Pravidla propagace, natáčení a fotografování v prostorách VŠE v Praze (SR 1/2016)

platný předpis

Anotace

Tato směrnice upravuje pravidla propagace na VŠE v Praze (VŠE), jejích součástí a subjektů odlišných od VŠE v prostorách VŠE. Dále tato směrnice upravuje pravidla pro natáčení a fotografování v prostorách VŠE.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Ilona Legová doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí odd. PR prorektor pro strategii rektorka
Datum: 3. 2. 2016 3. 2. 2016 3. 2. 2016
Podpis: Ing. Ilona Legová, v.r. doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 4. února 2016 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 4. února 2016 Účinnost do: odvolání

1. Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje pravidla propagace Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen VŠE), jejích součástí a subjektů odlišných od VŠE v prostorách VŠE. Dále tato směrnice upravuje pravidla pro natáčení a fotografování v prostorách VŠE.

2. Propagace v prostorách VŠE

Veškerou propagaci VŠE a jejích součástí v prostorách VŠE, mimo prostory dané do užívání fakultám, koordinuje a povoluje výhradně Oddělení public relations (PR). Pravidla a prostředky propagace jsou podrobně uvedeny na webu pr.vse.cz.

Propagaci subjektů odlišných od VŠE řeší bod č. 5.

Mezi obvyklé prostředky propagace, jejichž využití podléhá předchozímu schválení PR, patří:

  • webové stránky www.vse.cz
  • plazmové obrazovky a matnice v prostorách VŠE
  • mobilní propagační prostředky
    (celkový přehled je uveden na webu pr.vse.cz)

Mobilní propagační prostředky je možné použít pouze za účelem usnadnění orientace v prostorách VŠE, nikoliv pro samotnou propagaci. Při jejich umísťování je nutno dodržovat pravidla požární ochrany.

Žádosti o povolení propagace v prostorách VŠE se podávají oddělení PR pouze elektronicky formou uvedenou na webu pr.vse.cz.

3. Pravidla pro natáčení a fotografování v prostorách VŠE

Natáčení a fotografování v prostorách VŠE povoluje výhradně PR, a to interním i externím subjektům na základě elektronické žádosti, která je uvedena na pr.vse.cz.

Držitel povolení je povinen se na výzvu povolením prokázat pracovníkům ostrahy VŠE.

Interním subjektům může PR výjimečně vystavit dlouhodobé povolení natáčení a focení, a to pouze se souhlasem vedení školy.

Povolení natáčení a focení není nutné v případě pořizování videí a fotografií z promocí k soukromým účelům.

Je zakázáno používat fotografie a videa pořízená na VŠE pro komerční účely, tj. poskytovat pořízený materiál dalším subjektům za úplatu.

4. Tiskové zprávy

U mimořádných akcí či aktualit celoškolského významu je možné se souhlasem a prostřednictvím PR uspořádat tiskovou konferenci, vydat a rozeslat tiskovou zprávu, a to na základě zaslání žádosti na pr@vse.cz. Žadatel je povinen poskytnout součinnost.

5. Propagace externích subjektů

Propagace komerčních aktivit externích subjektů je na VŠE zakázána.

Propagaci nekomerčních aktivit externích subjektů v prostorách VŠE povoluje PR na základě souhlasu Rozvojového a poradenského centra VŠE.

6. Propagace fakult VŠE

Propagace v prostorách fakult, na jejich webových stránkách či plazmových obrazovkách je přímo v  kompetenci jednotlivých fakult VŠE.

7. Společná a závěrečná ustanovení

Tato směrnice je platná pro areály VŠE v Praze na Žižkově a na Jižním Městě.

Propagace v objektech SÚZ a na pracovišti Třebešín je v kompetenci ředitele příslušného pracoviště.