Ediční činnost Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze – vydávání tištěných a elektronických publikací, skript a pracovních textů (SR 1/2017)

platný předpis, verze: 1

Anotace

Tato směrnice s celoškolskou působností stanovuje podmínky pro ediční činnost v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: PhDr. Libuše Doubravová Ing. Tomáš Zouhar prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: ředitelka Nakladatelství kvestor rektorka
Datum: 11. 11. 2019 13. 11. 2019 20. 11. 2019
Podpis: PhDr. Libuše Doubravová v.r. Ing. Tomáš Zouhar v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v.r.
Platnost od: 16. února 2017 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 20. listopadu 2019 Účinnost do: odvolání

Úvodní ustanovení

Účelem této směrnice je stanovení a sjednocení podmínek pro ediční činnost v Nakladatelství Oeconomica (dále jen „NO“) a vytvoření podmínek pro podporu této činnosti. Tato směrnice je určena pro tituly vycházející dle schváleného edičního plánu počínaje rokem 2015.

Organizačně je Nakladatelství Oeconomica začleněno do struktury útvarů řízených kvestorem VŠE.

Vymezení kompetencí na úseku obsahového a metodického řízení publikační činnosti

Rada Nakladatelství Oeconomica

Je jmenována rektorem VŠE. Jejím úkolem je schvalování ročního plánu publikačních aktivit a kontrola jeho plnění a metodické řízení. Vypracovává zásady dlouhodobé koncepce nakladatelské činnosti školy, kterou vytváří na základě výhledových požadavků edičních komisí fakult. Jejími stálými členy jsou prorektor pro vědu a výzkum, určení proděkani z jednotlivých fakult, kvestor a ředitel nakladatelství s tím, že v jejím čele je rektor.

Ediční komise fakulty:

 • sestavuje roční ediční plán fakulty v dělení na skripta a publikace a předkládá jej nakladatelské radě,
 • schvaluje vydání skript.

Rozpočtování nákladů ediční činnosti Nakladatelství Oeconomica

NO zpracovává kalkulace ceny jednotlivých titulů. Tyto kalkulace zahrnují výrobní náklady v tiskárně, náklady na přípravu do tisku (DTP), ostatní náklady (redakční zpracování), recenze, případnou dotaci, honorář, marži a DPH. U elektronických titulů odpadají výrobní náklady na tisk. Ostatní náklady ediční činnosti NO (osobní náklady a režijní materiálové náklady a služby aj.) jsou součástí rozpočtu příspěvku na vzdělávání VŠE a jsou rozpočtovány na středisko NO jako celek.

Tržby z prodeje publikací jsou příjmem NO. Jejich skutečná výše se v NO sleduje v členění za jednotlivé tituly a fakulty.

Skripta a publikace (v tištěné i elektronické podobě)

Příprava titulu

Katedra připravující titul k vydání předloží k posouzení vedení fakulty příslušný titul a ta jej následně (včetně nákladu, počtu stran, identu předmětu, termínu dodání do NO, předpokládaného počtu studentů na akademický rok a anotace) předloží ke schválení nakladatelské radě VŠE.

U titulů schválených nakladatelskou radou VŠE odevzdá autor v daném termínu:

 • příslušný titul v elektronické podobě,
 • jedenkrát vytištěný ve formátu A4,
 • krátkou anotaci,
 • vyplněný a podepsaný objednávkový list,
 • dva posudky oponentů (jeden z nich externí) s vyjádřením, zda doporučují vydání díla. U publikací seznam recenzentů schválený příslušným proděkanem,
 • resumé v angličtině (u cizojazyčné publikace – min. 1 tisková strana) – platí pro publikace,
 • případně rejstřík – platí pro publikace.

Ediční úsek NO zpracuje přijaté podklady a doplní do objednávkového listu následující informace:

 • číslo zakázky,
 • číslo ISBN,
 • počet povinných výtisků a výtisků pro CIKS,
 • zpracuje licenční nakladatelskou smlouvu a připraví podklady pro odměnu za recenzní řízení.

U zpracovaného titulu NO připraví kalkulaci ceny skripta/publikace a předloží ji ke schválení kvestorovi. Kalkulace obsahuje:

 • náklad,
 • počet stran,
 • výrobní náklady v tiskárně,
 • náklady na přípravu do tisku – DTP
 • ostatní náklady (u publikací redakce apod.),
 • odměny recenzentům,
 • případnou dotaci,
 • honorář (Za udělení oprávnění k užití díla zaplatí nakladatelství autorovi odměnu takto: 10 % z prodaných výtisků bez DPH, odměna je splatná jedenkrát ročně k datu uvedení díla do prodeje.). U titulů, u kterých se předpokládá vyprodání vyššího nákladu, lze se souhlasem kvestora navýšit honorář.
 • marže,
 • DPH.

U elektronických titulů odpadají pouze náklady na výrobu v tiskárně. Cena elektronického titulu je cca na 70% ceny tištěného díla.

Informace o titulu jsou uloženy do databáze ekonomických výsledků titulu NO, kde jsou následně sledovány skutečné výnosy z prodeje.

Sledování skutečných výnosů z prodeje titulu

 1. Skutečné výnosy z prodeje jednotlivých titulů se pravidelně přenášejí do databáze vydaných titulů NO. Analýza prodeje probíhá minimálně jednou za semestr a slouží zároveň jako podklad pro výpočet honoráře. Výstupem této analýzy jsou rozhodnutí týkající se úprav edičních plánů jednotlivých fakult a konečné ekonomické vyhodnocení titulu. V případě úspěšných titulů může NO, se souhlasem kvestora, navýšit autorský honorář, popř. udělit autorům jednorázovou odměnu.
 2. Konečné vyhodnocení ekonomických výsledků konkrétního titulu následuje:
  1. po rozhodnutí o makulaci před uplynutím doby jeho předpokládané životnosti,
  2. po uplynutí předpokládané doby životnosti díla, nebo
  3. před uplynutím doby životnosti, a to po vyprodání zásoby titulu v případě, že příslušná fakulta nebude vyžadovat dotisk titulu.
 3. Na vyhodnocení ekonomických výsledků podle písm. b) předchozího odstavce navazuje vždy výslovné rozhodnutí NO, které se týká neprodaných výtisků. V této souvislosti přicházejí v úvahu následující možnosti:
  1. prodloužení životnosti díla se souhlasem autora
  2. neprodané výtisky se prodávají za sníženou cenu
  3. neprodané výtisky se makulují na náklady NO (ve skladových cenách). V případě, že v příslušném rozpočtovém roce bude rozpočet NO vyčerpán, hradí se z následujícího rozpočtového roku.
 4. Dotisky:
  1. řeší se podle požadavku fakulty před uplynutím životnosti,
  2. NO má právo dotisku v případě zajištěného odbytu (např. objednávka od mimoškolního zadavatele),
  3. u dotisků se autorský honorář nemění. V případě úspěšných titulů může NO, se souhlasem kvestora, navýšit autorský honorář, popř. udělit autorům jednorázovou odměnu.

Obecné pokyny

Doba použitelnosti (životnosti) u skript a publikací je 5 let. Případná úprava doby použitelnosti díla je možná na základě dohody NO s autorem (fakultou).

Celkový obsah, forma a tím i vyšší náročnost na redakční a polygrafické zpracování u publikací se promítá do celkových nákladů i do prodejní ceny. Prodejní cena je vyšší i u malonákladových titulů.

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice ruší směrnice:

SR 09/2007 Vydávání tištěných a elektronických publikací, skript a pracovních textů v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze s výjimkou titulů vydaných do 30. 4. 2015, pro které platí po dobu jejich životnosti.

PR 4/2006 – začlenění NO pod prorektora pro vědu a výzkum

PK 2/2017 – zrušení prodejen Žižkov a JM (inventury a zanesení zásob do IFISu) a nahrazení Ekopressem.

 

Přílohy:

č. 1 Objednávkový list
č. 2 Kalkulace ceny titulu
č. 3 Logo NO

L I S T Z M Ě N:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Platnost od:
1.1. str. 2 Upřesnění organizačního začlenění Nakladatelství Oeconomica 20.11.2019
1.2. str. 2 Vymezení kompetencí obsahového a metodického řízení Nakladatelství Oeconomica 20.11.2019
1.3. str. 4 Zrušení předpisů SR 09/2007 s výjimkou, PR 04/2006 a PK 02/2017 20.11.2019
1.4. str. 4 Nová příloha – č. 3 Logo Nakladatelství Oeconomica 20.11.2019