Statut a Jednací řád Mezinárodního evaluačního panelu VŠE v Praze (SR 6/2019)

platný předpis

Anotace

Tato směrnice určuje pravidla pro činnost Mezinárodního evaluačního panelu stanoveného pro hodnocení Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Martina Sušánková prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: Oddělení vědy a výzkumu prorektor pro vědu a výzkum rektorka
Datum: 10. 12. 2019 10. 12. 2019 10. 12. 2019
Podpis: Ing. Martina Sušánková v.r. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v.r.
Platnost od: 16. 12. 2019 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 16. 12. 2019 Účinnost do: odvolání

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek 1

Mezinárodní evaluační panel se zřizuje za účelem hodnocení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále “VŠE”) v modulech M3-M5 podle dokumentu Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, který je Přílohou 5 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.

ČÁST DRUHÁ
Statut mezinárodního evaluačního panelu

Článek 2
Předmět činnosti Mezinárodního evaluačního panelu

 1. Mezinárodní evaluační panel (dále též „MEP“) hodnotí sebeevaluační zprávu VŠE předloženou v souladu s dokumentem Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, který je Přílohou 5 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. Případně MEP hodnotí další podklady vyžádané jím nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „MŠMT“) jako poskytovatelem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj vysokých škol.
 2. MEP zajišťuje objektivní a nezaujaté hodnocení sebeevaluační zprávy a dalších předložených podkladů.
 3. MEP se dále na vyžádání MŠMT ad hoc vyjadřuje k otázkám, které vyvstanou v průběhu hodnocení.

Článek 3
Složení mezinárodního evaluačního panelu

 1. Členy 1 MEP (dále též „hodnotitelé“) jmenuje a odvolává rektorka VŠE. Jednoho člena MEP nominuje MŠMT, další členové jsou nominováni VŠE tak, aby šlo o externí všeobecně uznávané odborné autority v oborové skupině FORD relevantní pro obory VŠE.
  1 Pro zjednodušení textu je v tomto dokumentu pro označení osob používán mužský rod. Zpracovatel má ale vždy na mysli muže i ženy.
 2. MEP je tvořen předsedou a nejméně 6 dalšími členy. Nadpoloviční většinu členů musejí tvořit zahraniční odborníci. Při zachování této zásady může být počet hodnotitelů v průběhu hodnocení podle potřeby měněn, nesmí ale poklesnout pod počet 7 (včetně předsedy a nominanta MŠMT).
 3. VŠE panelu přidělí tajemníka, který nehlasuje a nepodílí se přímo na hodnocení.
 4. Pro VŠE se zřizuje jediný MEP; velikost a heterogenitu fakult VŠE zohlední tím, že jmenuje vyšší počet členů MEP.
 5. Odborné kvality a nepodjatost nominovaných (hlasujících) hodnotitelů posoudí na základě jejich profesních životopisů Komise pro hodnocení výsledků a ukončených programů (dále též „KHV“). KHV jako poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace koordinující hodnocení výzkumu předloží MŠMT své vyjádření ke složení MEP. Toto vyjádření má nezávazný, doporučující charakter. MŠMT si může v odůvodněných případech vyžádat změny v sestavení MEP.
 6. Členství v MEP zaniká rezignací, odvoláním nebo úmrtím hodnotitele. Rektorka VŠE může hodnotitele odvolat z důvodu podjatosti či se souhlasem MŠMT z dalších závažných příčin, které musí být odůvodněny.
 7. Pokud se v průběhu hodnocení ukáže, že hodnotitel prokazatelně porušil pravidla o nepodjatosti, k jeho hodnocení MEP nepřihlédne.
 8. Pokud dojde během hodnoticího procesu k ukončení členství dle čl. 3 odst. 6 ze strany jednoho či více členů MEP a počet členů MEP klesne pod minimální počet členů stanovený v čl. 3 odst. 2, bude MEP doplněn dle návrhu rektorky VŠE podle čl. 3 odst. 1 s možností dodatečné verifikace kvalitativních a jiných předpokladů podle čl. 3 odst. 5. Hodnocení výsledků takto jmenovaným členem MEP bude validní až po této verifikaci.

Článek 4
Práva a povinnosti členů mezinárodního evaluačního panelu

 1. Hodnotitel má povinnost provádět činnost v MEP osobně, nezávisle a svým jménem vyjadřovat svůj odborný názor.
 2. Členství v MEP je nezastupitelné.
 3. Hodnotitel nesmí být podjat ve vztahu k VŠE a nesmí mít osobní zájem na výsledku hodnocení. Kritéria pro vyloučení střetu zájmů hodnotitelů jsou uvedena v čestném prohlášení členů MEP ohledně nepodjatosti (dokument Formulář člena Mezinárodního evaluačního panelu připravený MŠMT). Hodnotitelé potvrdí absenci konfliktu zájmů prostřednictvím podpisu tohoto čestného prohlášení. Členem MEP může být i člen stálého odborného poradního orgánu VŠE.
 4. Hodnotitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámí v souvislosti se svým členstvím v MEP, a neumožnit třetím osobám seznámit se s takto získanými údaji a informacemi.
 5. Hodnotiteli, který není nominantem MŠMT, náleží za práci v MEP finanční odměna na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiné právní formy užívané k obdobným účelům uzavřené mezi hodnotitelem a VŠE.
 6. Hodnotitel má právo na náhradu cestovních výdajů vzniklých v souvislosti s jeho činností v MEP. Poskytování cestovních náhrad se řídí předpisy VŠE.
 7. Nominant MŠMT v MEP nehlasuje a nepodílí se přímo na hodnocení. Nominant MŠMT zprostředkovává komunikaci mezi MEP a poskytovatelem a zajišťuje výklad případných nejasností ve vztahu k Metodice hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol.

Článek 5
Organizační zajištění činnosti mezinárodního evaluačního panelu

 1. Činnost MEP řídí předseda. Předsedu jmenuje a odvolává rektorka VŠE.
 2. Přípravu a distribuci podkladů a další organizační záležitosti zajišťuje tajemník.
 3. Administrativně činnost MEP zajišťuje VŠE.

Článek 6
Proces hodnocení vysokých škol v modulech M3-M5

 1. Každý hodnotitel se seznámí se všemi podklady předanými MEP k hodnocení a stanoveným způsobem sdělí, zda je považuje za způsobilé k hodnocení či zda požaduje (s patřičným zdůvodněním) jejich doplnění.
 2. Předseda MEP případně vyzve VŠE k doplnění sebeevaluační zprávy.
 3. Členové MEP pro své individuální hodnocení VŠE využívají dokument Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, který je Přílohou 5 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.
 4. Výsledkem práce MEP je schválené hodnocení VŠE, které má formu evaluační zprávy.

Článek 7
Návštěva mezinárodního evaluačního panelu na místě

 1. Nezbytnou součástí hodnocení je nejméně jedna pracovní návštěva MEP (on-site visit) na VŠE.

ČÁST TŘETÍ
Jednací řád mezinárodního evaluačního panelu

Článek 8
Příprava jednání mezinárodního evaluačního panelu

 1. Kromě pracovní návštěvy MEP (on-site visit) na VŠE může jednání MEP probíhat osobně, prostřednictvím elektronické pošty (dále též „per rollam“) .
 2. Jednání MEP svolává předseda prostřednictvím tajemníka alespoň 30 pracovních dní před plánovaným termínem osobního jednání.
 3. Písemné podklady pro jednání jsou rozeslány elektronickou poštou nejpozději 14 pracovních dní před termínem jednání.

Článek 9
Pravidla jednání mezinárodního evaluačního panelu

 1. Jednání MEP řídí předseda, případně jím pověřený hodnotitel.
 2. Jednání MEP je neveřejné a mohou se ho účastnit jen členové MEP a tajemník, případně předsedou MEP přizvaní hosté.
 3. Při jednání je MEP usnášeníschopný, pokud je jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho hlasujících členů.
 4. MEP rozhoduje hlasováním; k přijetí usnesení při jednání je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasujících členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 5. Z jednání panelu pořídí tajemník nebo pověřený hodnotitel zápis, jehož součástí budou také výsledky hlasování a prezenční listina. Zápis schvaluje předseda nebo osoba, která jednání z předsedova pověření řídila. Zápis je následně založen k archivaci (v souladu se Spisovým řádem VŠE).
 6. Pokud se v průběhu posledních pěti let účastnil hodnotitel nejméně pětkrát vědecké spolupráce nebo byl spoluautorem výstupů či výsledků hodnocené jednotky, oznámí to předsedovi MEP, který bude o dané události informovat rektorku. Rektorka VŠE ukončí členství hodnotitele z důvodu podjatosti dle čl. 3 odst. 6.
 7. Pokud hlasování MEP probíhá per rollam, rozešle tajemník příslušné podklady a návrh stanoviska elektronicky všem hodnotitelům s uvedením termínu, ve kterém mají své vyjádření či hlasování zaslat elektronickou poštou tajemníkovi a předsedovi MEP. Stanovená lhůta musí být dlouhá nejméně 10 pracovních dní. Návrh stanoviska MEP je per rollam schválen tehdy, pokud s ním během stanovené lhůty vyjádří souhlas nadpoloviční většina všech hlasujících členů MEP. O výsledku hlasování per rollam je pořízen zápis, který tajemník bez zbytečného odkladu předloží k podpisu předsedovi nebo jím pověřenému členovi MEP. Takto schválený zápis rozešle tajemník všem hodnotitelům elektronickou poštou nejpozději do 7 pracovních dní po jeho podpisu a založí jej k archivaci (v souladu se Spisovým řádem VŠE).