Postup při vzniku pracovního nebo školního úrazu (SR 16/2007)

platný předpis, verze: 1

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví postup při vzniku pracovního a školního úrazu na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Božena Nevyjelová Ing. Tomáš Horský doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Útvar/funkce: technik BOZP vedoucí OSM rektor
Datum: 11. 1. 2023 11. 1. 2023 12. 1. 2023
Podpis: Božena Nevyjelová, v.r. Ing. Tomáš Horský, v.r. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v. r.
Platnost od: 21. 12. 2007 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 13. ledna 2023 Účinnost do: odvolání

I. Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví způsob hlášení a evidenci pracovních úrazů v souladu s nařízením vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu – hlášení změn a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

II. Definice pracovního úrazu

 1. Pracovní úraz dle § 271k zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění , je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k němu nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§§ 273 a 274).2. Školní úraz je jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny studentovi Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE) nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při výuce ve studijním programu nebo v přímé souvislosti s ním. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se studium nebo praxe uskutečňuje (§ 391 odst. 4).
 2. Úraz, který nesplňuje některý z výše uvedených atributů, není úrazem pracovním, školním.

III. Klasifikace úrazů

 1. Úrazy, jimiž nebyla způsobena pracovní, školní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny.
 2. Ostatní – pracovní úraz, jimž byla způsobena pracovní, školní pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny za podmínek dle čl. II.1 nebo 2.
 3. Pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů
 4. Smrtelný pracovní úraz je takový úraz, který způsobil zaměstnanci/studentovi smrt po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec/student zemřel nejpozději do 1 roku za podmínek dle čl. II. nebo 2.

IV. Postup při vzniku pracovního úrazu

1. Všichni zaměstnanci jsou povinni ihned oznámit pracovní úraz svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu, v případě studentů svému vyučujícímu. Není-li postižený schopen, oznámí pracovní úraz zaměstnanec v případě zaměstnanců nebo student v případě studentů, který je svědkem tohoto pracovního úrazu.

Pracovní úraz, který zaměstnanec utrpěl při plnění pracovních úkolů mimo své pracoviště, se vždy hlásí bez zbytečného odkladu na příslušném místě výkonu práce tohoto zaměstnance, shodně s čl. IV. 2. příp. IV. 3. této směrnice.

Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen, zaznamenává údaje do knihy úrazů bezprostředně nadřízený vedoucí úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.

V případě opožděného nahlášení úrazu, musí poškozený prokázat důvodnost tohoto opoždění s tím, že nebude brán zřetel na opomenutí či nedbalostní jednání. Pokud takto neučiní, má se za to, že úraz nenastal, resp. není úrazem pracovním.

2. O všech pracovních úrazech musí být vedena evidence v „Knize úrazu“. Zápis do „Knihy úrazů“ je povinen provést tentýž den, v odůvodněných případech nejpozději do 2 dnů bezprostředně nadřízený vedoucí, na jehož pracovišti došlo k pracovnímu úrazu nebo vyučující, při jehož výuce k úrazu došlo.

Kniha úrazu je vedena:

 1. na hlavní vrátnici VŠE a u bezpečnostního technika VŠE pro objekt: Žižkov, Budova archivu, Točná, Mariánská, Nicov
 2. u bezpečnostního technika pro objekt Jarov
 3. u bezpečnostního technika pro objekt Jindřichův Hradec
 4. u vedoucích kolejí a menz pro příslušné objekty
 5. u vedoucího areálu pro objekt Jižní Město
 6. u ředitele CTVS pro objekt Dobronice, Třebešín a sportovní činnosti konané mimo objekty VŠE.

3. V mimopracovní době výše uvedených pracovišť se pracovní úraz hlásí a zapisuje do „Knihy úrazů“

 • pro objekty uvedené v předchozím odstavci pod písm. a) a f) na hlavní vrátnici VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, telefon 224 095 716, linkový tel. 5716, 5718
 • pro objekty v bodě b) až e) na příslušných hlavních vrátnicích dle místa pracovního poměru.

4. U pracovní úrazů uvedených v čl. III, bodech 2, 3, 4 musí bezprostředně nadřízený vedoucí, na jehož pracovišti došlo k pracovnímu úrazu nebo vyučující, při jehož výuce došlo k pracovnímu úrazu, oznámit tuto skutečnost ihned příslušnému bezpečnostnímu technikovi (viz IV.5) a společně vyšetří příčiny a okolnosti vzniku úrazu, resp. pracovního úrazu, pokud možno za přítomnosti postiženého zaměstnance nebo studenta. Bezprostředně nadřízený vedoucí je povinen sepsat nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu se zaměstnancem, který utrpěl pracovní úraz „Záznam o pracovním úrazu“ (příloha č. 1), v případě studentů sepíše vyučující se studentem, který utrpěl pracovní úraz „Záznam o školním úrazu“ (příloha č. 2).

Pokud tato lhůta není dodržena a nejsou dány vážné důvody pro opožděné sepsání „záznamu“ (v každém jednotlivém případě rozhoduje kvestor VŠE), bude toto jednání považováno za porušení pracovní kázně.

Oba záznamy se vyhotovují ve trojím vyhotovení s tím, že jedno jeho vyhotovení se předá postiženému zaměstnanci nebo studentovi, v případě smrtelného úrazu jeho rodinným příslušníkům. Ostatní vyhotovení záznamu o úrazu předá bezprostředně nadřízený vedoucí ihned příslušnému bezpečnostnímu technikovi.

5. Záznam o úrazu – hlášení změn vyhotoví bezprostředně nadřízený vedoucí, na jehož pracovišti došlo k pracovnímu úrazu nebo vyučující úrazem postiženého studenta v případě, že:

 1. hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 po sobě jdoucích dnů a byla
  ukončena po odeslání záznamu o úrazu,
 2. dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,
 3. zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel,
 4. došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu – hlášení změn,
 5. na základě téhož pracovního úrazu vznikla a byla ukončena další pracovní neschopnost.

6. Příslušnost bezpečnostních techniků:

 • na VŠE: pro objekty Žižkov, Jižní Město, Točná, Mariánská, Nicov, Dobronice, a pracoviště CTVS
 • na SÚZ: pro všechny objekty kolejí a menz
 • na F6: pro objekt Jindřichův Hradec.

7. Povinnosti bezpečnostních techniků:

 1. ohlásí pracovní úraz stanoveným orgánům a institucím dle platné zákonné legislativy
 2. zasílá záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, u smrtelných pracovních úrazů nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení příslušným orgánům a institucím dle platné zákonné legislativy
 3. vyřizuje pracovní úraz s postiženým zaměstnancem nebo studentem až do doby jeho konečného vyřešení
 4. vede příslušnou zákonnou dokumentaci a uschovává ji po dobu deseti let

Závěrečné ustanovení

 1. S touto směrnicí musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci, za což odpovídají bezprostředně nadřízení vědoucí.
 2. Studenti musí být prokazatelně proškoleni – odpovídá děkan příslušné fakulty

Přílohy

Tato směrnice má 3 přílohy, a to:

 • č. 1 záznam o úrazu (pro zaměstnance)
 • č. 2 záznam o úrazu (pro studenty)
 • č. 3 záznam o úrazu – hlášení změn

 

List změn:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Datum platnosti:
1.1 2 Aktualizace směrnice v souladu s nařízením vlády č. 201/2010 Sb. 13. 1. 2023
1.2 2, 3 doplněn o postup při vzniku pracovního úrazu u jiného zaměstnavatele 13. 1. 2023
1.3 5 Nová příloha č. 3 Záznam o úrazu – hlášení změn 13. 1. 2023
 • Odpovědná osoba: Božena Nevyjelová
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: