Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany (SR 15/2007)

platný předpis, verze: 2

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví organizační uspořádání, vymezuje základní povinnosti týkající se požární ochrany na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Božena Nevyjelová Ing. Tomáš Horský prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Útvar/funkce: technik PO vedoucí OSM rektor
Datum: 25. 2. 2009 25. 2. 2009 26. 2. 2009
Podpis: Božena Nevyjelová, v.r. Ing. Tomáš Horský, v.r. prof. Ing. Richard Hindls., CSc., dr.h.c., v.r.
Platnost od: 21. 12. 2007 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. března 2009 Účinnost do: odvolání

I. Úvodní ustanovení

1. Tato směrnice vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a dále z vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ( vyhláška o požární prevenci), v platném znění  a upravuje organizaci zabezpečení požární ochrany na Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE).
2. Směrnice je platná pro všechny zaměstnance a pracoviště VŠE.

II. Odpovědnost za zajištění požární ochrany

1. Za plnění povinností na úseku požární ochrany (dále jen PO) odpovídá rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
2. Zajištění PO a plnění úkolů na tomto úseku je součástí povinností všech vedoucích zaměstnanců.

III. Organizační uspořádání PO

K zajištění organizačního uspořádání, řízení a kontrole požární ochrany na VŠE, je uloženo::

– kvestorovi zabezpečit  funkci  technika PO pro areál školy a JM
–  technikovi PO pro areál školy a JM
1. jmenovat  preventistu PO pro objekt:
– VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3
– JM, Ekonomická 957, Praha 4
– Točná
– Mariánská
– Nicov
– Dobronice, Suchomel,
– Třebešín
2. jmenovat preventivní požární hlídku pro objekt:
– VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3
– JM, Ekonomická 957, Praha 4
– Menzu Italská
– Rajskou budovu

– řediteli SÚZ zabezpečit tyto funkce:
1. technika PO – na kolejích a menzách
2. preventistu PO pro objekty na návrh technika PO:
– Kolej Jarov I, II, III F, III G, centrum Jarov a Tesko
– Rooseveltova kolej
– Kolej Blanice a Vltava (na 1/2objektu)
– Koleje a menzy Jindřichův Hradec
3. jmenovat požární hlídky pro objekty :
– Kolejí a menz tj. Jarov I, II, III F, III G, centrum Jarov, Blanice a 1/2 Vltava,
Rooseveltova,

– děkanovi Fakulty managementu zabezpečit pro Fakultu v managementu v Jindřichově
Hradci tyto funkce:
1.  technika PO
(na požadavek FMH nebude pro tento objekt jmenován preventista PO; jeho práci
vykonává technik PO)
2. preventivní požární hlídku

IV. Povinnosti k zajištění PO

1. vedoucí zaměstnanci
a) plně odpovídají na svém úseku za plnění úkolů a povinností v PO
b) kontrolují dodržování předpisů PO na pracovišti
c) školí podřízené zaměstnance z PO minimálně jednou za dva roky dle schváleného   tématického a časového plánu (příloha č.1) a vedou písemný záznam o školení
d) na pracovištích s vysokým či zvýšeným požárním nebezpečím vypracovávají ve spolupráci s technikem PO požární řád pracoviště
e) ve spolupráci s technikem PO označují svá pracoviště příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy a zákazy
f) dodržují technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti používaných výrobků a zařízení na svých pracovištích
g) operativně zajišťují odstraňování požárních závad na svém pracovišti
h) udržují volné únikové cesty
i) informují technika PO o zjištěných závadách na pracovišti, které nemůže sám odstranit
j) zúčastní se školení pro vedoucí zaměstnance min. 1 x za tři roky

2. zaměstnanci
a) dodržovat předpisy PO, právní předpisy a pokyny vydané na VŠE
b) při obsluze zařízení dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v dokumentaci výrobce nebo dodavatele zařízení
c) před odchodem kontrolovat stav pracoviště, zajišťovat vypnutí nebo odpojení spotřebičů, které mají tento požadavek uveden v dokumentaci výrobce nebo dodavatele od elektrické sítě
d) informovat své vedoucí zaměstnance o zjištěných závadách na pracovišti
e) zúčastnit se školení o PO minimálně 1x za dva roky
f) uhasit zpozorovaný požár dostupnými hasícími prostředky , není-li to možné, okamžitě vyhlásit požární poplach pro nejblíže ohrožené osoby a ihned ohlásit požár na ohlašovnu požáru (vrátnici), technikovi PO
g) nekouřit a nepoužívat otevřeného ohně v místech, kde je toto zakázáno

3. technici PO
a) průběžně kontrolují plnění úkolů PO
b) provádí kategorizaci provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí
c) stanovují a aktualizují účinný systém plnění úkolů PO
d) zpracovávají a vedou dokumentaci PO
e) provádí preventivní požární prohlídky dle platných právních předpisů PO – min. 1 x 2 roky
f) vedou doklady o kontrolách věcných prostředků PO a požárních bezpečnostních zařízení
g) zajišťují školení o PO pro vedoucí zaměstnance min. 1 x 3 roky dle přílohy č. 2, odbornou přípravu pro preventisty PO min. 1 x ročně dle přílohy č. 3, a preventivní požární hlídky min. 1 x ročně dle přílohy č. 4 a vede písemný záznam o školení a odborné přípravě. Přezkoušení se provádí formou diskuse
h) označují pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy
i) zajišťují provádění pravidelných revizí a kontrol věcných prostředků
j) zajišťují hlášení požárů příslušným orgánům podle právních předpisů
k) stanovují podmínky požární bezpečnosti při provádění prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
l) stanovují podmínky požární bezpečnosti při změnách na pracovišti
m) vytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména volnost příjezdových cest a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům PO
n) poskytují součinnost při kontrolách a jednáních s orgány Státního požárního dozoru
o) provádí cvičný požární poplach jednou ročně, v objektech s vysokým požárním nebezpečím dle schváleného „Posouzení požárního nebezpečí“

4. preventisti PO
a) spolupracují s technikem požární ochrany (dále jen TPO) při plnění dílčích úkolů v PO
b) informují TPO o zjištěných závadách zabezpečení PO
c) provádí kontroly dodržování předpisů PO na pracovištích min. 1x za 6 měsíců a provádí zápisy do požární knihy
d) při zjištění nedostatků, které by mohly mít vliv na vznik požáru, provádí neodkladně nápravná opatření k odstranění těchto nedostatků
e) účastní se odborné přípravy prováděné 1 x ročně
V objektu  JM,  zajišťuje mimo výše uvedené:
a) vede dokumentaci PO
b) vede doklady o kontrolách věcných prostředků PO
c) zajišťuje provádění pravidelných revizí a kontrol věcných prostředků
d) stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provádění prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
e) poskytuje součinnost při kontrolách a jednáních s orgány Státního požárního dozoru

5. preventivní požární hlídky

a) kontrolují dodržování požárně bezpečnostních opatření
b) kontrolují přístupnost k hasebním prostředkům
c) kontrolují průchodnost únikových cest
d) kontrolují přístupnost k rozvaděčům el. energie, hlavním uzávěrům vody a plynu
e) informují preventistu PO nebo technika PO o zjištěných závadách
f) v případě vzniku požáru provádí nutná opatření k záchraně ohrožených osob
g) účastní se odborné přípravy 1 x ročně.

V. Zabezpečení PO v mimopracovní době

Požární ochranu v mimopracovní době zabezpečují strážní – vrátní, případně bezpečnostní agentury jednotlivých objektů, které zajišťují na smluvním základě ostrahu objektů VŠE..
Mezi jejich hlavní povinnosti patří:
a) pravidelné prohlídky, první prohlídku provést ihned po odchodu zaměstnanců z pracoviště, další dle místních podmínek, nejméně však dvakrát v období od 22.00 do 6.00 hodin, ve dne pracovního klidu nejméně jednou dopoledne, jednou odpoledne (mimo objekty kolejí)
b) neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky, které mohou vést ke vzniku požáru nebo jejich rozšíření
c) uhasit vzniklý požár, není-li to možné, přivolat jednotku PO
d) zúčastnit se školení min. 1 x za rok dle tématického plánu (příloha č.5).
e) rozmístění a použití věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení.

VI. Dokumentace PO

Pro zabezpečení PO je vedena následující dokumentace, která je uložena u  technika PO
1. doklad o zatřídění (kategorizace činností) dle míry požárního nebezpečí
2. směrnice pro organizaci zabezpečení PO
3. posouzení požárního nebezpečí (v objektech, kde se provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím)
4. požární řád (na pracovištích se zvýšeným či vysokým požárním nebezpečí)
5. požární poplachová směrnice
6. požární evakuační plán
7. dokumentace zdolávání požárů – operativní karta
8. požární kniha
9. řád ohlašovny požáru
10. povolení k provádění prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

VII. Revize a kontroly technických zařízení

 1. Přehled věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
  – hasicí přístroje
  – požární hydranty
  – zařízení EPS + návazné prvky
  – požární klapky
  – požární nebo evakuační výtah
  – nouzové osvětlení.
 2. Kontroly věcných prostředků PO a požárních bezpečnostních zařízení jsou prováděny podle požadavků předpisů PO a ostatních právních předpisů.

VIII. Požární řád

1. Vypracovává vedoucí zaměstnanec ve spolupráci s technikem PO na místech, kde se vykonává činnost se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.
Obsah:
a) stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti
b) požárně technické charakteristiky, technicko bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření
c) nejvýše přípustné množství látek
d) stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru
e) vymezení oprávnění a povinnosti osob při zjišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti
f) stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest
g) jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance.

2. Požární řád se umisťuje na dobře viditelném místě provozované činnosti, trvale přístupné pro všechny osoby.

IX. Požární poplachové směrnice

1. Požární poplachové směrnice zpracovává technik PO. Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

2. Obsahují:
a) postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru
b) způsob vyhlášení poplachu pro zaměstnance
c) postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace)
d) telefonní číslo ohlašovny požáru
e) telefonní čísla tísňového volání
f) telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb (el. energie, plynu, vody)

3. Tyto Směrnice se umisťují na přístupná, dobře viditelná místa, minimálně v každém podlaží.

X. Požární evakuační plán

1. Zpracovává technik PO. Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.

2. Obsahuje:
a) určení osoby, která bude organizovat evakuaci a místo, ze kterého bude evakuace řízena
b) určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna
c) určení cest a způsoby evakuace, místa, kde se evakuované osoby budou soustřeďovat
d)způsob zajištění první pomoci
e) grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích

3. Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného požárního poplachu pouze v objektech, kde se provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím.
Při umísťování grafické části Požárního evakuačního plánu musí být dodržen § 33 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

XI. Dokumentace zdolávání požáru

Vypracovává technik PO, dle § 34 vyhlášky č. 246 /2001 Sb.. Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požáru (dále jen operativní plán) a operativní karta zdolávání požáru (dále jen operativní karta). Upravuje zásady rychlého a účinného zdolávání požáru a záchrany osob, zvířat a majetku.

Operativní plán tvoří:
a) základní text, který obsahuje operativně taktickou studii, stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek PO,
b) vyjímatelné přílohy určené pro jednotku PO při zdolávání požáru. Skládá se z textové a grafické části.
Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu. Operativní kartu tvoří textová část a grafická část.

XII. Řád ohlašovny požáru

1. Zpracovává technik PO dle § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Řád ohlašovny požáru upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu. Je vyvěšen v ohlašovně požáru.

2. Obsahuje:
a) povinnosti obsluhy
c) seznam důležitých telefonních čísel
d) způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích pracovníků.

XIII. Požární kniha

Je uložena u techniků PO, na  JM je uložena u preventisty PO pro tento objekt. Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních hlídky, odborné přípravy preventistů PO, uskutečnění cvičného požárního poplachu.
Požární kniha slouží též k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení.

XIV. Závěrečné ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.
Směrnice je závazná pro všechna pracoviště VŠE.
Tato směrnice ruší příkaz rektorky č. 4/2002  a organizační směrnici č.10/2002

XV. Přílohy

Tato směrnice má 5 příloh.

L I S T    Z M Ě N:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Schváleno, datum:
1.1

2.

V článku III se ruší odstavec, týkající se CDMS 1.3.2009
1.2 Aktualizace právních předpisů v celém předpise 1.3.2009