Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze

platný předpis


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2017 pod čj. MSMT-19508/2017 Disciplinární řád pro studenty Vysoké škole ekonomické v Praze.
……………………………………
Mgr. Karolína Gondková, v.r.
ředitelka odboru vysokých škol


Preambule

Tento Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) je podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon“) a Statutu VŠE vnitřním předpisem VŠE, který upravuje způsob jednání Disciplinární komise VŠE a postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů VŠE, pokud nejsou zapsáni na žádné z jejích fakult, a ukládání sankcí.

Článek 1
Disciplinární přestupek a sankce

(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy VŠE.

(2) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty jednoho roku se nezapočítává doba, kdy osoba není studentem.

(3) Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit některou z následujících sankcí

 1. napomenutí,

 2. podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,

 3. vyloučení ze studia.

(4) Při ukládání sankce se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, k dosavadnímu chování studenta, který disciplinární přestupek spáchal, a k projevené snaze o nápravu jeho následků.

(5) Při podmíněném vyloučení ze studia se lhůta a podmínky k osvědčení stanoví podle míry závažnosti disciplinárního přestupku. Za porušení podmínek k osvědčení se vždy považuje, pokud se student v průběhu lhůty k osvědčení dopustí dalšího disciplinárního přestupku, s výjimkou méně závažného disciplinárního přestupku spáchaného z nedbalosti.

(6) Vyhoví-li student v případě podmíněného vyloučení ze studia ve lhůtě k osvědčení podmínkám k osvědčení, rozhodne rektor, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to i ve lhůtě k osvědčení, že se sankce vyloučení ze studia vykoná. Neučiní-li rektor do dvou měsíců od uplynutí lhůty k osvědčení rozhodnutí podle předchozí věty, má se za to, že se student osvědčil.

(7) Vyloučit ze studia lze studenta pouze za úmyslné spáchání disciplinárního přestupku.

(8) Ze studia bude vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání.

Článek 2
Disciplinární komise VŠE

 1. Složení Disciplinární komise VŠE (dále jen „komise“), způsob jmenování a odvolání členů a délku jejich funkčního období stanoví Statut VŠE.

 2. Jednání komise řídí a za jeho průběh odpovídá její předseda, v případě jeho nepřítomnosti člen komise, kterého předseda řízením pověřil. Není-li funkce předsedy obsazena, svolá jednání komise, na jehož programu je volba předsedy komise, rektor, a pověří některého člena komise řízením jednání do zvolení předsedy.

 3. Jednání komise je neveřejné.

 4. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení komise je přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

 5. Člen komise, o kterém lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jeho nepodjatosti, je vyloučen ze všech úkonů v disciplinárním řízení, při jejichž provádění by mohl výsledek řízení ovlivnit.

 6. Účastník řízení může namítat podjatost člena komise, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením předseda komise, popřípadě rektor, je-li namítána podjatost předsedy komise.

 7. Člen komise, který se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučen, je povinen o nich bezodkladně uvědomit předsedu komise, který bezodkladně rozhodne o tom, zdali je člen komise vyloučen. Pokud se předseda komise dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučen, je povinen o nich bezodkladně uvědomit rektora, který bezodkladně rozhodne o tom, zdali je předseda komise vyloučen.

 8. O usnesení o návrhu sankce či jiném postupu řešení projednávaného disciplinárního přestupku se pořizuje protokol o hlasování. Tento protokol podepisují všichni přítomní členové komise.

 9. Z jednání komise se pořizuje protokol, který podepisuje předseda komise, v případě jeho nepřítomnosti člen komise, kterého předseda podle odstavce 2 pověřil řízením jednání.

 10. Předseda komise předá do pěti pracovních dnů od skončení jednání komise rektorovi protokol z jednání a protokol o hlasování o návrhu sankce či jiném postupu řešení projednávaného disciplinárního přestupku.

 11. Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s disciplinárním řízením a které v zájmu zajištění řádného výkonu veřejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny. Této povinnosti jsou členové komise zproštěni jen z důvodů stanovených zvláštním zákonem nebo vysloví-li souhlas osoba, jíž se předmětná skutečnost dotýká.

Článek 3
Zahájení disciplinárního řízení

(1) Disciplinární řízení zahajuje komise na návrh rektora.

(2) Návrh rektora musí obsahovat zejména

 1. popis skutku,

 2. zdůvodnění, proč je skutek považován za disciplinární přestupek,

 3. navrhované důkazy.

(3) Pokud návrh neobsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2, vyzve předseda komise rektora k odstranění vad jeho návrhu. Neodstraní-li rektor v přiměřené lhůtě vady návrhu, k takovému vadnému návrhu se nepřihlíží. Oprávnění rektora podat nový návrh tím není dotčeno.

(4) O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání. Předseda komise, popřípadě člen komise pověřený předsedou, svolá bez zbytečného odkladu po obdržení návrhu rektora jednání komise způsobem, který zaručuje řádné pozvání všech členů komise.

(5) Disciplinární řízení je zahájeno dnem doručením návrhu na zahájení disciplinárního řízení studentovi.

(6) K ústnímu jednání musí být student pozván; nehrozí-li nebezpečí z prodlení, musí být pozván nejméně s pětidenním předstihem před jednáním. Pozvání musí obsahovat den, hodinu a místo, kde bude jednání probíhat.

(7) Má-li student zástupce, doručuje se pozvání také jemu.

Článek 4
Projednání disciplinárního přestupku

(1) Ústní jednání se koná za přítomnosti studenta podezřelého ze spáchání disciplinárního přestupku. Student může být zastupován zástupcem. Student je povinen dostavit se včas na určené místo; nemůže-li tak ze závažných důvodů učinit, je povinen bezodkladně se s uvedením důvodů předsedovi komise omluvit. Omluva je zpravidla písemná a musí být doručena předsedovi komise nejpozději v den zasedání komise. O důvodnosti omluvy rozhoduje komise.

(2) V nepřítomnosti studenta nebo jeho zástupce, může být disciplinární přestupek projednáván, pokud se student nebo jeho zástupce nedostaví k jednání bez řádné omluvy, ačkoli k němu byli v souladu s čl. 3 odst. 6 a 7 pozváni.

(3) Komise je povinna zjistit skutkový stav, zejména charakter jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, okolnosti, za nichž k němu došlo, a způsobené následky.

(4) Předseda komise může přizvat na jednání komise svědky, popřípadě další osoby, které mohou pomoci k objektivnímu posouzení projednávaného disciplinárního přestupku.

(5) Student má právo být, s výjimkou doby, kdy probíhá hlasování, přítomen jednání komise; může navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání, nahlížet do písemných podkladů a, s výjimkou protokolu o hlasování, nahlížet do zápisu o jednání komise a pořizovat si z nich výpisy.

(6) Po projednání věci se komise usnese na návrhu, aby rektor

 1. rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a současně komise navrhne uložení sankce podle čl. 1 odst. 4,

 2. rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a současně komise navrhne upustit od uložení sankce, nebo

 3. disciplinární řízení zastavil.

(7) Komise se usnese na návrhu, aby rektor disciplinární řízení zastavil, pokud

 1. vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek,

 2. se nepodaří prokázat, že disciplinární přestupek student spáchal, nebo

 3. osoba podezřelá ze spáchání disciplinárního přestupku ukončila studium.

(8) Usnesení podle odstavce 6 sdělí komise studentovi a jeho zástupci, jsou-li přítomni jednání.

Článek 5
Rozhodnutí o disciplinárním přestupku

(1) Rektor na základě návrhu komise bez zbytečného odkladu rozhodne ve věci disciplinárního přestupku.

(2) Před vydáním rozhodnutí rektor vyzve studenta, aby se vyjádřil k podkladům rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku, a stanoví mu pro to přiměřenou lhůtu.

(3) Jestliže se komise usnese na návrhu podle čl. 4 odst. 6 písm. a), s výjimkou sankce za disciplinární přestupek uvedený v čl. 1 odst. 8, rektor může

 1. uložit sankci, kterou komise navrhla,

 2. uložit sankci mírnější, nebo

 3. od uložení sankce upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku povede k nápravě.

(4) Rektor rozhodne podle návrhu komise, pokud se komise usnese na návrhu

 1. podle čl. 4 odst. 6 písm. a) ve věci uvedené v čl. 1 odst. 8, nebo

 2. podle čl. 4 odst. 6 písm. b) nebo c).

(5) Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně a doručeno studentovi. Rozhodnutí musí obsahovat výrok o zjištění disciplinárního přestupku a stanovení sankce, nebo výrok o zjištění disciplinárního přestupku a upuštění od sankce, nebo výrok o zastavení disciplinárního řízení. Dále musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání. Je-li student v řízení zastoupen zástupcem, doručuje se rozhodnutí studentovi i zástupci s tím, že doručení studentovi nemá účinky pro běh lhůt.

Článek 6
Odvolací řízení

 1. Proti rozhodnutí rektora ve věci disciplinárního přestupku se student může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odkladný účinek odvolání nelze vyloučit.
 2. Odvolacím správním orgánem je rektor.
 3. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy VŠE.
 4. Orgány VŠE nebo její součásti přijmou v návaznosti na rozhodnutí rektora v případě potřeby taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

 1. Tento Disciplinární řád pro studenty VŠE je třeba vykládat ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů, Statutu VŠE a dalších vnitřních předpisů VŠE.
 2. Řízení, která ke dni účinnosti tohoto Disciplinárního řádu pro studenty VŠE nebyla skončena, se dokončí podle tohoto Disciplinárního řádu pro studenty VŠE. Členové Disciplinární komise VŠE jmenovaní dle dosavadního Disciplinárního řádu pro studenty v programech uskutečňovaných Vysokou školou ekonomickou v Praze se považují za členy jmenované podle tohoto Disciplinárního řádu pro studenty VŠE, a to na funkční období stanovené při jejich jmenování dle dosavadního disciplinárního řádu.
 3. Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty v programech uskutečňovaných Vysokou školou ekonomickou v Praze ze dne 13. června 2014 registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod čj. MSMT-22009/2014.
 4. Tento Disciplinární řád pro studenty VŠE byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE dne 19. června 2017.
 5. Tento Disciplinární řád pro studenty VŠE nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 6. Tento Disciplinární řád pro studenty VŠE nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

prof. Ing. Petr Berka, CSc., v. r.
předseda AS VŠE v Praze

prof. Ing. Hana Machková, CSc., v. r.
rektorka VŠE v Praze