Akvizice a evidence knihovních fondů Vysoké školy ekonomické v Praze (SR 2/2012)

platný předpis

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností upravuje akvizici a evidenci informačních zdrojů na Vysoké škole ekonomické v Praze jako celku i v rámci jednotlivých fakult a dalších součástí školy.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Lenka Bělohoubková Ing. Jana Hartmanová prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Útvar/funkce: vedoucí odboru Sítě knihoven a studoven VŠE ředitelka CIKS rektor
Datum: 20. 12. 2012 20. 12. 2012 21. 12. 2012
Podpis: Ing. Lenka Bělohoubková, v. r. Ing. Jana Hartmanová, v. r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c, v. r.
Platnost od: 1. ledna 2013 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. ledna 2013 Účinnost do: odvolání

Úvodní ustanovení

Tato směrnice s celoškolskou působností upravuje postupy spojené s akvizicí a evidencí informačních zdrojů na Vysoké škole ekonomické v Praze jako celku (dále i VŠE) prostřednictvím Centra informačních a knihovnických služeb nebo Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, i v rámci jednotlivých fakult a dalších součástí školy.

Při její aplikaci je třeba striktně rozlišovat, zda jsou informační zdroje pořizovány pro potřeby nebo z finančních prostředků pracovišť umístěných v Praze nebo v Jindřichově Hradci a podle toho využívat služby pouze příslušných pracovišť Centra informačních a knihovnických služeb (dále i CIKS) nebo pouze Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (dále i Knihovna FM).

Směrnice byla vypracována v souladu s příslušnými zákony a směrnicemi Vysoké školy ekonomické v Praze v platném znění.

Jedná se zejména o tyto

a) zákonné předpisy:

 • zákon č.  257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v platném znění
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění

b) interní předpisy VŠE – směrnice:

 • SR 05/2007 Evidence majetku
 • SR 06/2008 Systém řízené dokumentace
 • SR 07/2008 Kontrolní řád
 • SR 05/2008 Řád knihovnických a informačních služeb Vysoké školy ekonomické v Praze
 • SR 17/2007 Revize knihovních fondů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Tato směrnice upravuje postupy spojené s pořizováním a evidencí knihovních fondů v souladu se SR 05/2007 bod 4.

Čl. 1. Principy

 1. Centrum informačních a knihovnických služeb a Knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci centrálně zajišťují akvizici a evidenci informačních zdrojů Vysoké školy ekonomické v Praze, hrazených z rozpočtových i mimorozpočtových prostředků (granty, finanční dary nadací, doplňková činnost institutů apod.) fakult a ostatních pracovišť VŠE, a to podle místa působnosti dotčených pracovišť.
 2. Směrnice se týká všech informačních zdrojů, tištěných i elektronických, bez ohledu na způsob jejich nabytí a konečné umístění.
 3. Všechny informační zdroje pořizované z prostředků VŠE musí být evidovány v CIKS/Knihovně FM.

Čl. 2. Postupy

2.1 CIKS a Knihovna FM

 1. Z finančních prostředků, přidělených přímo CIKS/Knihovně FM, jsou pořizovány informační zdroje v souladu s akreditovanými studijními programy a vědecko-výzkumnými záměry fakult a ostatních součástí VŠE, s přihlédnutím k funkci, kterou plní jako veřejné knihovny specializované na ekonomické vědy a související obory.
 2. O uskutečnění nákupu dokumentů do knihovních fondů a o množství pořizovaných exemplářů od jednotlivých titulů rozhodují výhradně pracovníci CIKS/Knihovny FM.
 3. Náměty a doporučení k doplnění informačních fondů VŠE mohou předkládat všichni uživatelé knihovny, členové akademické obce i ostatní zaměstnanci VŠE.
 4. Poradním orgánem při profilaci knihovního fondu CIKS/Knihovny FM je Rada pro knihovnické a informační služby (dále RAKIS). Důležitou roli při profilaci fondu má zejména včasné informování CIKS/Knihovny FM o nově akreditovaných oborech, vedlejších specializacích a předmětech a o vědecko-výzkumných záměrech.

2.2 Ostatní pracoviště

 1. Z finančních prostředků fakult a ostatních pracovišť VŠE jsou prostřednictvím pracovišť CIKS/Knihovny FM zabezpečovány informační zdroje na základě řádně vyplněných žádanek (viz přílohy). Výjimky jsou možné pouze po dohodě s příslušnými pracovišti CIKS/Knihovnou FM.
 2. Objednávání informačních zdrojů se řídí směrnicí VŠE SR 06/2008 Systém řízené dokumentace. Řádně vyplněnou a potvrzenou žádanku (viz přílohy) je nutno předat příslušnému pracovišti CIKS/pracovníkovi Knihovny FM. Postup objednávání, fakturace a evidence informačních zdrojů jsou podrobně upraveny interními pravidly CIKS/Knihovny FM, zveřejněnými na webových stránkách CIKS/Knihovny FM.
  1. Objednávat neperiodické knihovní dokumenty lze během celého kalendářního roku.
  2. Nákup tuzemských i zahraničních periodik se realizuje přednostně formou předplatného na celý kalendářní rok. V květnu každého roku je pracovníky CIKS/Knihovny FM na jednotlivá pracoviště předán obnovovací seznam titulů periodik, která v daném roce odebírají. Seznam titulů požadovaných na následující rok, schválený příkazcem operace a správcem rozpočtu, je nutno předat do stanoveného termínu na pracoviště CIKS/pracovníkovi Knihovny FM. Objednávky periodik mimo roční předplatné jsou přijímány pouze na základě vyplněné žádanky na nákup periodik (viz přílohy), kterou schválil příkazce operace a potvrdil správce rozpočtu.
  3. Nákup elektronických informačních zdrojů pro potřeby fakult a ostatních pracovišť, financovaný z jejich prostředků, musí být předem konzultován po stránce obsahové s pracovištěm CIKS (Odbor informační podpora studia a výzkumu) a po stránce technické s Výpočetním centrem VŠE.
 3. Termíny ukončení příjmu objednávek pro daný kalendářní rok vyplývají z termínů účetní a hospodářské uzávěrky, stanovených kvestorem VŠE a jsou zveřejňovány na webových stránkách CIKS a VŠE.
 4. Pracovníci VŠE, kteří si informační zdroje objednali, jsou povinni je odebírat (v případě periodik pravidelně) na určeném místě CIKS/Knihovny FM.
 5. V případě, že si pracoviště VŠE výjimečně zajistí nákup informačních zdrojů vlastními silami, je povinno předložit veškeré takto pořízené informační zdroje k evidenci pracovníkům CIKS/pracovníkům Knihovny FM.
 6. Za informační zdroje umístěné na pracovištích zodpovídá vedoucí příslušného pracoviště nebo jím pověřený pracovník.

Čl. 3. Publikace z produkce VŠE a šedá literatura

 1. Pracoviště VŠE, které vydává účelovou publikaci (např. časopis, sborník z konference, výstup z výzkumného záměru apod.) v Nakladatelství Oeconomica, respektive v edičním oddělení Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, je povinno odevzdat prostřednictvím vydavatele do CIKS/Knihovny FM dva výtisky.
 2. Nakladatelství Oeconomica/ediční oddělení Fakulty managementu v Jindřichově Hradci předává bezplatně část nákladu z každého titulu své produkce, určeného k prodeji, do CIKS/Knihovny FM, a to v dohodnutém množství a v co nejkratší době po jejich vydání.
 3. Veškeré sborníky z konferencí, získané v rámci služebních cest financovaných z prostředků VŠE nebo z grantů získaných v rámci VŠE, bez ohledu na jejich formát a na jejich konečné umístění, musí být předány k evidenci do CIKS/Knihovny FM.

Čl. 4. Přílohy

P-SR 02/2012-1, Žádanka na nákup periodik
P-SR 02/2012-2, Žádanka na nákup neperiodické literatury