Řád celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze

platný předpis, verze: 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2017 pod čj. MSMT-33969/2017 Řád celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze.

Změny Řádu celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 zákona o vysokých školách dne 7. září 2020 pod čj. MSMT-35399/2020-3.

……………………………………

Mgr. Karolína Gondková, v.r.
ředitelka odboru vysokých škol

Část první
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tento Řád celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „řád“) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) a upravuje bližší podmínky uskutečňování celoživotního vzdělávání (dále též „CŽV“) a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech (dále též „MUK“) na VŠE.

Článek 2
Obecná ustanovení

 1. CŽV se podle § 60 zákona rozumí vzdělávání, které doplňuje, prohlubuje, obnovuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti nebo kvalifikaci jeho účastníků. CŽV může být poskytováno v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů podle části druhé.
 2. Vzděláváním v MUK se podle § 60a zákona rozumí vzdělávání orientované na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů vysoké školy v rámci programů uskutečňovaných VŠE podle části třetí.
 3. Vzdělávání v programu CŽV nebo MUK podle tohoto řádu nezakládá jeho účastníkovi právní postavení studenta podle zákona.
 4. Účast v programu CŽV nebo MUK je zpravidla poskytována za úplatu, její výši nebo způsob stanovení upravuje příkaz rektora. Ukončením účasti v programu CŽV nebo MUK nevzniká účastníkovi nárok na vrácení uhrazené úplaty.
 5. Účastník programu CŽV nebo MUK podle tohoto řádu:
  1. může v rámci účasti v programu využívat zařízení VŠE, výpočetní techniku a počítačovou síť VŠE,
  2. je povinen po celou dobu účasti v programu dodržovat vnitřní předpisy VŠE a fakult, celoškolně závazné směrnice, příkazy a opatření, rovněž i Etický kodex VŠE,
  3. je povinen uhradit úplatu za účast stanovenou podle odstavce 4,
  4. pokud tak stanoví příkaz rektora, je povinen pořídit si za úplatu čipovou identifikační kartu,
  5. musí být předem seznámen s podmínkami uskutečňování programu stanovenými tímto řádem.

Část druhá
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Článek 3
Program celoživotního vzdělávání

 1. Program CŽV může být orientován na výkon povolání nebo zájmově. Program může být uskutečňován v českém nebo cizím jazyce v prezenční, distanční nebo kombinované formě studia.
 2. Na VŠE jsou programy CŽV uskutečňovány zejména jako:
  1. vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu,
  2. letní školy a obdobné formy vzdělávání,
  3. specializační, rozšiřující, doplňující, rekvalifikační nebo další vzdělávání,
  4. tematické vzdělávání profesního nebo zájmového charakteru organizovaného zpravidla formou semináře, přednášky nebo cyklu přednášek,
  5. vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku (dále jen „U3V“),
  6. vzdělávání zaměstnanců VŠE.
 3. Program CŽV může uskutečňovat:
  1. rektorát,
  2. fakulta,
  3. další součást VŠE,
  4. katedra, popřípadě jiné pracoviště fakulty, pokud je tak stanoveno vnitřním předpisem fakulty nebo o tom rozhodne děkan.
 4. Za přípravu a uskutečňování programu CŽV odpovídá garant programu CŽV, kterého jmenuje a odvolává vedoucí pracoviště, na kterém je program CŽV uskutečňován.
 5. O přijetí do programu CŽV nebo ukončení účasti v programu CŽV rozhoduje garant programu CŽV s výjimkou čl. 4 odst. 4. Důvodem pro ukončení účasti v programu CŽV může být porušení povinností stanovených v čl. 2 odst. 5 nebo vyplývajících z čl. 4 odst. 6. Účastník může ukončit účast v programu CŽV oznámením o zanechání vzdělávání.
 6. Rektor může rozhodnout, že se program CŽV nebude uskutečňovat, pokud by byl v rozporu se zájmy VŠE, platnými právními předpisy nebo předpisy VŠE. Děkan může rozhodnout, že se program CŽV uskutečňovaný na fakultě, nebude uskutečňovat, pokud by byl v rozporu se zájmy fakulty, platnými právními předpisy nebo předpisy VŠE nebo fakulty.
 7. Je-li uskutečňování programu CŽV podmíněno získáním akreditace od akreditačního orgánu mimo VŠE, podává žádost o tuto akreditaci:
  1. rektor, uskutečňuje-li program CŽV rektorát nebo další součást VŠE nebo jde-li o akreditaci vzdělávací instituce,
  2. děkan, uskutečňuje-li program CŽV fakulta, katedra nebo jiné pracoviště fakulty.

Článek 3a
Evidence programu CŽV, jehož celková hodinová dotace činí alespoň 50 hodin

 1. O každém programu CŽV se v informačním systému VŠE eviduje:
  1. název, zkratka a interní kód programu,
  2. typ programu,
  3. údaje o účelu vzdělávání v programu,
  4. kód vyjadřující obsah studia,
  5. délka vzdělávání v měsících,
  6. celková hodinová dotace,
  7. období, ve kterém bude program uskutečňován,
  8. požadované vstupní vzdělání,
  9. místo výuky,
  10. jazyk výuky,
  11. kód zdroje financování,
  12. pracoviště, kde je program uskutečňován,
  13. jméno garanta programu,
  14. úplata za účast v programu pro jednoho účastníka,
  15. udělená akreditace.
 2. Údaje podle odstavce 1 je povinen garant programu CŽV vložit do informačního systému VŠE před zahájením programu CŽV. V případě, že se jedná o program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu podle čl. 4, se údaje podle čl. 1 samostatně neevidují a odpovídají údajům uvedeným u daného studijního programu a předmětu.
 3. O každém účastníku a každém absolventu programu CŽV se v informačním systému VŠE eviduje:
  1. identifikační údaje účastníka nebo absolventa, kterými jsou jméno a příjmení, rodné číslo (nebo datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo účastníkovi přiděleno), místo narození, státní občanství a obec, v níž má trvalý pobyt na území ČR (popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt, nejde-li o ČR),
  2. kontaktní údaje (e-mailová adresa),
  3. údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání a dosažené tituly,
  4. datum zahájení a ukončení vzdělávání v programu,
  5. vydané osvědčení o absolvování programu.
 4. Údaje podle odstavce 3 je povinen garant programu CŽV vložit do informačního systému VŠE bez zbytečného odkladu po přijetí uchazeče do programu, resp. po ukončení jeho vzdělávání.

Článek 3b
Evidence ostatních programů CŽV

 1. U programů CŽV, které nesplňují podmínku podle čl. 3a, se v informačním systému VŠE eviduje:
  1. název programu,
  2. pracoviště, kde je program uskutečňován,
  3. jméno garanta programu,
  4. období, ve kterém bude program uskutečňován,
  5. úhrada za účast v programu pro jednoho účastníka,
  6. udělená akreditace, pokud program podléhá akreditaci od akreditačního orgánu mimo VŠE,
  7. počet účastníků v programu.
 2. Údaje podle odstavce 1 je povinen garant programu CŽV vložit do informačního systému VŠE před zahájením programu.
 3. V případě, že úspěšní absolventi programu CŽV obdrží osvědčení o absolvování programu, evidují se v informačním systému VŠE dále:
  1. identifikační údaje účastníka nebo absolventa, kterými jsou rodné číslo (nebo datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo účastníkovi přiděleno) a místo narození,
  2. datum zahájení a ukončení vzdělávání v programu,
  3. vydané osvědčení o absolvování programu.
 4. Údaje podle odstavce 3 je povinen garant programu CŽV vložit do informačního systému VŠE bez zbytečného odkladu po přijetí uchazeče do programu, resp. po ukončení jeho vzdělávání.

Článek 4
Vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu

 1. Vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu (dále jen „mimořádné studium“) je program CŽV, který se skládá z vybraných akreditovaných studijních předmětů nebo části akreditovaného studijního programu. Mimořádné studium neposkytuje vysokoškolské vzdělání.
 2. Mimořádné studium může poskytovat pouze fakulta, která má daný studijní program nebo studijní předmět akreditován a pouze tehdy, pokud tím není ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost studia v akreditovaných studijních programech, které poskytují vysokoškolské vzdělání.
 3. V případě, že je mimořádné studium uskutečňováno jako část akreditovaného studijního programu, musí být v nabídce mimořádného studia zveřejněny:
  1. údaje uvedené v čl. 3a odst. 1 písm. a), g) l) až n),
  2. forma studia,
  3. odpovídající akreditovaný studijní program,
  4. podmínky, za kterých budou předměty úspěšně absolvované v rámci mimořádného studia uznány, pokud se účastník stane studentem akreditovaného studijního programu.
  5. studijní plán mimořádného studia.
 4. O přijetí do mimořádného studia a jeho ukončení rozhoduje děkan.
 5. Údaje o účastníkovi a průběh mimořádného studia jsou evidovány v informačním systému VŠE.
 6. Na průběh mimořádného studia se přiměřeně vztahují čl. 5, 6, 10 a 11 Studijního a zkušebního řádu VŠE.
 7. Studijní předměty  mimořádného studia musí mít platnou akreditaci podle čl. 8 Studijního a zkušebního řádu VŠE a musí být uskutečňovány v souladu s touto akreditací.
 8. V rámci mimořádného studia nelze konat státní závěrečnou zkoušku.
 9. Po ukončení mimořádného studia vydává fakulta úspěšnému účastníkovi osvědčení o absolvování studijních předmětů včetně dosažené klasifikace.
 10. Absolventům mimořádného studia, stanou-li se studenty VŠE podle zákona, může VŠE podle podmínek Studijního a zkušebního řádu VŠE uznat kredity, které získali za úspěšné absolvování studijních předmětů v rámci mimořádného studia, až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia v daném akreditovaném studijním programu.

Článek 5
Vzdělávání v rámci U3V

 1. Účastníkem vzdělávání v rámci U3V může být osoba, které vznikl nárok na starobní nebo invalidní důchod a zpravidla má střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
 2. Doba vzdělávání na U3V je maximálně 3 roky. Pokud to umožňují kapacity, může být delší.
 3. Vzdělávání na U3V se uskutečňuje v jednotlivých předmětech.
 4. Údaje o účastníkovi U3V jsou evidovány v informačním systému VŠE.
 5. Předměty U3V vypisuje akademický ředitel U3V po dohodě s garanty předmětů. Garant předmětu, kterého jmenuje vedoucí katedry nebo akademický ředitel, odpovídá za odbornou stránku předmětu. Ustanovení čl. 13 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE se na garanta předmětu vztahují přiměřeně.
 6. Úspěšnému účastníkovi předmětu U3V je vydáno osvědčení o absolvování.
 7. Akademický ředitel U3V:
  1. stanovuje harmonogram akademického roku,
  2. projednává s vyučujícími zařazení předmětů do rozvrhu hodin,
  3. zajišťuje nábor uchazečů, jejich výběr, evidenci účastníků předmětu,
  4. zajišťuje výběr úhrady za účast v předmětech U3V,
  5. zastupuje VŠE v Asociaci univerzit třetího věku České republiky,
  6. podává jednou ročně písemnou zprávu rektorovi o činnosti U3V v uplynulém akademickém roce,

Článek 6
Vzdělávání zaměstnanců VŠE

 1. Vzdělávání zaměstnanců VŠE je určeno k rozšiřování nebo prohlubování jejich kvalifikace.
 2. Vzdělávání zaměstnanců VŠE je uskutečňováno formou jednorázových nebo opakovaných kurzů.
 3. Na úhradě nákladů spojených s realizací kurzů se může podílet i VŠE.

Část třetí
VZDĚLÁVÁNÍ V MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉM KURZU

Článek 7
Program vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu

 1. Vzdělávání v MUK je orientováno na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů vysoké školy. Program může být uskutečňován v českém nebo cizím jazyce v prezenční, distanční nebo kombinované formě studia.
 2. Na VŠE je vzdělávání v MUK uskutečňováno zejména formou programů MBA, MPA a DBA.
 3. Program vzdělávání v  MUK může uskutečňovat fakulta nebo další součást VŠE ve smyslu čl. 16 Statutu VŠE. Program může být uskutečňován ve spolupráci s další právnickou osobou.

Článek 8
Akreditace programu vzdělávání v MUK

 1. Žádost o akreditaci programu vzdělávání v MUK podává děkan nebo ředitel další součásti VŠE Radě pro vnitřní hodnocení VŠE.
 2. Žádost o akreditaci programu vzdělávání v MUK musí obsahovat zejména:
  1. název programu a fakultu nebo součást VŠE, na které bude program uskutečňován,
  2. pokud je program uskutečňován s další právnickou osobou, charakteristiku této právnické osoby,
  3. jméno garanta programu,
  4. jazyk, v jakém je program uskutečňován,
  5. charakteristiku programu a profil absolventa,
  6. požadované předpoklady uchazeče, podmínky přijetí do programu,
  7. časový a obsahový plán programu,
  8. formy a metody výuky, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání,
  9. způsob ukončení vzdělávání.
 3. O akreditaci programu vzdělávání v MUK rozhoduje Rada pro vnitřní hodnocení VŠE. Udělení akreditace je nutnou podmínkou pro uskutečňování programu vzdělávání v MUK v rámci VŠE.

Článek 8a
Evidence programu vzdělávání v MUK

 1. O každém programu vzdělávání v MUK se v informačním systému VŠE eviduje:
  1. název, zkratka a interní kód programu,
  2. typ programu,
  3. stručná charakteristika programu a profilu absolventa,
  4. údaje o účelu vzdělávání v programu,
  5. kód vyjadřující obsah studia,
  6. časový a obsahový plán programu,
  7. délka vzdělávání v měsících,
  8. celková hodinová dotace,
  9. období, ve kterém bude program uskutečňován,
  10. podmínky přijetí do programu,
  11. požadované vstupní vzdělání,
  12. místo výuky,
  13. jazyk výuky,
  14. formy a metody výuky, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání,
  15. způsob a požadavky na úspěšné ukončení vzdělávání v programu,
  16. kód zdroje financování,
  17. pracoviště, kde je program uskutečňován,
  18. jméno garanta programu,
  19. úplata za účast v programu pro jednoho účastníka,
  20. udělená akreditace,
  21. pokud je program uskutečňován s další právnickou osobou, název této osoby.
 2. Údaje podle odstavce 1 je povinen garant programu vzdělávání v MUK vložit do informačního systému VŠE před zahájením programu.
 3. O každém účastníku a každém absolventu programu vzdělávání v MUK se v informačním systému eviduje:
  1. identifikační údaje účastníka nebo absolventa, kterými jsou jméno a příjmení, rodné číslo (nebo datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo účastníkovi přiděleno), místo narození, státní občanství a obec, v níž má trvalý pobyt na území ČR (popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt, nejde-li o ČR),
  2. kontaktní údaje (e-mailová adresa),
  3. údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání a dosažené tituly,
  4. datum zahájení a ukončení vzdělávání v programu,
  5. vydané osvědčení o absolvování programu.
 4. Údaje podle odstavce 3 je povinen garant programu vzdělávání v MUK vložit do informačního systému VŠE bez zbytečného odkladu po přijetí uchazeče do programu, resp. po ukončení jeho vzdělávání.

Článek 9
Závazné podmínky uskutečňování programu vzdělávání v MUK

 1. Minimální rozsah programu MBA nebo MPA činí 300 vyučovacích hodin v různých formách výuky. Minimální rozsah programu DBA činí 100 kontaktních hodin v různých formách výuky a 100 hodin individuálních konzultací se školitelem.
 2. O přijetí do programu rozhoduje v případě programu uskutečňovaného fakultou děkan, v případě programu uskutečňovaného další součástí VŠE ředitel této součásti. Podmínkou přijetí do programu DBA je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu nebo v MBA programu.
 3. Vzdělávání v programu vzdělávání MUK musí být zakončeno způsobem komplexně ověřujícím získané znalosti; zpravidla jde o obhajobu závěrečné práce. K obhajobě se předkládá výsledek kontroly originality závěrečné práce.
 4. Na průběh vzdělávání a plnění povinností v programu vzdělávání v MUK se vztahují čl. 5 až 12 Studijního a zkušebního řádu VŠE přiměřeně.
 5. Pokud bude program vzdělávání v MUK uskutečňován ve spolupráci se zahraniční právnickou osobou, může akreditace programu vzdělávání v MUK stanovit podmínky odlišně od podmínek uvedených v tomto článku tak, aby odpovídaly podmínkám a zvyklostem v zemi, kde má zahraniční právnická osoba své sídlo.

Článek 10
Ukončení vzdělávání v programu vzdělávání v MUK

 1. Podmínkou úspěšného ukončení programu vzdělávání v MUK je splnění všech povinností stanovených v akreditaci programu vzdělávání v MUK.
 2. Úspěšným absolventům programu vzdělávání v MUK je vydáno osvědčení o absolvování programu vzdělávání v MUK a udělen mezinárodně uznávaný titul uváděný za jménem. Titul není akademickým titulem podle zákona a dosažené vzdělání není vysokoškolským vzděláním podle zákona.
 3. Osvědčení o úspěšném absolvování programu vzdělávání v MUK se vydává v jednotné úpravě stanovené rektorem. Osvědčení podepisuje rektor a děkan nebo ředitel součásti, která uskutečňuje program vzdělávání v MUK. Pracoviště, které uskutečňuje program vzdělávání v MUK, vede v informačním systému VŠE evidenci vydaných osvědčení.
 4. Vzdělávání v programu vzdělávání v MUK je ukončeno neúspěšně:
  1. oznámením účastníka o zanechání vzdělávání v programu vzdělávání v MUK,
  2. rozhodnutím děkana nebo ředitele další součásti VŠE, která program vzdělávání v MUK uskutečňuje, o ukončení vzdělávání v programu v důsledku porušení povinností stanovených v čl. 2 odst. 5 nebo čl. 9 odst. 4.

Část čtvrtá
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11
Přechodné ustanovení

Programy CŽV a MUK, které jsou uskutečňovány k datu účinnosti tohoto řádu, musí být uvedeny do souladu s tímto řádem nejpozději k 1. září 2018.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušují se
  1. Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy ekonomické v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne  13. září 1999 pod čj. 28 422/99-30;
  2. Příkaz rektora č. PR 08/2001 Zajištění rozvojového projektu zvyšování odborné i pedagogické úrovně akademických pracovníků v rámci Programu podpory celoživotního vzdělávání ze dne 19. září 2001;
  3. Příkaz rektora č. PR 09/2001 Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů ze dne 21. září 2001.
 2. Tento řád  byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem VŠE dne 20. listopadu 2017.
 3. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tě­lo­vý­cho­vy.

***

I. změny Řádu celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 24. února 2020.

I. změny Řádu celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ing. Marek Stříteský, Ph.D.  v. r.
předseda AS VŠE v Praze

prof. Ing. Hana Machková, CSc.  v. r.
rektorka VŠE v Praze