahraničí a na výzkum, vývoj a inovace povinen předložit zprávu o svém zahraničním pobytu oddělení zahraničních styků.
 11. V případě, že zahraniční studijní či vědecko-výzkumná aktivita nebyla realizována, byla realizována v menším rozsahu, příp. byl významným způsobem zmařen její účel (např. splněním významně menšího počtu kreditů oproti schválené learning agreement), může rektor dodatečně ve lhůtě do 6 měsíců od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, rozhodnout o snížení částky stipendia, a to až na nulu, a požadovat vrácení již vyplaceného stipendia.

Článek 9
Společná ustanovení

 1. Roční objem finančních prostředků na stipendia vyplácený z dotací a příspěvků ze státního rozpočtu v souladu s čl. 2 odst. 1 je stanoven v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
 2. Roční objem a rozdělení finančních prostředků stipendijního fondu v souladu s čl. 2 odst. 2 a 3 je stanoven pro VŠE a fakulty v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

Článek 10

 1. Na rozhodování o přiznání stipendií se vztahuje § 68 zákona.
 2. Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručují prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí studentovi v elektronickém informačním systému.

Článek 11

 1. Všechny druhy stipendií jsou vypláceny v českých korunách bankovním převodem na bankovní účty studentů. Stipendia na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity mohou být vyplácena také v eurech.
 2. Není-li tímto řádem určeno jinak, jsou stipendia vyplácena do desátého dne měsíce následujícího po jejich přiznání.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 11. dubna 2014 pod čj. MSMT-13233/2014.
 2. Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE dne 26. září 2022.
 3. Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 4. Tento stipendijní řád nabývá účinnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ing. Marek Stříteský, Ph.D., v. r.                                          doc. Ing. Petr Dvořák, PhD., v. r.

předseda AS VŠE v Praze                                                      rektor VŠE v Praze

 

 • Odpovědná osoba: Mgr. Jaroslava Eislerová
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: