Standard školitele Vysoké školy ekonomické v Praze (SR 1/2024)

platný předpis

Tento předpis je platný, ale jeho účinnost ještě nenastala! Datum začátku účinnosti: 1. září 2024

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností upravuje práci školitelů studentů doktorského studia a s tím související aspekty na Vysoké škole ekonomické v Praze. Předpisem jsou vymezeny požadavky na školitele, principy supervize, role školitele při přijímacím řízení a povinnosti školitele. Upraveno je též hodnocení školitelů, role konzultanta disertační práce a podpora ze strany organizace. Cílem zavedení standardu školitele je přispět ke zvýšení efektivity a kvality doktorského studia na VŠE.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Útvar/funkce: prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium rektor
Datum: 21. 6. 2024 21. 6. 2024
Podpis: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., v.r. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., v.r.
Platnost od: 21. 6. 2024 Platnost do: bez omezení
Účinnost od: 1. 9. 2024 Účinnost do: bez omezení

Preambule

Standard školitele[1] Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen Standard školitele) je připraven v souladu s návrhem novely zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a návrhem novely vládního nařízení č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, kde je vysokým školám ukládáno vnitřním předpisem stanovit standard školitele studentů doktorského studijního programu. Ze strany Národního akreditačního úřadu je standard školitele považován za předpoklad kvalitní realizace doktorského studijního programu a základ pro procesy vnitřního zajišťování kvality v oblasti doktorského studia na příslušné vysoké škole. Cílem zavedení standardu školitele je přispět zvýšení efektivity a kvality doktorského studia na VŠE, které je deklarováno ve strategických záměrech VŠE[2].

Článek 1
Požadavky na školitele

 1. Školitelem může být profesor, docent nebo další význačný odborník s vědeckou hodností nebo akademickým titulem Ph.D. schválený příslušnou vědeckou radou.
 2. Školitel dlouhodobě a systematicky vykazuje odbornou vědeckou a tvůrčí činnost. Výstupem této činnosti by měl být v posledních 5 letech součet autorských podílů školitele minimálně 0,5 v odborném časopise v Q2 či lepším dle AIS sloučené databáze WoS[3] nebo v Q2 dle SJR databáze Scopus (alternativně podíl minimálně 0,5 v odborném časopise v D1 v posledních 10 letech[4]), v oboru studijního programu. Rodičovská a mateřská dovolená se nezapočítává do uvedeného období 5 let.
 3. Školitel by měl být v posledních 10 letech řešitelem či významným členem týmu výzkumného projektu, který byl financován z externích zdrojů či mezinárodního projektu s výzkumným elementem (může se jednat o základní, aplikovaný i smluvní výzkum). Rodičovská a mateřská dovolená se nezapočítává do uvedeného období 10 let.
 4. Školitel dlouhodobě spolupracuje se zahraniční odbornou komunitou v oboru studijního programu.
 5. Školitel je schopen vykázat, že jeho doktorandi převážně úspěšně ukončují studium (nevztahuje se na nové školitele). Při dlouhodobém hodnocení se přihlíží ke zpětné vazbě od těch doktorandů, které školí v současnosti.
 6. Školitel vede maximálně 5 doktorandů, přičemž tento počet nezahrnuje doktorandy s přerušeným studiem na dobu delší, než jsou dva po sobě jdoucí semestry. Vyšší počet vedených doktorandů je možný pouze ve výjimečných a písemně zdůvodněných případech a se souhlasem děkana.
 7. Školitel disponuje dostatečnými časovými možnostmi pro organizaci osobních konzultací k disertační práci (min. 1x měsíčně, v souhrnu min. 40 hodin ročně).
 8. Školitel je bez střetu zájmů s doktorandem (rodinné, partnerské, obchodní vztahy, zaměstnání doktoranda jako podřízeného mimo VŠE, atd.).
 9. Školitel dodržuje Etický kodex VŠE.

Článek 2
Principy supervize

 1. Vedení doktorandů je náplní práce daného školitele.
 2. Každý školitel prochází kontinuálním vzděláváním, mentoringem, vzájemnou výměnou zkušeností nebo tréninkem kompetencí souvisejících se supervizí. Toto průběžné vzdělávání je zajišťováno fakultou, VŠE nebo je zajišťováno externími subjekty. Školitelé mají povinnost absolvovat minimálně 2 hodiny takovéhoto vzdělávání za 2 roky. Evidenci zajišťuje proděkan pro vědu a výzkum příslušné fakulty.
 3. Akademický pracovník, který dosud žádné doktorandy nevedl a měl by se nově stát školitelem, má nárok na školení či mentoring v rozsahu minimálně 8 hodin. Toto vzdělávání je zajišťováno v koordinaci fakulty s prorektorem pro vědu a výzkum. Minimálně 4 hodiny musí absolvovat před nástupem prvního doktoranda do studia.
 4. Kvalita a úspěšnost studia, výzkumu a tvůrčí činnosti je sdílenou odpovědností školitele a doktoranda. Školitel kontroluje postup v disertační práci, poskytuje odbornou i manažerskou podporu. Dbá na proveditelnost stanovených cílů, pomáhá v jejich dosahování, komunikuje se studujícími nejen odborné otázky, ale i možnosti osobního rozvoje, aktivně zapojuje všechny své vedené doktorandy do vědecké komunity daného oboru jak v rámci instituce, tak i v mezinárodním měřítku. V případě problémů osobního charakteru, například problémů zdravotních včetně duševních, péče o osobu blízkou, hledá v součinnosti s příslušnými pracovišti VŠE (psychologická poradna aj.) možná řešení.
 5. Kvalitní supervize se vyznačuje respektem k individuální situaci doktoranda, vyžaduje dlouhodobý závazek z obou stran a jasně komunikovaná očekávání včetně realistického časového plánu. Školitel je pro doktoranda průběžně dostupný, poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu, která je profesionální, objektivní, konstruktivní a vyvážená. Školitel slouží jako vzor pro doktoranda. Školitel zohledňuje situaci studujících se zvláštními potřebami a studujících původem ze zahraničí, pro které může být integrace do nového prostředí velmi náročná.

Článek 3
Role školitele při přijímacím řízení

 1. Přijímací řízení do doktorského studia je vedeno jako otevřené a transparentní výběrové řízení.
 2. Školitel navrhuje rámcové téma nebo tematický okruh disertační práce. Téma a tematické okruhy jsou po schválení garantem studijního programu vypisovány k přijímacímu řízení.
 3. Školitel v dostatečném předstihu před přijímacím řízením konzultuje výzkumný záměr zaslaný uchazečem s cílem zlepšení výzkumného záměru, zajištění souladu se zaměřením a odborným zázemím pracoviště a ověření schopností a motivace uchazeče výzkumný záměr zlepšovat.
 4. Školitel v rámci přípravy diskutuje s uchazečem také návrh časového harmonogramu a milníky vědecké práce vedoucí k přípravě disertační práce, možnosti zapojení do existujícího vědeckého týmu a výhled financování doktoranda.
 5. Školitel před přijímacím řízením písemně stvrzuje svůj zájem vést konkrétního uchazeče a stvrzuje jeho výzkumný záměr.

Článek 4
Povinnosti školitele v průběhu studia

 1. Školitel je povinen v součinnosti s doktorandem sestavit Individuální studijní plán a zahrnout do něj veškeré požadavky na doktoranda v souladu s opatřením děkana.
 2. Školitel je povinen do konce 1. ročníku stanovit v součinnosti s doktorandem rámcové zadání práce (téma, struktura, metody) a vložit ho do informačního systému (InSIS).
 3. Školitel je povinen v termínech stanovených SZŘ hodnotit postup prací a plnění cílů doktoranda, zejména ve formě Zprávy o průběhu doktorského studia.
 4. Školitel má povinnost vytvářet předpoklady pro zapojení doktoranda do svého výzkumu.
 5. Školitel je povinen průběžně kontrolovat a usměrňovat vědecko-výzkumnou (a pedagogickou) činnost doktoranda, konzultovat všechny jím připravované publikace a projektové návrhy.
 6. Společná publikační činnost školitele a doktoranda je vítána i očekávána, ale platí, že spoluautorství školitele není automatické, školitel se na přípravě konkrétního článku či jiného publikačního výstupu musí podílet významnou měrou.
 7. Školitel má za povinnost vyvinout maximální úsilí, aby jím vedení studující ukončili své studium úspěšně ve standardní době studia, a dbá na omezení zbytečného prodlužování doby studia.
 8. Při přerušení studia zůstává školitel v aktivním kontaktu s doktorandem ohledně plánovaného návratu, časového harmonogramu a vývoje v oblasti výzkumu.

Článek 5
Hodnocení školitelů

 1. Školitel prochází minimálně jednou za čtyři roky pravidelným hodnocením, které je realizováno příslušnou oborovou radou. Toto hodnocení se týká nejen tvůrčí činnosti, ale také kvality supervize. Hodnocení zahrnuje plnění požadavků na školitele, přehled úspěšně či neúspěšně dokončeného studia vedených doktorandů v posledních pěti letech, plnění individuálních studijních plánů školitelem vedených doktorandů, případně existence konfliktních situací, pokud k takovým došlo. Podklady pro oborovou radu připravuje garant studijního programu za součinnosti školitele.
 2. Oborová rada příslušného studijního programu schvaluje na základě návrhu garanta studijního programu nejpozději do října seznam školitelů na následující akademický rok společně s vypsanými okruhy témat.
 3. Pokud oborová rada schválí návrh garanta studijního programu na školitele bez titulu docent nebo profesor, musí tito být schváleni ještě vědeckou radou příslušné fakulty.
 4. V případě, že podle názoru studujícího školitel neplní svou roli, obrací se doktorand s žádostí o řešení na garanta studijního programu. Pokud je školitelem garant studijního programu, obrací se doktorand na děkana fakulty. V případě prokázaného neplnění povinností může být školitel odvolán. Odvolání provádí děkan na základě návrhu garanta programu po projednání příslušnou oborovou radou. Pokud se jedná o garanta studijního programu, návrh předkládá k projednání oborové radě děkan.

Článek 6
Konzultant disertační práce

 1. Školitel po projednání s doktorandem navrhuje konzultanta disertační práce, společně nastaví formu spolupráce a vymezení kompetencí.
 2. Konzultanta jmenuje i odvolává na základě návrhu školitele garant studijního programu.
 3. Konzultant disertační práce je odborníkem v oblasti tématu disertační práce doktoranda a/nebo odborníkem na kvantitativní či kvalitativní výzkumné metody. Svou odborností pomáhá doktorandovi s disertačním výzkumem zejména v těch oblastech, kde je vhodné doplnit podporu ze strany školitele (např. znalost specifické výzkumné metody, znalost konkrétní korporace, ve které je prováděn výzkum).
 4. Konzultanta je možné mít, není to ale povinné.

Článek 7
Povinnosti VŠE a fakult ve vztahu k doktorandům a školitelům

 1. VŠE a fakulta musí doktorandům a školitelům:
  1. poskytovat a podporovat možnost vzdělávání školitelů,
  2. zajišťovat kontrolu kvality školitelů.
  3. poskytovat adekvátní podporu v plnění všech povinností, včetně zajištění finančního ohodnocení školitelů,
  4. rozvíjet kompetence doktorandů v samostatné vědecké práci, v publikování a prezentaci výsledků výzkumu ve vzájemné spolupráci,
  5. poskytovat podporu pro podávání projektových návrhů doktorandů u projektů financovaných z interních i externích zdrojů.

[1] V textu používaný mužský rod obsahuje označení všech možných gramatických variant pro různá genderová vyjádření.

[2] Strategický záměr Vysoké školy ekonomické v Praze pro roky 2021 – 2025.

[3] Nebo Q3 dle AIS WoS pro rok 2022 a dříve.

[4] Nebo Q1 dle AIS WoS pro rok 2022 a dříve.

 • Odpovědná osoba: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: