Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (SR 2/2023)

platný předpis

Anotace

Tento předpis s celoškolskou působností upravuje postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na VŠE v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Útvar/funkce: prorektor pro pedagogiku a řízení kvality rektor
Datum: 14. 12. 2023 15. 12. 2023
Podpis: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Platnost od: 15. prosince 2023 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 15. prosince 2023 Účinnost do: odvolání

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Tato směrnice stanovuje závazný interní postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“).
 2. Tato směrnice se nevztahuje na profesní uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu regulovaných povolání prováděné podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zvláštních právních předpisů upravujících uznávání odborné kvalifikace. Dále se nevztahuje na postup při vydávání rozhodnutí podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, o postavení studia na vysoké škole v cizině na roveň studia na vysokých školách v České republice. Tato směrnice se rovněž nevztahuje na uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
 3. VŠE neprovádí jakékoliv uznávání podle zákonů uvedených v předchozím odstavci. Posuzování předchozího vzdělání v rámci přijímacího řízení ve smyslu § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách je upraveno směrnicí Pravidla pro posuzování zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení (SR 2/2019).

Článek 2
Žádost o uznání

 1. Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (dále jen „žádost“) se podává na formuláři, který je přílohou této směrnice a je k dispozici na webových stránkách VŠE.
 2. K žádosti musí být současně přiloženy:
  1. úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou,
  2. úředně ověřená kopie dodatku k diplomu nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou.
 3. VŠE v souladu s § 90 odst. 3 zákona vyžaduje, aby pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů byla ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
 4. Nejsou-li veškeré podklady uvedené v odstavci 2) v českém nebo v anglickém jazyce, je nutné připojit také jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

Článek 3
Úhrada poplatku

 1. Po obdržení žádosti VŠE sdělí žadateli na jeho emailovou adresu platební údaje potřebné k uhrazení poplatku za úkony spojené s řízením o žádosti.
 2. Neuhrazení poplatku za úkony spojené s řízením o žádosti je považováno za podstatnou vadu žádosti odůvodňující přerušení, příp. zastavení řízení.

Článek 4
Posouzení žádosti

 1. Posouzení žádosti provádí právní oddělení VŠE.
 2. V případě, že žádost obsahuje formální vady, vyzve VŠE žadatele k doplnění žádosti; zároveň může být řízení přerušeno. V případě, že žadatel ve lhůtě stanovené s ohledem na okolnosti případu neodstraní formální vady žádosti, řízení bude zastaveno.
 3. Při věcném posouzení žádosti je především prověřováno:
  1. zda předmětné vzdělávání bylo poskytováno institucí, která je uznanou součástí vysokoškolského systému dané země,
  2. zda formální stupeň vzdělání osvědčený předloženými doklady o vzdělání je rovnocenný tuzemskému stupni vzdělání, s nímž má být uznán za rovnocenný,
  3. zda předmětné studium žadatele časovým rozsahem i studijní zátěží (počtem kreditů ECTS) odpovídá studiu nutnému v tuzemsku k dosažení stupně vzdělání, s nímž má být vzdělání žadatele uznáno za rovnocenné,
  4. zda předmětné studium žadatele odpovídá svým zaměřením studijním programům poskytovaným VŠE, příp. oblastem vzdělávání, pro které má VŠE institucionální akreditaci.
 4. V případě pochybností o obsahové rovnocennosti posuzovaného vzdělání může právní oddělení požádat o stanovisko garanta obsahově nejbližšího studijního programu akreditovaného na VŠE, a to prostřednictvím proděkana pro pedagogiku příslušné fakulty.
 5. V případě pochybností o obsahové rovnocennosti posuzovaného vzdělání může VŠE žadatele v souladu s § 90 odst. 2 zákona vyzvat, aby náplň vysokoškolského studia v zahraničí podrobněji doložil předložením sylabů absolvovaných předmětů.

Článek 5
Rozhodnutí

 1. Na základě posouzení podle čl. 4 právní oddělení připraví k podpisu rozhodnutí o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti.
 2. Rektor není při rozhodování o žádosti stanoviskem právního oddělení a garanta obsahově nejbližšího studijního programu vázán.
 3. Rektora pro účely rozhodování o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace zastupuje prorektor pro studijní a pedagogickou činnost.

Článek 6
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Při rozhodování o žádostech se VŠE řídí především zákonem o vysokých školách a „Úmluvou o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v Evropském regionu“, podepsané dne 11. 4. 1997 v Lisabonu, jejíž text byl publikován v českém jazyce ve Sbírce mezinárodních smluv č. 60/2000 Sb. m. s. (Lisabonská úmluva). Samotné řízení o žádosti je správním řízením a VŠE při jeho vedení postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Právní oddělení zabezpečuje evidenci vedených řízení v Registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vedeném MŠMT.
 3. V řízeních o žádostech podaných před dnem účinnosti této směrnice je postupováno podle dosavadního předpisu.
 4. Zrušuje se Příkaz rektora č. 2/2013 „Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace“ ze dne 18. 2. 2013, ve znění změny ze dne 1. 9. 2016.
 • Odpovědná osoba: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: