Projektový řád interní rozvojové soutěže (SR 2/2013)

platný předpis

Anotace

Tato směrnice stanovuje zásady systému poskytování té části prostředků Institucionálního plánu Vysoké školy ekonomické, která je rozdělována formou vnitřní soutěže.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Útvar/funkce: prorektor pro strategii rektor
Datum:
Podpis: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., v.r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., v.r.
Platnost od: 21.října 2013 Platnost do: do odvolání
Účinnost od: 21.října 2013 Účinnost do: do odvolání

Čl. 1
Základní ustanovení

Tento řád stanoví zásady systému rozdělování prostředků institucionálního plánu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále je „VŠE“) formou vnitřní soutěže v souladu s každoročním Vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké školy (dále jen „Vyhlášení MŠMT“), zveřejněným na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). Řešení projektů interní rozvojové soutěže (dále jen „projektů“) by mělo přispět k plnění priorit Dlouhodobého záměru VŠE a jeho každoročních Aktualizací. Interní rozvojová soutěž není určena pro podporu projektů zaměřených na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2
Organizace interní rozvojové soutěže.

 1. Organizaci interní rozvojové soutěže zabezpečují:

  1. Rozvojová komise VŠE (dále jen „RK“),
  2. Rozvojové rady fakult (dále jen „RRF“).
 2. Organizační a administrativní činnost RK zabezpečuje tajemník jmenovaný předsedou RK. Organizační a administrativní činnost RRF zabezpečuje pracovník určený děkanem fakulty (dále „administrátor“).

Čl. 3
Rozvojová komise VŠE

 1. RK je poradním orgánem rektora pro rozdělování projektových prostředků. Rozvojová komise se skládá z předsedy a 6 dalších členů. Předsedu RK jmenuje a odvolává rektor, členy RK jsou předsedové jednotlivých RRF.

 2. RK je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Komise se usnáší nadpoloviční většinou přítomných. Předsedu RRF může v odůvodněných případech na jednání RK zastoupit místopředseda RRF. Jednání RK je neveřejné. Jednání RK se účastní tajemník, který pořizuje ze zasedání zápis. Zápis podepisuje předseda RK. Svá rozhodnutí RK předkládá společně se zápisem ze zasedání bez zbytečného odkladu ke schválení rektorovi.

 3. Komise zasedá zpravidla dvakrát ročně. V případech hodných zřetele svolá předseda RK mimořádné zasedání RK.

 4. RK plní zejména následující úkoly:

  1. navrhuje rektorovi Pravidla interní rozvojové soutěže na VŠE (dále jen „Pravidla“) a jejich aktualizaci; dohlíží také na jejich dodržování,
  2. navrhuje rektorovi vyhlášení interní rozvojové soutěže pro příslušný kalendářní rok,
  3. navrhuje rektorovi výši prostředků pro projekty na jednotlivých fakultách, na celoškolské projekty a na zabezpečení činnosti IRA VŠE podle metodiky uvedené v čl. 6,
  4. navrhuje rektorovi ke schválení fakultní projekty a výši přidělených finančních prostředků na projekty, které navrhly jednotlivé RRF,
  5. navrhuje rektorovi ke schválení celoškolské projekty a výši přidělených finančních prostředků na tyto projekty,
  6. v případě rozdílu mezi požadovanými a přidělenými prostředky vyžaduje od řešitele úpravu celoškolského projektu a jeho rozpočtu,
  7. na základě podkladů z RRF kontroluje využívání přidělených finančních prostředků,
  8. hodnotí ukončené celoškolské projekty a vyjadřuje se k hodnocení ukončených projektů na základě podkladů z RRF,
  9. na základě návrhu RRF, resp. návrhu předsedy RK v případě celoškolských projektů, předkládá rektorovi návrh na předčasné ukončení projektu,
  10. do 15. února kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byla podpora poskytnuta, zveřejní údaje o podporovaných projektech,
  11. nejpozději do 31. března kalendářního roku následujícího po kalendářním roce poskytnutí podpory zveřejní hodnocení ukončených projektů způsobem umožňujícím dálkový přístup,
  12. odpovídá za výběr hodnotitelů návrhů celoškolských projektů.

O bodech a), b) a c) může RK hlasovat per rollam.

 1. Pro účely hodnocení návrhů nových celoškolských projektů využívá RK posudky nejméně dvou hodnotitelů. Žádný z hodnotitelů nesmí být ze stejné katedry jako řešitel, alespoň jeden z hodnotitelů by měl být z jiné fakulty než je řešitel. Hodnotitelem nemůže být člen řešitelského týmu.

 2. Člen RK nemůže rozhodovat o projektovém návrhu v případě, že je členem řešitelského týmu projektu.

Čl. 4
Rozvojové rady fakult

 1. RRF má nejméně 5 členů. Funkční období člena RRF je čtyřleté. Předsedu, místopředsedu a členy RRF jmenuje a odvolává děkan.

 2. RRF zasedá zpravidla dvakrát ročně. Zasedání RRF řídí její předseda. RRF je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. RRF se usnáší nadpoloviční většinou přítomných, minimálně však třemi kladnými hlasy. Jednání RRF je neveřejné. Jednání RRF se účastní administrátor, který ze zasedání RRF pořizuje zápis. Zápis podepisuje předseda a jeho kopii bez zbytečného odkladu postoupí RK.

 3. RRF plní tyto úkoly:

  1. projednává návrhy nových projektů,
  2. kontroluje, zda je předložený rozpočet v souladu s Pravidly,
  3. zajišťuje hodnocení projektů, sestavuje pořadí úspěšnosti projektů, pro vybrané projekty navrhuje výši přidělených finančních prostředků, v případě rozdílu mezi požadovanými a přidělenými prostředky vyžaduje od řešitele úpravu projektu a včetně rozpočtu,
  4. předává RK návrhy nových projektů a návrhy na předčasné ukončení projektů,
  5. zajišťuje posouzení výsledků ukončených projektů na základě závěrečných zpráv a předkládá RK hodnocení výsledků řešení,
  6. odpovídá za výběr hodnotitelů návrhů fakultních projektů.
 4. Pro účely hodnocení návrhů nových projektů využívá RRF posudky nejméně dvou hodnotitelů. Žádný z hodnotitelů nesmí být ze stejné katedry jako řešitel, alespoň jeden z hodnotitelů by měl být z jiné fakulty než je řešitel. Hodnotitelem nemůže být člen řešitelského týmu.

 5. Člen RRF nemůže rozhodovat o projektovém návrhu v případě, že je členem řešitelského týmu projektu.

Čl. 5
Interní rozvojová soutěž

 1. Projektové financování je uskutečňováno podle Pravidel, která stanoví rektor na základě návrhu RK a v souladu s Vyhlášením MŠMT.

 2. Pravidla upravují:

  • vyhlášení interní rozvojové soutěže, podmínky účasti, dobu trvání projektů,
  • postup při hodnocení přihlášek,
  • zásady hospodaření s přidělenými finančními prostředky, způsob kontroly hospodaření,
  • způsob ukončení projektů,
  • hodnocení ukončených projektů,
  • zveřejňování výsledků interní rozvojové soutěže.
 3. Finanční prostředky na řešení projektu jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi řešitelem a VŠE. Za VŠE smlouvu podepisuje rektor.

 4. Náležitosti přihlášek jsou uvedeny ve Vyhlášení interní rozvojové soutěže pro příslušný kalendářní rok.

Čl. 6
Rozdělování prostředků určených na interní rozvojovou soutěž

 1. Částka určená na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací interní rozvojové soutěže včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a hodnocení dosažených výsledků činí 0,5 % prostředků poskytnutých na Institucionální plán VŠE na příslušný kalendářní rok. Tato částka bude stejnými díly rozdělena mezi RK a jednotlivé RRF.

 2. Částka určená na úhradu způsobilých nákladů celoškolských projektů vybraných v rozvojové soutěži činí 1 % prostředků poskytnutých na Institucionální plán VŠE na příslušný kalendářní rok. V případě, že se vyčleněná částka na celoškolské projekty nevyčerpá, rozdělí se tato částka fakultám podle vzorce uvedeného v bodě 4 článku 6. Jiné způsoby rozdělení prostředků schvaluje RK.

 3. Částka určená na úhradu způsobilých nákladů fakultních projektů je rovna 9 % prostředků poskytnutých na Institucionální plán VŠE. Výši přidělených prostředků pro jednotlivé fakulty stanoví RK na počátku kalendářního roku (po sdělení výše prostředků na Institucionální plán VŠE) a po schválení rektorem sdělí rozhodnutí příslušným RRF.

 4. RK určí podíl jednotlivých fakult na celkové částce určené k rozdělení fakultám na příslušný rok podle následujících kritérií:

  • Přepočtený počet studentů vstupujících do výpočtu příspěvku ze státního rozpočtu podle ukazatele A1 k 31. 10. předchozího roku násobený průměrným koeficientem ekonomické náročnosti (normativní počet studentů). Váha ukazatele při výpočtu – 30 %.
  • Přepočtený počet studentů vstupujících do výpočtu příspěvku ze státního rozpočtu podle ukazatele A1 k 31. 10. předchozího roku. Váha ukazatele při výpočtu – 30 %.
  • Počet profesorů a docentů přepočítaný a vážený za poslední tři roky (váha profesora je přitom stanovena na 2,5 a váha docenta na 1,5), zdrojem dat je statistika MŠMT. Váha ukazatele při výpočtu – 25 %.
  • Počet akademických pracovníků přepočítaný (bez profesorů a docentů) za poslední 3 roky. Zdrojem dat je statistika MŠMT. Váha ukazatele při výpočtu – 15 %.
 5. Částka vypočtená pro jednotlivé fakulty podle odst. 3 a odst. 4 je určena na úhradu způsobilých nákladů fakultních projektů vybraných v rozvojové soutěži.

 6. Způsobilé náklady jsou vymezeny ve vyhlášení interní rozvojové soutěže na příslušný kalendářní rok.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti podpisem rektora.

1 Viz Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 1624/2013-320, zveřejněná na webových stránkách MŠMT.