Program podpory duální kariéry na Vysoké škole ekonomické v Praze (SR 7/2021)

platný předpis

Anotace

Tato směrnice upravuje pravidla Programu podpory duální kariéry na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Tomáš Pachl doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: ředitel Centra tělesné výchovy a sportu prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 28. 4. 2021 28. 4. 2021 28. 4. 2021
Podpis: Mgr. Tomáš Pachl v. r. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v. r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v. r.
Platnost od: 28. dubna 2021 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 28. dubna 2021 Účinnost do: odvolání

Článek 1
Základní ustanovení

  • Tato směrnice upravuje pravidla Programu podpory duální kariéry na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „Program“), zejména podmínky zařazení do Programu a práva a povinnosti studentů zařazených do tohoto Programu.
  • Cílem Programu je vytvoření podmínek, které by umožnily skloubit studium na VŠE a provozování vrcholového sportu.
  • Program je určen pro studenty VŠE, kteří splňují podmínky stanovené v §54a odst. 2) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), popřípadě další studenty VŠE s mimořádnou sportovní výkonností.

Článek 2
Institucionální zajištění

  1. Garantem Programu je ředitel Centra tělesné výchovy a sportu (dále jen „CTVS“).
  2. Garant Programu:
    1. stanovuje a zveřejňuje na webových stránkách CTVS kritéria pro zařazení do Programu, pečuje o jejich aktuálnost,
    2. stanovuje a zveřejňuje na webových stránkách CTVS formální a obsahové náležitosti žádosti o zařazení do Programu a termíny pro její podávání,
    3. posuzuje žádosti studentů a rozhoduje o jejich zařazení do Programu,
    4. vede evidenci studentů zařazených do Programu včetně údajů o jejich sportovních výkonech a účasti na soutěžích; tyto údaje jsou zpracovávány s předchozím písemným souhlasem dotčených studentů,
    5. poskytuje studentům zařazeným do Programu nebo uchazečům o zařazení do Programu konzultační a poradenské služby týkající se podmínek Programu a z něho vyplývajících práv a povinností studentů.

Článek 3
Podmínky zařazení do Programu

  1. Do Programu může být zařazen student, který splňuje vyhlášená kritéria pro zařazení do Programu.
  2. Do Programu může být student zařazen, popřípadě jeho zařazení do Programu může být prodlouženo, na základě žádosti. Žádost podává student způsobem a v termínech stanovených garantem Programu.
  3. Žádost musí obsahovat náležitosti stanovené a zveřejněné garantem. Pokud žádost neobsahuje všechny požadované náležitosti, vyzve garant studenta, aby žádost doplnil.
  4. Garant Programu rozhodne o žádosti do 30 dnů a oznámí rozhodnutí studentovi, který žádost podal. V případě kladného rozhodnutí o zařazení do Programu, informuje garant i proděkana pro studijní a pedagogickou činnost nebo proděkana pro doktorské studium fakulty, na které je student zapsán. Fakulta pro zajištění informovanosti vyučujících bezodkladně zaeviduje zařazení studenta do Programu ve studijním a informačním systému (InSIS).
  5. Do Programu je student zařazen na jeden akademický rok. V případě, že chce být zařazen do Programu i pro následující akademický rok, musí ve stanoveném termínu požádat o prodloužení zařazení do Programu.
  6. Zařazení studenta do Programu končí:
    1. ukončením studia na VŠE,
    2. uplynutím akademického roku, na který byl student do Programu zařazen,
    3. písemným oznámením studenta garantovi o ukončení zařazení v Programu nebo
    4. rozhodnutím garanta o ukončení zařazení v Programu v případě, že student neplní podmínky stanovené při zařazení do Programu.
  7. Ukončení zařazení studenta do Programu oznamuje garant bez zbytečného odkladu proděkanovi pro studijní a pedagogickou činnost nebo proděkana pro doktorské studium fakulty, na které je student zapsán.

Článek 4
Práva studentů zařazených do Programu

  1. Student bakalářského nebo magisterského studijního programu zařazený do Programu:
    1. získává bonifikaci v rámci registrací předmětů, která mu dává prioritu při zápisu předmětů,
    2. může se s garantem předmětu dohodnout na individuálním plnění studijních povinností v průběhu semestru, které bude zohledňovat časové možnosti studenta vzhledem k jeho sportovním povinnostem,
    3. může po dohodě s garantem předmětu splnit studijní povinnost zapsanou v daném semestru až do konce následujícího semestru, a to i mimo zkouškové období; garant předmětu při stanovení termínu plnění studijní povinnosti vezme v úvahu časové možnosti studenta vzhledem k jeho sportovním povinnostem,
    4. může požádat o omluvení zapsané studijní povinnosti, pokud ji z důvodu plnění reprezentačních povinností či přípravy na ně nemohl splnit; tento důvod je považován za závažný ve smyslu čl. 11 odst. Studijního a zkušebního řádu VŠE (dále jen „SZŘ“).
  2. Na studenta bakalářského nebo magisterského studijního programu se po dobu, po kterou je zařazen do Programu, nevztahují povinnosti stanovené v čl. 13 odst. 2 a 3 a čl. 15 odst. 2 SZŘ.
  3. Pokud vznikne studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který je nebo byl zařazen do Programu, povinnost platit poplatek za delší studium podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách, zohlední rektor tuto skutečnost v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku.
  4. Student doktorského studijního programu zařazený do Programu může se školitelem dohodnout v individuálním studijním plánu jiné rozložení předepsaných zkoušek jako podmínky pro zápis do vyššího ročníku, než jaké stanoví čl. 20 SZŘ, které bude zohledňovat časové možnosti studenta vzhledem k jeho sportovním povinnostem,
  5. Studentovi doktorského studijního programu se do doby studia podle čl. 20 odst. 5 SZŘ nepočítá doba, po kterou byl zařazen do Programu.

Článek 5
Ubytování studentů

  1. Správa účelových zařízení VŠE (dále jen „SÚZ VŠE“) zajistí podle možnosti ubytování studentům zařazených do Programu (pokud o to požádají) tak, aby ubytování odpovídalo jejich potřebám.
  2. Student VŠE zařazený do Programu
    1. může požádat o přednostní výběr pokoje v kapacitě SÚZ VŠE. Členové jeho oddílu, družstva, týmu, tréninkové skupiny apod. mohou požádat o společné (buňka, patro, kolej apod.) nebo blízké ubytování, přičemž nemusí být studenty VŠE. Žádosti podle tohoto odstavce se podávají řediteli SÚZ, kterému musí být doručeny do 1. května každého roku (v případě studentů prvního ročníku bezprostředně po jejich přijetí ke studiu),
    2. může bezplatně používat posilovnu na koleji SÚZ VŠE, kde je ubytovaný,
    3. může zažádat o dlouhodobou rezervaci sportovišť v areálu Jarov,
    4. může využívat volně dostupná sportoviště v areálu Jarov (workoutové hřiště, tartan, basketbalové hřiště, boulder, slackline), případně zažádat o jejich bezplatnou rezervaci,
    5. může po dohodě a se souhlasem CTVS využívat sportovní sály v budově Centrum kolejí Jarov v době mimo rozvrh CTVS VŠE nebo
    6. může požádat o uskladnění sportovního materiálu v prostorách budovy Centrum kolejí Jarov.

Článek 6
Povinnosti studentů zařazených do Programu podpory duální kariéry

  1. Student je povinen bezodkladně písemně oznámit garantovi jakékoliv změny ve své sportovní nebo studijní činnosti, které by se týkaly podmínek zařazení do Programu, popř. které mu byly stanoveny garantem.
  2. Student se zavazuje hájit dobré jméno a zájmy VŠE.
  3. Student se zavazuje k účasti na vybraných závodech a dalších sportovních a společenských akcích VŠE dle pokynů garanta. Při těchto činnostech se zavazuje vynakládat maximální úsilí k dosažení co nejlepšího sportovního výsledku a reprezentace VŠE.
  4. Student je povinen v režimu stanoveném garantem informovat ho o své sportovní činnosti, účasti na soutěžích a dosahovaných výsledcích.
  5. Student zařazený do Programu se řídí SZŘ a dalšími vnitřními předpisy VŠE, není-li mu touto směrnicí udělena výjimka.
  • Odpovědná osoba: Mgr. Tomáš Pachl
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: