Postup pro podávání nabídek do veřejných zakázek vyhlašovaných jinými zadavateli (PR 1/2023)

platný předpis

Anotace

Tímto příkazem rektora s celoškolskou působností se stanoví závazný postup pro podávání nabídek do veřejných zakázek vyhlašovaných jinými zadavateli a vznik evidence podaných nabídek do veřejných zakázek.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Jiří Hájek, Ph.D. Ing. Tomáš Zouhar doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Útvar/funkce: vedoucí oddělení Projektová kancelář kvestor rektor
Datum: 9. 2. 2023 9. 2. 2023 12. 2. 2023
Podpis: Ing. Jiří Hájek, Ph.D., v. r. Ing. Tomáš Zouhar, v. r. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v. r.
Platnost od: 12. 2. 2023 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 12. 2. 2023 Účinnost do: odvolání

Účel a rozsah působnosti

Tento příkaz stanoví závazný Postup pro podávání nabídek do veřejných zakázek vyhlašovaných jinými zadavateli a má působnost pro celou VŠE v Praze.

Tento postup si klade za cíl zamezit souběhu podaných nabídek za VŠE v Praze do veřejných zakázek, tedy nezamýšlenému vyloučení všech účastníků z prostředí VŠE v Praze zadavatelem veřejné zakázky. Dále je cílem vytvoření evidence podaných nabídek do veřejných zakázek (resp. realizovaných veřejných zakázek), ze které bude možné čerpat údaje např. k referenčním zakázkám.

1 Postup pro podávání nabídek do veřejných zakázek za VŠE:

1.1. Zájemce o podání jakékoliv nabídky e-mailem informuje Projektovou kancelář (pk@vse.cz) o záměru podat nabídku do vybrané veřejné zakázky (včetně uvedení odkazu na zadávací dokumentaci/výzvu k podání nabídek, je-li to možné).

1.2. Projektová kancelář tento zájem zaeviduje.

1.3. V případě, že Projektová kancelář e-mailem obdrží informaci o záměru podat nabídku do stejné veřejné zakázky (resp. stejné části veřejné zakázky) od další osoby z prostředí VŠE, zajistí vzájemnou informovanost zapojených fakult/kateder/útvarů a vyzve je ke vzájemné dohodě. V případě, že nedojde ke vzájemné dohodě, rozhodne o Zpracovateli nabídky rektor. Zabrání se tak souběhu při podání nabídek a následnému vyloučení všech účastníků z prostředí VŠE zadavatelem veřejné zakázky.

1.4. Zájemce, který byl po vzájemné dohodě zainteresovaných stran za VŠE vybrán ke zpracování a podání nabídky do veřejné zakázky, e-mailem informuje o výsledku tohoto výběru Projektovou kancelář. V případě výběru rektorem zajistí informovanost zainteresovaných stran Projektová kancelář.

1.5. Před podáním nabídky do veřejné zakázky je Zpracovatel nabídky povinen vyplnit a nechat schválit Kartu nabídky.

1.6. Evidenci podaných nabídek a originálů Karet nabídek vede Projektová kancelář.

Přílohy: Karta nabídky do veřejné zakázky

  • Odpovědná osoba: Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: