Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze (SR 3/2008)

platný předpis

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností upravuje užívání loga VŠE součástmi školy a mimoškolními subjekty.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Jaroslava Eislerová Ing. Andrea Petránková prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: právní odd. oddělení PR rektorka
Datum: 24. 8. 2021 24. 8. 2021 25. 8. 2021
Podpis: Mgr. Jaroslava Eislerová v. r. Ing. Andrea Petránková v. r. v. z. doc. Ing. Petr Dvořák, CSc. v. r.
Platnost od: 2. 12. 2005 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 2. 12. 2005 Účinnost do: odvolání

1. Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje užívání loga VŠE Vysokou školou ekonomickou v Praze (dále jen VŠE), součástmi VŠE a mimoškolními subjekty; dále upravuje ochranu loga VŠE v souladu s ustanovením článku 2 odst.(3) Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze.

2. Popis loga VŠE

 1. Logo VŠE je zapsáno v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka VŠE. Jeho užívání je chráněno zákonem č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Logo VŠE je tvořeno spojením tří písmen: V, Š a E. Autorsky upravené litery V a Š vychází z řezu písma Gill Sans light a jsou propojeny do sebe. Tvoří subtilní a elegantní spojení symbolizující vysokou školu, humanistický, kulturní a estetický základ. Autorsky upravená litera E vychází z tučného řezu písma Gill Sans bold. Písmeno E je symbolem ekonomie, její důležitosti, významu a síly. Spojením písmen dohromady vzniká kontrast subtilní a robustní části, který je zároveň harmonií a vyvážeností obou částí v jeden celek.
 3. Logo je zkonstruováno tak, aby bylo zaručeno jeho co nejsnadnější použití v jednotném grafickém a komunikačním stylu vysoké školy a zároveň v Identifikovatelnosti jednotlivých fakult v rámci struktury VŠE, při zachování všech technologických možností typografických a estetických pravidel. Název, logo VŠE, jeho barevnost, písma, minimální velikost loga a ochranný prostor loga, design merkantilních tiskovin a design celého systému vnitřní a vnější komunikace tvoří jednotný grafický styl instituce (Corporate Image).
 4. Zásadní roli v jednotném vizuálním stylu VŠE hrají barvy. Jsou významným nástrojem vnější i vnitřní komunikace a usnadňují identifikaci veškerých činností a předmětů souvisejících s VŠE včetně fakult.
  Pro jednotlivé fakulty jsou zvoleny fakultní barvy, které slouží k vizuálnímu odlišení fakult v rámci VŠE. Barvy fakult jsou v logotypu VŠE aplikovány na liteře E a jejich používání se řídí pravidly obsaženými ve fakultních grafických manuálech.
  Pokud při tisku nelze garantovat předepsanou barevnost logotypu, je doporučeno užití logotypu v černobílém provedení.
  Základními barvami loga VŠE jsou:
  a) modrá (Pantone 2925 C)
  b) černá (Pantone Process Black C)
  c) šedá (Pantone 425 C)
  d) bílá.
 5. Používání loga VŠE se řídí pravidly obsaženými v manuálu, který je uložen v Oddělení public relations. Souhlas s použitím loga VŠE uděluje vedoucí Oddělení public relations. Logo VŠE se smí používat pouze z originálního vzoru, který je dostupný jako příloha tohoto manuálu (ke stažení např. na webových stránkách pr.vse.cz).

3. Užívání loga VŠE Vysokou školou ekonomickou v Praze a jejími součástmi

 1. Logo může užívat VŠE, fakulty nebo součásti VŠE k označování písemností souvisejících s jejich činnostmi, kterými jsou:
  • diplomy, vysvědčení, osvědčení a jiné doklady o studiu
  • úřední korespondence („hlavičkový“ papír)
  • časopisy, vědecké publikace, učebnice, skripta, informační tiskoviny
  • pamětní písemnosti a předměty používané k reprezentačním a propagačním účelům VŠE nebo příslušné součásti VŠE
 2. Po předchozím schválení vedením VŠE může být logo použito:
  • k označování výrobků a služeb, které jsou předmětem podnikatelské činnosti VŠE nebo jejích součástí a písemností s touto činností související.
 3. Logo VŠE nelze volně kombinovat s dalšími grafickými či textovými prvky.
 4. Logo VŠE může být použito za splnění podmínek uvedených v této směrnici pouze v souladu s manuálem.

4. Užívání loga VŠE třetími osobami/externími subjekty

 1. Užívání loga VŠE jinými osobami je možné pro akce, na kterých VŠE, případně některá z jejich fakult, participuje. Užívání loga VŠE v případě participace je možné poskytnout úplatně nebo bezplatně na základě smlouvy nebo na základě předchozího písemného souhlasu uděleného vedoucím Oddělení public relations.
 2. Užívání loga VŠE jinými osobami se uskutečňuje na základě smluv, které za VŠE podepisuje rektor. V těchto smlouvách musí být uvedeny věcné důvody pro užití loga a v případně bezúplatného poskytnutí loga i důvody ekonomické. Tyto smlouvy, které připravuje právní oddělení, jsou licenčními smlouvami v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v jeho platném znění.
  Obsah těchto smluv a jejich plnění nesmí být v rozporu s posláním VŠE nebo poškozovat její dobré jméno. Součástí těchto smluv je vždy obligatorně ustanovení o právu VŠE kontrolovat užívání loga a o možnosti odstoupení od smlouvy v případě, že druhá strana toto dobré jméno při výkonu svých oprávnění poškozuje.

5. Ochrana loga VŠE před zneužitím

 1. Vedoucí pracovníci VŠE jsou povinni na svých pracovištích vytvářet podmínky k ochraně loga VŠE při jeho užívání dle shora uvedených zásad. Za tímto účelem:
  • dohlížejí na dodržování postupu stanoveného pro vydávání diplomů a dalších listin osvědčujících studium na VŠE
  • sledují, zda publikace, tiskoviny a další písemnosti a produkty označené logem VŠE jsou výsledkem činnosti VŠE nebo její fakulty či její součásti a zjištěné případy neoprávněně užitého loga VŠE zaměstnance VŠE pro jeho soukromou činnost nebo cizím subjektem jsou povinni hlásit na právní oddělení VŠE
  • dbají na užívání loga výhradně pro akce pořádané nebo spolupořádané VŠE nebo její součástí a činí opatření při použití loga VŠE pro akce, na jejichž organizaci se VŠE nebo její součást nepodílí.

6. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Vzhledem k tomu, že součástí loga fakult je i logo VŠE, jsou fakulty povinny při užívání svého loga postupovat v souladu s touto směrnicí.
 2. Vedoucím pracovníkům ukládám, aby v souladu s touto směrnicí prověřili stav používání loga VŠE a zajistili nápravu (tiskoviny, formuláře, www, atp.).
 3. Nedílnou součástí této směrnice je Příloha, obsahující různá grafické vyjádření loga VŠE.

7. Přílohy

 • č. 1 – Logo VŠE černé hranaté
 • č. 2 – Logo VŠE černé kulaté
 • č. 3 – Logo VŠE modré hranaté
 • č. 4 – Logo VŠE modré kulaté
 • č. 5 – Logo VŠE černé hranaté s názvem
 • č. 6 – Logo VŠE modré hranaté s názvem
 • č. 7 – Logo VŠE dvoubarevné hranaté s názvem (logotyp VŠE v modré a název v šedé)
LIST ZMĚN:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Platnost od:
1.1 Změna v evidenčním čísle předpisu -původní Opatření rektorky č. 9/2005 se mění na SR 03/08 4. 3. 2008
1.2 2 Bod 2.5 – změna uložení manuálu loga VŠE z Nakladatelství Oeconomica u prorektora pro zahraniční vztahy a PR 4.  3. 2008
1.3 3 Bod 3.4 – upraveno znění tohoto odstavce tj. vypuštěn konec věty. 4. 3. 2008
2.1 2 Úprava bodu 2.5:
– změna uložení loga
– úprava souhlasu s použitím loga
16. 4. 2014
3.1 2 Bod. 2.4 – změna textu 1. 9. 2021
3.2 4 Doplnění příloh č. 5 až 7 1. 9. 2021
3.3 9, 10, 11 Přílohy č. 5 až 7 1. 9. 2021