Zásady systému pro poskytování pomoci osobám se specifickými studijními potřebami na VŠE v Praze (SR 3/2011)

platný předpis

Anotace

Tato směrnice upravuje postavení studentů se specifickými studijními potřebami (SSP) na VŠE
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Martin Ctibor prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Útvar/funkce: Středisko handicapovaných studentů ředitel prorektor pro sociální záležitosti a finance rektor
Datum: 23. 12. 2011 23. 12. 2011 23. 12. 2011
Podpis: Martin Ctibor, v.r. prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., v. r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., v. r.
Platnost od: 1. ledna 2012 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1. ledna 2012 Účinnost do: odvolání

ČÁST PRVNÍ
OBECNÉ ZÁSADY

 1. Uchazečem, resp. studentem se speciálními potřebami se rozumí uchazeč resp. student závažně postižený pohybově, smyslově, dále se závažným chronickým onemocněním, s psychologickými a psychiatrickými poruchami a se specifickými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie apod.)  Definice typů zdravotního postižení a způsob jeho dokládání se řídí Přílohou č. 1 dodatku č.2 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 2 434/2011-33 ze dne 28.ledna 2011“, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami (č.j.: 23 728/2011-30).
 1. Všichni zaměstnanci Vysoké školy ekonomické v Praze jsou povinni jednat se studentem, který je smyslově, pohybově nebo jinak zdravotně handicapován (dále jen student se SSP) nebo s takto handicapovaným uchazečem o studium (dále jen uchazeč se SSP), způsobem zohledňujícím v nejvyšší možné míře jeho specifika (např. tlumočení do znakového jazyka, jednání v místnostech dostupných na invalidním vozíku, přístupnost informací pro zrakově postižené odpovídající formou apod.) podle technických možností na VŠE.
 1. Poskytnuté služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnost studia nesmějí snižovat dané studijní požadavky. Student se SSP se řídí vnitřními předpisy VŠE.

 

ČÁST DRUHÁ
INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 1. Služby pro uchazeče a studenty se SSP zajišťuje v rámci VŠE pracoviště s celoškolskou působností Středisko handicapovaných studentů (dále jen SHS). Adresa SHS je: SHS VŠE, náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3, http://shs.vse.cz.
 1. SHS poskytuje konzultační a poradenské služby i pro zájemce z řad pracovníků VŠE.
 1. SHS monitoruje a ve spolupráci s Správou areálu VŠE  (ÚK REK) zajišťuje bezbariérovost budov VŠE.
 1. SHS vede evidenci studentů se SSP, jejíž součástí jsou údaje identifikující studenty se SSP. Údaje jsou zpracovávány s předchozím písemným souhlasem dotčených studentů. Požadavky a modifikace studijních povinností realizované během studia jsou přílohami složek jednotlivých studentů.

ČÁST TŘETÍ
STUDIUM STUDENTŮ SE SSP

Článek 1
Přijímací řízení

 1. VŠE zveřejňuje všemi dostupnými způsoby nabídku studia uchazečům o studium se SSP prostřednictvím jednotlivých fakult a především prostřednictvím SHS.
 1. Pracovník studijního oddělení v případě převzetí přihlášky ke studiu, ve které uchazeč požaduje modifikaci přijímacího řízení, protože je uchazečem se SSP, kontaktuje pracovníky SHS a předá jim kopii přihlášky ke studiu a dokladu, kterým uchazeč dokládá své zařazení do skupiny uchazečů se SSP.
 1. Pracovníci SHS jsou povinni poskytnout uchazečům se SSP potřebné informace k možnostem vykonání přijímacího řízení, seznámit se s jejich handicapem a následně navrhnout přiměřenou modifikaci přijímací zkoušky.
 1. Navrženou úpravu přijímacího řízení musí SHS konzultovat s příslušným proděkanem pro pedagogiku, který o případné modifikaci přijímacího testu rozhodne. Za úpravu přijímacího řízení se považuje např. umožnění skládat přijímací zkoušku v bezbariérově přístupné místnosti, přítomnost a asistenci osobního asistenta, překládání do znakového jazyka, možnost použít kompenzační pomůcky, úprava přijímacího testu do digitální podoby tak, aby mohl být vypracován za pomoci zvětšovacího programu či hlasového výstupu, možnost diktovat odpovědi zapisovateli apod.
 1. O přijetí uchazeče se SSP uvědomí studijní oddělení SHS.

Článek 2
Studium studenta se SSP

 1. Pokud je potřeba s ohledem na druh a stupeň handicapu studenta se SSP vytvořit  studijní plán, vypracuje ho SHS ve spolupráci se studentem se SSP a návrh tohoto plánu předloží ke schválení proděkanovi pro studium fakulty, na které student se SSP studuje.
 1. U nejtěžších případů zdravotního postižení má student právo požádat proděkana fakulty o navrácení odebraných kreditních poukázek za pomalejší tempo studia z důvodu svého zdravotního postižení. Proděkan může na základě odůvodněné žádosti ztracené kreditní poukázky opakovaně handicapovanému studentovi vracet.  Závažnost zdravotního postižení a jeho vliv na způsob studia posuzuje ředitel SHS.
 1. Pokud jsou potřebné speciální úpravy takové, že nevyžadují úpravu studijního plánu, informuje SHS o úpravách jednotlivé vyučující a domluví s nimi průběh výuky a přezkušování studenta se SSP.
 1. V případě, že standardní požadavky na přezkoušení studenta se SSP překračují jeho možnosti z důvodu zdravotního postižení, dohodne vyučující se SHS technické řešení splnění úkolů nebo alternativních náhrad za ně tak, aby to bylo akceptovatelné jak pro studenta se SSP, tak pro vyučujícího. Technické řešení musí být schváleno garantem předmětu před termínem konáním zkoušky.
 1. Pokud didaktický postup vůbec neumožňuje sledovat výuku v její běžné podobě, je garant studijního programu povinen určit z řad vyučujících lektora, který studentovi se SSP podá alternativní výklad a potřebná vysvětlení individuálně.
 1. Při přezkušování mohou být po předchozí domluvě studenti se SSP zváni do pracovny SHS, pokud jejich začlenění mezi ostatní studenty není technicky možné vzhledem k využívání kompenzační techniky, závislosti na osobním asistentovi, prodloužené časové dotaci apod. Studenti se SSP, kteří chtějí využít k přezkušování speciální kompenzační techniky, tlumočení do znakového jazyka, služeb osobního asistenta apod. jsou povinni na to předem upozornit vyučujícího. Při využití techniky nesmí dojít k porušování zásad obecně platných pro zkoušky.
 1. Studenti s handicapem zraku mohou skládat zkoušky v Braillově písmu, zvětšeném černotisku, příp. s využitím kompenzační techniky, přičemž zápis mohou provádět jak manuálně, tak za pomoci příslušného zařízení. Pro vypracování písemného testu může být zrakově handicapovanému studentovi přidělena až dvojnásobná časová dotace. Takové úpravy navrhuje vyučujícímu student se SSP buď sám, nebo prostřednictvím SHS. Změnu schvaluje garant předmětu.
 1. Studenti s pohybovým postižením mají právo být přezkušováni v bezbariérově přístupných místnostech. V případech, kdy jde o postižení horních končetin, mohou takto postižení studenti využít při psaní testů kompenzační pomůcky a dostat až dvojnásobnou časovou dotaci.
 1. Studenti se specifickými poruchami učení mohou využít kompenzační postupy ke složení zkoušky, např. využití počítače při zapisování odpovědí, volba formy zkoušení písemně/ústně, prodloužení časového limitu, aj.

ČÁST ČTVRTÁ
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ STUDENTŮ SE SSP

 1. Ředitel Správy účelových zařízení VŠE zajistí ubytování studentů se SSP (pokud o to požádají) tak, aby ubytování odpovídalo platným normám pro pohyb osob s omezenou možností pohybu a orientace, dle technických možností ubytovacích zařízení VŠE.

 

 

ČÁST PÁTÁ
DALŠÍ USTANOVENÍ

V případech přímo nespecifikovaných v této směrnici bude postupováno individuálně, vždy s ohledem na speciální potřeby a zájmy studenta se SSP. Rozhodnutí přísluší prorektoru pro sociální záležitosti a finance.