Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2023/2024 (PR 3/2023)

platný předpis

Anotace

Tento příkaz rektora stanovuje výši poplatků spojených se studiem a výši poplatku za posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení platné v akademickém roce 2023/2024.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Útvar/funkce: prorektor pro pedagogiku a řízení kvality rektor
Datum: 16. 5. 2023 16. 5. 2023
Podpis: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. v.r. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v.r.
Platnost od: dnem podpisu Platnost do: 31. 8. 2024
Účinnost od: 1. 9. 2023 Účinnost do: 31. 8. 2024

I. Účel a rozsah působnosti

Tento příkaz stanovuje konkrétní výši poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2023/2024 podle § 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění (dále jen „zákon“) a článku 20 Statutu VŠE a výši poplatku podle § 48 odst. 7 zákona za úkony spojené s posouzením předchozího vzdělání jako splnění podmínky přijetí ke studiu do studijního programu uskutečňovaného VŠE nebo jejími fakultami u uchazeče, který získal zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.

II. Poplatky spojené se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce

 1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce podle § 58 odst. 1 zákona a článku 20 odst. 2 Statutu VŠE činí 930 Kč.
 2. Poplatek za delší studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce podle § 58 odst. 3 zákona a článku 20 odst. 3 Statutu VŠE činí:
  1. 21.000 Kč při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o prvních započatých 6 měsíců studia,
  2. 21.000 Kč při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o druhých započatých 6 měsíců studia,
  3. 34.500 Kč při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o třetích a každých dalších započatých 6 měsíců studia.

III. Poplatky spojené se studiem ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce

 1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a článku 20 odst. 5 Statutu VŠE činí 50 EUR.
 2. Poplatek za studium studentů, kteří budou zapsáni ke studiu s počátkem studia od akademického roku 2023/2024 a později, ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a článku 20 odst. 6 Statutu VŠE činí:
  1.  5.000 EUR za započatý akademický rok studia ve standardní době v bakalářském nebo magisterském studijním programu; úhrada poplatku může být rozložena do dvou stejně velkých splátek,
  2. 2.500 EUR za každý další započatý semestr studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu v případě, že doba studia počítaná v semestrech překročila standardní dobu studia,
  3. 5.000 EUR za započatý akademický rok studia ve standardní době v doktorském studijním programu.
 3. Poplatek za studium studentů, kteří byli zapsáni ke studiu s počátkem studia od akademického roku 2019/2020 až 2022/2023, ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a článku 20 odst. 6 Statutu VŠE činí:
  1. 3.800 EUR za započatý akademický rok studia ve standardní době v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
  2. 5.000 EUR za započatý akademický rok studia ve standardní době v doktorském studijním programu.
 4. Poplatek za studium studentů, kteří byli zapsáni ke studiu s počátkem studia od akademického roku 2018/2019 a dříve, ve standardní době studia ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona a článku 20 odst. 6 Statutu VŠE činí 3.600 EUR za započatý akademický rok studia s následujícími výjimkami:
  1. 5.000 EUR za započatý akademický rok studia v doktorském studijním programu,
  2. 1.800 EUR za započatý akademický rok studia v navazujícím magisterském studijním programu International Management.
 5. Poplatek stanovený v eurech lze uhradit v českých korunách. Kurz pro přepočet platby poplatku v českých korunách prováděné v daném kalendářním čtvrtletí se stanoví kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB pro poslední den předcházejícího čtvrtletí. Platný kurz pro přepočet platby v českých korunách je uveden u platebního předpisu v InSIS prostřednictvím hypertextového odkazu; rozhodné datum pro určení platného kurzu je den přijetí platby na bankovní účet VŠE. V případě významné změny kurzu může být přepočet na české koruny upraven mimořádně i v průběhu kalendářního čtvrtletí.

IV. Poplatek za posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení

 1. Poplatek podle § 48 odst. 7 zákona za posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání jako splnění podmínky pro přijetí ke studiu v případě, že uchazeč podává přihlášku ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce, činí 930 Kč.
 2. Posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání jako splnění podmínky pro přijetí ke studiu v případě v případě, že uchazeč podává přihlášku pouze ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce, je bezplatné.

Přílohy k tomuto předpisu:

 • Tento předpis nemá žádné přílohy.

 

 • Odpovědná osoba: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: