Elektronická evidence tržeb (PK 4/2016)

platný předpis

Anotace

Toto opatření kvestora s celoškolskou působností upřesňuje postup VŠE k zákonu č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Ing. Tomáš Zouhar Ing. Libor Svoboda
Útvar/funkce: Metodika a reporting vedoucí ekonomického odboru kvestor
Datum: 24. 11. 2016 24. 11. 2016 24. 11. 2016
Podpis: doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr., v.r. Ing. Tomáš Zouhar, v.r. Ing. Libor Svoboda, v.r.
Platnost od: 1.12.2016 Platnost do:
Účinnost od: 1.12.2016 Účinnost do:

Zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen zákon), účinnou od 1. 12. 2016, došlo k výrazné změně v evidování a vykazování „evidovaných tržeb“, které jsou u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjmem z činnosti, která je podnikáním a zakládají tzv. rozhodný příjem. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů nebo jsou z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělým příjmem.

Vzhledem k tomu, že VŠE jako veřejně prospěšný poplatník má tržby vyloučené z evidence tržeb (dle odst. 3, § 12 zákona a metodického pokynu GFŘ) a v ostatní podnikatelské činností dodržuje systém bezhotovostních tržeb s evidencí v systému účetnictví na základě vystavených faktur, bude na pokladních místech, kde dochází k příjmu hotovosti vyznačen na příjmových dokladech pokladních systémů VŠE následující text:

„Tento doklad nepodléhá elektronické evidenci tržeb dle zákona č.112/2016 Sb.“

Pokladní systémy VŠE: IFIS, WinShop, pokladna Třebešín, ISKAM, KREDIT v JH