Metodika upravující střet zájmů při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (PR 5/2017)

platný předpis

Anotace

Tento předpis, vydaný na základě zmocňovacího ustanovení článku 14 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze, upravuje postup v případě střetu zájmu jednotlivých orgánů, zejména rektora, prorektorů, děkana, členů habilitačních komisí v případě habilitačních řízení, oponentů habilitačních prací a členů komisí působících v řízení ke jmenování profesorem.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Galina Cimová, CSc. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: oddělení vědy a výzkumu prorektor pro vědu a výzkum rektorka
Datum: 20. 10. 2017 24. 10. 2017 25. 10. 2017
Podpis: Mgr. Galina Cimová, CSc., v.r. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 26.10.2017 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 26.10.2017 Účinnost do: odvolání

Úvodní ustanovení

 1. S ohledem na postavení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) v českém a mezinárodním vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem srovnatelných univerzit zajistí rektor na úrovni VŠE a děkani na úrovni fakult, aby nedošlo ke střetu zájmů jednotlivých orgánů, zejména rektora, prorektorů, děkana, členů habilitačních komisí v případě habilitačních řízení, oponentů habilitačních prací a členů komisí působících v řízení ke jmenování profesorem. Tato metodika (dále jen „Metodika“) stanoví zásady a upravuje podrobnosti prevence střetu zájmů a řešení s tím souvisejících situací.

Habilitační řízení

 1. Pokud děkan zvažuje zahájení svého habilitačního řízení, pak se doporučuje, aby toto řízení proběhlo před jinou vědeckou radou, než kterou sám jmenoval.
 2. Pokud podá návrh na zahájení svého habilitačního řízení prorektor pro vědu, proděkan odpovědný za vědu a výzkum nebo člen vědecké rady, doporučuje se, aby se tento uchazeč v řízení nezúčastnil žádného rozhodování o záležitostech, které se ho týkají.
 3. Předsedou nebo členem habilitační komise nemůže být jmenován přímý nadřízený nebo přímý podřízený uchazeče o habilitaci.
 4. Za externího člena habilitační komise není považován emeritní profesor VŠE, i když jeho pracovní vztah k VŠE již netrvá.
 5. Předsedou nebo členem habilitační komise nemůže být spoluautor díla nebo v případě souboru uveřejněných odborných prací spoluautor části díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce.
 6. Předsedou nebo členem habilitační komise nemůže být častý spoluautor publikačních výstupů uchazeče uvedených v podkladech předkládaných uchazečem při zahájení habilitačního řízení.
 7. Oponentem habilitační práce nemůže být jmenován spoluautor díla nebo v případě souboru uveřejněných odborných prací spoluautor části díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce.
 8. Oponentem habilitační práce nemůže být jmenován častý spoluautor publikačních výstupů uchazeče uvedených v podkladech předkládaných uchazečem při zahájení habilitačního řízení.
 9. Oponentem habilitační práce nemůže být přímý nadřízený nebo přímý podřízený uchazeče o habilitaci.
 10. Předsedou nebo členem habilitační komise či oponentem habilitační práce nemůže být osoba blízká uchazeče o habilitaci.
 11. Uchazeč je povinen upozornit děkana nebo předsedu habilitační komise na možnost střetu zájmů, a to bezprostředně po tom, co se dozví o složení habilitační komise, o jmenování oponentů, nebo před hlasováním příslušné vědecké rady.

Řízení ke jmenování profesorem

 1. Písemné stanovisko podporující návrh uchazeče na zahájení řízení ke jmenování profesorem nemůže poskytnout profesor, který je častým spoluautorem, přímým podřízeným či osobou blízkou uchazeče o jmenování profesorem.
 2. Pokud rektor nebo děkan zvažuje zahájení svého řízení ke jmenování profesorem, pak se doporučuje, aby toto řízení proběhlo před jinou vědeckou radou, než kterou sám jmenoval, zpravidla ale ve stejném nebo příbuzném oboru, ve kterém byl jmenován docentem.
 3. Pokud podá návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem prorektor pro vědu, proděkan pro vědu nebo člen vědecké rady, pak se doporučuje, aby se tento uchazeč v řízení nezúčastnil žádného rozhodování o záležitostech, které se ho týkají.
 4. Předsedou nebo členem komise nemůže být jmenován přímý nadřízený nebo podřízený uchazeče o jmenování profesorem.
 5. Za externího člena komise není považován emeritní profesor VŠE, i když jeho pracovní vztah k VŠE již netrvá.
 6. Předsedou nebo členem komise nemůže být častý spoluautor publikačních výstupů uchazeče uvedených v podkladech předkládaných uchazečem při zahájení řízení ke jmenování profesorem.
 7. Složení komise uchazeče o jmenování profesorem by převážně mělo být jiné než složení habilitační komise předchozího habilitačního řízení tohoto uchazeče.
 8. Předsedou nebo členem komise nemůže být osoba blízká uchazeče o jmenování profesorem.
 9. Uchazeč je povinen upozornit děkana, předsedu komise či rektora na možnost střetu zájmů, a to bezprostředně po tom, co se dozví o složení komise, nebo před hlasováním příslušné vědecké rady.

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Za častého spoluautora se nepovažuje spoluautor u maximálně třetiny všech publikačních výstupů uvedených v podkladech předkládaných uchazečem při zahájení habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.
 2. Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z  nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí (§ 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.).
 3. V případě nejasností při posuzování střetu zájmů na úrovni fakulty řeší situaci děkan; v případě, že jde o možný střet zájmů děkana, konečné posouzení je v kompetenci rektora.
 4. Ustanovení uvedená v této Metodice se vztahují na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená po datu účinnosti této Metodiky.