Poskytování informací na VŠE v Praze (SR 05/2021)

platný předpis

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností upravuje postup VŠE v Praze pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále poskytování informací mimo režim citovaného zákona.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Jaroslava Eislerová Ing. Tomáš Zouhar prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: PRAV kvestor rektorka
Datum: 9. 2. 2021 10. 2. 2021 11. 2. 2021
Podpis: Mgr. Jaroslava Eislerová v. r. Ing. Tomáš Zouhar v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v.r.
Platnost od: 15. 2. 2021 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 15. února 2021 Účinnost do:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen „VŠE“) jako veřejná instituce a subjekt, kterému zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejného vysokého školství, je subjektem povinným ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“).

Tato směrnice dále upravuje postup VŠE při poskytování informací podle výše uvedeného Zákona a dále poskytování informací mimo režim výše uvedeného Zákona

Při poskytování informací všemi uvedenými způsoby jsou všichni zaměstnanci povinni dbát dodržování obecně platných právních předpisů, se zvláštním důrazem na předpisy upravující ochranu osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Část I – Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Článek 2
Zveřejňování informací

 1. VŠE zveřejňuje na úřední desce vedené ve fyzické i elektronické podobě (na www.vse.cz) následující informace:
  • důvod a způsob založení VŠE, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
  • popis organizační struktury VŠE, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,
  • místo, lhůtu a způsob, kde lze na VŠE podat opravný prostředek proti rozhodnutím o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
  • postup, který musí VŠE dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
  • přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž VŠE zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
  • sazebník úhrad za poskytování informací,
  • výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací,
  • výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 Zákona,
  • usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 Zákona,
  • adresu elektronické podatelny,
  • další informace v souladu s požadavky dalších právních předpisů, především zákona o vysokých školách.
 2. Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formách a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní se spolu s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy.
 3. Za aktuálnost údajů zveřejněných na úřední desce odpovídá Právní oddělení (dále jen „PRAV“). PRAV je povinno poskytnout v pracovní době k nahlédnutí informace ve smyslu odst. 1.
 4. Do 15 dnů od poskytnutí informace podle Zákona zveřejní VŠE tyto informace na elektronické úřední desce. V Zákonem předvídaných případech postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.
 5. Součástí výroční zprávy o činnosti VŠE je samostatná část s názvem „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ obsahující následující údaje za předcházející kalendářní rok: (a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, (b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, (c) výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, (d) počet podaných stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, (e) další informace vztahující se k uplatňování Zákona.

Článek 3
Žádost o poskytnutí informací

 1. Žádost o poskytnutí informací podle Zákona (dále jen „žádost“) se podává ústně nebo písemně, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, podatelny, příp. elektronicky e-mailem na adrese: info106@vse.cz nebo prostřednictvím datové schránky VŠE.
 2. Ze žádosti musí být zřejmé, že je žádost určena VŠE, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto Zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 3. Neobsahuje-li žádost náležitosti uvedené v odst. 2 větě první, případně není-li elektronická žádost podána podle odst. 1, není žádostí ve smyslu Zákona a této směrnice.

Článek 4
Řízení o žádosti

 1. Řízení o žádosti vede PRAV. Poskytnutí informace schvaluje a rozhodnutí o odmítnutí žádosti podepisuje rektor.
 2. Ostatní útvary VŠE jsou povinny poskytovat PRAV při vyřizování žádosti součinnost bez zbytečného odkladu. V případě jakéhokoliv sporu při tom vzniklého rozhoduje s konečnou platností rektor.
 3. PRAV postupuje při vyřizování žádosti tak, aby byl dodržen Zákon, ostatní obecně závazné právní předpisy i vnitřní přepisy VŠE. Chrání oprávněné zájmy VŠE a osobnostní práva a soukromí fyzických osob.
 4. PRAV vede evidenci všech obdržených žádostí a způsobu, jak byly vyřízeny. PRAV zodpovídá za zveřejnění poskytnutých informací způsobem uvedeným v čl. 2 odst. 4. PRAV každoročně předkládá údaje pro výroční zprávu o činnosti VŠE podle čl. 2 odst. 5.

Článek 5
Způsoby vyřízení žádosti

 1. Neobsahuje-li doručená žádost údaje o žadateli podle čl. 4, vyzve VŠE žadatele nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení k jejímu doplnění. Nedoplní-li žadatel žádost do 30 dnů od doručení výzvy, VŠE žádost odloží. Obdobně je postupováno, pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně.
 2. Pokud se požadované informace nevztahují k působnosti VŠE, VŠE žádost odloží a tuto skutečnost sdělí s odůvodněním žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
 3. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, VŠE žadateli do 7 dnů od obdržení žádosti sdělí údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, VŠE mu ji poskytne.
 4. Pokud poskytnutí žádosti brání, byť i jen zčásti, zákonné překážky, VŠE vydá ve lhůtě pro poskytnutí informací rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 5. Neshledá-li VŠE důvody pro postup podle předchozích odstavců, informaci žadateli poskytne ve lhůtě do 15 dnů od doručení, resp. doplnění žádosti. Tato lhůta může být prodloužena až o 10 dnů v případě nutnosti (a) vyhledání informace v objektech mimo sídlo VŠE, (b) vyhledání objemného množství oddělených a odlišných informací, nebo (c) konzultovat věc s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Článek 6
Úhrada nákladů

 1. VŠE je oprávněna požadovat po žadateli úhradu vzniklých nákladů spočívajících v pořízení kopií, pořízení technických nosičů dat, poštovném a v nákladech na mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Způsob výpočtu náhrady stanovuje příloha č. 1 této směrnice.
 2. VŠE žadateli před poskytnutím informace písemně sdělí výši požadovaných nákladů a způsob, jakým může úhradu provést. Součástí oznámení musí být informace, jakým způsobem byla výše nákladů vyčíslena, a poučení o možnosti podat proti požadavku na úhradu nákladů stížnost.
 3. Neuhradí-li žadatel požadované náklady do 60 dnů od obdržení oznámení, VŠE žádost odloží.

Článek 7
Odvolání a stížnost

 1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání.
 2. Pokud VŠE nevyhoví podanému odvolání sama a informaci neposkytne, postoupí odvolání spolu s kompletním spisem vedeným ve věci odvolacímu orgánu ve lhůtě do 15 dnů od doručení odvolání.
 3. Stížnost lze podat, pokud (a) žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci, (b) žádosti nebylo vyhověno ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti v zákonné lhůtě, (c) žádosti bylo vyhověno pouze částečně, aniž by o zbytku žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo (d) žadatel nesouhlasí s výší požadovaných nákladů podle čl. 5 nebo výší odměny podle § 14 odst. 2 Zákona. Stížnost lze podat do 30 dnů od doručení předmětného sdělení, resp. do 30 dnů od uplynutí zákonné lhůty pro poskytnutí informace.
 4. Pokud VŠE podané stížnosti sama zcela nevyhoví nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 7 dnů od doručení stížnosti, postoupí v téže lhůtě stížnost spolu s kompletním spisem vedeným ve věci odvolacímu orgánu.
 5. Odvolacím orgánem ve věcech poskytování informací vztahujících se k samosprávné působnosti VŠE je Úřad pro ochranu osobních údajů, odvolacím orgánem ve věcech poskytování informací vztahujících se k výkonu státní správy je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Část II – Poskytování informací mimo režim zákona č. 106/1999 Sb.

Článek 8
Neformální poskytování informací

 1. Požadavky na poskytnutí běžných informací týkajících se provozu, organizace apod. (tj. neobsahující osobní údaje fyzických osob) vyřizují jednotlivé útvary a zaměstnanci samostatně v rámci své agendy.
 2. Na běžné ústní a telefonické dotazy odpovídají pracovníci v Informačním centru nebo předají přísl. pracovišti k vyřízení.

Článek 9
Poskytování informací orgánům veřejné moci

 1. VŠE poskytuje orgánům veřejné moci součinnost spočívající v poskytování informací v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nestanoví-li tato směrnice nebo jiný vnitřní předpis VŠE jinak, je útvarem příslušným k jednání v těchto věcech PRAV.
 2. Mzdové a personální oddělení poskytuje orgánům veřejné moci příp. dalším subjektům informace v případech, kdy je tak VŠE povinna činit z titulu zaměstnavatele.
 3. Správa účelových zařízení poskytuje orgánům veřejné moci příp. dalším subjektům informace v případech, kdy je tak VŠE povinna činit z titulu poskytovatele ubytovacích služeb.
 4. Oddělení zahraničních styků, pověření zaměstnanci fakult a příp. další pověření zaměstnanci poskytují orgánům veřejné moci informace, které jsou vyžadovány pro umožnění vstupu a pobytu studentů VŠE cizí státní příslušnosti na území České republiky. Tytéž osoby poskytují informace zahraničním vysokým školám příp. orgánům cizích států v souvislosti s organizací studijních pobytů studentů VŠE v zahraničí.
 5. Kontrolním orgánům, které jsou oprávněny na základě obecně závazných právních předpisů provádět na VŠE zejména kontroly a audity, poskytuje součinnost zaměstnanec k tomu pověřený rektorem, kvestorem nebo děkanem. Závěrečnou zprávu vždy podepisuje rektor, děkan nebo kvestor podle příslušné oblasti kontroly.

Článek 10
Poskytování informací ze studijní evidence

 1. Studenti mají přístup k informacím o průběhu svého vlastního studia prostřednictvím Integrovaného studijního informačního systému (InSIS); další informace v souvislosti s jejich vlastním studiem jim poskytuje studijní oddělení.
 2. Informace o ukončeném studiu (Potvrzení doby studia, Výpis zkoušek apod.) poskytuje absolventovi na písemnou žádost a za úhradu administrativního poplatku PRAV resp. Centrální spisovna.
 3. Žádosti orgánů veřejné moci (soudy, Policie ČR, Česká správa sociálního zabezpečení apod.) o informace o probíhajícím nebo ukončeném studiu, vyřizuje PRAV resp. Centrální spisovna,
 4. Žádosti právnických či fyzických osob (zaměstnavatelé, personální agentury, vysoké školy apod.), o informace o probíhajícím nebo ukončeném studiu, vyřizuje Pedagogické oddělení v součinnosti s Oddělením interní kontroly a auditu. Dané žádosti je nutné zasílat na e-mailovou adresu verifications@vse.cz. Absolventi, kteří nejsou dohledatelní v InSIS, spadají do kompetence PRAV, resp. Centrální spisovny Podmínkou pro poskytnutí informace je (1) řádné prokázání identity žadatele a (2) existence zákonného titulu pro poskytnutí údajů.

Článek 11
Ostatní

 1. Informace pro média poskytuje Oddělení Public Relations.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

 1. Tato směrnice ruší směrnici SR 10/2007 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 2. Přílohou této směrnice je: Sazebník úhrad za poskytování informací.