Zásady činnosti při mimořádné události (SR 18/2007)

platný předpis, verze: 2

Anotace

Tato směrnice upravuje zásady činnosti při mimořádné události v areálu VŠE v Praze Žižkov a areálu VŠE v Praze JM. Ostatní pracoviště – SÚZ a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci se bude řídit vlastními směrnicemi.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Jaroslav Brousil Ing. Tomáš Horský prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí ÚOO vedoucí OSM rektorka
Datum: 28. 8. 2018 28. 8. 2018 28. 8. 2018
Podpis: Jaroslav Brousil, v.r. Ing. Tomáš Horský, v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 21. 12. 2007 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1.9.2018 Účinnost do: do odvolání

1. Úvod

V současné době mohou nastat neočekávané situace a události, které zásadním způsobem naruší provoz VŠE v Praze. Jedná se o situace, při kterých může dojít k bezprostřednímu ohrožení životů, zdraví občanů a škodám na majetku. Taková situace se nazývá mimořádná událost.

Na VŠE pro řízení za mimořádných událostí je ustanoven krizový štáb, který tvoří rektor(ka), kvestor, vedoucí OSM a vedoucí ÚOO. Výkonné složky tvoří vyčlenění pracovníci útvarů kvestorátu, tj. odbor správy majetku, útvar obrany a ochrany a BA.

Důležitá telefonní čísla VŠE v Praze

Správa areálu 224 09 5751
Útvar obrany a ochrany 224 09 5725
Vrátnice s nepřetržitým provozem (BA) 224 09 5715/5716

2. Všeobecné pokyny při mimořádné události

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

 • 150 – Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla

 • 155 – Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo

 • 158 – Policie ČR nebo,  156 – Městská policie
 • 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 • co se stalo,
 • kde se to stalo,
 • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

OBECNÉ ZÁSADY

 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (webové stránky školy, rozhlas, televize, pokyny pracovníků IZS, zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
 • NETELEFONUJTE zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • POMÁHEJTE ostatním, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

3. Zásady chování

Všeobecné:

 • zachovat klid, jednat s rozmyslem a nedopustit paniku,
 • bezpodmínečně respektovat pokyny předávané evakuačním rozhlasem a pokyny příslušníků zasahujících pracovníků IZS,
 • chránit sebe a poskytnout pomoc dalším osobám, zejména dětem, starým a nemocným lidem,
 • neprodleně varovat ostatní ohrožené osoby,
 • opustit ohrožený prostor,
 • sledovat univerzitní webové stránky a sociální sítě,
 • vypnout elektrické spotřebiče /proud/, vzít nejnutnější věci, jako doklady, peníze, léky,
 • nerozšiřovat neověřené a poplašné zprávy.

Při požáru:

 • oznámit situaci pracovníkům BA, kontaktovat Hasičský záchranný sbor ČR na lince 150/112 a Policii ČR na lince 158/112,
 • vypnout elektrické spotřebiče /proud/, vzít nejnutnější věci, jako doklady, klíče, peníze, léky,
 • postupovat dle požární poplachové směrnice a všeobecných zásad při mimořádných událostech,
 • používat pouze evakuační výtahy, trasy a východy dle piktogramů,
 • být nápomocen při požární evakuaci.

Při vniknutí ozbrojené osoby:

 • oznámit situaci pracovníkům BA, kontaktovat Policii ČR na lince 158/112,
 • zachovat klid, pokud je možnost uzavřít se na pracovišti a vyčkat příjezdu Policie ČR.

Při nahlášení výbušného systému:

 • oznámit situaci pracovníkům BA, kontaktovat Policii ČR na lince 158/112,
 • opustit areál, při odchodu z pracoviště postupovat dle všeobecných zásad při mimořádných událostech,
 • zachovat klid a bezpodmínečně respektovat pokynů Policie ČR a ostatních složek IZS,
 • pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v areálu, ve kterém se nacházíte, opusťte budovu a vzdalte se co nejdále od tohoto místa,
 • v žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení.

Při obdržení podezřelé zásilky:

 • oznámit situaci pracovníkům BA, kontaktovat Policii ČR na lince 158/112,
 • podezřelou zásilku neotvírejte a netřepejte s ní,
 • uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného obalu,
 • následně opusťte místnost, umyjte si ruce vodou. Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od vás převezme a odveze ji k ověření obsahu.

4. Opatření

Evakuace areálu

V případě, že Policie ČR rozhodne o EVAKUACI areálu školy nebo všech areálů, probíhá následující činnost:

 • PR zajistí informování akademické obce o probíhající mimořádné události,
 • pracovníci BA již po obdržení signálu, nebo informaci o něm, okamžitě vyvěsí na vstupy varování „Pozor evakuace, nevstupovat/Attention evacuation, do not enter“. Pro rychlý průběh evakuace se otevřou všechny části vstupů v areálu,
 • vozidla v areálu VŠE nesmí bránit vjezdu zásahových jednotek. Jejich řidiči musí uposlechnout výzvy k přemístění,
 • OSM zajistí varování a pokyn k vyklizení budovy použitím evakuačního rozhlasu proškoleným personálem. Evakuaci areálu řídí pouze Policie ČR vč. daného postupu. OSM, ÚOO a BA zajistí pouze součinnost s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR.
  • Text varovného hlášení: „Pozor ! Je vyhlášena evakuace. Žádáme všechny, aby z bezpečnostních důvodů okamžitě opustili areál školy a řídili se pokyny Policie ČR.“

Pokyny pro evakuaci:

 • zaměstnanci VŠE při opouštění kanceláří pracoviště uzamknou, uzavřou vodu, vypnou el. spotřebiče (zejména rychl. konvice, apod.),
 • rozsah evakuace a perimetr v okolí areálu zásadně stanoví a označí Policie ČR,
 • studenti, zaměstnanci a návštěvy VŠE si berou s sebou své osobní věci,
 • opuštění prostor se provádí zásadně podle vyvěšených evakuačních plánů a piktogramů, evakuovaní se chovají disciplinovaně, bez paniky a tlačenic a zbytečného zdržování opouští areál dle pokynů Policie ČR a ostatních složek IZS,
 • evakuovaní se neshromažďují ve vstupech, v místech, kde by jim hrozilo nebezpečí nebo bránili vjezdu zásahových jednotek,
 • ukončení mimořádné situace velitel zásahu Policie ČR oznámí vedoucímu ÚOO, rektor(ka) následně rozhodne o otevření areálu,
 • rozhodnutí o zprovoznění areálu zveřejní na webových stránkách PR oddělení.

5. Závěrečná ustanovení

5. 1. Tato směrnice ruší předpis SR 18/2007 ze dne 21. 12. 2007.
5. 2. Ředitel SÚZ a děkan Fakulty managementu F-6 v JH upraví tuto směrnici na vlastní podmínky.