Grantový řád IGA/A Vysoké školy ekonomické v Praze (SR 3/2020)

platný předpis

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví zásady systému pro poskytování podpory financování projektů grantové soutěže IGA/A na Vysoké škole ekonomické v Praze. Grantová soutěž IGA/A je financovaná na základě projektu IGA/A, CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016936 a výzvy 02_19_073 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍCH GRANTOVÝCH SCHÉMAT NA VŠ.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Martina Sušánková prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí OVV prorektor pro vědu a výzkum rektorka
Datum: 14. 9. 2020
Podpis: Ing. Martina Sušánková v. r. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v.r.
Platnost od: 14. 9. 2020 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 14. 9. 2020 Účinnost do: odvolání

Čl. 1
Základní ustanovení

Tento řád stanoví zásady systému pro poskytování podpory na projekty přijaté v rámci grantové soutěže IGA/A na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“). Účelová finanční podpora se poskytuje na základě výsledků grantové soutěže IGA/A (dále jen GS – IGA/A).

Čl. 2
Interní grantová agentura VŠE

 1. Organizaci grantové soutěže studentských projektů (dále jen „projekt IGA/A“), které jsou podporovány z prostředků výzvy 02_19_073 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍCH GRANTOVÝCH SCHÉMAT NA VŠ, řídí interní grantová agentura (dále jen „IGA VŠE“).
 2. Na činnosti IGA VŠE se podílí Grantová komise VŠE (dále jen „GK“).
 3. Organizační a administrativní činnost GK zabezpečuje oddělení vědy a výzkumu VŠE.

Čl. 3
Grantová komise VŠE

 1. GK je poradním orgánem rektorky pro rozdělování grantových prostředků. GK se skládá z předsedy a 8 členů. Předsedou je prorektor pro vědu a výzkum. Členy GK jmenuje a odvolává rektorka na návrh prorektora pro vědu a výzkum. Členy GK jsou příslušní proděkani jednotlivých fakult a dva významní odborníci z příslušných oborů, kteří nejsou zaměstnanci VŠE, určení v rámci Interní grantové soutěže specifického výzkumu.
 2. Funkční období člena GK je čtyřleté. GK je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Komise se usnáší nadpoloviční většinou přítomných. Hlasování je veřejné, pokud se členové nedohodnou jinak. Ze zasedání GK se pořizuje zápis. Svá rozhodnutí GK předkládá ke schválení rektorce.
 3. Komise zasedá nejméně jedenkrát ročně, a to prezenčně nebo distančním způsobem. V naléhavých případech (zejména v případě problému s plněním konkrétního grantového úkolu nebo návrhu na ukončení projektu) svolá předseda GK mimořádné zasedání GK.
 4. GK plní zejména následující úkoly:
  1. navrhuje rektorce a na základě podnětů a připomínek aktualizuje Pravidla grantové soutěže IGA/A na VŠE (dále jen „Pravidla GS – IGA/A“); dohlíží také na jejich dodržování,
  2. z pověření rektorky vyhlašuje GS – IGA/A pro příslušný rok,
  3. projednává žádosti a navrhuje rektorce ke schválení projekty a výši přidělených finančních prostředků na projekty, u víceletých projektů projednává žádosti a navrhuje rektorce ke schválení projekty k pokračování, a výši přidělených prostředků na tyto projekty na příslušný rok,
  4. kontrolou garantuje splnění podmínky, že téma projektu není identické s tématem disertační práce hlavního řešitele ani s tématem disertační práce dalších členů řešitelského týmu.
  5. odpovídá za výběr oponentů návrhů projektů,
  6. posuzuje kvalitu provedených oponentských posudků a jejich soulad s kritérii (verifikace posudků)
  7. v případě rozdílu mezi požadovanými a přidělenými prostředky vyžaduje od řešitele úpravu projektu a jeho rozpočtu,
  8. zajišťuje posouzení a hodnocení výsledků ukončených projektů na základě závěrečných zpráv,
  9. kontroluje využívání přidělených finančních prostředků.
 5. S výjimkou bodu 4c) GK může hlasovat per rollam.
 6. Pro účely hodnocení návrhů nových projektů využívá GK posudky oponentů. Alespoň jeden z oponentských posudků žádosti o studentský grant musí být vypracován externím oponentem, tj. odborníkem s odpovídajícím odborným profilem a zkušenostmi, který není v době realizace hodnocení studentského grantu v pracovněprávním vztahu s hodnoticí institucí (tj. s příjemcem či partnerem projektu, nebo s některou z jejích součástí, např. fakultou). Oponentem nesmí být člen řešitelského týmu a nesmí být v žádném jiném střetu zájmů.
 7. Člen GK nemůže rozhodovat o grantovém návrhu v případě, že je mentorem řešitelského týmu projektu.

Čl. 4
Grantová soutěž IGA/A

 1. Grantové financování je uskutečňováno podle Pravidel GS – IGA/A, která stanoví rektorka na základě návrhu GK, a v souladu s projektem IGA/A, CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016936 a podmínkami OPVVV výzvy č. 02_19_073 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍCH GRANTOVÝCH SCHÉMAT NA VŠ.
 2. Pravidla upravují:
  • vyhlášení grantové soutěže, podmínky účasti, dobu trvání projektů,
  • postup při hodnocení grantových přihlášek,
  • zásady hospodaření s přidělenými finančními prostředky, způsob kontroly hospodaření,
  • postup při hodnocení žádostí o pokračování víceletých projektů,
  • způsob ukončení projektů,
  • hodnocení ukončených projektů
  • zpracování výkazů dle pravidel OPVVV.
 1. Finanční prostředky na řešení projektu jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi hlavním řešitelem a VŠE. Za VŠE smlouvu podepisuje rektorka.
 2. Náležitosti grantových přihlášek a žádosti o pokračování víceletých projektů jsou uvedeny ve Vyhlášení grantové soutěže pro příslušný kalendářní rok.
 • Odpovědná osoba: Ing. Martina Sušánková
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: