Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (PR 2/2013)

verze: 1

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 15. prosince 2023

Anotace

Tento předpis upravuje postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na VŠE v Praze pro účely přístupu k dalšímu vzdělávání a studiu na vysoké škole
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost rektorka
Datum: 1. 9. 2016 1. 9. 2016
Podpis: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 18.2.2013 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1.9.2016 Účinnost do: odvolání

Obecný postup při uznávání akademické kvalifikace je uveden na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT“). Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „rektor“) stanovuje následující opatření pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace Vysokou školou ekonomickou v Praze (dále jen „škola“). Toto opatření platí pro všechna pracoviště školy.

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření se vztahuje na akademické uznávání vzdělání, uskutečňované podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zejména za účelem přístupu k dalšímu vzdělávání a studiu na vysoké škole.
 2. Toto opatření se nevztahuje na profesní uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu regulovaných povolání, prováděné podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zvláštních právních předpisů upravujících uznávání odborné kvalifikace. Dále se nevztahuje na postup při vydávání rozhodnutí podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, o postavení studia na vysoké škole v cizině na roveň studia na vysokých školách v České republice. Opatření se rovněž nevztahuje na uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
 3. Vysoká škola ekonomická v Praze neprovádí jakékoliv uznávání podle zákonů, uvedených v předchozím odstavci.

Článek 2
Žádost o uznání

 1. Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (dále jen „žádost“) je nutné podat na formuláři, který je přílohou tohoto opatření a je k dispozici na webových stránkách školy.
 2. K žádosti musí být současně přiloženy:
  1. úředně ověřená kopie diplomu a vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou,
  2. úředně ověřená kopie dodatku k diplomu, byl-li vydán,
  3. informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona.
 3. Škola má právo vyžádat si doplnění žádosti o sylaby absolvovaných předmětů (náplň vysokoškolského studia), ověřené absolvovanou zahraniční vysokou školou.
 4. Podklady, uvedené v odstavci 2) jsou podstatnou náležitostí žádosti. V případě, že si škola vyžádá doplnění žádosti o sylaby podle odstavce 3), jsou také tyto sylaby podstatnou náležitostí žádosti.
 5. Nejsou-li veškeré podklady uvedené v odstavci 2), popř. v odstavci 3) v českém, nebo v anglickém jazyce, je nutné připojit také jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

Článek 3
Podání žádosti a uhrazení poplatku

 1. Žádost se podává do podatelny školy.
 2. Před vlastním podáním žádosti je možné kompletnost žádosti konzultovat v rámci právního oddělení rektorátu školy.
 3. Po obdržení žádosti pověřený pracovník právního oddělení sdělí žadateli na jeho emailovou adresu platební údaje potřebné k uhrazení poplatku za úkony spojené s řízením o žádosti.
 4. Neuhrazení poplatku za úkony spojené s řízením o žádosti je považováno za podstatnou vadu žádosti odůvodňující přerušení, příp. zastavení řízení.
 5. Žádost bude školou vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího podání. Ve složitějších případech, stejně jako v období hlavních prázdnin, lze tuto lhůtu prodloužit na 60 dní.

Článek 4
Posouzení formálních náležitostí žádosti

 1. Právní oddělení rektorátu školy posuzuje formální náležitosti žádosti.
 2. V případě, že žádost obsahuje formální vady, vyzve právní oddělení rektorátu školy žadatele o doplnění žádosti; zároveň může být řízení přerušeno. V případě, že žadatel ve lhůtě přiměřené okolnostem neodstraní formální vady žádosti, řízení bude zastaveno.
 3. V opačném případě postoupí právní oddělení rektorátu školy žádost nejpozději 11. den od jejího podání příslušné fakultě.

Článek 5
Věcné posouzení žádosti

 1. Fakulta zajistí porovnání obsahu a rozsahu zahraničního studia garantem toho studijního oboru, který je uveden v žádosti. Z hlediska obsahu se porovnává zejména shoda výstupních odborných znalostí a odborných dovedností.
 2. Fakulta má právo vyžádat si doplnění žádosti o sylaby absolvovaných předmětů (náplň vysokoškolského studia), ověřené absolvovanou zahraniční vysokou školou. V takovém případě vrátí bezodkladně žádost právnímu oddělení rektorátu školy, které zabezpečuje komunikaci s žadatelem. Běh lhůty na vyřízení žádosti se tímto přerušuje. Po doplnění se žádost postupuje dané fakultě. V případě, že žadatel v přiměřené lhůtě neodstraní formální vady žádosti, rektor žádost zamítne.
 3. V případě zjištění podstatných rozdílů v porovnávaných studijních oborech vydá garant na podkladě zjištěného skutkového stavu věci negativní stanovisko s prokazatelným odůvodněním, které musí být srozumitelné tak, aby následné rozhodnutí rektora bylo přezkoumatelné.
 4. V opačném případě vydá garant pozitivní stanovisko.
 5. Stanovisko garanta předá fakulta právnímu oddělení rektorátu školy nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty na vyřízení žádosti školou.

Článek 6
Rozhodnutí

 1. Právní oddělení rektorátu školy připraví k podpisu rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (dále jen „rozhodnutí“) na základě skutečností, uvedených v předchozím textu.
 2. Rektor může rozhodnutím uznat rovnocennost zahraničního vzdělání navzdory negativnímu stanovisku garanta oboru v případě, že by zamítnutí žádosti bylo zjevně v rozporu s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána.
 3. Rektora pro účely rozhodování o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace zastupuje prorektor pro studijní a pedagogickou činnost.
 4. Rozhodnutí musí být odesláno žadateli nejpozději v den lhůty pro její vyřízení.
LIST ZMĚN:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Platnost od:
1.1. V souvislosti s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách dochází k úpravě postupu při uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace dle ust. § 89 a násl. cit. zákona 1.9.2016
1.2. str. 3/čl. 3 Nově vložena úprava hrazení poplatku 1.9.2016
1.3 Str. 4/čl. 6 Nově upravena možnost rektora uznat zahraniční vysokoškolské vzdělání 1.9.2016