Doplňková činnost (SR 1/2014)

platný předpis

Anotace

Tato směrnice s celoškolní působností vymezuje doplňkovou činnost na Vysoké škole ekonomické v Praze, jako celku i v rámci jednotlivých fakult a stanovuje zásady její formální podoby a též jednoznačná pravidla pro její účel, vymezení pravomocí a odpovědnosti, schvalování, účetnictví, pracovně právní vztahy a odměňování.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Tomáš Zouhar Ing. Libor Svoboda prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí EO kvestor rektorka
Datum: 20. 12. 2014 20. 12. 2014 23. 12. 2014
Podpis: Ing. Tomáš Zouhar, v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 29.12.2014 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. ledna 2015 Účinnost do: odvolání

1. Úvodní ustanovení

Doplňková činnost (DČ) na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen VŠE) je provozována
na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Pravidel hospodaření, které jsou přílohou Statutu VŠE. V doplňkové činnosti vykonává veřejná vysoká škola za úplatu činnosti navazující na její činnost hlavní. Při dosahování výnosů doplňkové činnosti nesmí být vynakládány žádné veřejné prostředky z hlavní činnosti, tak aby nedošlo, ani nemohlo dojít k narušení či hrozbě narušení hospodářské soutěže. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla veřejná vysoká škola zřízena.
Při provádění doplňkové činnosti je třeba se řídit obecně závaznými předpisy.

2. Rozsah a obsah doplňkové činnosti

2.1 Veřejná vysoká škola vlastní majetek, který je povinna užívat k plnění úkolů ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké nebo další tvůrčí činnosti (hlavní činnost). Může jej užívat i k činnosti doplňkové s tím, že prostředky získané doplňkovou činností využívá
ke zkvalitnění své hlavní činnosti. Tato možnost se nevztahuje na hmotný i nehmotný majetek, kde se škola zavázala využívat jej pouze pro výukovou či vědeckou činnost.

2.2 DČ je zaměřena především na práce spojené se vzděláváním, na práce vědeckovýzkumné, jazykové kurzy, školení, expertizní a poradenskou činnost, kongresovou a konferenční činnost, na ubytovací a stravovací služby, na provádění prací a služeb výpočetní a audiovizuální techniky, reklamní činnost, pronájmy a služby s nimi spojené a další práce a služby.

2.3 Na VŠE se DČ realizuje prostřednictvím fakult, celoškolních odborných pracovišť, institutů a SÚZ. V rámci schválené doplňkové činnosti je útvar školy oprávněn používat loga VŠE a to v souladu s vnitřním předpisem „ Zásady používání a ochrany loga VŠE“.

2.4 Za nekomerční doplňkovou činnost jsou považovány činnosti, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, či jsou od této daně osvobozeny (např. programy vyučované v cizím jazyce, kurzy celoživotního vzdělávání apod.).

3. Vymezení pravomocí a odpovědností

3.1 Rozhodování o zaměření, přijímání a provádění DČ školy je v pravomoci rektora školy, který může tuto pravomoc delegovat svým opatřením na kvestora či prorektory. Ve věcech týkajících se fakult pak v pravomoci děkana příslušné fakulty. Rozsah pravomocí a odpovědností, jakož i zaměření činnosti jednotlivých součástí školy je vymezeno ve statutu školy, fakult, SÚZ,
ve zřizovacích listinách pracovišť provádějících DČ, příp. jiných listinných dokumentech, vážících se k danému pracovišti.

3.2 DČ školy jako celku řídí a kontroluje kvestor v rozsahu pravomocí a odpovědností daných čl. 14 Statutu VŠE a opatřením rektora. DČ prováděná na fakultách je jako součást hospodaření fakult řízena tajemníkem fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.

3.3 Jednotlivé akce DČ se provádí na základě uzavřených písemných smluv, ve kterých je v záhlaví explicitně uvedeno, zda se jedná o doplňkovou činnost ekonomickou nebo nekomerční.

Uzavření smlouvy se nevyžaduje:

  • při organizování výuky a vzdělávání,
  • při výběru vložného na vzdělávací a vědecké akce,
  • u krátkodobých pronájmů nebytových prostoru,
  • u prací a služeb, kdy dohodnutá cena nepřesahuje 250 000,- Kč bez DPH.

Uzavřené smlouvy jsou evidovány na právním oddělení školy na základě formuláře Registrační listy smlouvy (příloha č. 2a směrnice SR 6/2008 „Systém řízené dokumentace“).

3.4 Ekonomickému odboru je předkládána kalkulace zakázky spolu se žádostí o přidělení čísla zakázky (příloha č. 1) schválená příkazcem operace a správcem rozpočtu. V případě FM JH přidělení čísla zakázky zabezpečuje tajemník fakulty.

3.5 DČ prováděná soustavně a vykazující i další znaky podnikání (ust. § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a ust. § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) se provádí na základě příslušného živnostenského oprávnění. Ke dni vydání této směrnice je škola oprávněna podnikat v rámci předmětu podnikání – nakladatelství a vydavatelství, koupě za účelem dalšího prodeje zboží, činnost organizačních ekonomických poradců pro oblasti vymezené posláním jednotlivých institutů VŠE, organizační zajištění seminářů, kurzů a školení, provozování parkoviště, ubytovací služby, pronájem nebytových prostor, reklamní činnost, hostinská činnost, fotografické služby, kopírovací práce.

3.6 V rámci VŠE mají vedoucí pracovníci, oprávnění rozhodovat o přijímání a provádění prací DČ (odst. 3.1) povinnost určit odpovědného pracovníka, který splňuje všeobecné i zvláštní podmínky předepsané Živnostenským zákonem. Evidenci ustanovených odpovědných zástupců VŠE pro jednotlivé podnikatelské činnosti (živnosti) vede právní oddělení, které pro nově zřizované podnikatelské činnosti – s ohledem na jejich vymezení – zajistí za spolupráce vedoucího
pracovníka příslušného pracoviště a určeného odpovědného pracovníka jeho vybavení živnostenským listem.

4. Kalkulace a účetnictví

4.1 Výnosy a náklady spojené s prováděním prací a služeb v DČ sleduje VŠE v účetnictví
podle § 20 odst. 5 zákona o vysokých školách v soustavě podvojného účetnictví, ve kterém je povinna důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností.
V ostatním platí pro veřejnou vysokou školu obecné předpisy o účetnictví.

4.2 Kalkulované náklady každé zakázky v DČ musí být pokryty výnosy. Součástí kalkulace dle bodu 3.4 je i paušál režijních nákladů školy na úhradu sdílených nákladů. Paušál režijních nákladů činí u akcí zajišťovaných fakultami (katedrami) 9 % z ceny akce bez DPH (7,5 % alokovaných na pokrytí celoškolních sdílených nákladů a 1,5 % alokovaných na pokrytí nákladů fakulty). Ostatní pracoviště školy vykonávající DČ kalkulují paušál režijních celoškolních nákladů ve výši 10 % z ceny akce bez DPH.

4.3 U doplňkové činnosti nekomerčního charakteru, která není ekonomickou činností či je podle zákona o DPH od daně osvobozena, je stanoven jednotný paušál režijních nákladů 15% z ceny akce na úhradu sdílených celoškolních nákladů.

4.4 V odůvodněných případech (poplatky za přijímací řízení, poplatky za studijní programy v cizím jazyce, znalečné stanovené soudy apod.) jsou režijní náklady dle bodu 4.2 odváděny dle zpracované kalkulace jednotkových nákladů a pokynu příkazce operace v průběhu trvání zakázky.

4.5 Výnosy a náklady jednotlivých akcí DČ v rámci nákladových středisek jsou v ekonomickém IS sledovány pod přiděleným číslem zakázky. U zakázek, které nebyly v běžném roce uzavřeny, se na konci kalendářního roku provádí vyúčtování s uvedením případného časového rozlišení. Podklady pro zaúčtování těchto položek předávají správci rozpočtu zakázek dle harmonogramu účetní závěrky vydávané příkazem kvestora ke každému ukončení kalendářního roku.

4.6 Pracoviště zřízená za účelem provádění DČ (instituty, centra) sestavují roční rozpočet výnosů a nákladů DČ zahrnující kromě souhrnu jednotlivých akcí i nepřímé režijní náklady pracoviště a interní nájemné kanceláří, učeben a jiných prostor k úhradě režijních nákladů, které je vráceno do rozpočtu hlavní činnosti. Interní nájemné je kalkulováno i v případě akcí DČ konaných v prostorách, které nebyly pracovišti zajišťujícímu DČ přiděleny v rámci dislokace místností.

4.7 Postup hospodářských a účetních operací se řídí směrnicí VŠE SR 6/2008 „Systém řízené dokumentace“.

5. Pracovně právní vztahy a odměňování

5.1 Doplňkovou činnost zabezpečuje VŠE především pracovníky v pracovním poměru k VŠE, kteří řádně plní své pracovní povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy a dále studenty, kteří plní své studijní povinnosti. Práce v DČ lze vykonávat pracovníky v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (směrnice SR 1/2012 „Pracovní řád“). Odborné práce, které nelze zabezpečit vlastními pracovníky VŠE a u kterých povaha zakázky vyžaduje zapojení externích subjektů (např. znalců), je možné zajišťovat smluvně mimo pracovně právní vztah (např. smlouvou o dílo), za předpokladu dodržení ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

5.2 Pracovně právní vztahy:

Interní pracovníci VŠE vykonávají práce v DČ nad rámec svých pracovních povinností vyplývajících z pracovní smlouvy a pracovní náplně se souhlasem vedoucího pracoviště. S těmito pracovníky školy nelze na práce stejného druhu sjednávat v DČ další pracovně-právní vztah (§74 a násl. ZP)

Interní akademičtí a vědečtí pracovníci VŠE vykonávají v DČ práce jiného druhu, než vyplývá z jejich pracovní smlouvy a pracovní náplně (viz směrnice SR 1/2008 „Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků) na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

5.3 Odměňování prací v DČ se řídí vnitřním mzdovým předpisem ve znění jeho změn a doplňků. Interní pracovníci jsou odměňováni za práce v DČ nad rámec svých pracovních povinností formou odměny, jedná-li se o stejný druh práce vymezený v pracovní smlouvě. Jedná-li se o jiný druh práce, jsou sjednávány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Při stanovení odměny se postupuje analogicky, jak je uvedeno výše.

5.4 Pracovníkům školy a fakult, zabezpečujícím organizaci a výkon práce spojené s DČ na celoškolní a fakultní úrovni, které nelze zahrnout do jednotlivých kalkulací jako přímé náklady za služby poskytované školou, lze přiznat odměny. Zdrojem odměn je část režijního paušálu odváděná z příjmu DČ škole a fakultě (odst. 4.2). Odměny jednotlivým pracovníkům stanoví kvestor, děkan či rektor podle organizačního zařazení.

6. Podnikatelské aktivity pracovníků školy v prostorách VŠE

6.1 Podnikatelské aktivity umožňuje VŠE za úplatu ve svých prostorách přednostně svým pracovníkům v pracovním poměru, pouze v případě, že tato činnost není v rozporu s oprávněnými zájmy VŠE.

6.2 Souhlas k podnikatelské aktivitě v prostorách školy dává kvestor po předložení souhlasu příslušného pracovníka oprávněného jednat v pracovněprávních vztazích za organizaci a souhlasu bezprostředního vedoucího pracovníka v případě zaměstnanců a proděkana pro pedagogickou činnost v případě studentů VŠE. Vedoucí pracovník je pak plně odpovědný, že výkon podnikatelské aktivity zaměstnance nebude na úkor jeho řádné pracovní doby.

6.3 Vztahy vznikající při podnikatelské aktivitě mezi pracovníky a VŠE upravují smluvní strany vždy písemnou smlouvou. Ve smlouvě, kterou za VŠE podepisuje kvestor, musí být vyčíslena částka vyjadřující vzniklé náklady (materiál, servis, údržba, energie, telefon, fax, nájem za použití prostor, výpočetní a jiné techniky, dislokační poplatek apod.) včetně způsobu jejich úhrady. Evidence uzavřených smluv je vedena na právním oddělení.

6.4 Vykonávání podnikatelské aktivity na úkor závazků vyplývajících z pracovní smlouvy nebo využívání prostředků nad rámec uzavřené smlouvy je u pracovníků VŠE považováno za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně a může být důvodem k výpovědi z pracovního poměru, případně okamžitému zrušení pracovního poměru.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Ruší se směrnice SR 5/2004 „Doplňková činnost na VŠE v Praze“ ze dne 19. 8. 2004.

8. Přílohy

8.1 č. 1 – Žádost o přidělení čísla zakázky