Opatření rektora, určující pravidla pro výpočet relativního hodnocení studijních povinností podle metodiky ECTS (PR 9/2010)

platný předpis

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností stanoví určující pravidla pro výpočet relativního hodnocení studijních povinností podle metodiky ECTS.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Útvar/funkce: porektorka pro stud. a pedagog. činnost rektor
Datum: 26. 11. 2010 26. 11. 2010
Podpis: doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D., v.r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., v.r.
Platnost od: 1.12.2010 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1.12.2010 Účinnost do: odvolání

Tato pravidla konkretizují požadavek článku 13 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných Vysokou školou ekonomickou v Praze nebo jejími fakultami podle zásad Evropského systému převodu a akumulace,  který uvádí: „Po konci každého semestru studijní informační systém studentovi zapíše také výsledek relativního hodnocení studijní povinnosti podle metodiky ECTS a podle pravidel stanovených opatřením rektora.“

1.      Výpočet se spouští pouze pro ty studijní povinnosti a ty studenty, u nichž byl ve zkušební zprávě kromě klasifikačního stupně zadán i získaný počet bodů. Je proto doporučeno, aby u všech studijních povinností vyučující či zkoušející počet bodů vždy zadávali.

2.      Výpočet se provádí i pro osoby, které v den spuštění výpočtu již nejsou aktivními studenty (mají přerušené studium, nebo je ukončily).

3.      Výpočet se uskuteční vždy první den následujícího semestru. Za včasné spuštění výpočtu je odpovědný celoškolní integrátor. Při výpočtu se berou v úvahu výsledky v příslušném semestru, a pokud je počet úspěšných studentů (tj. studentů s výsledkem aspoň 60 % maxima bodů) menší než 30, pak i výsledky v nejbližším z předcházejících semestrů, kdy v příslušné studijní povinnosti probíhala klasifikace, nejvýše však 2 roky staré (tj. 4 semestry).

4.      Dojde-li u určitého studenta k opravě počtu bodů či klasifikace po datu výpočtu, nepřepočítávají se níže uvedené hranice bodů a přidělí se nová ECTS známka podle těchto nepřepočtených hranic. (Jednou vypočtené hranice jsou tedy ve studijním informačním systému archivovány.)

5.      Pro každou studijní povinnost se zvlášť vypočte

 • q10 = (počet úspěšných studentů)·0,10 (zaokrouhlený nahoru na celé číslo),
 • q35 = (počet úspěšných studentů)·0,35 (zaokrouhlený nahoru na celé číslo),
 • q65 = (počet úspěšných studentů)·0,65 (zaokrouhlený nahoru na celé číslo),
 • q90 = (počet úspěšných studentů)·0,90 (zaokrouhlený nahoru na celé číslo),
 • B10 = počet bodů studenta s pořadovým číslem q10 při sestupném řazení podle bodů,
 • B35 = počet bodů studenta s pořadovým číslem q35 při sestupném řazení podle bodů,
 • B65 = počet bodů studenta s pořadovým číslem q65 při sestupném řazení podle bodů,
 • B90 = počet bodů studenta s pořadovým číslem q90 při sestupném řazení podle bodů.

6.      Všem studentům s počtem bodů

 • ≥ B10 se přidělí ECTS známka A,
 • < B10, ale ≥ B35 se přidělí ECTS známka B,
 • < B35, ale ≥ B65 se přidělí ECTS známka C,
 • < B65, ale ≥ B90 se přidělí ECTS známka D,
 • < B90, ale ≥ 60 % maxima bodů se přidělí ECTS známka E,
 • < 60 % maxima bodů (tj. neúspěšným) se přidělí ECTS známka F (pokud ale určitý student i přes tento počet bodů úspěšně absolvoval danou studijní povinnost, přidělí se mu ECTS známka E).

7.      Je-li počet úspěšných studentů i po zahrnutí studentů z minulého období < 10, vypíše se ECTS známka v závorce, tj. jako (A), (B), (C), (D), (E) nebo (F).

8.      Má-li stejnou známku > 50 % úspěšných studentů (po příp. zahrnutí studentů z minulého období), vypíše se ECTS známka v závorce, tj. jako (A), (B), (C), (D), (E) nebo (F).

Postup dle těchto pravidel bude uplatněn v letním semestru akademického roku 2010/2011.