Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze (SR 1/2009)

platný předpis, verze: 3

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví zásady systému pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: prorektor pro vědu a výzkum rektorka
Datum: 27. 11. 2019 27. 11. 2019
Podpis: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v.r.
Platnost od: 15. října 2009 Platnost do: Odvolání
Účinnost od: 27. listopadu 2019 Účinnost do: Odvolání

Čl. 1
Základní ustanovení

Tento řád stanoví zásady systému pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vydanými MŠMT. Účelová finanční podpora se poskytuje na základě výsledků interní grantové soutěže.

Čl. 2
Interní grantová agentura VŠE

 1. Interní grantová agentura VŠE (dále jen „IGA VŠE“) zodpovídá za organizaci interní grantové soutěže studentských vědeckých projektů nebo projektů na organizaci studentské vědecké konference, které jsou podporovány z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum na VŠE (dále jen „projekt“). Typy podporovaných studentských vědeckých projektů (fakultní, mezifakultní) jsou každoročně upřesněny ve vyhlášení interní grantové soutěže.
 2. Na činnosti IGA VŠE se podílejí:
  1. Grantová komise VŠE (dále jen „GK“),
  2. Grantové rady fakult (dále jen „GRF“).
 3. Organizační a administrativní činnost GK zabezpečuje oddělení vědy a výzkumu VŠE. Organizační a administrativní činnost GRF zabezpečuje pracovník určený děkanem fakulty (dále „administrátor“).

Čl. 3
Grantová komise VŠE

 1. Grantová komise (dále jen GK) je poradním orgánem rektora pro rozdělování grantových prostředků. GK se skládá z předsedy a 8 členů. Předsedou je prorektor pro vědu a výzkum. Členy GK jmenuje a odvolává rektor na návrh prorektora pro vědu a výzkum. Členy GK jsou předsedové jednotlivých GRF a dva významní odborníci z příslušných oborů, kteří nejsou zaměstnanci VŠE.
 2. Funkční období člena GK je čtyřleté. GK je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Komise se usnáší nadpoloviční většinou přítomných. Předsedu GRF může v odůvodněných případech na jednání GK zastoupit místopředseda GRF. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Hlasování je veřejné, pokud se členové nedohodnou jinak. Ze zasedání GK se pořizuje zápis. Svá rozhodnutí GK předkládá ke schválení rektorovi.
 3. Komise zasedá zpravidla dvakrát ročně. V naléhavých případech (zejména v případě problému s plněním konkrétního grantového úkolu nebo návrhu na ukončení projektu) svolá předseda GK mimořádné zasedání GK.
 4. GK plní zejména následující úkoly:
  1. navrhuje rektorovi a na základě podnětů a připomínek aktualizuje Pravidla interní grantové soutěže na VŠE (dále jen „Pravidla“); dohlíží také na jejich dodržování,
  2. z pověření rektora vyhlašuje interní grantovou soutěž pro příslušný rok,
  3. navrhuje rektorovi výši prostředků pro projekty na jednotlivých fakultách, na mezifakultní projekty a na zabezpečení činnosti IGA VŠE podle metodiky uvedené v čl. 6 a v analogii s pravidly MŠMT (Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
  4. navrhuje rektorovi ke schválení fakultní projekty a výši přidělených finančních prostředků na projekty, které navrhly jednotlivé GRF, u víceletých fakultních projektů navrhuje rektorovi ke schválení projekty k pokračování, a výši přidělených prostředků na příslušný rok,
  5. navrhuje rektorovi ke schválení mezifakultní projekty a výši přidělených finančních prostředků na tyto projekty,
  6. v případě rozdílu mezi požadovanými a přidělenými prostředky vyžaduje od řešitele úpravu mezifakultního projektu a jeho rozpočtu,
  7. na základě podkladů z GRF kontroluje využívání přidělených finančních prostředků,
  8. vyjadřuje se k hodnocení ukončených projektů na základě podkladů z GRF,
  9. na základě návrhu GRF, resp. návrhu předsedy GK v případě mezifakultních projektů, předkládá rektorovi návrh na předčasné ukončení projektu,
  10. nejpozději do 31. března kalendářního roku následujícího po kalendářním roce poskytnutí podpory zveřejní ve formátu otevřených dat1 údaje o podporovaných studentských projektech a údaje o užití podpory,
  11. do 15. února kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byla podpora poskytnuta, zveřejní údaje o podporovaných projektech a údaje o dalším použití podpory,
  12. odpovídá za výběr oponentů návrhů mezifakultních projektů.

  O bodech a), b) a c) může GK hlasovat per rollam.

 5. Pro účely hodnocení návrhů nových mezifakultních projektů využívá GK posudky oponentů. Alespoň jeden z oponentů musí být z jiné katedry VŠE než řešitel nebo z jiné tematicky odpovídající instituce. Oponentem nemůže být člen řešitelského týmu.
 6. Člen GK nemůže rozhodovat o grantovém návrhu v případě, že je členem řešitelského týmu projektu.

Čl. 4
Grantové rady fakult

 1. Grantová rada fakult (dále jen GRF) má nejméně 5 členů, z nichž alespoň jedna pětina nejsou zaměstnanci VŠE. Funkční období člena GRF je čtyřleté. Proděkan pro vědu a výzkum je zpravidla alespoň členem GRF. Členy GRF jmenuje a odvolává děkan.
 2. GRF zasedá zpravidla dvakrát ročně. GRF volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Zasedání GRF řídí její předseda. GRF je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. GRF se usnáší nadpoloviční většinou přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Hlasování je veřejné, pokud se členové nedohodnou jinak. Ze zasedání GRF se pořizuje zápis. Kopii zápisu obdrží GK.
 3. GRF plní tyto úkoly:
  1. projednává návrhy nových projektů, kontroluje, zda je předložený rozpočet v souladu s Pravidly, zajišťuje hodnocení projektů, sestavuje pořadí úspěšnosti, pro vybrané projekty navrhuje výši přidělených finančních prostředků, v případě rozdílu mezi požadovanými a přidělenými prostředky vyžaduje od řešitele úpravu projektu a jeho rozpočtu,
  2. projednává žádosti o pokračování projektů a navrhuje jejich pokračování nebo předčasné ukončení,
  3. předává GK návrhy nových projektů a návrhy na pokračování projektů,
  4. předává GK návrhy na předčasné ukončení projektů,
  5. zajišťuje posouzení výsledků ukončených projektů na základě závěrečných zpráv a předkládá GK hodnocení výsledků řešení,
  6. odpovídá za výběr oponentů návrhů fakultních projektů.
 4. Pro účely hodnocení návrhů nových projektů využívá GRF posudky oponentů. Alespoň jeden z oponentů musí být z jiné katedry VŠE než řešitel nebo z jiné tematicky odpovídající instituce. Oponentem nemůže být člen řešitelského týmu.
 5. Člen GRF nemůže rozhodovat o grantovém návrhu v případě, že je členem řešitelského týmu projektu.

Čl. 5
Interní grantová soutěž

 1. Grantové financování je uskutečňováno podle Pravidel, která stanoví rektor na základě návrhu GK a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
 2. Pravidla upravují:
  • vyhlášení interní grantové soutěže, podmínky účasti, typ vyhlášených projektů (fakultní, resp. mezifakultní studentský vědecký projekt, fakultní projekt na organizaci studentské vědecké konference), dobu trvání projektů,
  • postup při hodnocení grantových přihlášek,
  • zásady hospodaření s přidělenými finančními prostředky, způsob kontroly hospodaření,
  • postup při hodnocení žádostí o pokračování víceletých projektů,
  • způsob ukončení projektů,
  • hodnocení ukončených projektů,
  • zveřejňování výsledků soutěže.
 3. Finanční prostředky na řešení projektu jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi řešitelem a VŠE. Za VŠE smlouvu podepisuje rektor.
 4. Náležitosti grantových přihlášek a žádosti o pokračování víceletých projektů jsou uvedeny ve Vyhlášení interní grantové soutěže pro příslušný kalendářní rok.

Čl. 6
Rozdělování grantových prostředků určených na specifický výzkum na VŠE

 1. Úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací interní grantové soutěže včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a hodnocení dosažených výsledků činí nejvýše 2,5 % podpory poskytnuté na specifický výzkum na VŠE. Tato částka bude stejnými díly rozdělena mezi GK a jednotlivé GRF.
 2. Úhrada způsobilých nákladů mezifakultních projektů vybraných v grantové soutěži činí 10 % podpory poskytnuté na specifický výzkum VŠE. V případě, že se vyčleněná částka na mezifakultní projekty nevyčerpá, rozdělí se tato částka fakultám podle vzorce uvedeného v bodě 4 článku 6. Jiné způsoby rozdělení prostředků schvaluje Grantová komise.
 3. Částka určená k rozdělení fakultám se získá z celkové podpory poskytnuté na specifický výzkum VŠE po odpočtu prostředků na úhradu nákladů spojených s organizací interní grantové soutěže a na mezifakultní projekty (viz bod 1 a 2). Výši přidělených prostředků pro jednotlivé fakulty stanoví GK na počátku kalendářního roku (po sdělení výše účelové podpory MŠMT) a po schválení rektorem sdělí rozhodnutí příslušným GRF.
 4. GK určí výši prostředků pro jednotlivé fakulty na základě obdobné metodiky, kterou uplatní pro rozdělování prostředků na specifický výzkum MŠMT. Podíl fakulty na celkové částce určené k rozdělení fakultám Pi se určí podle vzorce:

  kde ukazatel U i , charakterizující rozsah a kvalitu činnosti fakulty s indexem i, je dán vztahem

  kde
  j = 1, 2, 3, …, N,
  N – celkový počet uchazečů splňujících kritéria pro poskytování podpory,
  Di – počet studentů doktorských studijních programů fakulty ve standardní době studia plus jeden rok k 31. říjnu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory,
  Mi – počet absolventů magisterských studijních programů fakulty v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory,
  Ai – počet absolventů doktorských studijních programů fakulty v období 12 měsíců předcházejících 1. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku poskytnutí podpory,
  Vi – je ukazatel výkonu uchazeče ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za kalendářní roky r-2, r-3, r-4 (r je kalendářní rok poskytnutí podpory) s vahami 5:3:2, který zahrnuje výši neinvestičních prostředků2) na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace3) (Ri) a neinvestičních účelových prostředků na grantové nebo programové projekty4 výzkumu a vývoje, vyjma prostředků z Národního programu udržitelnosti I a II (Gi), tj. 𝑉𝑖 = 𝑛 𝑅𝑖+(1−𝑛) 𝐺𝑖 ,kD, kM, kA  jsou koeficienty vyjadřující míru vlivu příslušného ukazatele na specifický vysokoškolský výzkum, m je koeficient vyjadřující váhu výkonu ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a váhu počtu studentů a absolventů, n je koeficient vyjadřující váhu prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a váhu účelových prostředků na výzkum a vývoj. Hodnoty těchto koeficientů stanoví ministerstvo a zveřejní je ve výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace podle § 14j rozpočtových pravidel.
 5. Částka vypočtená pro jednotlivé fakulty podle odst. 3 a odst. 4 článku 6 je určena:
  1. na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencích na fakultách (nejvýše však 10 % přidělené částky),
  2. na úhradu způsobilých nákladů fakultních projektů vybraných v grantové soutěži.

 

LIST ZMĚN:
Číslo změny Označení článku, ve kterém se mění předpis Stručný popis změny Účinnost od:
1.1 čl. 3 odst. 2 Upřesnění postupu při hlasování

Do textu se za třetí větu vkládá nová věta.

25.04.2012
1.2 čl. 4 odst. 2 Upřesnění postupu při hlasování

Do textu se za třetí větu vkládá nová věta.

25.04.2012
1.3 čl. 6 odst. 2 Upřesnění jiného způsobu rozdělení prostředků.

Na závěr odstavce se vkládá nová věta

25.04.2012
2.1 čl. 2 odst. 1 Upřesnění vyhlašování studentských vědeckých projektů 27.6.2014
2.2 čl. 5 odst. 2 Upřesnění pravidel při vyhlášení interní grantové soutěže 27.6.2014
3.1 čl. 1 Upřesnění základního ustanovení 27. 11. 2019
3.2 čl. 3 odst. 4 bod j) Upřesnění zveřejnění 27. 11. 2019
3.3 čl.6 odst. 1 Upřesnění výše úhrad 27. 11. 2019
3.4 čl. 6 odst. 4 Upřesnění vzorce 27. 11. 2019

1 § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

2 Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

3 § 3 odst. 3 písm. a) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

4 § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací