Výroční zpráva o činnosti VŠE v Praze za rok 2000

Předmluva

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2000 a Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2000 jsou zpracovány ve smyslu ustanovení zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a podle doporučené rámcové osnovy, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Správní rada VŠE v Praze nepožadovala žádné další údaje dle § 21 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb..

Výroční zpráva VŠE v Praze za rok 2000 byla projednána a schválena Kolegiem rektorky VŠE v Praze dne 17. 4. 2001, Správní radou VŠE v Praze dne 26. 4. 2001 a Akademickým senátem VŠE v Praze dne 30. 4. 2001.

Výroční zpráva  VŠE v Praze za rok 2000 bude zpřístupněna v počítačové síti na www stránkách VŠE v Praze (http://www.vse.cz) a v tištěné podobně ve studovně Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze na Žižkově.

1. Úvod

Při krátkém pohledu do historie Vysoké školy ekonomické je významnou událostí rok 1919, kdy byla rozhodnutím Národního shromáždění Československé republiky zřízena v rámci České techniky Vysoká škola obchodní. V roce 1949 bylo studium převedeno do Vysoké školy politických a hospodářských věd, která byla v roce 1953 přeměněna na Vysokou školu ekonomickou. V roce 1999 jsme tak oslavili osmdesáté výročí existence českého vysokého ekonomického školství.

Po roce 1989 prošla Vysoká škola ekonomická řadou významných obsahových i organizačních změn. Jako jedna z prvních vysokých škol v České republice přešla na kreditní systém studia, který umožňuje poměrně vysokou variabilitu při individuální tvorbě rozvrhu každým studentem. Byl vybudován třístupňový studijní systém (bakalářské, magisterské a doktorské studium). Vzhledem k tomu, že absolventi bakalářských programů nenacházeli dostatek příležitostí k uplatnění, přecházeli v naprosté většině do navazujících magisterských programů. VŠE se  proto rozhodla zavést od roku 1999 tzv. dlouhé magisterské programy.

Se zřetelem k novým impulsům jak z domácího tak i  zahraničního prostředí (Boloňská deklarace) věnovala VŠE mimořádné úsilí dalšímu rozvoji nových studijních programů s akcentem na jejich diverzifikaci. K tomu využívá VŠE i zkušenosti svých partnerských vztahů s prestižními zahraničními školami. Jako jediná česká vysoká škola ekonomického zaměření je od r. 1998 řádným členem Community of European Management Schools (CEMS). V roce 2000 rozšířila své vztahy k zahraničí vstupem do další významné celosvětové sítě ekonomických a manažerských škol, známé jako PIM (Program in International Management). Díky tomu se nejen nadále rozšiřuje mobilita studentů a pedagogů, ale i spolupráce v oblasti rozvoje curriculum, v oblasti doktorských studií a vědeckovýzkumných aktivit. Škola je nositelem celé řady mezinárodních programů a projektů a jejími partnery je řada prestižních zahraničních institucí poskytujících vzdělání. Škola je členem rovněž dalších významných mezinárodních institucí (CRE, AACSB, EDAMBA).

Zcela zásadní kvantitativní i kvalitativní rozvoj nastal v oblasti vybavení školy výpočetní technikou. Kapacity pro výuku a ubytování byly rozšířeny o budovy na Jižním Městě, byla vybudována Nová aula. Otevření nově koncipovaného a na špičkové úrovni vybaveného Centra informačních a knihovnických služeb vytvořilo pro studenty i pedagogy podmínky pro studium plně srovnatelné s podmínkami na zahraničních vysokých školách.

Vysoká škola ekonomická je dnes tvořena šesti fakultami:

 • Fakulta financí a účetnictví (F1, FFÚ),
 • Fakulta mezinárodních vztahů (F2, FMV),
 • Fakulta podnikohospodářská (F3, FPH),
 • Fakulta informatiky a statistiky (F4, FIS),
 • Fakulta národohospodářská (F5, FNH),
 • Fakulta managementu v Jindřichově Hradci (F6, FM)

a dalšími součástmi, zejména

 • Výpočetní centrum
 • Centrum informačních a knihovnických služeb,
 • Centrum doktorandských a manažerských studií,
 • Centrum tělesné výchovy a sportu,
 • Správa účelových zařízení.

Předkládaná Výroční zpráva o činnosti podává shrnující informace za celek VŠE v Praze; jednotlivé fakulty a součásti připravují své vlastní výroční zprávy, kde uvádějí podrobnější údaje.

2. Orgány a útvary školy

3. Složení orgánů Vysoké školy ekonomické v Praze

3.1 Vedení VŠE v Praze

V lednu  2000 působilo na Vysoké škole ekonomické v Praze následující vedení:

prof. Ing. Jan Seger, CSc.    – rektor

doc. Ing. Alexej Švagr, CSc.     – prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
– statutární zástupce

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.     – prorektorka pro zahraniční spolupráci

prof. RNDr. Miroslav Maňas, DrSc.    – prorektor pro vědu a výzkum

Mgr. Eduard Ježowicz, CSc.    – prorektor pro informační systémy

Ing. Jiří Kříž    – kvestor

Dne 8. listopadu 1999 se na Vysoké škole ekonomické v Praze uskutečnily volby nového rektora, ve kterých byla zvolena nová rektorka VŠE v Praze. Od 1. února 2000 pracuje vedení Vysoké školy ekonomické v Praze v tomto složení:

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.     – rektorka

doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc.    – prorektorka pro zahraniční styky a public
relations

doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.    – prorektor pro rozvoj a informační systém
– statutární zástupce

doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.    – prorektorka pro finanční politiku a vztahy
s praxí

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.    – prorektor pro vědu a výzkum

doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc.    – prorektorka pro studijní a pedagogickou
činnost

Ing. Jiří Kříž    – kvestor

3.2 Složení Správní rady

Správní rada Vysoké školy ekonomické v Praze byla podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., na návrh rektora jmenována ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a v roce 2000 pracovala v tomto složení:

Ing. Dana Baňacká    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha

Ing. Petr Brožek    předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev, Praha

Ing. Marie Čadová    ředitelka odboru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Praha

Ing. Jiří Fabián    generální ředitel Podniku výpočetní techniky, Praha

Ing. Jan Fischer, CSc.    místopředseda Českého statistického úřadu, Praha

Ing. Pavel Kafka    generální ředitel SIEMENS, Praha

Ing. Tomáš Mikeska    místostarosta Obvodního úřadu Městské části Praha 3

doc. Ing. Josef Tošovský    guvernér České národní banky, Praha

doc. Ing. Jiří Volf, CSc.    náměstek ministra financí ČR, Praha

Předsedkyní Správní rady VŠE v Praze je Ing. Marie Čadová, místopředsedy jsou Ing. Dana Baňacká a Ing. Jiří Fabián.

3.3 Složení Vědecké rady VŠE v Praze

Do konce února 2000 působila Vědecká rada VŠE v Praze v tomto složení:

prof. Ing. Václav Bakule, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FFÚ

doc. Ing. Ladislav Blažek, CSc.     Masarykova univerzita Brno, FES

Ing. Petr Brožek    Svaz českých a moravských spotřebních družstev,
Praha

doc. Ing. Jan Dohnal, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FIS

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektorka

doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FM

doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, CIKS

prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.    Komerční banka, Praha

Mgr. Eduard Ježowicz, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor

prof. Ing. Jaroslav Jílek, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FIS

prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FMV

prof. Ing. Tibor Jirges, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FMV

JUDr. Antonín Jízdný    Lesan, Brno

Ing. Jaroslav Klapal    ČS Živnostenská pojišťovna, Pardubice

prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.    Univerzita Karlova Praha, FSV

doc. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FNH

Ing. Vratislav Kulhánek    Škoda Auto, Mladá Boleslav

prof. RNDr. Miroslav Maňas, DrSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.    Univerzita Karlova Praha, FSV

doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, děkanka FFÚ

Ing. Eduard Outrata    Český statistický úřad, Praha

doc. RNDr. Jan Pelikán, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FIS

prof. Ing. Jan Seger, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, rektor

doc. Ing. Ivo Straka, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FNH

prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FPH

doc. Ing. Alexej Švagr, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor

doc. JUDr. Zbyněk Švarc    Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FMV

doc. Ing. Josef  Tošovský    Česká národní banka, Praha

prof. Ing. Josef Valach, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FFÚ

prof. Ing. Radim Vlček, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FPH

prof. Ing. Jiří Vojtíšek, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze

Od března 2000 působí Vědecká rada VŠE v Praze v následujícím složení:

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.    Český statistický úřad, Praha

prof. RNDr. Jan Černý, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FM

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, rektorka

doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FM

RNDr. Jan Frolík    Andersen Consulting, Praha

doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, děkanka FFÚ

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.    České vysoké učení technické Praha, prorektor

doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektorka

doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor

prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.    Komerční banka, Praha

prof. Ing. Jaroslav Jílek, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FIS

prof. Ing. Tibor Jirges, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FMV

prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.          Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FPH

prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.    Univerzita Karlova Praha, FSV

doc. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FNH

Ing. Vratislav Kulhánek    Škoda Auto, Mladá Boleslav

doc. Ing. Hana Machková, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FMV

doc. Ing. Martin Mandel, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FFÚ

doc. RNDr. Milan Mareš, DrSc.    ÚTIA AV ČR, Praha

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.    Univerzita Karlova Praha, FSV

doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektorka

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FPH

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor

doc. RNDr. Jan Pelikán, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FIS

Ing. Helena Pískovská    Svaz obchodu ČR, Praha

Ing. Zdeněk Přibyl    IBM, Praha

doc. Ing. Pavel Pudil, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FM

prof. Ing. Ivan Sněhota, PhD    Stockholm School of  Economics

prof. Ing. Juraj Stern, CSc.    Ekonomická univerzita, Bratislava

doc. Ing. Ivo Straka, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FNH

prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FPH

doc. JUDr. Zbyněk Švarc    Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FMV

doc. Ing. Josef Tošovský                 Česká národní banka, Praha

prof. Ing. Josef Valach, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FFÚ

prof. Ing. Radim Vlček, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FPH

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FIS

doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektorka

prof. Ing. Milan Žák, CSc.    Vysoká škola ekonomická v Praze, FNH

3.4 Složení Akademického senátu VŠE v Praze

V první polovině roku 2000 pracoval Akademický senát VŠE v Praze ve složení, které bylo výsledkem voleb v roce 1998 na základě tehdy platného Statutu VŠE v Praze, resp. Volebního a jednacího řádu Akademického senátu.

Ing. Vlasta Adámková, CSc.    FMV

doc. Ing. Josef Arlt, CSc.    FIS

doc. Ing. Rostislav Duben, CSc.    FM

doc. Ing. Jan Eisler, CSc.    FPH

Jiří Grund    FNH – student

Petr Horák     FMV – student

doc. Ing. Jiřina Jílková, CSc.    FNH

Monika Junková    FFÚ – studentka

Ing. Jiří Klečka    FPH

PaedDr. Jaromír Kopřiva, CSc.    CTVS

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.    FFÚ – předseda

Jana Littová    FPH – studentka

Ing. Zdena Marešová    FIS

doc. Ing. Jana Marková, CSc.    FFÚ

Michal Matějka    FMV – student

Ing. Ladislav Mejzlík    FFÚ

Petr Opolcer    FM – student

Ing. Petr Pirožek    FM

Ing. Jan Plešingr    FM

prof. Ing. Lenka Pražská, CSc.    FMV

Ing. Antonín Rosický, CSc.    FIS

Jana Sítková    FIS – studentka

doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D.    FMV

Ing. Miroslav Ševčík, CSc.    FNH

Ondřej Šourek    FFÚ – student

Petr Telc    FM – student

prof. Ing. Jan Truneček, CSc.    FPH

Michal Uryč-Gazda    FNH – student

Tomáš Vítek    FPH – student

doc. RNDr. René Wokoun, CSc.    FNH

Jan Zeman    FIS – student

Tento Akademický senát připravil a realizoval volby nových senátorů VŠE v Praze v květnu 2000 a k 30. červnu 2000 ukončil svoji činnost.

Regulérnost výsledků květnových voleb byla, pokud jde o senátory zvolené za studentskou část akademické obce, studentskou akademickou obcí oprávněně zpochybněna; výsledky ve studentské části proto byly anulovány. Nově jmenovaná volební komise vyhlásila ve studentské části akademické obce na říjen 2000 nové volby. Po uskutečnění těchto voleb ve studentské části akademické obce a vyhlášení jejich výsledků se Akademický senát  sešel na svém prvním zasedání dne 13. listopadu 2000 a zvolil v souladu s Volebním a jednacím řádem svoje předsednictvo. Akademický senát má nyní podle ustanovení Statutu VŠE v Praze 21 členů zvolených v celé akademické obci.

Od listopadu 2000 působí Akademický senát v následujícím složení:

doc. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.    FFÚ – předseda

Ing. Vlasta Adámková, CSc.    FMV

Michal Čarvaš    FMV – student

doc. Ing. Rostislav Duben, CSc.    FM

Marek Jindra    FFÚ – student

Ing. Jiří Klečka    FPH

PaedDr. Jaromír Kopřiva, CSc.    CTVS

Lucie Krejčová    FPH – studentka

doc. Ing. Martin Mandel, CSc.    FFÚ

Ing. Zdena Marešová    FIS

Jana Outratová    FMV – studentka

Ing. Tomáš Pavelka    FNH – student

Antonín Pavlíček    FIS – student

doc. Ing.  Mikuláš Pichanič, CSc.    FPH

Ing. Jan Plešingr    FM

PhDr. Jana Poláková    FMV

Ing. Antonín Rosický, CSc.    FIS

Pavel Štrach    FM – student

Mgr. Ing. Daniel Váňa    FNH

Ondřej Víšek    FFÚ – student

doc. RNDr. René Wokoun, CSc.    FNH

4. Studijní a pedagogická činnost

4.1 Studijní programy (obory) prezenčního, distančního a kombinovaného studia

V roce 2000 realizovalo šest fakult VŠE v Praze výuku v sedmi studijních programech:

 • Hospodářská politika a správa
 • Ekonomika  a management
 • Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Politologie
 • Aplikovaná informatika
 • Kvantitativní metody v ekonomice
 • Ekonomické teorie.

V těchto studijních programech zajišťovala VŠE v roce 2000 studium celkem
ve    12 bakalářských oborech studia,
16 dvouletých oborech navazujícího magisterského studia,
12 pětiletých oborech magisterského studia,
15 oborech doktorského studia.

Studium je realizováno zejména v prezenční formě. Ve dvou oborech bakalářského studia, dvou oborech pětiletého magisterského studia a dvou oborech dvouletého navazujícího magisterského studia studují studenti vedle prezenční i v distanční formě. Po několikaleté zkušenosti s uplatňováním této formy se fakulty, které ji používají, rozhodly k přechodu ke kombinaci formy prezenční a distanční. V tomto smyslu VŠE požádala také o změnu statutu.

Podrobný přehled studijních programů, oborů a forem studia je uveden v tabulce 4.1.

Tab. 4.1: Studijní programy a obory na VŠE

Kód KKOV

Název studijního programu

Název studijního oboru

Standardní doba studia    v akademických rocích

FS,A1)

Kód
JKOV

Bc.

Mgr.

Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví

6202R

Hospodářská politika a správa

Finance – daně a finanční kontrola

3

P

6235700

6202R

Finance

3

P

6235700

6202T

Finance

(2) 2)

P

6235800

6202V

Finance

3

PK,A

6235900

6202R

Účetnictví a finanční řízení podniku

3

P

6257700

6202T

Účetnictví a finanční řízení podniku

(2) 2)

P

6257800

6202V

Účetnictví a finanční řízení podniku

3

PK,A

6257900

6202T

Finance

5

P

6235800

6202T

Účetnictví a finanční řízení podniku

5

P

6257800

6208V

Ekonomika a management

Teorie vyučování ekonomických předmětů

3

PK

Fakulta mezinárodních vztahů

6210R

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní obchod

3

P

6210700

Podnikání a právo

3

P

6210T

Mezinárodní obchod

(2) 2)

P

6210800

6210T

Komerční právo

(2) 2)

P

6210T

Cestovní ruch

(2) 2)

P

6259800

6210T

Evropská integrace

(2) 2)

P

6210T

Mezinárodní politika    a diplomacie

(2) 2)

P

6210T

Mezinárodní obchod

5

P

6210800

6210T

Podnikání a právo

5

P

6210T

Mezinárodní a evropská studia – diplomacie

5

P

6210V

Mezinárodní ekonomické vztahy

3

PK,A

6208900

6210V

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

3

PK,A

6820900

6210V

Mezinárodní politické vztahy

3

PK,A

6705951

6210V

Evropská studia

3

PK,A

6701V

Politologie

Politologie

3

PK,A

6702900

Fakulta podnikohospodářská

6208R

Ekonomika a management

Podniková ekonomika a management

3

PK

6260700

6208T

Podniková ekonomika a management

(2) 2)

PK

6260800

6208T

Podniková ekonomika a management

5

PK

6260800

6208V

Podniková ekonomika a management

3

PK,A

6255900

Fakulta informatiky a statistiky

1802R

Aplikovaná informatika

Informatika

3

P

1163700

6207R

Kvantitativní metody v ekonomice

Statistika a ekonometrie

3

P

6256700

1802T

Aplikovaná informatika

Informační technologie

(2) 2)

P

6270800

1802T

Informační management

(2) 2)

P

7230800

1802T

Informační a znalostní inženýrství

(2) 2)

P

6269800

1802T

Informatika

5

P

1163800

6207T

Kvantitativní metody v ekonomice

Ekonometrie a operační výzkum

(2) 2)

P

6207800

6207T

Statisticko-pojistné inženýrství

(2) 2)

P

1159800

6207T

Matematické metody v ekonomii

5

P

6236800

6207T

Statistické a pojistné inženýrství

5

P

1802V

Aplikovaná informatika

Informatika

3

PK,A

6253900

6207V

Kvantitativní metody v ekonomice

Ekonometrie a operační výzkum

3

PK,A

6207900

6207V

Statistika

3

PK,A

1106900

Fakulta národohospodářská

6202R

Hospodářská politika

a správa

Národní hospodářství

3

P

6230700

6202R

Veřejná správa a regionální ekonomika

3

P

6276700

6202T

Hospodářská politika6)

(2) 2)

P

6212800

6202T

Regionalistika a veřejná správa7)

(2) 2)

P

6274800

6202T

Národní hospodářství

5

P

6212800

6202T

Regionalistika a veřejná správa

5

PK

6274800

6202V

Hospodářská politika

3

PK,A

6212900

6202V

Regionalistika – veřejná správa

3

PK,A

6201V

Ekonomické teorie

Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorii

3

PK,A

6209900

Fakulta managementu

6208R

Ekonomika a management

Management podnikatelské sféry a veřejných služeb

3

PK

6298700

6208T

Management podnikatelské sféry a veřejných služeb3)

(2) 2)

PK

6298800

6208T

Management podnikatelské sféry a veřejných služeb3)

5

PK

6298800

6210R

Mezinárodní ekonomické vztahy

Angličtina a němčina pro hospodářskou sféru

3

P

7375700

2 / Standardní doba studia v magisterském studijním programu navazujícím na bakalárský studijní program.

4.2  Programy celoživotního vzdělávání

V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje VŠE v ekonomických a jim příbuzných oborech programy celoživotního vzdělávání uskutečňované mimo rámec studijních programů, orientované na výkon povolání nebo i zájmově.

Programy celoživotního vzdělávání se realizují ve čtyřech oblastech činnosti:

 • Univerzita třetího věku,
 • mimořádné studium,
 • vzdělávání zaměstnanců (viz kapitola 12.6.3),
 • kurzy pořádané pro veřejnost instituty a katedrami VŠE v rámci doplňkové činnosti.

Univerzita třetího věku

Gestorem programů Univerzity třetího věku je prof.Ing. Stanislav Jireš, CSc. Studium v kurzech je bezplatné, účastníci hradí pouze organizační poplatek. V akademickém roce 1999/2000 proběhly tři semestrální a dva dvousemestrální kurzy. Celkem absolvovalo na VŠE 99 studujících. Pro akademický rok 2000/2001 je připraveno pět dvousemestrálních kurzů a je provozován nově zřízený Senior Internet Klub.

Mimořádné studium

V programech celoživotního vzdělávání nabízí VŠE možnost mimořádného studia vybraných předmětů a jejich bloků. Studium je určeno k doplnění znalostí a vědomostí absolventů středních a vysokých škol.  Délka trvání je jeden nebo dva semestry.

Děkani fakult v těchto programech vyhlašují před zahájením akademického roku předměty, které je možno studovat. Toto studium je poskytováno za úplatu. Ve dvou semestrech roku 2000 studovalo v tomto typu programu 187 studentů.

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce

V roce 2000 byly pořádány také přípravné kurzy k přijímací zkoušce na VŠE. V letním semestru bylo realizováno 17 kurzů, z toho 11 z matematiky a 6 jazykových. V zimním semestru bylo otevřeno celkem 30 kurzů, z toho 19 z matematiky a 11 jazykových. Kurzy navštěvovalo v uvedeném roce 1096 studentů.

Instituty VŠE

Instituty jako celoškolská pracoviště poskytují za úplatu služby celoškolního významu, při jejichž realizaci využívají široký pedagogický a vědecký potenciál školy. Splňují tak podmínku, že v jejich činnosti je dodržena návaznost na hlavní činnost vysoké školy.

Kurzy pořádané pro veřejnost se opírají o zásady pro provozování doplňkové činnosti, jež jsou v obecné rovině formulovány v zákonu č. 111/98 Sb., o vysokých školách, zejména v §20 odst. 1 a 2.

Činnost celoškolních  institutů v roce 2000 je popsána v kapitole 10.

4.3  Zájem o studium, přijímací řízení a jeho výsledky

Přijímací řízení do pětiletého magisterského studijního programu

Vývoj zájmu o studium

V roce 2000 byl očekáván výrazně nižší počet uchazečů o studium vzhledem k nízkému počtu maturantů. Počet přihlášek byl přes tato očekávání na VŠE podobně jako na jiných vysokých školách rámcově srovnatelný s předchozími léty. Podrobně dokumentuje vývoj počtu přihlášek v posledních osmi létech tabulka 4.3.1 a tabulka 4.3.2.

Zřejmý je především velký zájem o distanční formu studia. Z hlediska jednotlivých oborů zaznamenala velkou dynamiku Regionalistika a veřejná správa a studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy jako celek.  Zde došlo k mírnému poklesu počtu přihlášek na Mezinárodní obchod jako první obor. Tento pokles byl však vyrovnán vysokou atraktivitou nově otevíraných oborů Podnikání a právo a zvláště pak Mezinárodní a evropská studia – diplomacie. Trvale vysoký je také zájem o studium Informatiky. Určitý útlum počtu přihlášek na F1 byl mimo jiné ovlivněn uzavřením bakalářského oboru Daně a finanční kontrola, na F3 pak především neotevřením dalšího ročníku distančního studia.

Vyhraněný zájem mají uchazeči zejména o obor Informatika. Ještě výraznější je setrvačnost zájmu o distanční formu studia.

V roce 2000 byl opětovně zaznamenán růst  zájmu cizinců o studium na VŠE. Zatímco v roce 1996 bylo ke studiu přijato 79 cizinců, v roce 2000 je to již 433, což je 14 % přijatých studentů. Enormní je nárůst studentů ze Slovenské republiky. Od roku 1996 se tento počet zvýšil více než 11 krát. Svou roli tu hraje bezesporu zrušení poplatků za studium pro cizince, kteří studují v českém jazyce,  neexistence jazykové bariéry a možnost ubytování na koleji, k níž nás zavazuje mezivládní dohoda. Vedle občanů SR je mezi cizinci větší skupina Rusů,  Ukrajinců a Bělorusů.  Zájem cizinců, a to ať již jde o občany SR nebo jiné státy, je výrazně soustředěn na dva obory – Mezinárodní obchod a Podnikovou ekonomiku a management.

Výsledky přijímacího řízení

V roce 2000 podalo přihlášku ke studiu v pětiletém magisterském programu na VŠE celkem 10.738 uchazečů. K samotné přijímací zkoušce se nedostavilo 20 % uchazečů (v roce 1999 byla absence 16 %). Celkem přijímací zkoušku konalo o 15 % méně uchazečů než v roce 1999.  U přijímací zkoušky prospělo 66,6 % uchazečů, což je výrazně lepší výsledek než v předchozích létech. (V roce 1999 prospělo 44 % uchazečů). U náhradního termínu zkoušek prospělo dokonce 69,4% uchazečů.

Ke studiu bylo přijato 35,23 % uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku (v roce 1999 34,92 %), tedy 3.025 studentů (v roce 1999 3.535). Podrobné výsledky podle jednotlivých fakult a oborů jsou uvedeny v tabulce 4.3.2. Ke studiu skutečně nastoupilo 2061 studentů.

U přijímacích zkoušek jsou úspěšnější absolventi gymnázií, z nichž jen 20,9 % neprospělo, dále pak absolventi zahraničních škol, z nichž neprospělo 24,4 %. Naopak nízkou úspěšnost mají absolventi učebních oborů s maturitou, z nichž 67,8 % neprospělo, a středních průmyslových škol.

Z hlediska jednotlivých testů došlo v roce 2000 k vyrovnání průměrného bodového výsledku dosaženého u testu z matematiky a z cizího jazyka. Do budoucnosti bude nutno věnovat pozornost statistickému vyhodnocování spolehlivosti testů (shodné úspěšnosti a reliabilitě).  K tomu je nutno vytvořit datovou základnu i metodiku.

Tab. 4.3.1: Přehled přijímacího řízení

uchazeči

přijatí

%

1993

8477

2841

33,51

1994

8776

2644

30,13

1995

9306

2909

31,26

1996

9800

2462

25,12

1997

11831

3023

25,55

1998

12740

3198

25,10

1999*

12074

3535

29,28

2000*

10738

3025

28,17

*  Na pětileté magisterské studium

Graf 4.3.1: Přehled přijímacího řízení

Tab. 4.3.2: Přijímací řízení na pětileté magisterské studium v akademickém roce 2000/2001

Obor

Směrné

číslo

Počet přihlášených

Bodový limit pro přijetí

Počet přijatých

celkem

v % ku sm.č.

celkem

obor1

obor2

muži

ženy

 FI

 270

 903

 334,44

 171

 270

 242

 28

 156

 114

 UC

 270

 1103

408,52

 167

269

245

24

90

 179

 MO

 480

 1336

 278,33

 253

477

363

114

 175

302

 MS

 75

965

1286,67

 282

 68

 68

 0

 20

 48

 PP

 75

297

396,00

 257

76

58

 18

 20

56

 PE

 540

2179

403,52

 169

546

442

 104

281

265

 IN

 400

 1079

 269,75

 160

401

 285

116

 330

71

 MM

 50

 100

 200,00

 167

 50

 39

 11

 28

 22

 SP

 90

 116

 128,89

 160

90

 38

52

38

 52

 NH

 290

 833

 287,24

 163

293

203

90

138

155

 R2

 0

618

 ***.**

 999

 0

 0

 0

 0

 0

 RE

 220

398

180,91

 160

240

111

 129

101

139

 M2

 50

313

626,00

 162

54

31

23

21

33

 MN

 190

 498

 262,11

 147

191

100

 91

78

113

VŠE

 3000

 10738

 357,93

3025

2225

800

1476

1549

Legenda:

FI

Finance

MM

Matematické metody v ekonomii

UC

Účetnictví a finanční řízení podniku

SP

Statistické a pojistné inženýrství

MO

Mezinárodní obchod

NH

Národní hospodářství

MS

Mezinárodní  a evropská studia – diplomacie

RE

Regionalistika a veřejná správa – prezenční

PP

Podnikání a právo

R2

Regionalistika a veřejná správa – distanční

PE

Podniková ekonomika a management

MN

Management podnik. sféry a veřej. služeb – prezenční

IN

Informatika

M2

Management podnik. sféry a veřej. služeb – kombinovaný

Obor1, obor2 – v tabulce je uveden počet studentů, kteří byli na daný obor přijati a v přihlášce jej uváděli buď jako první (1.), nebo jako náhradní (2.)

Tab. 4.3.3: Počet uchazečů v jednotlivých oborech v létech 1996 -2000

Fak.

1996

1997

1998

1999

2000

Přihl.

Index

Přihl.

Index

Přihl.

Index

Přihl.

Index

Přihl.

Index

F1

3204

100.00

3315

103.46

3187

99.46

2407

75.12

2007

62.64

DK

608

100.00

664

109.21

758

124.67

FI

1215

100.00

1186

97.61

1018

83.78

1006

82.79

903

74.32

UC

1381

100.00

1465

106.08

1411

102.17

1401

101.44

1104

79.94

F2

1876

100.00

2416

128.78

2482

132.30

2559

136.40

2598

138.48

MO

1571

100.00

1897

120.75

2005

127.62

1313

83.57

1336

85.04

MS

976

100.00

966

98.97

PP

305

100.00

519

170.16

477

156.39

270

88.52

296

97.04

F3

2784

100.00

3395

121.94

3048

109.48

3193

114.69

2178

78.23

P2

277

100.00

330

119.13

351

126.71

755

272.56

PE

2507

100.00

3065

122.25

2697

107.57

2438

97.24

2178

86.87

F4

1081

100.00

1334

123.40

1507

139.40

1387

128.30

1295

119.79

IN

912

100.00

1101

120.72

1223

134.10

1171

128.39

1079

118.31

MM

77

100.00

100

129.87

SE

169

100.00

233

137.86

284

168.04

SP

139

100.00

116

83.45

F5

1132

100.00

1701

150.26

2000

176.67

1659

146.55

1852

163.60

NH

879

100.00

1201

136.63

1324

150.62

1104

125.59

833

94.76

R2

50

100.00

109

218.00

640

1280.00

RE

253

100.00

500

197.62

626

247.43

446

176.28

379

149.80

F6

954

100.00

869

91.09

808

84.69

M2

37

100.00

110

297.29

310

837.83

MN

917

100.00

759

82.76

498

54.30

VŠE

10077

100.00

12161

120.68

13178

130.77

12074

119.81

10738

106.55

Přijímací řízení na navazující magisterské studijní programy

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu se konaly v srpnu 2000 za stejných podmínek jako v minulých létech. Počet přihlášených uchazečů, kteří mají absolvovat přijímací zkoušku, výrazně roste. V roce 1998 to bylo 697 uchazečů, v roce 2000 již 1.279, tedy dvojnásobek. Z toho z jiných vysokých škol bylo 1.037 uchazečů. Z tohoto počtu se k přijímací zkoušce dostavilo 854 uchazečů, tedy 66 %, což je  vyšší absence než v roce 1999, kdy se dostavilo 73 % přihlášených.

Přijato bylo 41,9 % uchazečů, tj. 358 studentů. Na rozdíl od přijímacího řízení napětileté magisterské programy zde většina přijatých také ke studiu skutečně nastoupí. Úspěšnost u přijímací zkoušky z ekonomie je 55 %,  u odborného předmětu 69 %. I nadále mají absolventi jiných vysokých škol horší výsledky než absolventi z VŠE. V přezkumném řízení  bylo přijato 8 uchazečů z důvodu opravy bodového hodnocení.

Na Fakultě podnikohospodářské bylo k identifikaci uchazečů použito čárového kódu podobně jako u pětiletých magisterských programů.  Na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci bylo s úspěchem využito optického čtecího zařízení pro vyhodnocování testů.

Tab. 4.3.4: Přijímací řízení na navazující magisterské studium v akademickém roce 2000/2001

Fak.

Obor

Přihl.

Dostav. se

Prospělo

Přijato

eko

odb.

jazyk

celkem

v %

ženy

v %

 FI

 104

 74

 61

 55

 0

 54

 73,0

 15

 27,8

 UC

 94

 62

 44

 29

 0

 25

 40,3

 17

 68,0

FFÚ

 198

 136

 105

 84

 0

 79

 58,1

 32

 40,5

 CR

 67

 48

 18

 45

 25

 14

 29,2

 12

 85,7

 EI

 28

 18

 12

 16

 13

 9

 50,0

 6

 66,7

 KP

 18

 11

 6

 7

 4

 2

 18,2

 1

 50,0

 MO

 30

 22

 16

 11

 17

 9

 40,9

 4

 44,4

 MP

 36

 21

 12

 21

 14

 10

 47,6

 5

 50,0

FMV

 179

 120

 64

 100

 73

 44

 36,7

 28

 63,6

 P2

 399

 258

 108

 145

 0

 80

 31,0

 37

 46,3

 PE

 267

 168

 93

 126

 0

 79

 47,0

 37

 46,8

FPH

 666

 426

 201

 271

 0

 159

 37,3

 74

 46,5

 EO

 15

 13

 9

 13

 0

 9

 69,2

 2

 22,2

 IM

 27

 21

 16

 19

 0

 16

 76,2

 4

 25,0

 IT

 32

 24

 14

 17

 0

 12

 50,0

 0

 0,0

 SP

 5

 4

 3

 1

 0

 1

 25,0

 1

100,0

 ZI

 3

 3

 1

 1

 0

 1

 33,3

 0

 0,0

FIS

 82

 65

 43

 51

 0

 39

 60,0

 7

 17,9

 HP

 65

 49

 36

 38

 0

 23

 46,9

 5

 21,7

 RE

 89

 58

 22

 45

 0

 14

 24,1

 5

 35,7

FNH

 154

 107

 58

 83

 0

 37

 34,6

 10

 27,0

VŠE

 1279

 854

 471

 589

 73

 358

 41,9

 151

 42,2

Poznámka:

FI

Finance

PE

Podniková ekonomika a management

UC

Účetnictví a finanční řízení podniku

EO

Ekonometrie a operační výzkum

CR

Cestovní ruch

IM

Informační management

EI

Evropská integrace

IT

Informační technologie

KP

Komerční právo

SP

Statisticko-pojistné inženýrství

MO

Mezinárodní obchod

ZI

Informační a znalostní inženýrství

MP

Mezinárodní politika a diplomacie

HP

Hospodářská politika

P2

Podniková ekonomika a management distanční

RE

Regionalistika a veřejná správa

4.4  Počty studentů v bakalářských a magisterských studijních
programech

K 31.10. 2000 studovalo na VŠE celkem v bakalářských a magisterských programech 13.380 studentů. Ve srovnání s rokem 1999 to představuje pokles počtu studentů o 2 %. I přesto překročila VŠE povolený nárůst počtu studentů daný rozpočtovými pravidly MŠMT ČR o více než 700 studentů. Příčinou je to, že od šk.roku 1999/2000 VŠE přešla k přijímání studentů pouze do pětiletých magisterských programů, které jsou na rozdíl od programů bakalářských ze strany MŠMT ČR utlumovány (povolen nárůst počtu přepočtených studentů pouze 5% oproti stavu k 30. 10. 1997).

Celkový počet studentů ve srovnání s rokem 1999 vzrostl pouze na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci (nárůst o 7 %), stabilní je počet studentů Fakulty mezinárodních vztahů, kde dochází k vnitřnímu přestrukturování studentů směrem od mezinárodního obchodu k novým menším oborům, především pak k oboru Mezinárodní politika a diplomacie. Všechny ostatní fakulty zaznamenaly mírný pokles počtu studentů, nejvýrazněji Fakulta financí a účetnictví, kde počet studentů klesl o 7 %.

Tab. 4.4: Počty studentů Vysoké školy ekonomické v roce 2000
– stav k 31.10.2000 – fyzický počet uvedený v matrice studentů

Fakulta

Bakalářské
studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Celkem

Celkem

Češi

Ciz.

Češi

Ciz.

Češi

Ciz.

Češi

Ciz.

Financí a účetnictví

616

13

1049

11

801

93

2466

117

2583

Mezinárodních vztahů

775

39

1123

54

967

195

2865

288

3153

Podnikohospodářská

751

14

1184

9

863

100

2798

123

2921

Informat. a statistiky

424

5

465

5

719

52

1608

62

1670

Národohospodářská

572

1

701

2

825

68

2098

71

2169

Managementu

144

446

284

10

874

10

884

Vysoká škola ekonomická

3282

72

4968

81

4459

518

12709

671

13380

4.5  Počty zahraničních studentů v bakalářském a magisterském
programu

Mezi léty 1999 a 2000 se počet cizinců studujících v bakalářských a magisterských programech na VŠE téměř zdvojnásobil. Zatímco v roce 1999 studovalo v těchto programech 373 cizinců, v roce 2000 to již bylo 671. Enormní meziroční přírůstek je zaznamenán především díky studentům občanům Slovenské republiky, pro které není v ČR překážkou jazyková bariéra, studium v češtině je pro ně bezplatné a navíc mají jistotu získání ubytování na vysokoškolské koleji. Poslední jmenovaná skutečnost  vytváří pro další roky velké riziko podstatného snížení disponibilních míst na kolejích pro studenty z ČR přijaté do 1. ročníků.

Podrobnější přehled je v tabulkách 4.4 a dále pak 4.5.1 – 4.5.6, které uvádějí počty studentů – cizinců na jednotlivých fakultách.

Tab. 4.5.1: Počty studentů cizího občanství v roce 2000 – stav k 31.10.2000

Fakulta financí a účetnictví

Studijní program:  Hospodárská politika a správa

Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Finance

9

7

70

86

Účetnictví a finanční řízení podniku

4

4

23

31

Celkem program

13

11

93

117

Celkem fakulta

13

11

93

117

Tab. 4.5.2: Počty studentů cizího občanství v roce 2000 – stav k 31.10.2000

Fakulta mezinárodních vztahů

Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy

Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Mezinárodní obchod

35

32

149

216

Podnikání a právo

 4

 25

 29

Cestovní ruch

 2

  2

Evropská integrace

 2

  2

Komerční právo

 4

  4

Mezinárodní politika a diplomacie

14

 14

Mezinárodní a evrop. Studia – diplomacie

 21

 21

Celkem program

39

54

195

288

Celkem fakulta

39

54

195

288

Tab. 4.5.3: Počty studentů cizího občanství v roce 2000 – stav k 31.10.2000

Fakulta podnikohospodářská

Studijní program: Ekonomika a management

Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Podnik. Ekonomika a management

13

1

7

2

96

4

123

Celkem fakulta

13

1

7

2

96

4

123

Tab. 4.5.4: Počty studentů cizího občanství v roce 2000 – stav k 31.10.2000

Fakulta informatiky a statistiky

Studijní program: Aplikovaná informatika

Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Informatika

3

35

38

Inform. Management

2

 2

Inform. Technologie

2

 2

Inform. a znalostní inženýrství

1

 1

Celkem program

3

5

35

43

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Statist. a ekonometrie

2

 2

Ekonometrie a operační výzkum

Statisticko-pojistné inženýrství

13

13

Matematické metody v ekonomii

 4

 4

Statistické a pojistné inženýrství

Celkem program

2

17

19

Celkem fakulta

5

5

52

62

Tab. 4.5.5:  Počty studentů cizího občanství v roce 2000 – stav k 31.10.2000

Fakulta národohospodářská

Studijní program: Aplikovaná informatika

Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Národní hospodářství

1

54

55

Veřejná správa a region. Ekonomika

Hospodářská politika

2

 2

Regionalistika a veřejná správa

14

14

Celkem program

1

2

68

71

Celkem fakulta

1

2

68

71

Tab. 4.5.6:  Počty studentů cizího občanství v roce 2000 – stav k 31.10.2000

Fakulta managementu

Studijní program:

Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Manag. podn. sféry a veřejných služeb

10

10

Celkem fakulta

10

10

4.6  Počty absolventů

V roce 2000 absolvovalo VŠE o 171 absolventů méně než v roce předchozím, což je pokles o 5 %.

Relativně nejvýrazněji poklesl počet absolventů oboru Národní hospodářství, klesá také počet absolventů Mezinárodního obchodu a mírně i Účetnictví a finanční řízení podniku. Naopak výrazně vzrostl počet absolventů oboru Management podnikatelské sféry a veřejných služeb, roste také počet absolventů oboru Regionalistika a veřejná správa, Informatika a Finance a nových menších oborů na Fakultě mezinárodních vztahů, především Mezinárodní politika a diplomacie, ale také Komerční právo a Cestovní ruch.

Tab. 4.6.1: Počty absolventů v roce 2000

Obor

Absolventi

Bc.

Mgr.

Finance-daně a finanční kontrola

62

Finance

160

244

Účetnictví a finanční řízení podniku

153

181

celkem FFÚ

375

425

Mezinárodní obchod

375

276

Podnikání a právo

54

Cestovní ruch

17

Evropská integrace

3

Komerční právo

14

Mezinárodní politika a diplomacie

70

Mezinárodní a evropská studia – diplomacie

celkem FMV

429

380

Podniková ekonomika a management – presenční

367

364

Podniková ekonomika a management – distanční

6

celkem FPH

373

364

Informatika

131

Statistika a ekonometrie

28

Ekonometrie a operační výzkum

19

Informační management

38

Informační technologie

42

Statisticko-pojistné inženýrství

31

Informační a znalostní inženýrství

21

Matematické metody v ekonomii

Statistické a pojistné inženýrství

celkem FIS

159

151

Národní hospodářství

154

Veřejná správa a regionální ekonomika

78

Regionalistika a veřejná správa

50

Hospodářská politika

155

celkem FNH

232

205

Management podnikatelské sféry a veřejných služeb – presenční

14

122

Management podnikatelské sféry a veřejných služeb – distanční

28

Angličtina a němčina pro hospodářskou sféru

24

celkem FMN

66

122

CELKEM VŠE

1634

1647

Tab. 4.6.2:  Průměrná délka studia absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů v akademickém roce 1999/2000

Fakulta

                        program

Bakalářský

navazující magisterský

FFÚ

6,58

4,85

FMV

6,75

4,91

FPH

7,09

4,72

FIS

6,88

5,20

FNH

6,96

4,79

FMN

6,21

4,23

VŠE

6,84

4,86

Tabulka 4.6.2 dokumentuje průměrnou délku studia absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů. Údaj je uveden v semestrech. Standardní délka studia v bakalářském programu je stanovena na 6 semestrů, v roce 1999/2000 v průměru absolventi dokončili program za 6,84 semestru. V navazujícím magisterském programu je standardní délka studia 4 semestry, v roce 1999/2000 absolventi končili v průměru za 4,84 semestru.

4.7 Inovace již uskutečňovaných bakalářských a magisterských
programů

VŠE podporuje myšlenku zpřístupnění vysokoškolského vzdělání většímu počtu zájemců a co největší prostupnosti mezi jednotlivými typy programů. Chceme také umožnit co největšímu počtu absolventů bakalářských programů z jiných vysokých škol pokračovat ve studiu ve dvouletých navazujících magisterských programech na VŠE. V této souvislosti byla otevřena diskuse o možnosti uvolnit strukturu studijních programů (škola přistoupila v roce 1999  ve všech oborech pouze k pětiletým magisterským programům). Závěrem této diskuse, k níž dalo impuls nové vedení a Akademický senát VŠE, je potřeba modifikovat dlouhodobou koncepci rozvoje studijních programů vytvořenou v roce 1999 směrem k jejich větší variabilitě. VŠE bude již v akademickém roce 2001/2002 nabízet  studium ve všech typech programů – v bakalářských programech, navazujících magisterských programech, v některých oborech, které to svým charakterem vyžadují, i v pětiletých magisterských programech. Mezi jednotlivými typy programů, které na sebe navazují, předpokládáme vždy absolvování přijímacího řízení. Podmínky přijetí včetně možného stanovení maximálního počtu přijímaných, budou stanoveny děkany fakult v závislosti na charakteru toho kterého oboru a kapacitních možnostech školy.

V této souvislosti byly ve stávajících bakalářských programech provedeny změny, které budou platit pro studenty, kteří začnou studovat v akademickém roce 2001/2002:

 • na všech oborech byla do studia zařazena výuka dvou povinných cizích jazyků (jeden jazyk na úrovni pokročilé se zaměřením na odbornou terminologii, jeden jazyk na základní úrovni; výjimkou je Fakulta mezinárodních vztahů, kde jsou oba jazyky vyučovány na pokročilé úrovni),
 • inovovány byly předměty informatiky a finančního účetnictví zařazené do celoškolního společného základu,
 • došlo k větší agregaci skupin celoškolně volitelných předmětů a snížení jejich počtu,
 • na některých oborech došlo k úpravě a redukci počtu bakalářských zkoušek z oborově povinných předmětů,
 • nově bude zavedena obhajoba závěrečné bakalářské práce jako jedné z částí státní závěrečné zkoušky v bakalářském programu.

Fakulty v této souvislosti prověřily strukturu oborových předmětů v bakalářských programech a přistoupily k jejich inovování. Předmětem posouzení bude také struktura a rozsah předmětů celoškolního základu. V této souvislosti byl rektorkou jmenován tým, jehož členy jsou také představitelé partnerských škol CEMS. Termín pro formulaci doporučení byl stanoven na červen 2001.

Reakcí na závěry Asociace děkanů ekonomických fakult při vytváření doporučených standardů znalostí v ekonomických oborech byl např. projekt katedry informačních technologií – návrh nového předmětu orientovaného na rozvoj výuky v oblasti integrovaného aplikačního softwaru. Tento projekt je mimořádně významný především proto, že usiluje o vybudování předmětu z oblasti IC/IT jednak na mezioborovém principu (na přípravě předmětu se podílejí učitelé z několika kateder a fakult), jednak ve spolupráci s externími partnery z podnikové sféry, kteří patří v daném oboru na trhu k nejvýznamnějším.

4.8  Nové bakalářské a magisterské programy

V roce 2000 nebyly akreditovány žádné nové bakalářské ani magisterské studijní programy. Podařilo se získat finanční podporu z Fondu rozvoje VŠ na přípravu nových bakalářských programů (např. Cestovní ruch), byly zahájeny práce na přípravě dvouletého magisterského programu vyučovaného v angličtině.

4.9  Vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci Programu vzdělávání pracovníků VŠE byl v roce 2000 uspořádán kurz vysokoškolské pedagogiky a didaktiky pro začínající učitele VŠE. Kurz byl realizován v rozsahu 45 hodin a zaměřen na základní poznatky z oblasti pedagogiky, didaktiky a pedagogické psychologie, včetně tréninku dovedností a samostatných pedagogických výstupů jednotlivých účastníků. Po splnění předepsaných podmínek získali absolventi Osvědčení. Kurz měl především motivační funkci, do budoucna by jej bylo žádoucí doplnit o další bloky tak, aby odpovídal svým rozsahem a strukturou mezinárodně uznávaným programům podobného typu, např. programu Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku (IGIP), který opravňuje vyučovat na vysokých školách technického zaměření (výstupem je mezinárodně uznávaný titul ING-PAED IGIP).

4.10 Uplatnění absolventů na trhu práce, hodnocení nabídky studijních
programů

V roce 2000 proběhla na celoškolní úrovni anketa zaměřená na uplatnění absolventů VŠE. Zpracovány byly odpovědi 908 absolventů, kteří ukončili studium v roce 2000. Cílem bylo zjistit, zda mají absolventi VŠE problémy s hledáním zaměstnání a identifikování oblastí, kam skutečně odcházejí pracovat (z hlediska oborů, typů zaměstnavatelů a regionu).

Více než dvě třetiny absolventů znaly již ve chvíli promoce svého budoucího zaměstnavatele (71,3 %).Ostatní absolventi buď dosud zaměstnání nehledali (18,5 %), nebo hledali zatím neúspěšně (10,2 %). V posledně jmenované skupině výrazně převažují ženy (74,2 %). Více než třetina z celkového počtu absolventů (36,7 %) již při studiu pracovala ve firmě, kde je v současnosti zaměstnána, z toho na plný úvazek většinou muži (61 %). Na částečný úvazek pracují převážně ženy (53,2 %).

Nejvíce absolventů, kteří se ankety zúčastnili a uvedli odpověď, bude pracovat v oboru bankovnictví a pojišťovnictví (9,5 %), auditu a účetnictví (8,9 %), obchodní činnosti (8,3 %) a finančního poradenství (6,5 %).

Naprostá většina firem zaměstnávajících absolventy VŠE je v soukromém vlastnictví (86,2 %) a má sídlo v Praze (82,2 %). Pracovní zařazení absolventů odpovídá převážně jejich hlavní specializaci (39,9 %). Pouze 11,2 % absolventů zpracovávalo diplomovou práci ve firmě, kde je v současnosti zaměstnáno, a to především muži (64,7 %).

4.11  Uplatnění nových forem studia

V roce 2000 byly podány projekty pro přípravu virtuálního vzdělávání, a to do Fondu rozvoje vysokých škol a do Rezortního výzkumu MŠMT. Na úrovni státních orgánů (MŠMT ČR a USIS) byla iniciována ze strany VŠE aktivita, která by měla podpořit virtuální vzdělávání formou samostatných programů v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. VŠE se přihlásila ke spolupráci s dalšími vysokými školami v rámci tohoto projektu.

V první fázi předpokládáme vytvoření jednotlivých „on-line kurzů“, které by byly nabízeny jak studentům VŠE jako alternativa ke kurzům prezenčním, tak veřejnosti v rámci programů celoživotního vzdělávání. Vytvořila se skupina zainteresovaných učitelů, kteří mají o zapojení do projektu zájem. K uskutečnění tohoto záměru bude vytvořen kurz pro učitele zaměřený na využití technologie WEB CT a Learning Space a zvládnutí metodické stránky tvorby on line předmětu.

Smyslem těchto aktivit je především nabídnout možnost studia v distanční formě, která je velmi žádaná, a zároveň posílit aktivizující problémově orientované formy výuky.

4.12  Studijní neúspěšnost

Studijní neúspěšnost v akademickém roce 1999/2000 dokumentuje tabulka 4.12.1.

Uváděny jsou tu počty studentů, kteří v daném akademickém roce, tj. v období od 1.9.1999 do 31.8.2000 ukončili studium na VŠE bez úspěšného absolvování studovaného programu.

V tabulce 4.12.1 nejsou uvedeni studenti pětiletých magisterských  programů, kteří ve sledovaném  období ještě nebyli ve všech semestrech studia.

Ve srovnání s rokem 1998/1999 se studijní neúspěšnost v bakalářských programech zvýšila o 3 procentní body, v navazujících magisterských programech o 0,7 procentního bodu. Tabulky 4.12.2 – 4.12.7 uvádějí % studijní neúspěšnosti podle ročníků studia.

Je zřejmé, že v bakalářských programech se neúspěšnost koncentruje do 2.ročníku (1.ročník je v daném případě pouze zbytkový a údaje nemají vypovídací schopnost), v navazujících magisterských programech je neúspěšnost nejvyšší ve 2.ročníku. Uváděný 4.ročník je představován pouze několika studenty, kteří byli v 7.semestru studia.

Tab. 4.12.1: Studijní neúspěšnost v akademickém roce 1999/2000

Program

                 bakalářský

navazující magisterský

Fakulta

aktivní

úbytky

%

aktivní

úbytky

%

FFÚ

1050

94

8,95

1102

101

9,17

FMV

1258

88

7,00

1069

27

2,53

FPH

1192

161

13,51

1041

67

6,44

FIS

689

197

28,59

450

45

10,00

FNH

912

167

18,31

656

70

10,67

FMN

321

17

5,30

362

11

3,04

VŠE

5422

724

13,35

4680

321

6,86

Poznámka: „aktivní“ – položka uvádí počet studentů daného programu k 31.10.1999, a to bez studentů, kteří měli studium
přerušené

Tab. 4.12.2: Studijní neúspěšnost v ročnících akademického roku 1999/2000

bakalářské studijní programy

Fakulta

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

aktivní

úbytek

%

FFÚ

2

41

31

11

9

1050

94

8,95%

FMV

2

49

15

12

10

1258

88

7,00%

FPH

6

97

25

20

13

1192

161

13,51%

FIS

2

133

50

10

2

689

197

28,59%

FNH

1

104

29

19

14

912

167

18,31%

FMN

0

12

5

0

0

321

17

5,30%

VŠE

13

436

155

72

48

5422

724

13,35%

Tab. 4.12.3: Počet aktivních studentů v ročnících k 31.10.1999

bakalářské studijní programy

Fakulta

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

aktivní

FFÚ

8

405

465

156

16

1050

FMV

7

552

499

164

36

1258

FPH

12

492

420

223

45

1192

FIS

7

330

231

109

12

689

FNH

10

420

323

140

19

912

FMN

0

107

214

0

0

321

VŠE

44

2306

2152

792

128

5422

Tab. 4.12.4: Procento neúspěšnosti v ročnících akademického roku 1999/2000

bakalářské studijní programy

Fakulta

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

celkem

FFÚ

25,00%

10,12%

6,67%

7,05%

56,25%

8,95%

FMV

28,57%

8,88%

3,01%

7,32%

27,78%

7,00%

FPH

50,00%

19,72%

5,95%

8,97%

28,89%

13,51%

FIS

28,57%

40,30%

21,65%

9,17%

16,67%

28,59%

FNH

10,00%

24,76%

8,98%

13,57%

73,68%

18,31%

FMN

0,00%

11,20%

2,33%

0,00%

0,00%

5,30%

VŠE

29,55%

18,91%

7,20%

9,09%

37,50%

13,35%

Tab. 4.12.6: Počet aktivních studentů v ročnících k 31.10.1999

navazující magisterské studijní programy

Fakulta

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

aktivní

FFÚ

521

436

132

13

1102

FMV

526

396

133

14

1069

FPH

544

381

109

7

1041

FIS

181

183

73

13

450

FNH

369

225

60

2

656

FMN

239

123

0

0

362

VŠE

2380

1744

507

49

4680

Tab. 4.12.7: Procento neúspěšnosti v ročnících akademického roku 1999/2000

navazující magisterské studijní programy

Fakulta

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

FFÚ

5,95%

13,07%

6,06%

38,46%

9,17%

FMV

1,33%

2,27%

5,26%

21,43%

2,53%

FPH

5,51%

7,09%

3,67%

85,71%

6,44%

FIS

6,63%

8,20%

9,59%

84,62%

10,00%

FNH

6,50%

16,44%

11,67%

100,00%

10,67%

FMN

4,18%

0,81%

0,00%

0,00%

3,04%

VŠE

4,79%

8,37%

6,51%

55,10%

6,86%

Poznámka: 4. ročník je představován 7. semestrem

4.13 Možnost studia handicapovaných uchazečů

V hlavní budově VŠE je vybudována bezbariérová trasa a přístupy do učeben včetně výtahů. Ke zdravotním handicapům, na které bylo pedagogické oddělení upozorněno, bylo přihlédnuto také při organizaci přijímacího řízení (např. zvětšení zadání testu pro zrakově postiženého uchazeče). Ke zdravotním postižením je přihlíženo i při vyřizování žádostí o ubytování na vysokoškolské koleji. Centrum tělesné výchovy a sportu umožňuje handicapovaným studentům účast na výuce tělesné výchovy v rámci specializovaných hodin podle míry zdravotního oslabení po celou dobu jejich studia bez omezení.

4.14 Využívání kreditního systému

Kreditní systém je na VŠE používán již od roku 1991. Značně rozvinutý je systém uznávání kreditů získaných na jiných, především zahraničních vysokých školách – ECTS – European Credit Transfer System. Kreditové ohodnocení předmětů je na VŠE dosud plně vázáno na rozsah přímé výuky v učebně. Do budoucnosti bude nutné tuto vazbu oslabit ve prospěch zohlednění skutečné studijní zátěže včetně nároků na samostudium.

Kreditní systém je podpořen počítačově orientovaným studijním informačním systémem, který umožňuje každému studentovi vytváření značně individualizovaného studijního plánu a rozvrhu v příslušném akademickém roce. Studenti stále ve větším rozsahu využívají možnost registrace a zápisu předmětů nejen z počítačových studoven VŠE, ale také prostřednictvím internetu.

4.15 Doktorské studium na VŠE

Nové vedení VŠE si vytklo jako jednu z priorit posílení vědecko-výzkumného charakteru doktorského studia a to především v oblasti zahraničních styků. Doktorské studium spadá v současné době do gesce prorektora pro vědu a výzkum VŠE, který na základě zhodnocení dosavadního vývoje průběžně pokračuje v reorganizaci doktorského studia započaté v roce 1999.

V roce 2000 bylo doktorské studium na VŠE organizováno v rámci patnácti studijních oborů v sedmi studijních doktorských programech:

Fakulta financí a účetnictví:

Studijní program:    Hospodářská politika a správa ve studijních oborech:
Finance
Účetnictví a finanční řízení podniku

Studijní program:    Ekonomika a management ve studijním oboru:

Teorie vyučování ekonomických předmětů

Fakulta mezinárodních vztahů:

Studijní program:    Mezinárodní ekonomické vztahy ve studijních oborech:
Mezinárodní ekonomické vztahy
Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Mezinárodní politické vztahy
Evropská studia

Studijní program:    Politologie ve studijním oboru:
Politologie

Fakulta podnikohospodářská:

Studijní program:    Ekonomika a management ve studijním oboru:
Podniková ekonomika a management:

Specializace:    Podniková ekonomika
Management
Marketing

Fakulta informatiky a statistiky:

Studijní program:    Aplikovaná informatika ve studijním oboru:
Informatika

Studijní program:     Kvantitativní metody v ekonomice ve studijních oborech:
Ekonometrie a operační výzkum
Statistika

Fakulta národohospodářská:

Studijní program:     Hospodářská politika a správa ve studijním oboru:
Hospodářská politika
Regionalistika – veřejná správa

Studijní program:     Ekonomické teorie ve studijním oboru:
Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií

V programech doktorského studia na VŠE studuje 725 studentů ve výše uvedených oborech. Na Fakultě financí a účetnictví studuje 130 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 228 studentů, na Fakultě podnikohospodářské 169 studentů, na Fakultě informatiky a statistiky 111 studentů, na Fakultě národohospodářské 87 studentů.

Tab. 4.15.1: Počty studentů v doktorských studijních programech na VŠE v Praze
k 31. 10. 2000

Fakulta:

Počet studentů:

Počet cizinců:

Počet absolventů
v roce 2000

financí a účetnictví:

130

7

2

mezinárodních vztahů

228

10

6

podnikohospodářská

169

8

7

informatiky a statistiky

111

4

2

národohospodářská

87

1

3

Celkem:

725

30

20

Z přehledu počtu přijímaných studentů do doktorského studia (viz Tabulka 4.15.2 Výsledky obou kol přijímacího řízení na doktorské studium na šk. rok 2000/01) je patrné, že v rámci VŠE je také realizován program doktorského studia na základě vládních stipendií, českého programu doktorského studia a samoplátců zaměřený na zahraniční studenty.

Z uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám (242) jich neprospělo 55, tj. 22,7%, což je přibližně stejné jako v loňském roce. V průběhu přijímacích zkoušek se projevila vyšší jazyková úroveň uchazečů. Tento poznatek je dobrým předpokladem pro plánované rozšíření zahraničních kontaktů.

Celkově bylo v r. 2000 přijato na doktorské studium 187 studentů, z toho 75 českých studentů na prezenční studium a 101 na distanční studium; z celkového počtu cizinců bylo 5 vládních stipendistů, 2 samoplátci a 4 studenti na český program. Oproti loňskému roku se zvýšil počet přijatých studentů do prezenční formy studia.

Inovace již uskutečňovaných studijních programů

Jedním z podstatných prvků nového systému doktorského studia na VŠE jsou kompetence oborových rad, jejichž trvalým úkolem je odborný rozvoj studijních programů, oborů, specializací a předmětů s důrazem na vědecký charakter doktorského studia a zapojování studentů do vědecko-výzkumných projektů. V akreditačním procesu zastávají koncepční úlohu kolegia, vědecké rady a akademické senáty školy a fakult. Podle závazného pravidla tříleté lhůty platnosti akreditace jsou výše uvedené studijní struktury kontrolovány a cestou reakreditací průběžně inovovány. Intenzivní proces inovace existujících studijních programů, oborů, specializací a předmětů VŠE probíhal i v roce 2000 podle výše uvedených podmínek.

Nové doktorské studijní obory

V průběhu roku 2000 byly na VŠE akreditovány dva nové studijní obory (Evropská studia a Regionalistika – veřejná správa).

Celkově má inovace a vznik nových studijních oborů a programů na VŠE charakter vědecko-pedagogického rozvoje příslušných disciplin i oborů a praktického uplatnění v hospodářství, s přihlédnutím k poptávce ze strany studentů a odborné veřejnosti.

Tab. 4.15.2: Výsledky obou kol přijímacího řízení na doktorské studium
na šk. rok 2000/2001

Fakulta

Studijní obor (spec.)

Počet při-
hlášených

Nedosta-
vilo se

Nepro-
spělo

Přijatých celkem

Občanství ČR

Cizinci

Prezenční

Distanční

Prezenční

Distanční

český program

vládní stipendisté

český program

samoplátci

I.

FI

35

7

15

13

4

8

0

1

0

0

UC

26

6

11

9

7

2

0

0

0

0

TE

3

1

0

2

0

2

0

0

0

0

FI

celkem

64

14

26

24

11

12

0

1

0

0

II.

ME

40

4

13

23

5

15

0

1

1

1

MP

26

4

1

21

6

14

0

0

1

0

MH

7

2

0

5

1

4

0

0

0

0

ES

15

4

2

9

4

5

0

0

0

0

PL

8

0

0

8

3

4

0

1

0

0

FII

celkem

96

14

16

66

19

42

0

2

2

1

III

PE MNG

21

4

2

15

5

9

0

1

0

0

PE MGT

8

1

3

4

1

1

0

0

1

1

PE EKP

20

2

2

16

5

10

0

1

0

0

FIII. celkem

49

7

7

35

11

20

0

2

1

1

IV.

EO

8

0

1

7

2

5

0

0

0

0

IN

22

3

1

18

11

6

0

0

1

0

ST

11

1

0

10

5

5

0

0

0

0

FIV celkem

41

4

2

35

18

16

0

0

1

0

V.

HP

24

6

3

15

9

6

0

0

0

0

OE

10

0

1

9

5

4

0

0

0

0

REG

4

1

0

3

1

2

0

0

0

0

FV

celkem

38

7

4

27

15

12

0

0

0

0

VŠE celkem

288

46

55

187

75

101

0

5

4

2

5. Informační a komunikační technologie

VŠE je v současné době vybavena prostředky výpočetní, audiovizuální a telekomunikační techniky v rozsahu pokrývajícím základní nároky na využití současných informačních technologií ve všech oblastech činnosti školy. Obdobně jako v předchozích létech, VŠE věnovala prvořadou pozornost vytváření předpokladů pro podporu výuky, individuálních studijních aktivit a vědeckovýzkumné činnosti. Výrazný byl i rozvoj informačního systému pro administrativu, především ekonomicko-správní  a studijní agendy.

5.1 Stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních technologií

Celkově počítačové sítě VŠE representují cca 1930 uživatelských pracovišť. Podstatná část těchto pracovišť je umístěna v areálu  sídla školy na Žižkově. Až na malé lokální sítě v budově školy ve Štěpánské ulici a v areálu Veleslavín jsou sítě vybudovány na technologií strukturované kabeláže, případně optických vláken.

Přehled o počtech uživatelských pracovišť v jednotlivých sítích a jejich struktuře udává následující tabulka. (Uživatelská pracoviště představují pracoviště pro studenty v počítačových učebnách a studovnách,  pracoviště pro vědeckopedagogické pracovníky a ostatní administrativní a technické pracovníky).

        učebny a studovny    vědeckopedag. prac.+administrativa a technici

LAN Žižkov    430    900

LAN Jižní Město    150    170

LAN FM JH    30    70

LAN  kolej Jarov    120    30

LAN Veleslavín        15

LAN Štěpánská    –    15

CELKEM    730    1200

Navíc je v síti kolejí Jarov připojeno cca 400 počítačů ubytovaných studentů.

Významným krokem v rozvoji technické infrastruktury v uplynulém roce bylo kromě nezbytné inovace technických a softwarových prostředků zprovoznění studijního centra Jarov. Toto centrum umístěné v předtím nedostatečně využívané studentské mense v areálu kolejí Jarov representuje cca 200 pracovních míst pro individuální studium. Přibližně polovina míst je vybavena počítači, druhá polovina slouží pro presenční studium skript a knih. Toto řešení podstatně rozšiřilo studijní kapacity školy. V roce 2000 bylo rozšířeno vybavení centra výpočetní technikou.

Jedním z hlavních cílů roku 2000 byl přechod na 32-bitové operační systémy (Windows 9x/NT) a to jak u zaměstnanců, tak na počítačových učebnách. U zaměstnanců je na lokálních počítačích instalován kancelářský systém MS Office 97 nebo MS Office 2000, Internet Explorer, Netscape Comunicator, Real Player a některé další pomocné programy (např. Acrobat Reader). Všichni zaměstnanci mají přístup k aplikacím nainstalovaným na síti. Hlavně akademičtí pracovníci si na tyto počítače instalují další programové vybavení potřebné pro svoji pedagogickou a vědeckou činnost. V roce 2001 se počítá s dokončením přechodu na 32-bitové verze operačních systémů (řady Windows 95/98 a Windows NT/2000).

Na stanicích na počítačových učebnách a studovnách je k dispozici velké množství programového vybavení dostupného pod operačními systémy Windows NT 4 Workstation a MS DOS. Software lze rozdělit do následujících základních skupin:

 • kancelářský software (MS Office 97, Corell Office, Office od Software 602),
 • software pro přístup k Internetu (Netscape, Internet Explorer), el. pošta (Pegasus Mail), publikování na Internetu (WWW servery, MS FrontPage, MS InterDev …),
 • statistické programy (SAS, SPSS, StatGraphics), ekonometrické programy,
 • celopodnikové ekonomické informační systémy (BAAN, MFG),
 • informační systémy pro jednotlivé ekonomické oblasti (Personalistika, Pojišťovnictví …). Množství a dostupnost je závislá na iniciativě a výukových plánech jednotlivých kateder.
 • programovací jazyky (C++ Builder, Java Builder, Visual Basic, Pascal), databáze (Oracle, MySQL, objektové databáze),
 • nástroje pro projektování informačních systémů (S-Designor, Rational Rose, MS Project, SDW),
 • nástroje pro analýzu informací (např. Guha) a data mining,
 • software nezařazený do výše uvedených kategorií (např. pomocné programy, programy pro distanční  vzdělávání a testování znalostí).

5.2 Informační infrastruktura

VŠE se na rozdíl od jiných českých vysokých škol vyznačuje vysokým stupněm integrace, která vyplývá z těchto skutečností:

 • většina aktivit je uskutečňována v hlavním areálu školy na Žižkově, další, kapacitně významný areál na Jižním Městě je využíván společně fakultami a dalšími útvary,
 • relativní příbuznost studijních oborů, společný studijní základ vyvolávají požadavky na úzkou spolupráci především ve výuce ale i výzkumu a dalších aktivitách.

Toto specifikum VŠE ovlivňuje jak organizaci spravování a využívání počítačových učeben a studoven, tak i koncepci rozvoje a budování informačního systému a budování technické infrastruktury. Jistou výjimkou je Fakulta managementu  v Jindřichově Hradci, kde  vzhledem k odloučenosti byly dosud  uplatňovány specifické přístupy. Postupně bude i tato fakulta plně integrována do informačního systému VŠE.

Podporu rozvoje využití moderních informačních technologií na VŠE zajišťují na celoškolské úrovni Výpočetní centrum (VC) a Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS). Výpočetní centrum plní tyto hlavní úkoly:

 • zajišťuje správu a rozvoj počítačové sítě,
 • zajišťuje provoz počítačových učeben a studoven,
 • poskytuje servis uživatelům výpočetní techniky,
 • zajišťuje údržbu a inovace výpočetní techniky,
 • poskytuje projekční a programátorské služby, provádí údržbu a podílí se na zavádění a provozování vyprojektovaných systémů.

Centrum informačních a knihovnických služeb plní tyto úkoly:

 • zajišťuje provoz a rozvoj ekonomické knihovny, která plní funkci univerzitní knihovny a současně plní funkci veřejné vědecké knihovny orientované na ekonomickou oblast,
 • zajišťuje přístup k elektronickým informačním zdrojům pro studium a výzkum,
 • zabezpečuje všeobecný  interní i externí informační servis.

Kromě těchto celoškolských pracovišť existují lokální specializovaná pracoviště pro podporu využití informačních technologií ve výuce, výzkumu a administrativě. V této struktuře nedošlo oproti minulému období k významnějším změnám.

5.3 Dostupnost informačních zdrojů

Akademická obec VŠE má k dispozici pro svoji studijní i vědeckovýzkumnou práci rozsáhlé klasické (tištěné) informační zdroje – podrobně viz část Vysokoškolské knihovny, a pravděpodobně ještě několikrát rozsáhlejší elektronické informační zdroje.

Za jejich výběr, obsahovou analýzu  podle informačních potřeb VŠE, za nákup a vhodnou či odpovídající formu prezentace (zpřístupnění) odpovídá CIKS VŠE. Hlavní tematický profil nakupovaných či zpřístupňovaných informačních zdrojů je určen studijním a vědeckovýzkumným zaměřením VŠE.

V roce 2000  bylo na VŠE  k dispozici celkem 81 elektronických databází, z toho  32 databází na CD – ROM  a 49 databází bylo zpřístupňováno  prostřednictvím počítačové sítě.

Za nejdůležitější změnu je nutné pokládat podstatné rozšíření online přístupu do rozsáhlých světových plnotextových databází , a to z domény VŠE prostřednictvím tzv. IP adres. Jde např. o databázi ProQuest 5000, obsahující bibliografické záznamy většinou i s abstrakty článků z více než 8 192 periodik a plné texty asi k polovině  uvedeného počtu titulů, dále významnou citační a bibliografickou databázi Web of Science obsahující 3 citační indexy (databáze): Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Inder a Arts &  Humanities Citation Index.  Evropskou problematiku obsahuje v rozsáhlé škále informací databáze KnowEurope. Naopak světová ekonomická literatura je zastoupena v bibliografických databázích EconLit a SilverLinker Database.  České prostředí mapuje  Anopress – databanka  TAM – TAM.  Přístupné jsou v režimu online zdarma také plné texty některých časopisů, např. Prague Business Journal nebo PresseWeb.

Další databáze jsou přístupné pouze v lokální počítačové síti VŠE, případně v multimediální studovně Mediotéce nebo v Evropském dokumentačním středisku

Elektronický informační servis v lokální počítačové síti VŠE

V roce 2000 byly rozsáhlé informační zdroje nabízeny v rámci Internetového servisu VŠE v lokální počítačové síti VŠE (dostupné ze všech cca 1930 PC) v pěti rubrikách: Základní informační servis, Interní informační servis, Knihovnicko – informační servis, Nabídka kompaktních disků, Informační zdroje pro ekonomická studia, Informace o studiu.  Přesto, že počet přístupů do  tohoto lokálního informačního servisu byl v roce 2000 v absolutních číslech stále ještě vysoký (podrobně viz tabulky ve Výroční zprávě CIKS za rok 2000) , poprvé od roku 1996 byl zaznamenán pokles v porovnání s předchozími obdobími.  Důvodem je nesporně vyšší využívání Internetu a www stránek VŠE i CIKS.  Výrazně klesl i zájem o databáze zpřístupňované na CD-ROM. Koncem roku 2000 byla proto většina databází a rubrik elektronického informačního servisu převedena do prostředí www.

Tvorba a správa www stránek VŠE, EBSLG (European Business Schools Librarians Group) a CIKS (Centra informačních a knihovnických služeb) prošly v roce 2000 výraznými kvalitativními změnami,  a to je zřejmě hlavním důvodem nárůstu zájmu o online informační zdroje.  Dokládají to i některé statistické údaje, např. wwwstránku CIKS navštíví denně 140 zájemců. Výjimečný je zájem o stránku Informační zdroje na Internetu (http://ciks.vse.cz/Inf.zdroje/el.zdroje.asp, která je doporučována učiteli ve výuce a slouží studentům jako vstupní rozhraní k těmto online informačním zdrojům.

5.4 Využití vnějších a vnitřních informačních systémů

Hlavními informačními systémy provozovanými na VŠE v Praze jsou:

 • studijní informační systém (SIS),
 • ekonomicko-správní informační systém (ESIS),
 • informační systém CIKSu (IS CIKS),
 • informační systém pro podporu výuky (ISV),
 • informační systém základních síťových služeb (ISSS).

Projektování, rozvoj a údržbu SISu provádí výpočetní centrum v součinnosti s prorektorem pro pedagogiku a studijním oddělením, které je jeho provozovatelem. V rámci rozvoje SIS v uplynulém roce byla pozornost věnována především úpravám z hlediska integrace systému (bylo integrováno dosud separátní zpracování TVS, katedrální moduly systému přihlašování na bakalářské aj. zkoušky a výsledky běžných zkoušek, byl realizován harmonogram vytvoření podmínek pro možnost připojení šesté fakulty)

V roce 2000 přešel ESIS (EkonFis) do plně rutinního provozu. Zvýšil se počet zaměstnanců, kteří k němu mají přístup. Přístupová práva jsou koncipována tak, že lze zajistit exkluzivní přístup k jednotlivým modulům, případně pouze k části menu, vybraným sestavám, event. proměnným. EkonFis je zpřístupněn pro cca 270 koncových uživatelů. Přístupová práva pro zápis a čtení dat byla udělena 65 pracovníkům, ostatní uživatelé mohou data pouze číst. Přístup do EkonFisu byl přednostně umožněn vrcholovému a střednímu managementu VŠE v Praze, děkanům a tajemnicím fakult, vedoucím kateder a řešitelům grantů, zástupci odborů a předsedovi AS VŠE.  Denně se systémy pracuje průměrně 45 uživatelů. Centrálním provozovatelem ESISu jsou rektorátní pracoviště řízená kvestorem.

Problematice IS CIKS je věnována zvláštní pozornost v souvislosti s problematikou dostupnosti informačních zdrojů v následujícím bodu.

Systémům ISV, ISSS byla v roce 2000 věnována permanentní pozornost. Došlo k inovaci části zastaralého technického vybavení počítačových učeben a studoven. Podle potřeb kateder byly instalovány nejnovější verze software, modernizovány síťové služby. Dosažený stav vytvořil předpoklady pro přechod v celoškolském měřítku na standardní platformu uživatelského operačního prostředí na úrovni operačních systémů řady Win32. V průběhu roku 2000 Výpočetní centrum technicky a organizačně zajišťovalo plný přechod klientských stanic na moderní operační systémy Win32 (Windows 98, Windows NT). V rámci areálu Žižkov byly všechny počítačové učebny a stanice v kancelářích vybaveny počítači pracujícími pod OS Win32. Na těchto stanicích je nainstalován uvedený operační systém včetně dalšího programového vybavení MS Office 97 nebo MS Office 2000, programů pro přístup do Internetu a dalšího programového vybavení. V průběhu roku započal proces celkového přechodu a sjednocení používaných verzí programového vybavení na verzi MS Office 2000. Dokončení tohoto přechodu je plánováno na rok 2001.

Charakteristické statistické údaje

Průměrný počet e-mailů odeslaných a přijatých na VŠE přes centrální poštovní uzel (mailserver) je zhruba 26 tisíc denně (v pracovní dny) a přibližně 5 tisíc denně během soboty a neděle.

VŠE odebírá v systému newsů zhruba 15 tisíc diskusních skupin do kterých přichází průměrně denně přibližně 135 tisíc příspěvků o celkovém objemu asi 330 MB.

V elektronických diskusních skupinách je přihlášeno do 143 lokálních skupin celkem 1800 uživatelů.

Na centrální www stránky VŠE (www.vse.cz) je průměrně realizováno denně asi 15 tisíc přístupů od zhruba 1300 uživatelů.

Z FTP-serveru školy (pub.vse.cz) je v průměru denně staženo přibližně 5000 souborů o celkovém objemu zhruba 4 GB.

Průměrná hodnota toku dat z VŠE do sítě PASNET činí cca 290B/s (což odpovídá přenosové rychlosti cca 2,5 Mb/s), průměrná hodnota toku dat z PASNETu do sítě VŠE činí cca 620 kB/s (což odpovídá přenosové rychlosti cca 5 Mb/s).

5.5 Počítačové sítě a napojení na INTERNET

Ve všech významných areálech VŠE jsou vybudovány lokální  počítačové sítě (LAN) napojené prostřednictvím pražské metropolitní sítě PASNET a sítě TEN-34 (resp. TEN-155 CZ) do INTERNETu. Jde o tyto sítě:

 • LAN v areálu Žižkov,
 • LAN v areálu Jižní Město,
 • LAN v areálu Fakulty managementu,
 • LAN v areálu studentských kolejí Jarov,
 • LAN Veleslavín
 • LAN Štěpánská.

Základní struktura počítačové sítě VŠE je vidět na přiloženém obrázku.

Počítačová síť v areálu na Žižkově je postavena na centrálním přepínači Catalyst 8500 MSR, na který jsou připojeny jednotlivé rozvaděče pomocí ethernetu na rychlosti 100 a 1000 Mb/s. K centrálnímu přepínači je též připojena většina serverů. Počítačová síť na Jižním Městě (JM) má páteř na 100Mb ethernetu, obdobně i počítačová síť v Jindřichově Hradci. V roce 2000 byly na JM nahrazeny CISCO switche řádově výkonnějšími téhož výrobce, což se příznivě projevilo nejen na zprůchodnění páteřní sítě, ale současně umožnilo postupný přechod na 100Mb technologii ve vybraných počítačových učebnách a pracovnách pedagogů. Počítačová síť na Jarově využívá FDDI ring, který byl dříve nainstalován na Žižkově. Poslední dvě lokality (Veleslavín a Štěpánská) používají technologii sdíleného ethernetu. V roce 2000 byla zahájena příprava projektu rozvoje počítačové sítě na kolejích VŠE v Praze. Uvažované zahájení vybudování optického vlákna mezi hlavním areálem VŠE na Žižkově a objekty VŠE na Jarově (areál kolejí) nebylo v roce 2000 realizováno.

V oblasti připojení VŠE do Internetu pokračoval trend průběžného rozšiřování kapacity spojení (zejména do USA), realizovaný sdružením CESNET. Rovněž  kapacita linek pražské akademické metropolitní sítě PASNET byla i v roce 2000 dostatečná pro potřeby školy. V oblasti zahraniční konektivity realizovalo sdružení CESNET v roce 2000 zpoplatnění provozu do zahraničí, jehož intenzita se (prozatím v malé míře) promítla do celkového poplatku účastníka sdružení CESNET.

Servery s operačním systémem Novell Netware a službou NDS poskytují základní síťové služby uživatelům – jmennou službu, autorizaci uživatelů, diskový prostor, tisk na síťových tiskárnách. Aplikační servery jsou postaveny na počítačích s operačním systémem typu Unix (převážně operační systém Solaris) a  Windows NT.

Servery s operačním systémem typu Unix zajišťovaly v roce 2000 provoz nejdůležitějších částí Informačního systému VŠE: studijního informačního systému a ekonomického informačního systému. Unixové servery rovněž zajišťují služby centrálního poštovního serveru (mailserver), serveru pro elektronické diskusní skupiny (listserver), serveru pro provoz služby DNS (nameserver) a služby newsů, serveru pro provoz centrálního webbu školy (webbserver). Na unixových serverech je rovněž realizována služba ftp. V roce 2000 byla k oběma databázovým serverům zajišťujícím provoz studijního informačního a ekonomického systému VŠE připojena disková pole. Jedná se o hardwarová disková pole, díky nímž se zvýšila spolehlivost a bezpečnost uložených dat a také se zvýšila rychlost přístupu k nim. Je to také první krok k zajištění vzájemné zastupitelnosti obou serverů a v případě závažné poruchy jednoho serveru rychlé převedení chodu dotčené agendy na server druhý. Koncem roku 2000 byl instalován firewall pro zvýšení bezpečnosti provozu obou hlavních databázových serverů.

Na podzim roku 2000 byla připojena FM v JH výrazně rychlejším spojem (2Mb/s), který umožňuje využívat technologie videokonferencí pro přenos přednášek i pro vzdálené jednání mezi pracovníky školy.

5.6 Vysokoškolské knihovny

Knihovny VŠE  přístupné  jak akademické obci VŠE, tak odborné veřejnosti, jsou organizační součástí Centra informačních a knihovnických služeb VŠE:

Úlohu ústřední knihovny v síti knihoven VŠE a pokračovatelky bývalé Ústřední ekonomické knihovny  (původně to byla součást Národní knihovny ČR)  plní Knihovna VŠE – CIKS umístěná v hlavní budově na Žižkově. Její součástí jsou specializované studovny Mediotéka (pod patronací Fakulty financí a účetnictví), Knihovna P. Eislera (pod patronací Fakulty mezinárodních vztahů) a Evropské dokumentační středisko. Síť knihoven VŠE je dále tvořena Studijní knihovnou  v objektu VŠE na Jižním městě se specializací na informační potřeby studentů prvních ročníků VŠE a Kolejní knihovnou Jarov, která poskytuje výpůjční služby studentům ubytovaným v těchto kolejích. V roce 2000 byl  ukončen z ekonomických důvodů (nízká návštěvnost a vysoké provozní náklady) provoz Knihovny CDMS v objektu na Veleslavíně, Praha 6.

Součástí knihovní sítě VŠE jsou také knihovny a studovny, které CIKS VŠE řídí pouze metodicky. Jde o tyto studovny a knihovny:

 • Studijní centrum Jarov (organizační součást Výpočetního centra VŠE),
 • Knihovna Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci (organizační součást Fakulty),
 • 50 katedrových knihoven na 5 fakultách VŠE v Praze (organizační součásti kateder a fakult VŠE v Praze).

Knihovní síť  funguje   na   principu  centralizovaného   získávání  a  nakupování  informačních zdrojů  a jejich odborného zpracování  a katalogizace do souborného katalogu VŠE přístupného i z Internetu (na adrese http://ciks.vse.cz, které zajišťují celoškolské agendy CIKS, a decentralizovaného poskytování referenčních, bibliografických, výpůjčních a kopírovacích služeb v jednotlivých studovnách a knihovnách. Výjimku tvoří Knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, která samostatně nakupuje a zpracovává informační zdroje  rovněž do samostatného katalogu. Ve studovnách je k dispozici 533  studijních míst pro prezenční studium.

Knihovny VŠE spravují a zpřístupňují rozsáhlé knihovní fondy, které k 31.12.2000 čítaly 445 tisíc knihovních jednotek. Tyto fondy jsou uloženy v několika knihovních skladech a přibližně 40 tisíc svazků z tohoto  celkového počtu je přístupné ve volném výběru ve studovnách. Knihovní fondy ve studovnách jsou pravidelně v období letních prázdnin revidovány – v roce 2000 bylo z knihovních fondů a katalogů vyřazeno z důvody ztráty nebo fyzického opotřebování celkem 517 svazků knih a 50 čísel odborných časopisů. Knihovní fondy sestávají z některých unikátních badatelských sbírek – publikace ILO (Mezinárodní organizace práce), OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj), OSN atd.  Součástí knihovních fondů jsou vedle odborných monografií, učebnic, skript, diplomových prací také odborné časopisy – v roce 2000 odebíraly knihovny VŠE celkem 905 titulů  v počtu cca 1 400 exemplářů.  Přibližně 300 titulů z tohoto počtu se každoročně váže, aby bylo zabezpečeno jejich trvalé uchování v ucelených časových řadách.

Knihovny VŠE poskytly v roce 2000  svým uživatelům celkem 145 000  absenčních výpůjček. V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo poskytnuto 400 výpůjček. Oddělení rešerší zpracovalo pro učitele VŠE celkem 131 informačních průzkumů na různá témata, uskutečnilo se 30 vzdělávacích a výchovných akcí pro uživatele, uspořádána byla  výstavka odborné  literatury při příležitosti Italských dnů na VŠE.

Koncem roku 2000 byla zavedena nová jednotná struktura nabídky  všech služeb knihoven VŠE na www stránkách v Internetu – adresa http://ciks.vse.cz. Tato nabídka umožňuje zájemcům o informace a informační služby buď přímé objednání služby vyplněním zde vystaveného objednacího formuláře  (např. objednávka knihy či časopisu k zakoupení či zpracování rešerše – určeno pouze pro učitele a zaměstnance VŠE, nikoliv pro veřejnost), nebo  získání potřebných referenčních informací využitím skupinové e-mailové adresy na příslušné služby (např. meziknihovní služby, mezinárodní meziknihovní služby, atp.). Podrobné statistiky jsou uvedeny v samostatné Výroční zprávě CIKS za rok 2000.

6. Výzkum a vývoj

6.1 Zaměření výzkumu a vývoje

Celkové zaměření výzkumu na VŠE v roce 2000 odráželo snahu postihnout nejen pedagogicky, ale i vědecky celý rozsah ekonomické problematiky přednášené ve všech  studijních programech. K realizaci tohoto cíle směřovala vědeckovýzkumná aktivita uskutečňovaná v rámci jednotlivých výzkumných záměrů fakult, jednotlivých grantových projektů a v neposlední řadě i nespecifikovaného výzkumu.

Specifika zaměření výzkumné činnosti jednotlivých fakult na VŠE v roce 2000 lze charakterizovat takto:

Fakulta financí a účetnictví

Vědeckovýzkumná činnost Fakulty financí a účetnictví usilovala o zachování a posílení dosavadního prestižního postavení fakulty v oblasti teoretického i aplikovaného finančně účetního výzkumu, propojení pedagogické činnosti s vědou a širokou spolupráci s finanční, účetní, bankovní a investiční praxí.

Hlavní úsilí se soustředilo na zpracování výzkumného záměru „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“. Základním výstupem výzkumného záměru fakulty bylo v roce 2000 vydání sborníku, který se zabýval aktuálními problémy ČR v dané oblasti (analýza mandatorních výdajů a možnosti zvyšování efektivnosti veřejných výdajů, možnosti řešení rizik finančních institucí v období ekonomické transformace, analýza měnové politiky a bankovního systému, hodnocení finančního zdraví průmyslových podniků, harmonizace českého účetnictví z hlediska vstupu ČR do EU, tvorba a využití manažersky orientovaných informačních systémů). Na řešení výzkumného záměru se podílely všechny katedry fakulty.

V rozsáhlé míře se Fakulta financí a účetnictví zapojila do účasti na grantech GA ČR. Řešena byla zde zejména problematika strategie finančního řízení českých podniků, ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu, účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických změn, fiskální decentralizace, dynamika výnosnosti aktiv, dividendová politika českých podniků, oceňování podniků a jejich majetku v rámci podnikových kombinací.

Dlouhodobě velmi perspektivním směrem rozvoje vědy a výzkumu na fakultě je mezinárodní spolupráce financovaná granty Evropské unie. V roce 2000 se vědeckovýzkumné aktivity v této oblasti zaměřily zejména  na problematiku veřejných financí v souvislosti s nadcházejícím vstupem ČR do EU.

Fakulta pokračovala i v roce 2000 v organizaci vědeckých konferencí s mezinárodní účastí. Jednalo se o konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ a „Harmonizace mezinárodních účetních standardů“.

Fakulta mezinárodních vztahů

Předmětem výzkumu na FMV je dlouhodobě problematika vnějších ekonomických a politických vztahů ČR včetně právních otázek s těmito vztahy souvisejících. V posledních několika letech se v rámci této problematiky soustřeďovaly vědecké aktivity pracovníků fakulty zejména na otázky integračních a globalizačních procesů a jejich dopadů na českou ekonomiku a to jak na úrovni makroekonomické, tak i podnikové. Zaměření vědecké činnosti v roce 2000 plně odpovídalo tomuto dlouhodobému a střednědobému zaměření. Těžiště výzkumu bylo zejména v oblasti integrace ČR do evropské a světové ekonomiky, do něhož se nejrůznějšími formami zapojila převážná většina vědeckých a pedagogických pracovníků fakulty.

Výzkum integrace byl organizován po několika liniích, mezi nimiž však docházelo k podstatně těsnější koordinaci než v předchozích letech.

Především probíhaly závěrečné fáze výzkumu v rámci projektu „Posílení výzkumu na vysokých školách“ (Výzkumné středisko integrace ČR do evropské ekonomiky). Závěrečná oponentura projektu konstatovala, že dosažené výsledky mají velmi vysokou vědeckou úroveň a doporučila, aby výzkumné středisko pokračovalo i nadále ve výzkumu integračních procesů s tím, že počínaje rokem 2001 dojde ke spojení personálních i finančních zdrojů s Výzkumným záměrem FMV „Ekonomické, právní a politické problémy vstupu ČR do světové ekonomiky“.

Na výzkumné činnosti uskutečňované v rámci výzkumného záměru se v roce 2000 podílela podstatná část pracovníků fakulty (celkem 56 pedagogů a vědeckých pracovníků). Výzkum probíhal v rámci pěti dílčích výzkumných záměrů:

 • Institucionální problémy vnějších ekonomických vztahů
 • Růst, strukturální změny a vnější vztahy české ekonomiky
 • Komparativní postavení ČR v mezinárodních ekonomických vztazích
 • Nové jevy a souvislosti v soudobém globalizačním procesu a jejich vliv na českou ekonomiku
 • Vývoj zahraniční politiky ČR

Nepřímým důkazem kvality vědeckých poznatků dosahovaných v rámci výzkumného záměru fakulty je skutečnost, že fakulta se podílela na zpracování prestižní Studie o sociálních a ekonomických dopadech vstupu ČR do EU zpracovávané na objednávku vlády České republiky větším dílem než kterákoli jiná instituce v ČR.

Výzkumná činnost na Fakultě mezinárodních vztahů se uskutečňovala dále na bázi grantů GA ČR. Účast v těchto grantech odrážela rovněž základní dlouhodobé i střednědobé zaměření výzkumu na fakultě. V rámci grantů se řešily zejména problémy pracovněprávních a navazujících sociálně-právních aspektů vstupu ČR do EU, regionalizace světové ekonomiky a její důsledky pro ekonomiku ČR, tvorby institucionální struktury postsocialistické ekonomiky, ekonomických  aspektů zapojení ČR do EU a české zahraniční politiky.

Vědecká činnost fakulty je rozvíjena i v rámci spolupráce se zahraničními institucemi a partnerskými školami. Nejvýznamnější v tomto směru je spolupráce v rámci Společenství evropských manažerských škol (CEMS), Asociace středo a východoevropských zemí pro mezinárodní studia a Sdružení evropský dům (Fédération Internationale des Maisons de l Europe). Velmi rozsáhlá je dvoustranná spolupráce FMV s četnými západoevropskými školami ekonomického směru.

Fakulta podnikohospodářská

Fakulta se zaměřuje na výzkum problematiky podnikání v mezinárodním prostředí. Výstižně charakterizuje základní směr výzkumu název výzkumného záměru fakulty „Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí“. V rámci výzkumného záměru řeší pracovníci fakulty tři základní problémové okruhy:

 • Teorie multinacionální firmy, její strategie a struktura
 • Chování podniku v podmínkách přípravy ČR na vstup do EU
 • Implementace poznatků o chování firem do oblasti kvalifikačních aktivit managementu

Na řešení výzkumného záměru fakulty se v roce 2000 podílelo 48 pedagogů a doktorandů. V souvislosti s řešením se uskutečnily dvě významné akce – konference o logistice a odborný vědecký seminář na téma Vliv globalizace na podnikání, ekonomiku a management.

Široké spektrum výzkumných problémů řeší pedagogové a doktorandi Fakulty podnikohospodářské prostřednictvím šesti externích a dvou interních grantů. Mezi zkoumaná témata patří zejména symbolika spotřebního chování v marketingu, aplikovaná mikroekonomie v podmínkách ČR, teoretické a metodologické stránky srovnávání národních kultur v hospodářské praxi, analýza základních charakteristik mikroekonomického prostředí ČR netradičními metodami počítačové simulace a databáze podniků a modely hodnocení podniků a odvětví.

Ve spolupráci se zahraničními partnery se výzkumné aktivity fakulty soustředily na taková témata, jako je řízení lidských zdrojů v ČR a jeho integrace do tvořícího se evropského modelu řízení lidských zdrojů v EU, srovnávací analýzy řízení a správy společností v Rakousku a v České republice a na analýzy modelů sociálního poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů jako klíčového prostředku ke zvýšení lidského potenciálu v malých a středních podnicích. Zvláště rozsáhlá byla mezinárodní spolupráce fakulty s britskou Cranfield University a s Fakultou podnikového managementu Ekonomické univerzity Bratislava.

Fakulta informatiky a statistiky

Výzkum směřuje především do oblasti informatiky, statistiky a ekonometrie a je motivován cílem dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně modelů ekonomických procesů a vytvořit lepší předpoklady pro jejich využívání v reálné ekonomické praxi. Usiluje zejména o vývoj metod použitelných pro získávání nových znalostí z velkých databází a rozsáhlých nestrukturovaných zdrojů, přičemž se jedná jak o metody vycházející z klasické statistiky, tak o metody založené na bázi umělé inteligence. Specifickým cílem je rozvoj nových metodologií informačního managementu založených na zavádění nových manažerských postupů a rozhodovacích modelů a akceptování sociálních aspektů v návrhu a implementaci informačních systémů.

Výzkum probíhá především formou řešení tří výzkumných záměrů:

 • Modely a metody pro ekonomická rozhodování
 • Metody exploatace informačních zdrojů
 • Systémová integrace a informační management

Současně je velmi rozsáhlý výzkum uskutečňovaný na bázi řešení jednotlivých výzkumných projektů. V roce 2000 se na FIS řešilo celkem 12 projektů financovaných Grantovou agenturou ČR. Působila zde Laboratoř inteligentních systémů, založená v roce 1996 v souladu s programem MŠMT „Posílení výzkumu na vysokých školách“. Pět projektů fakulta získala z Fondu rozvoje vysokých škol, další od Ministerstva kultury ČR a z jiných zdrojů. Plynule pokračovaly práce na mezinárodním grantu Evropské unie v rámci 4. programu INCO-COPERNICUS a na grantu agentury AKTION Psychological and Algorithmic Methods for Bayesian Networks Construction, v rámci něhož probíhala spolupráce s Univerzitou v Salzburgu.

Pracovníci fakulty prezentovali výsledky své vědecké činnosti na mezinárodní konferenci IDIMT 00 (Interdisciplinary Information Management Talks) v Linci. V rámci své rozsáhlé zahraniční spolupráce se podíleli  na vydání několika mezinárodních sborníků.

Fakulta národohospodářská

„Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české ekonomiky v devadesátých letech“ je název výzkumného záměru, na němž se v roce 2000 podílelo celkem 32 pracovníků a doktorandů fakulty a který představoval základní směr orientace vědeckovýzkumné činnosti. V jeho rámci bylo zpracováno celkem 25 dílčích výzkumných studií, které jsou v současné době připraveny k publikaci ve formě vědeckého sborníku.

Jako forma zapojení pedagogických pracovníků a doktorandů do vědeckovýzkumné činnosti se na fakultě osvědčilo fungování interní grantové agentury. V roce 2000 bylo touto formou řešeno 12 grantů, na nichž se podílelo více než 100 řešitelů.

Fakulta systematicky usiluje o zapojení studentů do vědecké práce. Organizuje řadu soutěží, které podporují jejich vědeckou a publikační aktivitu. Významná je zejména soutěž G. Beckera o nejlepší bakalářskou práci a soutěž o nejlepší diplomovou práci, dotovaná firmou Procter and Gamble.

Výsledky vědecké práce byly prezentovány na řadě domácích i zahraničních vědeckých konferencí a seminářů. K významným akcím patří zejména vědecké konference „Reforma veřejné správy a regionální rozvoj“ a „Volný pohyb pracovníků v EU“ a řada  seminářů k aktuálním problémům české ekonomiky a hospodářské politiky. S živým ohlasem se setkal zejména seminář mladých vědeckovýzkumných pracovníků „Environmentální ekonomie, politika a vnější vztahy ČR.“

Systematická vědecká aktivita vytváří dlouhodobě předpoklady pro zapojení fakulty do rozsáhlé zahraniční spolupráce. Fakulta je koordinátorem mnohostranné spolupráce EU – Irsko, Finsko a ČR v rámci prestižního programu PHARE – TEMPUS „Vzdělávání úředníků veřejné správy“. V kooperaci s Univerzitou v Tampere a regionálním sdružením „Shannon Development“ uskutečnila fakulta deset mezinárodních setkání na téma „Regionální rozvoj a vstup ČR do EU“.

Fakulta managementu

Zaměření výzkumu a vývoje lze stručně charakterizovat názvem fakultního výzkumného záměru „Multidisciplinární podpora managementu“. Cílem výzkumu je propojit vědeckou činnost v oblasti rozhodovacích procesů (vybrané kvantitativní metody, metody rozpoznávání a redukce dimenzionality, konekcionistické modely a další metody aplikované umělé inteligence) s výzkumem v oblasti ekonomie a managementu (mikro a makroekonomie, finanční management, rozhodování ve veřejném sektoru). Fakulta systematicky usiluje o vytváření a rozšiřování základny pro výchovu mladých vědeckých pracovníků.

Prací na výzkumném záměru se účastnilo v roce 2000 celkem 29 pracovníků.

Fakultní řešitelský tým pracující na výzkumném záměru spolupracuje s předními univerzitními vědeckými pracovišti v zahraničí (univerzity ve Velké Británii, Japonsku, Španělsku, Nizozemsku a Rakousku). V roce 2000 se fakulta podílela na řešení těchto projektů:

 • PRITA (Pattern Recognition for Information Technology Application) – grant programu mezinárodní spolupráce Kontakt ME187/98 (1998 – 2000)
 • Comparison of Statistical and Evolutionary Approaches to Feature Selection in Pattern Recognition, grant mezinárodní spolupráce Aktion 23p20 (1999 – 2000)
 • The Structure and Size of Virtual Regional Hospital for Servicing Zone with 100 000 Inhabitants, grant mezinárodní spolupráce Aktion (1999 – 2000)
 • WAX (vývoj inteligentních medicinských databází), spolupráce s University of Cambridge.

Fakulta spolupracuje velmi těsně s Akademií věd ČR, podařilo se jí v roce 2000 zapojit se do programu budování Národních vědeckých center.

Zájem studentů o vědeckou práci velmi pozitivně ovlivňuje soutěž ESOP (Excelentní Studentské Odborné Práce). Studenti – účastníci této soutěže – se zde většinou poprvé setkají s problémy samostatné vědecké práce, naučí se připravit práci k publikaci a obhájit ji před odbornou veřejností. Nejúspěšnější seminární práce jsou oceněny na slavnostním setkání s vedením Vysoké školy ekonomické a jsou vydány v publikační řadě Acta Oeconomica Pragensia. Vybrané diplomové práce jsou ohodnoceny při promocích. Na ocenění nejlepších diplomových i seminárních prací se podílí jako sponzor i firma Ernst & Young.

6.2 Organizační, personální a materiální stránka

Vědecko-výzkumná činnost na VŠE je řízena prorektorem pro vědu a výzkum a proděkany pro vědu a výzkum, působícími na jednotlivých fakultách. Prorektorovi je podřízeno oddělení pro vědu a výzkum. Hlavní činnost oddělení je orientována na koordinaci vědecko-výzkumného úsilí na fakultách a katedrách a na poskytování základního servisu pro formulaci výzkumných projektů a podávání přihlášek do národních i mezinárodních grantových agentur. Významnou část činnosti oddělení tvoří mezinárodní agenda ve vědě a výzkumu, která zahrnuje stimulaci, organizaci a technickou pomoc při udržování a rozvoji mezinárodních vědecko-výzkumných projektů; právě tato oblast činnosti byla v roce 2000 výrazně podpořena. Činnost oddělení VaV je zaměřena na oblast podpory a evidence publikačních aktivit v rámci VŠE, financování vědy a výzkumu, řízení interní grantové agentury VŠE a administrací jednotlivých dílčích agend (studentská vědecká soutěž, účast na mezinárodních konferencích, soutěž o prestižní publikaci VŠE, podpora školou vydávaných vědeckých periodik, vyhledávání grantových nabídek, kontakt s institucemi státní správy, spolupráce s partnerskými univerzitami apod.). Na jednotlivých fakultách jsou vyčleněni administrativní pracovníci pro zpracovávání agendy v oblasti vědy a výzkumu řízeni proděkany pro vědu a výzkum.

Akademičtí pracovníci jsou zavázáni podílet se částí svých pracovních úvazků na vědecké práci a uplatňovat vědecké poznatky při výuce. Tato koncepce je doplněna koordinací celoškolských a fakultních výzkumných institutů a center, které se výraznou měrou podílejí na zajišťování velkých grantových projektů školy a na organizaci odborných a poradenských aktivit směrem k institucím veřejného i podnikatelského sektoru. Důraz na vědeckou činnost je kladen i na studenty doktorského studia, kteří se aktivně zapojují do práce vědeckých týmů a do vědeckých projektů financovaných jak z národních a mezinárodních zdrojů, tak i v rámci podpory vědy na VŠE.

Od členů akademické obce se rovněž požaduje, aby svou odbornou kvalifikaci uplatnili při řešení problémů na úrovni obcí, regionů či na úrovni celostátní a to i v případech, kdy tato angažovanost nemá formu zvlášť placených činností. Dynamizujícím prvkem rozvoje vědecké činnosti VŠE je spolupráce s neziskovým sektorem, veřejně prospěšnými organizacemi, korporacemi a profesními komorami, která umožňuje lépe využít odborné váhy akademických pracovníků školy v jednotlivých specializovaných oborech.

V oblasti publikačních aktivit a popularizace vědecké práce VŠE garantuje vydávání tří vědeckých časopisů z oblasti ekonomických věd (Politická ekonomie, Prague Economic Papers  a Acta Oeconomica Pragensia), přičemž Politická ekonomie je mimořádně prestižním časopisem s nenulovým impakt faktorem. V roce 2000 byl mimo jiné kladen důraz i na vytváření prostoru pro publikaci výsledků vědecko-výzkumné práce doktorandů a mladých akademických pracovníků jak ve výše uvedených periodikách, tak i v koncepci nové publikační řady vědeckých prací, která je připravována pro rok 2001.

6.3 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je na VŠE dobře fungující agendou. Sestává zejména z těchto položek:

 • Smluvně podložená nebo tradičně fungující spolupráce se zahraničními vysokými školami a institucemi. (Viz oddíl 9 této Výroční zprávy a ve specifikaci výzkumu na jednotlivých fakultách v oddílu 6.1)
 • Granty řešené ve spolupráci se zahraničními vysokými školami a institucemi.
 • Pořádání mezinárodních akcí, zejména vědeckých konferencí a seminářů. (Přehled o těchto akcích je v oddílu 11 této Výroční zprávy a ve výše uvedeném oddílu 6.1)
 • Přijímání zahraničních badatelů a studentů v doktorském stupni studia (Podrobněji viz oddíl 9 této Výroční zprávy).
 • Účast akademických pracovníků na mezinárodních vědeckých publikačních a edičních aktivitách. Podrobný přehled o zapojení do uvedených aktivit lze získat z databáze RIV.

Vzhledem k tomu, že výzkum klíčových společenskovědních témat je dnes převážně mezinárodní záležitostí, je mezinárodní mobilita akademických pracovníků VŠE nutnou podmínkou pro úspěšnou vědecko-výzkumnou činnost. Účast na grantových projektech zpravidla poskytuje možnost zúčastnit se odborných konferencích nebo krátkodobé návštěvy pracovišť, zabývajících se obdobnou výzkumnou problematikou vlastně kdekoliv na světě. S ohledem na zvyšující se objem získaných grantových prostředků na VŠE je krátkodobá mezinárodní mobilita vědecko-výzkumných pracovníků osvědčenou formou mezinárodní spolupráce; naléhavé případy jsou průběžně financovány z prostředků nespecifikovaného výzkumu a ze zvláštních fondů, které jsou za tímto účelem vytvořeny. Důraz na mezinárodní mobilitu doktorandů a mladších pracovníků vedl v roce 2000 ke zvýšení počtu výjezdů a k těsnější vazbě na zpracovávané výzkumné projekty, zejména mezinárodní. Prostředků nově založeného stipendijního fondu, který je dotován ze sponzorských příjmů školy a studentských poplatků, bylo využito i pro podporu vědeckých stáží v zahraničí.

V oblasti dlouhodobé vědecko-výzkumné spolupráce a souvisejících zahraničních mobilit byl založen dlouhodobý model, který má překonat časové kolize ve vytížení pracovníků v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné. Otevření prostoru pro dlouhodobé zahraniční stáže, podpora dlouhodobých výjezdů doktorandů a mladých vědeckých pracovníků a otevření možnosti honorovat vědecko-výzkumné aktivity z příslušných položek mzdových prostředků zakládá nové perspektivy pro mezinárodní vědeckou spolupráci. Členství VŠE v prestižních mezinárodních sítích ekonomických univerzit umožnilo srovnání podmínek pro organizaci vědecko-výzkumného procesu a aplikaci těch forem, které jsou úspěšně využívány na srovnatelných západních školách. Internacionalizace vědecké činnosti ve výše uvedených souvislostech tvoří významnou perspektivu dalšího uplatnění VŠE ve vědě a výzkumu.

Prioritou zahraniční vědy a výzkumu je orientace na spolupráci v rámci Evropské unie, především v oblasti rámcového plánu. V roce 2000 úspěšně probíhala spolupráce na již řešených projektech a v průběhu roku bylo podáno osm nových grantových přihlášek. Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu probíhá dále v rámci dvoustranných programů a ostatních projektů Evropské unie (Leonardo, Jean Monet).

6.4 Spolupráce s AV ČR, resortními útvary a nevládním sektorem

Spolupráce se realizuje zejména účastí akademických pracovníků na řešení úkolů pocházejících přímo z praxe hospodářské politiky (např. Národní rozvojový plán ČR). Výzkumná činnost je prováděna ve spolupráci s významnými domácími i zahraničními výzkumnými pracovišti jako je ČNB, ČSÚ, Národohospodářský ústav Akademie věd, Ústav státu a práva AV ČR, Výzkumný tým makroekonomických analýz a prognóz Komerční banky, Vídeňský institut pro mezinárodní srovnání WIIW, Výzkumný ústav švédského průmyslu IUI aj.

K další spolupráci, ale i konfrontaci ekonomické teorie a praxe dochází v rámci odborných seminářů a konferencí pořádaných vědeckými instituty a výzkumnými centry VŠE. V roce 2000 se rozvíjela zejména pravidelně organizovaná setkání k specifickým ekonomickým tématům za účasti specialistů z vědecko-pedagogické sféry a odborníků z praxe. Účast uznávaných mezinárodních odborníků přispěla k objektivizaci vědecko-výzkumného procesu. Významným nástrojem propojení akademické obce s praxí bylo zapojení předních českých ekonomických odborníků do procesu zpracování bakalářských, diplomových a disertačních prací na škole. Intenzívní zapojení studentů do prací na konkrétních tématech z oblasti hospodářské, správní a podnikatelské praxe je považováno za významnou rozvojovou linii školy. Jejím cílem je výchova všestranně tj. odborně i prakticky připravených absolventů v jednotlivých stupních studia a posílení role VŠE v rozvoji české společnosti.

Významná je i účast řady akademických pracovníků VŠE ve správních a dozorčích radách podniků a v jejich představenstvech, či jejich působení na místech poradců, konzultantů a oponentů různých výzkumných projektů. Ze spolupráce s nevládním sektorem je možno uvést zejména akce pro organizaci Člověk v tísni, pořádání přednášek pro zahraniční studenty a přípravu konference o sociální doktríně ČR. K rozvoji vědeckého života v České republice přispívá i účast akademických  pracovníků školy v redakčních radách odborných a vědeckých časopisů.

V rámci projektu „Posílení výzkumu na VŠ“ byla již v roce 1996 vytvořena Společná laboratoř Fakulty managementu a ÚTIA AV ČR. Pracovníci tohoto společného pracoviště VŠE a jednoho z významných ústavů AV ČR se účastní řešení projektu „Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu„.Výsledky společného pracoviště byly při závěrečném hodnocení oceněny „Vynikající“ (na mezinárodní úrovni).

Významnou akcí z oblasti vědecko-výzkumné práce byla odborná gesce Konference o obchodu a rozvoji v ČR, kterou zajišťuje Fakulta mezinárodního obchodu. Konference se koná od roku 1995 každoročně za účasti pracovníků tuzemských a zahraničních vysokých škol a vědeckých institucí.

6.5 Výzkumné záměry na VŠE, finanční prostředky, hodnocení

V roce 2000 bylo na VŠE řešeno osm výzkumných záměrů.

Tab. 6.5.1: Výzkumné záměry fakult VŠE v Praze

Fakulta

Identifikační kód výzkumného záměru

Titul

Jméno

Příjmení

Název

Celkem r.2000
v tis. Kč

1

MSM311100001

prof. Ing.

Ondřej

Asztalos

CSc.

Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska

1 150

2

MSM311200001

Ing.

Eva

Klvačová

CSc.

Ekonomické, právní a politické problémy integrace ČR do světové ekonomiky

1 972

3

MSM311300001

prof. Ing.

Ivan

Nový

CSc.

Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí

1 182

4

MSM311401001

doc.Ing.

Jan

Pelikán

CSc.

Modely a metody pro ekonomické rozhodování

1 191

4

MSM311402001

doc.

Radim

Jiroušek

DrSc.

Metody extrapolace informačních zdrojů

1 161

4

MSM311403001

doc.Ing.

Jan

Pour

CSc.

Systémová integrace a informační management

1 191

5

MSM311500001

prof.Ing.

Vojtěch

Spěváček

DrSc.

Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti

1 542

6

MSM311600001

doc.Ing.

Pavel

Pudil

CSc.

Multidisciplinární podpora managementu

1 655

Celkem

11 044

Na sklonku roku 2000 a na začátku roku 2001 úspěšně proběhly obhajoby všech výzkumných záměrů a lze tedy předpokládat, že všechny záměry budou nadále pokračovat i v roce 2001. Tyto výzkumné záměry jsou pro VŠE velkým přínosem jak po stránce odborné, tak i finanční. Umožňují akademickým pracovníkům podílet se svou odbornou specializací na šířeji koncipovaných výzkumných projektech. Interdisciplinární přístup v rámci výzkumných záměrů přispívá k váze výsledných publikací a rozšiřuje možnosti prezentace výzkumu na mezinárodních konferencích.

6.6 Zapojení školy do záměrů a projektů interních, resortních, GAČR,
GAAV a dalších resortů

Hlavním zdrojem financování vědecké činnosti jsou prostředky získané ve veřejných soutěžích. V rozhodující míře jde o projekty, které uspěly ve výběrových řízeních na GAČR, MŠMT a MŽP. Všechny grantové projekty byly ve formě dílčích či závěrečných oponentur obhájeny. VŠE v roce 2000 umožnila vědeckou činnost akademickým pracovníkům a studentům vyhlášením grantové soutěže v rámci interní grantové agentury VŠE.

Zapojení VŠE do vědeckovýzkumných projektů v roce 2000 ukazuje tab. 6.2.

V závislosti na prostředcích získaných pro výzkum ve veřejných soutěžích se po určitých korekcích na počty doktorandů a vědecky kvalifikovaných učitelů přiděluje dotace na nespecifikovaný výzkum. Tato dotace má velmi logické poslání, neboť v kategoriích grantů a výzkumných záměrů mohou uspět jen návrhy, které prokáží, že pro projektovaný výzkum má instituce k dispozici již vysoce kvalifikovaný tým pracovníků. Pokud by nebyly k dispozici prostředky, z nichž mohou instituce financovat výzkum v nových oborech nebo podporovat začínající výzkumníky, zakonzervovalo by to vývoj jak tematicky tak i personálně.

Na Vysoké škole ekonomické byly řešeny tři programy „Posílení výzkumu na VŠ“, které v roce 2000 byly úspěšně oponovány a ukončeny. Vědecká pracoviště vzniklá na základě těchto programů budou ve své činnosti pokračovat i v roce 2001.

V roce 2000 podala VŠE dva vlastní návrhy na výzkumné centrum a současně se podílela na několika dalších. Skutečnost, že výběrová komise nevybrala jediný návrh na výzkumné centrum v oblasti ekonomických věd, je akademickou obcí pociťována jako handicap oproti přírodním a technickým vědám, zvláště s ohledem na to, že jediný tento projekt, na němž se VŠE významně podílí, spadá do oblasti zdravotnického managementu.

Zapojení školy do rozvojových projektů

Rozvojové projekty velmi významným způsobem přispívají k rozvoji vědecko-výzkumné základny školy a podstatným způsobem pomáhají zvýšit úroveň pedagogického procesu. Mezi projekty uvedenými v tabulce 6.3 jsou to zejména granty FRVŠ (Fondu rozvoje vysokých škol).

Zapojení VŠE v Praze do dalších projektů v roce 2000 ukazuje tab. 6.3.

Tab. 6.6.1: Zapojení VŠE do vědeckovýzkumných projektů v roce 2000

Fakulta

Agentura

Registr.číslo

Titul

Jméno

Příjmení

Název

NEI

INV

Celkem

4

MKČR

3449202124

Ing.

Vilém

Sklenák

CSc.

CASLIN: Souborný katalog ČR. Projekt sdílení záznamů a naplňování Souborného katalogu ČR.

5

0

5

1

IGA VŠE

1/00

doc. Ing.

Petr

Musílek

Ph.D.

Analýza příčin problému finančního systému v ČR a možnosti jejich řešení

79

0

79

5

IGA VŠE

12/00

Ing.

Miroslava

Obadalová

Sociální aspekty bydlení

30

0

30

5

IGA VŠE

13/00

doc. PhDr.

František

Petrášek

CSc.

Příprava návrhu projektu „Konference pro ekonomiku rozvoje člověka“

50

0

50

6

IGA VŠE

14/00

Mgr.

Eliška

Novotná

Zpětná vazba:absolvent – fakulta

13

0

13

6

IGA VŠE

15/00

Ing.

Jan

Plešingr

FRED

10

0

10

6

IGA VŠE

16/00

doc. Ing.

Pavel

Pudil

CSc.

Současné metody prezentace výsledků sčítání lidu

40

0

40

1

IGA VŠE

3/00

Ing.

Josef

Škarpa

Aktuální problémy krizového finančního řízení a fin.řízení koncernů v ČR

20

0

20

1

IGA VŠE

4/00

Ing.

Libuše

Šoljaková

Strategicky orientované manažerské účetnictví

45

0

45

3

IGA VŠE

6/00

Ing.

David

Collins

Vybraná témata manažerského řízení ve společnosti znalostí. Progresivní trendy.

33

0

33

3

IGA VŠE

7/00

Ing.

Klára

Grammet-
bauerová

Interdisciplinární aspekty rostoucí otevřenosti české ekonomiky ve sféře podnikání

45

0

45

4

IGA VŠE

8/00

prof.

Radim

Jiroušek

DrSc.

Transdisciplinární procesy ekonomických procesů

30

0

30

4

IGA VŠE

9/00

doc. RNDr.

Felix

Koschin

CSc.

Aktuárská demografie pro distanční učení

15

0

15

6

GAČR

GA103/00/0443

prof. RNDr.

Jan

Černý

DrSc.

Optimalizace obsluhy územních celků veřejnou dopravou

146

0

146

4

GAČR

GA201/00/D045

Ing.

Vojtěch

Svátek

Dr.

Konstrukce znalostních modelů ve vazbě na textové dokumenty

4

0

4

4

GAČR

GA201/98/1487

prof.

Radim

Jiroušek

DrSc.

Bayesovské  sítě

200

0

200

5

GAČR

GA402/00/0429

prof. Ing.

Josef

Jílek

CSc.

Analýza měnové politiky a hospodářského poklesu v České republice na konci 90. Let

200

0

200

2

GAČR

GA402/00/0431

doc. Ing.

Václav

Kubišta

CSc.

Hlavní problémy ekonomických vztahů České republiky k Evropské unii a cesty k jejich řešení

477

0

477

1

GAČR

GA402/00/0436

Ing.

Petr

Marek

CSc.

Dividendová politika českých podniků

320

0

320

1

GAČR

GA402/00/0438

doc. Ing.

Bojka

Hamerníková

CSc.

Fiskální decentralizace jako nástroj optimalizace vývojových a daňových rozhodnutí

546

0

546

1

GAČR

GA402/00/0439

doc.dr.ing

Jan

Kodera

CSc.

Dynamika výnosnosti aktiv. Aplikace na českou ekonomiku

326

0

326

1

GAČR

GA402/00/0440

prof. Ing.

Miloš

Mařík

CSc.

Oceňování podniků a jejich majetku v rámci podnikových kombinací

102

0

102

3

GAČR

GA402/00/0447

doc.PhDr.

Libuše

Macáková

CSc.

Aplikovaná mikroekonomie v podmínkách české ekonomiky

204

0

204

4

GAČR

GA402/00/0458

doc.RNDr.

Jan

Pelikán

CSc.

Diskrétní optimalizační modely

235

0

235

4

GAČR

GA402/00/0459

doc. Ing.

Josef

Arlt

CSc.

Modely finančních časových řad a jejich využití  v ekonomické praxi

233

50

283

4

GAČR

GA402/00/0461

prof. Ing.

Roman

Hušek

CSc.

Komparace metod ekonomického prognózování: aplikace na transformační proces v ČR

296

0

296

3

GAČR – spolupráce

GA402/00/0499

doc.Ing.

Jindřich

Soukup

CSc.

Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace

158

0

158

2

GAČR

GA402/98/1203

doc. Ing.

Jiří

Chlumský

CSc.

Tvorba institucionální struktury efektivní postsocialistické ekonomiky

281

0

281

1

GAČR

GA402/98/1217

prof. Ing.

Josef

Valach

CSc.

Strategie finančního řízení českých podniků při rozvíjení ekonomické dynamiky

278

0

278

3

GAČR

GA402/98/1227

prof. Ing.

Ivan

Nový

CSc.

Teoretické a metodologické stránky srovnávání národních kultur v hospodářské praxi

184

0

184

4

GAČR

GA402/98/1481

doc. Ing.

Petr

Doucek

CSc.

Informační management externích datových zdrojů – využití pro managerskou praxi

209

0

209

4

GAČR

GA402/98/1485

prof. Ing.

Jaroslav

Jílek

CSc.

Varienty zdokonalování českých statistických indikátorů využitím standardů Evropské unie

332

0

332

4

GAČR

GA402/98/1486

doc. RNDr.

Jindřich

Klůfa

CSc.

Ekonomické aspekty statistických přejímek

86

0

86

4

GAČR

GA402/98/1488

doc. Ing.

Josef

Jablonský

CSc.

Modelové zabezpečení systémů na podporu ekonomického rozhodování

310

0

310

4

GAČR

GA402/98/1492

doc. Ing.

Josef

Jablonský

CSc.

Simulační modely ekonomických procesů

195

0

195

5

GAČR

GA402/98/1498

prof. Ing.

Milan

Žák

CSc.

Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace čeké ekonomiky a hospodářská politika ČR v 2. Polovině 90. Let

560

0

560

Fakulta

Agentura

Registr.číslo

Titul

Jméno

Příjmení

Název

NEI

INV

Celkem

5

GAČR

GA402/99/0501

prof. Ing.

Milan

Žák

CSc.

Konvergence čeké ekonomiky k ekonomické úrovni zamí Evropské Unie – dosavadní vývoj a perspektivy

381

0

381

2

GAČR

GA402/99/0507

doc. Ing.

Alois

Holub

DrSc.

Ekonomické aspekty zapojení české ekonomiky do EU: růst, restrukturalizace, mezinárodní vztahy (vybrané problémy)

356

0

356

3

GAČR

GA402/99/0514

doc.Ing.

Jan

Koudelka

CSc.

Symbolika spotřebního chování v marketingu

120

0

120

4

GAČR

GA402/99/0848

doc. PhDr.

Ján

Pavlík

F. A. Hayek a teorie spontánního řádu

285

0

285

4

GAČR

GA402/99/0852

doc. RNDr.

Petr

Fiala

CSc.

Modelování a analýza produkčních systémů

323

0

323

1

GAČR

GA402/99/1204

Ing.

Petr

Dvořák

Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu

279

0

279

1

GAČR

GA402/99/1205

doc.Ing.

Hana

Vomáčková

CSc.

Účetnictví akvizací, fúzí a jiných vlastnických změn

62

0

62

2

GAČR

GA402/99/1213

doc. Ing.

Eva

Cihelková

CSc.

Procesy regionalizace ve světové ekonomice a jejich důsledky pro vývoj ekonomiky ČR

358

0

358

4

GAČR

GA403/00/0455

doc.RNDr.

Felix

Koschin

CSc.

Plodnost v českých zemích v devadesátých letech

99

0

99

3

GAČR – spolupráce

GA404/98/1565

doc. Ing.

Tomáš

Kubálek

CSc.

Lovosicko ve středoevropské době laténské a římské

15

0

15

2

GAČR

GA407/99/0508

prof.RSDr.

Antonín

Seifert

Československá zahraniční politika v období studené války

128

0

128

2

GAČR

GA407/99/0510

prof. JUDr.

Jan

Dědič

Sbližování českéh práva obchodních společností s právem Evropských společností

275

0

275

2

GAČR

GA407/99/1201

doc. JUDr.

Michal

Spirit

PhD

Pracovněprávní a navazující  sociálněprávní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

283

0

283

4

5RP IST

IST-1999-11495

doc.RNDr.

Jan

Rauch

CSc.

Data Mining and Decision Support for Business Competitiveness: A European Virtual Enterprise

302

0

302

4

MŠMT-Infra

LB98063

doc. RNDr.

Jiří

Ivánek

CSc.

Banka dat a modelů ekonomiky ČR

300

1 390

1 690

4

MŠMT-LI

LI00041

doc. RNDr.

Jiří

Ivánek

CSc.

Velkoplošná multilicence na přístup do databáze Web of Science

0

0

0

CIKS

MŠMT-LI

LI200007

doc.RNDr.

Jiří

Ivánek

CSc.

Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum

2 011

2 674

4 685

4

MŠMT-LN

LN00B107

doc.RNDr.

Jan

Rauch

CSc.

Evropské centrum pro medicínsk

945

573

1518

RPE

MŠMT-LP

LP0015

prof. Ing.

Milan

Žák

CSc.

Vydávání časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers

300

0

300

6

MŠMT-kontakt

ME 187

doc.Ing

Pavel

Pudil

CSc.

Pattern Recognition for Information Technology Application

350

0

350

6

MZDr.

NO5852-3/2000

MUDr.

Rudolf

Střítecký

Studie optimalizace struktury neziskové regionální nemocnice pro správní oblast 100 000 obyvatel

274

0

274

4

MŠMT-4 FP

OK 403

prof.

Radim

Jiroušek

DrSc.

MGT

0

320

320

2

MZV

RB9/9/00

doc. Ing.

Eva

Cihelková

CSc.

Perspektivy ekonomických vztahů EU se středomořskými partnery

121

0

121

5 IEEP

MŽP

SG/320/3/98

doc. Ing.

Jiřina

Jílková

CSc.

Metodika průběžného vyhodnocování ekonomických dopadů legislativy na životní prostředí

1 165

0

1 165

5 IEEP

MŽP

SG310/1/00

doc. Ing.

Jiřina

Jílková

CSc.

Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou

770

0

770

5 IEEP

MŽP

SG310/2/99

doc.Ing

Květoslava

Remtová

CSc.

Analýza nových nástrojů výrobkově orientované politiky životního prostředí využívaných podnikovou sférou v rozvinutých zemích.

780

0

780

5

MŽP

SG310/3/00

doc.Ing

Květoslava

Remtová

CSc.

Využití metody hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) v ČR

800

0

800

3

Leonardo

UK/98/2/05109/EA/111.2.a/FPC

PhDr.

Eva

Kašparová

Adding Value to SMEs Through the Use of Human Relations/ Counselling Skills in Management

634

0

634

2

MŠMT-posil.

VS 96014

doc.Ing

Jiří

Chlumský

CSc.

Integrace české republiky do evropské ekonomiky

3 620

0

3 620

4

MŠMT-posil.

VS96008

prof.

Radim

Jiroušek

DrSc.

Laboratoř inteligentních systému

5 233

0

5 233

6

MŠMT-posil.

VS96063

doc.Ing

Pavel

Pudil

CSc.

Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu

1 944

0

1 944

1

MONET

Ing.

Milan

Sedmihradský

Convergence of tax systems of associated states towards EU

67

0

67

1

MONET

Ing.

Lucie

Nitschová

Analysis of the budgetary process in the Czech Republic during joining the EU

139

0

139

4

MŠMT – kontakt(AIP)

prof.

Radim

Jiroušek

DrSc.

Psychological and algorithmic Methods to Construct Bayesian Networks

80

0

80

4

MŠMT – kontakt(AIP)

Dr.

Josef

Jablonský

Interface between Multiple Criteria Decision Making and Data Envelopment Analysis

35

0

35

celkem

29 131

5 007

34 138

Vysvětlivky:     NEI – prostředky přidělené na neinvestiční výdaje v tis. Kč
INV – prostředky přidělené na investiční výdaje v tis. Kč
Celkem – celkové prostředky v tis. Kč

Tab. 6.6.2: Zapojení VŠE v Praze do dalších projektů v roce 2000

F

Agentura

Registr.číslo

Titul

Jméno

Příjmení

Název

NEI

INV

Celkem

6

AKTION

24p18

MUDr.

Rudolf

Střítecký

The structure and size of virtual reguonal hospital for a servicing zone with 100 000 inhabitants

23

0

23

3

AKTION

27p16

prof.Ing.

Milan

Malý

CSc.

Srovnávací analýza řízení a správy společností v Rakousku a České republice

19

0

19

6

FRVŠ

A 0021

Ing.

Jiří

Jelínek

CSc.

Pracoviště pro podporu multimédií

0

200

200

CIKS

FRVŠ

E 0013

Ing.

Jana

Hartmanová

Integrace informačních služeb  VŠE – CIKS do prostředí Internetu

230

0

230

CIKS

FRVŠ

E 0016

Ing.

Libor

Válek

On-line katalog a digitální knihovna vysokoškolských prací

96

223

319

4

FRVŠ

F1 0007

doc.Ing.

Jan

Pour

CSc.

Referenční modely podnikových procesů

77

0

77

4

FRVŠ

F5 0009

doc.Ing.

Hana

Řezanková

CSc.

Interaktivní učebnice statistiky

80

0

80

4

FRVŠ

F5 0010

doc.PhDr.

Jiří

Vaněk

CSc.

Ekonomická a informační etika

52

0

52

6

FRVŠ

F5 0019

Ing.

Leoš

Vítek

Inovace studijního programu. Management podnikatelské sféry a veřejných služeb

77

0

77

4

FRVŠ

G5 0006

Ing.

Tomáš

Kočka

Generování rozložitých pravděpodobnostních modelů z dat

115

0

115

celkem

769

423

1 192

Vysvětlivky:     NEI – prostředky přidělené na neinvestiční výdaje v tis. Kč
INV – prostředky přidělené na investiční výdaje v tis. Kč
Celkem – celkové prostředky v tis. Kč

Tab. 6.6.3: Zapojení vysoké školy v jednotlivých programech výzkumu a vývoje

Národní programy

Program

LS

VS

LB

LN

LP

LI

Počet  projektů

3

1

1

1

2

Objem finančních prostředků

10 797

1 690

1 518

300

4 685

Mezinárodní programy

Program

OE

OC

OK

LA

ME

Počet  projektů

1

1

Objem finančních prostředků

320

350

Další programy

Program

GA ČR

GA AV ČR

Interní programy

Z jiných resortů

Ostatní

Počet  projektů

36

12

7

6

Objem finančních prostředků

8 896

410

3 915

1 257

LS    Resortní výzkum    OE    Eureka
VS    Posílení výzkumu na VŠ    OC    Cost
LB    Rozvoj informační infrastruktury pro V+V    OK    5. Rámcový program
LN    Výzkumná centra    LA    Ingo
LP    Zpřístupňování výsledků V+V    ME    Kontakt
LI    Informační zdroje pro V+V

Pozn.    Ve sloupci Ostatní uveďte všechny programy vysoké školy, které není možno jinak zařadit.

7. Akademičtí pracovníci

Až na jisté problémy s věkovou strukturou má VŠE v Praze vcelku uspokojivou kvalifikační skladbu akademických pracovníků. Mezi pedagogy působí 56 profesorů a 162 docentů, z nichž mnozí jsou vědeckými a pedagogickými autoritami uznávanými u nás i ve světě. Vzhledem k prestiži VŠE  působí na ní jako externí pedagogové desítky významných odborníků z ekonomické praxe, členy vlády a přední představitele průmyslu či bankovnictví nevyjímaje.

Tab. 7.1: Kvalifikační struktura akademických pracovníků VŠE v Praze ke dni 31.12.2000

FFÚ

FMV

FPH

FIS

FNH

FM

Celoškol.

prac.

Celkem

profesor

9

11

12

17

4

3

56

docent

30

38

26

35

26

7

162

odborný asist.

46

112

37

60

42

28

25

350

asistent

2

17

20

9

10

1

1

60

lektor

6

2

8

vědecký prac.

13

13

2

8

1

37

Celkem

87

197

95

134

84

49

27

673

Tab. 7.2: Věková struktura akademických pracovníků VŠE v Praze ke dni 31.12.2000

věk

do 28

do 38

do 48

do 58

do 68

nad 68

průměr

profesor

3

8

23

22

62,9

docent

2

33

64

47

16

55,4

odborný asistent

64

140

108

27

11

45,8

asistent

29

28

1

1

1

28,2

lektor

3

4

1

34,3

vědecký pracov.

5

9

7

5

2

9

48,5

Celkem

37

107

184

187

100

58

45,8

Tab. 7.3: Vývoj stavu počtu pracovníků hlavní činnosti školy v letech 1998 – 2000

Rok

1998

1999

2000

Počty

Celkem

959,26

944,30

937,94

pracovníků

z toho:

pedagogičtí pracovníci

548,55

539,13

538,87

přepočtené

vědečtí pracovníci

24,73

25,97

34,98

akademičtí celkem

573,28

565,10

573,85

ostatní pracovníci

385,98

355,02

364,09

Tab. 7.4: Počty akademických pracovníků podle fakult v letech 1998 – 2000

Rok

1998

1999

2000

Pracoviště

F I

83,40

80,72

80,35

F II

173,00

167,88

169,55

F III

87,80

84,72

83,30

F IV

113,10

113,29

117,44

F V

55,00

57,02

59,33

F VI

39,08

40,00

42,96

Celoškoské pracoviště

21,90

21,47

20,92

Celkem

573,28

565,10

573,85

Tab. 7.5: Docenti jmenovaní v roce 2000

Fakulta

Tituly

Jméno

Příjmení

Obor

Jmenování dne

1

Ing., CSc.

Marie

Míková

účetnictví a finanční řízení podniku

1.5.2000

1

Ing., CSc.

Jaroslav

Brada

finance

1.7.2000

1

doc. PhDr., DrSc.

František

Ochrana

finance

1.12.2000

2

Ing., CSc.

Lenka

Turnerová

mezinárodní obchod

1.5.2000

3

Ing., CSc.

Zuzana

Dvořáková

podniková ekonomika a management

1.1.2000

4

Ing., CSc.

Osvald

Vašíček

ekonometrie

1.4.2000

4

Ing., CSc.

Václav

Řepa

informatika

1.12.2000

5

Ing., Ph.D.

Pavel

Sirůček

ekonomie

1.6.2000

5

Ing., CSc.

Iva

Ritschelová

hospodářská politika

1.8.2000

Tab. 7.6: Profesoři jmenovaní v roce 2000

Fakulta

Tituly

Jméno

Příjmení

Obor

Jmenování dne

1

doc. Ing., CSc.

Zbyněk

Revenda

finance

17.5.2000

8. Hodnocení činnosti

8.1. Systém hodnocení kvality vzdělávání

Vnitřním institucionálním hodnocením se na VŠE v současné době zabývají především jednotliví členové vedení – prorektoři a kvestor, na úrovni fakult pak členové vedení fakult a tajemníci. Doposud nebylo vytvořeno žádné specializované pracoviště pro vnitřní hodnocení, s jakým je možné se setkat např. na zahraničních univerzitách obdobné velikosti jako VŠE.

Stěžejní částí hodnocení kvality vzdělávání je hodnocení studijních programů a vzdělávacího procesu. V průběhu roku 2000 byl tento systém na celoškolní úrovni částečně inovován. Uskutečňovat se bude především prostřednictvím dvou procesů:

 • procesu jednorázové vnitřní evaluace, která je především součástí přípravy na evaluaci vnější, je prováděna ad hoc jmenovanými týmy podle aktuální potřeby (hodnocení by mělo být prováděno v cyklu cca 3 let, v současné době je např. jmenován tým pro posouzení struktury a rozsahu předmětů společného celoškolního základu),
 • procesu průběžného hodnocení spojeného zejména s činností celoškolské akreditační komise a analýzou pravidelně zjišťovaných informačních zdrojů pro hodnocení studijních programů a vzdělávacího procesu (zpětná vazba od studentů v podobě semestrálně prováděné ankety zaměřené na hodnocení předmětů a vyučujících, monitoring uplatnění absolventů, vyhodnocování výsledků přijímacího řízení a studijních výsledků, zejména studijní neúspěšnosti atd.)

Rozdílnému charakteru obou procesů bude přizpůsobena i jejich organizační a personální (institucionální) podoba.

Obdobné, případně ještě rozšířené informace jsou zjišťovány a vyhodnocovány také na fakultní úrovni, případně doplňovány dalšími jednorázovými šetřeními a analýzami s konkrétním tématickým zaměřením (např. šetřením prováděným u absolventů a zaměstnavatelů).

8.2 Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení

Vnější hodnocení

Jednotlivé fakulty VŠE zpracovaly v průběhu roku 2000 podklady pro žádost o prodloužení akreditace studijních programů, která byla podána na MŠMT ČR a bude projednána Akreditační komisí vlády v roce 2001. V prosinci 2000 projednávala tato komise v souvislosti se závěry hodnocení z roku 1998 zprávu  Fakulty managementu VŠE o vývoji dosaženém od tohoto roku. Komise konstatovala, že se fakultě podařilo ve spolupráci s ostatními fakultami VŠE i vlastní aktivní politikou řešit problémy v personálním zabezpečení výuky a vytvořit podmínky pro rovnoměrnější zapojování pracovníků do vědeckovýzkumné a publikační činnosti. Zároveň došlo k úpravě studijních programů a jejich harmonizaci se standardy VŠE.  Závěrem z jednání je, že „fakulta přistoupila k závěrům AK odpovědně a splnila její požadavky.“

Vnitřní hodnocení

Vnitřní hodnocení VŠE v jednotlivých oblastech činnosti školy bylo i v roce 2000 běžnou součástí práce všech příslušných pracovníků a orgánů školy a fakult. Lze konstatovat, že škola si i nadále udržuje vysokou prestiž mezi ekonomickými fakultami v rámci ČR, o čemž svědčí stabilní zájem o studium ve všech nabízených studijních programech a především zájem o absolventy VŠE. Pozitivní roli při vyhledávání budoucího zaměstnavatele začalo v roce 2000 hrát transformované Centrum profesní orientace.

Kvalita studijních programů je mimo jiné zajišťována vnitřním systémem akreditací předmětů a specializací, který vyžaduje, aby jejich garanti splňovali náročné kvalifikační předpoklady. V habilitačním a profesorském jmenovacím řízení se přitom prosadily na všech fakultách vysoké požadavky.

Problémem VŠE je omezený individuální kontakt mezi vyučujícím a studentem, a to zvláště  v nižších ročnících studia. Příčinou je vysoký podíl přednáškové formy výuky ve velkých skupinách a převažující písemné zkoušení znalostí.  V tomto směru bude úsilí do budoucnosti věnováno zlepšení metod výuky včetně rozvinutí efektivních forem distančního studia.

8.3 Hodnocení kvality vzdělávání studenty

Stejně jako v předchozích létech proběhla i v roce 2000 vždy po skončení semestru celoškolní anketa zaměřená na hodnocení absolvovaných předmětů a vyučujících. Anketa probíhá v elektronické podobě, obsahuje 16 standardních dotazů a možnost volné odpovědi, v níž může student sdělit své názory, náměty, připomínky. Stabilně se ankety účastní 23 – 24% dotázaných studentů.

U povinných předmětů celoškolního základu byla studenty vesměs velmi pozitivně hodnocena odborná úroveň vyučujících, a to především u předmětů práva, veřejných financí, statistiky a ekonomie. Studenti by  v některých předmětech uvítali větší počet hodin cvičení (např. statistika, ekonomie, finanční účetnictví).  Anketa ukázala i na rostoucí diferencovanost vstupních znalostí studentů, a to především v informatice.

9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

9.1 Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů

Mezinárodní spolupráce Vysoké školy ekonomické v oblasti vzdělávání je jednoznačně orientována na prestižní školy, pracoviště a osobnosti a jejími hlavními zásadami jsou kvalita, partnerství, vzájemná důvěra a uznání. Prostřednictvím nejrůznějších forem mezinárodní spolupráce vstupuje škola aktivně do evropského resp. mezinárodního prostoru vzdělávání, což je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol MŠMT i s Dlouhodobým záměrem VŠE na období 2000 – 2005.

V roce 2000 pokračovala řada aktivit v rámci členství VŠE v Community of European Management Schools (CEMS), prestižního společenství evropských ekonomických a manažerských škol, jehož je VŠE jako jediná česká vysoká škola členem od roku 1998. O výjimečnosti CEMS svědčí mj. fakt, že jeho členem může být z každé evropské země pouze jedna vysoká škola (dnes má CEMS 17 akademických členů). Strategická aliance CEMS představuje prostor pro setkávání a vzájemnou komunikaci představitelů významných světových firem (přibližně 55 CEMS corporate partners) a akademických členů, pro aktivní reflexi světových vývojových trendů do pedagogického procesu, pro publikování v časopise European Business Forum a v neposlední řadě pro realizaci společného mezinárodního studijního programu CEMS Master. Koncem roku 2000 byly započaty přípravy k implementaci inovované struktury tohoto programu, která by měla být realizována počínaje zimním semestrem akademického roku 2002/03. Program CEMS Master přispívá ke zvýšení kvality spektra studijních programů VŠE, k harmonizaci evropských studijních programů i k mobilitě studentů i učitelů VŠE.

Vysoká škola ekonomická je řádným členem PIM (Program in International Management), celosvětové sítě škol, které spolupracují při výměně studentů a učitelů v oblasti ekonomie a managementu. V současné době má tento program 40 řádných členů. Pro studenty představuje další možnost studia na vynikajících školách nejen v Evropě, ale i v USA, Kanadě, Mexiku, Brazílii, Austrálii, Jižní Africe a v Asii, aniž by museli platit mnohdy značně vysoké školné. PIM znamená rovněž možnost spolupráce v oblasti výuky, vědy i výzkumu.

Podstatnou úlohu v pozitivním rozvoji mobility studentů sehrávají tři mezinárodní programy VŠE, které přijímají studenty ze zahraničních škol: Central and Eastern Study Program (CESP),  CEMS Master program a Programme leading to a M.A. degree in Economics of International Trade and European Integration. Vyučovacím jazykem těchto programů je angličtina (v CEMS i němčina) a jsou určeny jak mezinárodním studentům tak i studentům VŠE. Program CESP působí na VŠE od roku 1992, je stabilizován a přijímá nejen studenty, kteří si studium plně hradí, ale plní významnou úlohu rovněž při oboustranné výměně studentů. Poptávka po studiu v programu CEMS Master na VŠE zhruba dvakrát převažuje nad nabídkou studijních možností v jeho rámci. Program je otevřen jak studentům VŠE a studentům CEMS škol, tak i ostatním výměnným studentům druhého stupně vysokoškolského studia. Programme leading to a M.A. degree in Economics of International Trade and European Integration představuje roční specializované studium na partnerských evropských univerzitách šesti zemí EU. V roce 2000 byly realizovány přípravné kroky k vybudování nového mezinárodního studijního programu na VŠE.

Vysoká škola ekonomická chápe uznávání studia jako jeden z důležitých předpokladů harmonizace studia zejména v Evropě a postupně i v globálním měřítku. Proto klade tak silný důraz na výběr škol, se kterými chce spolupracovat a usiluje o navázání kontaktů s těmi, které patří v daném oboru k prestižním. Již od roku 1994 věnuje pozornost zavedení evropského systému transferu kreditů, ECTS.

VŠE má rovněž rozvinuté vztahy s mezinárodními institucemi v oblasti vzdělávání. Aktivně spolupracuje s EAIE (European Association in International Education). Je členem EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) a AACSB (The International Association for Management Education). V roce 2000 se stala členem Evropské konference rektorů (CRE) a Evropské nadace pro rozvoj managementu (EFMD). Jednotlivé fakulty jsou zastoupeny členstvím svých představitelů v dalších významných asociacích (Sdružení Evropských domů, EFA – Evropská finanční asociace, EAA – Evropská účetní asociace, IIPF – Mezinárodní institut veřejných financí, APSIA – Association of Professional Schools of International Affairs, CEEISA – Central Eastern European International Studies Association, Diplomatic Academies and Institutes of International Relations a další). Tito  představitelé jsou také mnohdy členy výkonných rad jmenovaných asociací.

Na www stránkách Oddělení zahraničních vztahů lze nalézt informace pro zahraniční studenty v anglickém jazyce, obsahující základní údaje o České republice, všeobecné informace pro studenty, charakteristiku programu CEMS Master’s Degree, kontaktní adresy, popis buddy programu, příručku pro zahraniční studenty a nabídku předmětů pro akademický rok 2000/2001. 1

WWW Oddělení zahraničních vztahů obsahují velké množství informací pro studenty VŠE o možnostech studia v zahraničí organizovaných školou. V části věnované CEMS lze najít charakteristiku způsobu výběru studentů do programu, informace o výběrovém řízení, přehled CEMS škol a podrobné informace o CEMS školách. Na webové stránce Oddělení zahraničních vztahů je zveřejněna nabídka zahraničních škol, vč. počtu vysílaných studentů na každou školu a zodpovědné pracovnice zahraničního oddělení. Populární jsou zprávy studentů VŠE, kteří absolvovali semestrální studium v zahraničí. Jsou publikovány i další možnosti studia v zahraničí (doktorské studium, vědecké stáže, letní školy, konference, semináře apod.).


9.2 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků

V průběhu roku 2000 vysílala Vysoká škola ekonomická své studenty do více než 60 zahraničních škol. Tabulka 9.1 uvádí přehled zahraničních partnerských škol, kam posíláme na semestrální studijní pobyty studenty bakalářských a magisterských studijních programů. Počet studentů všech studijních programů, tj. vč. studentů doktorských studijních programů, vyslaných ke studiu na zahraniční partnerské školy, dosáhl 157. Lze pozorovat prosazující se trend konfrontace studentů doktorských studijních programů s aktuálním mezinárodním vývojem dané oblasti prostřednictvím aktivní účasti na mezinárodních konferencích. V roce 2000 bylo realizováno celkem 31 výjezdů doktorandů s příspěvky na zahraničních konferencích. V témže roce se VŠE zastoupená čtyřmi studenty a jedním pedagogem poprvé zúčastnila mezinárodní souteže případových studií na Richard Ivey School of Business, University of Ontario. Prostředky pro uvedené výjezdy studentů plynou ze smluvní spolupráce v rámci programu Socrates, TEMPUS, CEEPUS a AKTION, z bilaterálních smluv a z mezistátních kulturních dohod. Významným zdrojem rozvoje mobilit studentů je rovněž Stipendijní fond VŠE a finanční podpora poskytovaná studentům Pražskou nadací pro rozvoj ekonomického školství, nadací Student při IPB a sponzorskými dary podniků, které spolupracují s VŠE.

Výměna studentů se zahraničními školami je ve většině případů založena na vzájemné reciprocitě v delším časovém horizontu. Do mezinárodních studijních programů na VŠE bylo v roce 2000 přijato celkem 115 zahraničních studentů. Do placených mezinárodních studijních programů (CESP a jeho letní škola) a do studijních, zpravidla tematicky zaměřených krátkodobých pobytů, jsme přijali celkem 229 studentů ze zahraničí.

Pro internacionalizaci školy a zvyšování její prestiže v domácím i mezinárodním prostředí má velký význam mobilita pedagogických pracovníků. Výjezdy učitelů VŠE do zahraničí jsou nejčastěji spjaty s účastí na konferencích (171 zahraničních pobytů), setkáváními v rámci mezinárodních výzkumných týmů, členstvím v mezinárodních asociacích, studijními stážemi a přednáškovými pobyty. Je potěšitelné, že posledně jmenovaná forma zahraniční aktivity  narůstá; konkrétně v roce 2000 proběhlo 23 přednáškových  pobytů osmnácti učitelů VŠE na zahraničních vysokých školách. Celkem bylo v roce 2000 uskutečněno 490 výjezdů učitelů školy. V témže roce bylo do pravidelné výuky (v některých případech v intenzivní formě) zapojeno 11 zahraničních vyučujících. Kromě pravidelné výuky uskutečnila jednorázové přednášky na VŠE celá řada prestižních zahraničních osobností  od představitelů Evropského parlamentu, přes velvyslance až k uznávaným profesorům a manažerům významných firem. Celkový počet přijatých zahraničních akademických pracovníků byl 34.

Profesní kontakty se zahraničními univerzitami jsou založeny především na osobních odborných vazbách jednotlivých učitelů Vysoké školy ekonomické, které jsou zaměřeny jak na oblast výzkumu, tak na oblast metodiky a srovnatelnosti výuky. Podstatné konkrétní aktivity v tomto směru lze proto nalézt ve výročních zprávách jednotlivých fakult VŠE.

Tab. 9.2.1: Zahraniční partnerské školy VŠE

Kontinent

Země

Partnerská škola

Austrálie

Austrálie

The University of Melbourne, Melbourne Business School

The University of Queensland, Faculty of Business, Economics and Law

Evropa

Belgie

Université Catholique de Louvain

University of Antwerp, RUCA

Dánsko

Denmark´s International Study Program

Copenhagen Business School

The Aarhus School of Business

Finsko

Turku School of Economics and Business Administration

Helsinki School of Economics and Business Administration

Francie

Ecole Superieure de Commerce de Dijon

Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC)

Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC), Lille

E.M. Lyon

L’Université Jean Moulin Lyon 3 – IAE de Lyon

Ecole Superieure de Commerce de Paris

Itálie

Universita Commerciale „Luigi Bocconi“ di Milano

Maďarsko

Budapest University of Economic Sciences

Německo

Universität zu Köln

L.M.U München

Handelshochschule Leipzig

Fachhochschule Aachen

Chemnitz University of Technology

Technische Universität Braunsweig

F.A.U. Erlangen-Nürnberg

Hochschule Zittau/Görlitz

Nizozemí

Erasmus Universiteit Rotterdam

Norsko

Norwegian School of Economics, Bergen

Norwegian School of Management, Sandvika

Polsko

Warsaw School of Economics

Rakousko

Wirtschaftsuniversität Wien

Johannes Kepler Universitaet

Řecko

Athens University of Economics and Business

Slovensko

Ekonomická Univerzita Bratislava

Španělsko

ESADE Barcelona

Universidad de Granada

Švédsko

Stockholm School of Economics

Uppsala Universitet

UMEA University

Švýcarsko

Universität St. Gallen

Velká Británie

University of Plymouth

London School of Economics

University of Manchester, Manchester Business School

Staffordshire University, Business School

University of Stirling

Latinská Amerika

Brazílie

Escola de Administracao de Empresas de Sao Paulo

Kontinent

Země

Partnerská škola

Severní Amerika

Kanada

The University of Western Ontario, Richard Ivey School of Business

Mexiko

Instituto Technológico Autónomo de México

USA

Bradley University, the Graduate School

The Anderson School at UCLA

University of North Carolina at Chapel Hill, Kenan-Flagler Business School

Rochester Institute of Technology (RIT), College of Business

State University of New York at New Paltz

Tab. 9.2.2: Zapojení VŠ v programech mez. spolupráce

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

Program

Socrates- Erasmus

Sokrates

Leonardo

Comenius

Grundtvig

Lingua

Minerva

Počet projektů

1

2

Počet vyslaných studentů

101

Počet přijatých studentů

90

Počet vyslaných ak. prac.

9

Počet přijatých ak. prac.

4

Ostatní programy

Program

Ceepus

Aktion

Ostatní

Počet projektů

1

3

5

Počet vyslaných studentů

2

4

3

Počet přijatých studentů

5

4

229

Počet vyslaných akademických pracovníků

5

2

Počet přijatých akademických pracovníků

1

4

12

Další studijní pobyty v zahraničí

Program

Vládní stipendia

Přímá meziuniverzitní spolupráce

v Evropě

mimo Evropu

Počet vyslaných studentů

26

9

12

Počet přijatých studentů

2

8

6

Počet vyslaných akademických pracovníků

4

403

67

Počet přijatých akademických pracovníků

2

9

2


1/ Zahraniční studenti přijatí do mezinárodních studijních programů na VŠE dostávají v písemné podobě příručku pro zahraniční studenty, nabídku předmětů na VŠE a přehled učitelů.

10. Činnost fakult a dalších součástí

Základní informace o činnosti fakult VŠE v Praze jsou uvedeny v kapitolách 4. Studijní a pedagogická činnost, 6. Výzkum a vývoj, 7. Akademičtí pracovníci a 11. Další aktivity. Podrobně uvádí činnost jednotlivých fakult jejich výroční zprávy.

V této kapitole proto podáváme pouze přehled fakult a dalších součástí VŠE v Praze a jejich zaměření.


10.1 Fakulta financí a účetnictví

10.1.1 Složení vedení fakulty

doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.    – děkanka

doc. Ing. Marie Míková, CSc.    – proděkanka  pro studium a pedagogickou činnost

doc. Ing. Petr Musílek, CSc.    – proděkan pro vědu

Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.    –  proděkanka pro  zahraniční vztahy

10.1.2  Zaměření fakulty

Fakulta financí a účetnictví byla založena 1. 7. 1991 jako jedna z pěti fakult Vysoké školy ekonomické. Fakulta má sedm kateder: Bankovnictví a pojišťovnictví, Didaktiky ekonomických předmětů, Financí a oceňování podniku, Finančního účetnictví, Nákladového účetnictví a kalkulací (dnešní kat. manažerského účetnictví), Měnové teorie a politiky, Veřejných financí. Některé katedry byly součástí dřívější národohospodářské fakulty VŠE, finanční katedry vesměs vznikly rozdělením dřívější katedry financí a úvěru, katedra didaktiky ekonomických předmětů je nástupcem katedry pedagogiky; obě účetní katedry vznikly rozdělením dřívější katedry účetnictví, která byla součástí fakulty řízení.

Fakulta dnes připravuje odborníky v oblastech, jejichž pozice je v tržní ekonomice velmi významná. Specifikum fakulty tkví ve spojení financí a účetnictví a jejich využívání ve finančním řízení a rozhodování na všech úrovních hospodaření. Ve studijních programech fakulty jsou finance reprezentovány především problematikou měnové teorie a politiky a jejich mezinárodními aspekty, bankovnictvím a pojišťovnictvím, problematikou státního rozpočtu a hospodaření s jeho prostředky, hospodaření regionálních celků, různých neziskových organizací, daňovou teorií a praxí. Velká pozornost je věnována předmětům z finančního řízení a oceňování podniku. Příslušné studijní předměty prezentují účetnictví jako základ informačního a kontrolního systému podniku, podávající obraz o jeho majetkovém a kapitálovém vybavení a o průběhu a výsledcích jeho hospodářské činnosti. K zajištění pravdivosti a objektivity účetních informací slouží ověřování nezávislými auditory státního účetního výkaznictví. Tato problematika je rovněž součástí příslušného zaměření studia. Na fakultě se dále uskutečňuje příprava učitelů odborných ekonomických předmětů pro obchodní akademie a další střední odborné školy.

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze byla v rámci hodnocení ekonomických fakult České republiky v r. 1998 hodnocena evaluační komisí jako „špičkové pracoviště v daném oboru v ČR“.  Fakulta od té doby prošla  určitými kvalitativními změnami, řada dalších změn  byla nastartována v druhé polovině r. 2000 po nástupu nového vedení fakulty do funkce.

Vědecko-výzkumná činnost Fakulty financí a účetnictví v roce 2000 navázala na dosavadní prestižní postavení fakulty v oblasti domácího finančně-účetního výzkumu a zaměřila se na propojení pedagogické činnosti s vědou a výzkumem, širokou spolupráci s finanční, účetní, bankovní a investiční praxí, práci s velkým počtem výzkumně orientovaných studentů doktorského studia a na dlouhodobou a stabilní poradenskou a expertizní spolupráci s vládními a soukromými institucemi.

10.1.3 Počty studentů českého občanství v r. 2000

Studijní program:  Hospodářská politika a správa

Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Finance

323

562

392

1277

Účetnictví a finanční řízení podniku

293

487

409

1189

Celkem program

616

1049

801

2466

Celkem fakulta

616

1049

801

2466

Celoživ. vzdělávání – mimořádné studium

66

Studium k rozšíření pedagog. kvalifikace

21

10.2 Fakulta mezinárodních vztahů

10.2.1 Složení vedení fakulty

doc. JUDr. Zbyněk Švarc    – děkan fakulty

Ing. Jiří Zeman    – proděkan pro pedagogikou činnost

doc. RNDr. Václav Kašpar, CSc.    – proděkan pro zahraniční styky

doc. Ing. Václav Kubišta, CSc.    – proděkan pro vědeckou činnost

doc. PhDr. Sergej Tryml, CSc.    – proděkan pro jazykovou výuku

10.2.2 Zaměření fakulty

Posláním Fakulty mezinárodních vztahů je připravovat na vysoké odborné úrovni budoucí absolventy pro nástup do náročných pracovních pozic ve velkých obchodních firmách, v zahraničním obchodě, v obchodních činnostech bank, v cestovním ruchu, ve veřejné správě, v nadnárodních orgánech i v zahraniční službě. Toto své poslání naplňuje FMV dlouhodobě a systematicky, přičemž usiluje o to, aby její absolventi získali kromě znalostí obecných ekonomických souvislostí  především dostatečně hluboké znalosti v oblasti své specializace a nadstandardní znalosti jazykové. Průběžně se FMV snaží reagovat na současné trendy v oblasti vědy i v měnící se poptávce po profilu absolventů.

K aspiracím FMV patří nabízet nejlepším studentům možnost absolvovat část studia v zahraničí. Tuto aspiraci se daří naplňovat vzhledem k řadě dobrých kontaktů s univerzitami v Evropě i na americkém kontinentě a díky tomu, že VŠE se stala před dvěma lety plnoprávným členem prestižního Společenství evropských manažerských škol (CEMS).

Evaluace devatenácti ekonomicko-manažerských fakult v České republice zařadila Fakultu mezinárodních vztahů do nejlépe hodnocené skupiny (hodnocení A1).

V roce 2000 Fakulta mezinárodních vztahů rozvíjela studium ve třech oblastech:

 • mezinárodní ekonomické vztahy,
 • mezinárodní politika,
 • právo – se zaměřením na ekonomickou problematiku a mezinárodní souvislosti.

Fakulta věnovala zvýšenou pozornost problémům a otázkám souvisejícím s globalizačními procesy a zvláště s předpokládaným vstupem ČR do Evropské unie. Tato pozornost se promítla jak do inovace studijních programů, tak do vědeckých aktivit uskutečňovaných v rámci jednotlivých výzkumných projektů.

10.2.3  Počty studentů českého občanství v r. 2000

Studijní program:  Mezinárodní ekonomické vztahy

Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Mezinárodní obchod

678

700

737

2115

Podnikání a právo

97

109

206

Cestovní ruch

89

89

Evropská integrace

60

60

Komerční právo

92

92

Mezinárodní politika a diplomacie

182

182

Mezinárodní a evrop. studia – diplomacie

121

121

Celkem program

775

1123

967

2865

Celkem fakulta

775

1123

967

2865

Celoživ. vzdělávání –mimořádné studium

26

10.3 Fakulta podnikohospodářská

10.3.1 Složení vedení fakulty

prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.    – děkan fakulty

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.     – proděkan pro pedagogiku a informatizaci

prof.Ing.Dr.h.c. Radim Vlček, CSc.    – proděkan pro vědu

doc. PhDr. Karel Pavlica, PhD.    – proděkan pro zahraniční vztahy a styk s veřejností

10.3.2 Zaměření fakulty

Fakulta podnikohospodářská připravuje své studenty k vykonávání nejrůznějších ekonomických a manažerských činností v podnikové sféře, tj. při řízení různých typů podniků nebo jejich částí. Znamená to, že její absolventi nalézají své uplatnění ve výrobních i nevýrobních podnicích výdělečného i neziskového typu, různé velikosti, vlastnické či právní formy, které se nacházejí v různých odvětvích a oborech podnikání. Studiem oboru podniková ekonomika a management získávají studenti bakalářského studia znalosti a dovednosti nezbytné pro samostatné, tvůrčí a kvalitní zvládání ekonomických a manažerských rolí na úrovni středního článku řízení našich podniků. V navazujícím magisterském studiu mohou absolventi bakalářského studia pokračovat v prohlubování a rozvíjení svých ekonomických a manažerských znalostí, schopností a dovedností, a to jak studiem hlavní specializace, která navazuje na obor studovaný v bakalářském stupni, tak i absolvováním některé z řady vedlejších specializací nabízených jak Fakultou podnikohospodářskou, tak i dalšími fakultami Vysoké školy ekonomické v Praze.

Absolventi bakalářského a zejména pak navazujícího magisterského studia jsou velmi vyhledávanými odborníky se schopnostmi řešit širokou škálu problémů podnikové praxe. Jde např. o ekonomické analýzy prováděné v nejrůznějších podnikatelských subjektech, o vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a celkové prosperity různých podnikatelských aktivit. Absolventi jsou připraveni na vykonávání či řízení marketingových a inovačních aktivit, na modernizaci dosavadních a projektování nových organizačních struktur, na komplexní řešení logistiky, efektivní řízení výroby, zdokonalování jakosti procesů a jejich produktů, na řešení personálních otázek a vedení lidí, jakož i celé řady speciálních manažerských činností strategickým managementem počínaje a operativním řízením konče.

Fakulta podnikohospodářská nabízí též doktorské studium ve stejném oboru se specializacemi na podnikovou ekonomiku, marketing a management.

Těmto potřebám výchovy podnikových ekonomů a manažerů s tak širokým spektrem jejich znalostí a dovedností se trvale přizpůsobuje i struktura fakulty v podobě odpovídajícího počtu, zaměření a velikosti kateder. S prioritním zřetelem na potřeby naší praxe, vychovává Fakulta podnikohospodářská v magisterském navazujícím studiu takové absolventy, jejichž úroveň a zaměření jsou srovnatelné s úrovní a zaměřením absolventů podobných fakult a vysokých škol v zemích s vyspělou tržní ekonomikou.

Vědeckovýzkumná činnost Fakulty podnikohospodářské se dotýká většiny výše uvedených odborností, ve kterých jsou vychováváni její absolventi.

10.3.3 Počty studentů českého občanství v r. 2000

Studijní program:  Ekonomika a management

Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Podnik. ekonomika a management

648

103

1039

145

784

79

25

125

2948

Celkem fakulta

648

103

1039

145

784

79

25

125

2948

Celoživ. vzdělávání – mimořádné studium

353

10.4 Fakulta informatiky a statistiky

10.4.1 Složení vedení fakulty

doc. RNDr. Jan Pelikán, CSc.    – děkan fakulty

doc. Ing. Hana Řezanková, CSc.     – proděkanka pro pedagogiku

prof. DrSc. Radim Jiroušek        – proděkan pro vědu a výzkum

prof. Ing. Jaroslav Jandoš, CSc.    – proděkan pro zahraniční styky

10.4.2 Zaměření fakulty

Fakulta informatiky a statistiky je jednou z šesti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Její katedry a studijní obory jsou zaměřeny na práci s informacemi. Odborným zaměřením fakulty jsou disciplíny studující informační systémy, jako jsou informační technologie, informační management a znalostní systémy a dále disciplíny zabývající se kvantitativními metodami zpracování a využívání informací, které jsou zaměřeny na matematicky orientované oblasti jako je statistika, ekonometrie, operační výzkum a demografie. Jde obory dynamicky se rozvíjející, opírající se o prudký rozvoj výpočetní techniky.

Fakulta nabízí odpovídající vzdělání v uvedených oborech a reaguje tak na potřeby z praxe po takto vzdělaných absolventech, a to jak v magisterských, tak doktorských studijních programech. Jde o odborně náročné studium, které přináší kvalifikaci založenou na propojení informatických znalostí se znalostí ekonomie a matematických metod, jež je v praxi velice oceněna a vyhledávána.

Kromě výuky na Fakultě informatiky a statistiky fakulta zajišťuje také výuku na všech ostatních fakultách VŠE v předmětech odborně orientovaných na obory kateder fakulty.

Na fakultě existuje devět kateder, které jednak odborně profilují studenty fakulty, ale i katedry, které představují odborný teoretický základ  studia, jako je matematika a filosofie. Kromě kateder je na fakultě zřízeno vědeckovýzkumné pracoviště LISP, které je orientováno na výzkum umělé inteligence.

Vědeckovýzkumná činnost fakulty odpovídá zaměření kateder a orientuje se jednak na plnění výzkumných záměrů fakulty, dále na získávání a řešení grantových projektů různých grantových agentur, především Grantové agentury České republiky, Fondu rozvoje vysokých škol, ale i zahraničních. Významná je spolupráce s praxí, s významnými pracovišti jako je MFF UK, ÚTIA, ČVUT, Český statistický úřad, ale i s řadou zahraničních univerzit. Významnými výsledky vědecké činnosti fakulty je bohatá publikační činnost, přednášky na význačných mezinárodních konferencích, pořádání konferencí a seminářů pro širokou odbornou veřejnost, vydávání odborných časopisů a sborníků, zpracovávání projektů a oponentní a expertní činnost. Vědeckovýzkumná činnost je tak zárukou odborné kvality učitelů a rozvoje studijních programů fakulty.

10.4.3 Počty studentů českého občanství v r. 2000

Studijní program: Aplikovaná informatika

Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Informatika

308

546

854

Inform. management

123

123

Inform. technologie

173

173

Inform. a znalostní inženýrství

 65

65

Celkem program

308

361

546

1215

Studijní program:  Kvantitativní metody v ekonomice

Statist. a ekonometrie

116

116

Ekonometrie a operační výzkum

 44

44

Statisticko-pojistné inženýrství

 60

60

Matematické metody v ekonomii

 55

55

Statistické a pojistné inženýrství

118

118

Celkem program

116

104

173

393

Celkem fakulta

424

465

719

1608

Celoživ. vzdělávání -mimořádné studium

67

10.5 Fakulta národohospodářská

10.5.1 Složení vedení fakulty

doc. Ing. Ivo Straka, CSc.    – děkan fakulty

Mgr. Pavel Neset    – proděkan pro pedagogiku

Ing. Zdeněk Chytil, CSc.    – proděkan pro zahraniční styky

doc. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.    – proděkan pro vědu

doc. Ing. Jiřina Jílková, CSc.    – proděkanka pro koordinaci grantové činnosti,
výzkumných záměrů a řízení IEEP

10.5.2 Fakulta národohospodářská

Fakulta byla založena krátce po listopadu 1989 v návaznosti na dlouhou tradici věnovanou národohospodářským teoriím od meziválečného období ve spojení s velkými jmény českých národohospodářů. V roce 1992 byla rozšířena o problematiku výuky zaměřené do mezoekonomické teorie v oblasti regionalistiky a veřejné správy. Kombinace národohospodářské teorie, ekonomických teorií a souvisejících praktických ekonomických disciplín staví v současné době Fakultu národohospodářskou do srovnatelné pozice s vedoucími evropskými univerzitami. Fakulta v této podobě nabízí dva studijní programy pětiletého magisterského studia:

a) Hospodářská politika

b) Regionalistika a veřejná správa

V současné době Fakulta garantuje rovněž dvoustupňové studijní programy rozčleněné na bakalářský a navazující magisterský studijní program v obou výše uvedených disciplínách.Vedle těchto hlavních studijních programů Fakulta zajišťuje větší množství vedlejších studijních specializací, které umožňují studentům orientovat jejich znalostní profil ve směru své očekávané profesní orientace.  V oblasti vědecké kvalifikace je Fakulta vedoucím pracovištěm ve výchově studentů doktorských studijních programů, kde zajišťuje vědecké vzdělání pro absolventy ostatních škol a univerzit ČR a pracovníky ekonomicko-správní praxe.

 Vedle svého pedagogického programu hraje Fakulta důležitou roli v české a mezinárodní vědě a výzkumu a má silnou pozici jako poradní orgán pro vládní orgány a státní správu obecně. Vědecko-výzkumný potenciál Fakulty je zajištěný širokým okruhem odborníků soustředěných na Fakultě a odráží se v počtu publikací a  vědeckých monografií v rámci české ekonomické teorie. V tomto ohledu lze konstatovat, že počtem svých odborníků a významem vědeckovýzkumných úkolů zajišťovaných jejími profesory a docenty zastává významné místo v české hospodářské praxi, výzkumu a rozvoji vědy. Zapojení Fakulty do mezinárodní spolupráce je úměrné jejímu významu v národním rámci. Fakulta v uplynulých letech koordinovala vědecko-pedagogické projekty v rámci Evropské Unie v oblasti hospodářské a regionální politiky. V současné době je pověřená vedením vzdělávacího projektu v oblasti strukturálních fondů a regionální politiky Evropské Unie. Rozsáhlé meziuniverzitní kontakty s pracovišti v západní Evropě a Spojených Státech znamenají rovněž plynulou výměnu profesorů, rozvoj mezinárodních výukových programů a konkrétní spolupráci na mezinárodních výzkumných projektech orientovaných do problematiky ekonomických teorií, sociální politiky, ekonomiky životního prostředí a hospodářské a regionální politiky. Vedle těchto aktivit zajišťuje rovněž Fakulta výukové programy v oblasti vzdělávání úředníků státní správy ve spolupráci s Evropskými institucemi. Tyto programy jsou kontinuálně přizpůsobovány a modernizovány ve smyslu aktuálních požadavků ekonomické a správní praxe.

10.5.3 Počty studentů českého občanství v r. 2000

Studijní program: Hospodářská politika a správa

Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Národní hospodářství

373

430

803

Veřejná správa a region. ekonomika

199

199

Hospodářská politika

492

28

41

561

Regionalistika a veřejná správa

209

395

604

Celkem program

572

701

825

28

41

2167

Studijní program: Ekonomické teorie

Obecná ekon. teorie a dějiny ekon. teorií

10

 9

19

Celkem fakulta

572

701

825

38

50

2186

Celoživ. vzdělávání – mimořádné studium

17


10.6 Fakulta managementu

10.6.1 Složení fakulty

doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc.    – děkan fakulty

doc. Ing. Pavel Pudil, CSc.    – proděkan pro vědu, výzkum a zahran. vztahy

PhDr. Miloslava Hiršová    – proděkanka pro pedagogickou činnost

Ing. Petr Pirožek, Ph.D.    – proděkan pro vnější vztahy

Ing. Jiří Jelínek, CSc.    – proděkan pro rozvoj

10.6.2 Zaměření fakulty

Fakulta managementu je nejmladší, šestou fakultou Vysoké školy ekonomické a současně jedinou její fakultou umístěnou mimo hlavní město. V současné době má fakulta 891 studentů, z toho přibližně pětinu v programu kombinovaného studia a více než 60 pedagogů, vědeckovýzkumných pracovníků a dalších zaměstnanců.

Základní orientace fakulty je ekonomicko-manažerská. Jejím hlavním pedagogickým záměrem je vybavit absolventy moderními manažerskými dovednostmi, které jim umožní úspěšně řešit všechny problémy manažerské praxe v ziskově i neziskově orientovaných organizacích i orgánech státní správy a samosprávy a zároveň všemi nezbytnými znalostmi ekonomického charakteru, které musí mít každý absolvent Vysoké školy ekonomické. Součástí společného studia je i výuka světových jazyků, zaměřená převážně na získání schopností používat zahraniční odbornou literaturu a aktivní komunikaci se zahraničními partnery.

Po absolvování bloku předmětů společného základu, vyučovaného na všech fakultách VŠE, se student na Fakultě managementu profiluje v rámci hlavního oboru Management podnikatelské sféry a veřejných služeb a dále v rámci jedné ze tří hlavních specializací:

 • Management podnikatelské sféry. Její absolventi se uplatňují zejména v managementu průmyslových, obchodních, stavebních, dopravních i finačních firem a organizací.
 • Management veřejných služeb. Její absolventi se uplatňují ve státní správě a samosprávě (od místních orgánů, přes okresní úřady až po ústřední orgány), v institucích zabývajících se regionální politikou, v institucích veřejných služeb a v nevládních neziskových organizacích.
 • Management informací. Cílem je vychovávat odborníky schopné řídit navrhování, realizaci a provozování informačních systémů, určených zejména pro podporu kvantitativně podloženého manažerského rozhodování.

Mimo pedagogické aktivity realizuje fakulta mnoho vědeckovýzkumných aktivit ve většině případů v rámci mezinárodní spolupráce (především university v Nevadě, Cambridge, Salzburgu a Insbrucku).

10.6.3 Počty studentů českého občanství v r. 2000

Studijní program: Ekonomika a management

Obor

Bakalářské studium

Navazující magisterské

Magisterské studium

Doktorské studium

Celkem

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Prez.

Dist.

Manag. podn. sféry a veřejných služeb

91

56

311

134

228

71

0

0

891

Angl. a němčina pro hospodářskou sféru

Celkem fakulta

91

56

311

134

228

71

0

0

891

Mimořádné studium

20

 20

10.7 Výpočetní centrum

Ředitel: RNDr. Igor Čermák, CSc.

Hlavní úlohou Výpočetního centra je zajištění provozu sítě a informačních zdrojů pro potřeby výuky, rozvoj vědecké činnosti, chod administrativy školy a rozvoj moderních informačních technologií na VŠE. Výpočetní centrum zabezpečuje správu a rozvoj  jedné z nejrozsáhlejších lokálních akademických sítí v ČR, poskytuje  síťové služby včetně připojení jednotlivých areálů VŠE navzájem a k síti Internet, provozuje počítačové učebny a studovny a zajišťuje údržbu a inovaci výpočetní techniky. Dále poskytuje servis a podporu uživatelům výpočetní techniky, provádí projekční a programátorské služby a podílí se na zavádění a provozování vyprojektovaných systémů. V souladu se schválenými projekty koordinuje a zajišťuje zavádění prvků moderních komunikačních technologií do všech oblastí administrativy a řízení školy. Zabezpečuje podporu moderních metod výuky s využitím internetových a počítačových technologií  včetně  využití síťových služeb a aplikací ve výuce (přenos obrazu a hlasu po datové síti apod.). Výpočetní centrum hraje důležitou roli při zvyšování efektivity chodu  administrativy školy a  vzdělávání uživatelů sítě a informačních služeb a systémů.

Bližší podrobnosti o činnosti Výpočetního centra VŠE jsou obsaženy v 5. kapitole této zprávy.


10.8 Centrum informačních a knihovnických služeb

Ředitelka: PhDr. Stanislava Bícová, CSc.

Centrum informačních a knihovnických služeb, jehož hlavním posláním na VŠE je informační zabezpečení studia  a vědeckovýzkumné práce (to je doloženo v kapitole 5 tohoto materiálu a v samostatné Výroční zprávě CIKS za rok 2000), dovršilo k 1.1. 2000 pět let své existence: S tím bylo spojené na jedné straně určité ohlédnutí a vyhodnocení úrovně služeb poskytovaných akademické obci VŠE i odborné veřejnosti,  na straně druhé zpracování koncepce dalšího rozvoje na bázi nových informačních technologií přijaté koncem roku vedením VŠE  (Dlouhodobý záměr rozvoje CIKS).

K  5. výročí  založení CIKS se vztahují  dvě  akce: Vedení VŠE se sešlo počátkem roku s řediteli významných českých knihoven, což potvrdilo  postavení  CIKS VŠE  mezi předními knihovnami v ČR, a  později – při příležitosti 5.výročí otevření nově rekonstruovaných studoven v budově VŠE na Žižkově, se uskutečnilo setkání vedení VŠE se všemi pracovníky CIKS. Rovněž toto setkání potvrdilo úroveň a funkční spolehlivost poskytovaných knihovnických a informačních služeb a jejich „výbornou pověst“ v národním i mezinárodním měřítku. Podařilo se vybudovat pracoviště,  schopné v rutinním provozu pokrýt informační potřeby 10 tisíc zaregistrovaných uživatelů, a zároveň schopné svého vlastního rozvoje.

Dokladem toho je rozsáhlá grantová činnost CIKS a rozsáhlá mezinárodní spolupráce:

V roce 2000 získalo CIKS (ve spolupráci s Knihovnou CERGE-EI) jeden z největších grantů v rámci programu MŠMT na podporu informačního zabezpečení vědy a výzkumu s názvem „Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum“ (2000-2003), a také další dva roční  granty z Fondu rozvoje VŠ. Tyto dva grantové projekty byly zaměřeny na řešení onlinového přístupu k plným textům diplomových prací a na převod rozsáhlého elektronického informačního servisu z lokální počítačové sítě  pod web – technologii v síti Internet.

Spoluřešitelem  Knihovny CERGE-EI bylo CIKS v případě  zahraničního  grantového projektu Národního vzdělávacího fondu, jehož  velmi úspěšným  výsledkem jsou  informační služby  Management Digest nabízené v síti Internet na adrese http://www.digest.cz. Jiným důležitým zahraničním grantovým projektem, jehož dvouleté řešení v roce 2000 skončilo, je grant Tempus Phare CME1 „Management of Information and Library Services for CEMS Study Programme“.  Díky této grantové podpoře se mohlo mimo jiné uskutečnit několik programů staff – exchange se zahraničními partnery z universitních knihoven v Kodani, Paříži a ve Vídni,  a několik pracovnic CIKS se mohlo účastnit  intenzivních jazykových kursů ve Velké Británii.   Poměrně rozsáhlá byla účast CIKS  na grantovém projektu F4  „Badame“,  kde se jednalo zejména o zabezpečení informačních zdrojů pro tento několikaletý projekt,  úspěšně obhájený rovněž v roce 2000.

  Celkem 5 grantových projektů CIKS a jedna rozsáhlá spolupráce na grantu F4 (Badame) v roce 2000   představuje velmi úspěšnou projekční a rozvojovou činnost CIKS, a to i v intencích rozvoje mezinárodní spolupráce.

Dominantou zahraniční spolupráce CIKS je po celou dobu jeho existence členství ve Společnosti knihovníků evropských ekonomických univerzit (EBSLG). Také v tomto evropském společenství se CIKS účastní několika projektů a je nositelem projektu „EBSLG www-stránky“, který je vysoce hodnocen jako vklad české strany (CIKS VŠE) do mezinárodní evropské spolupráce.

Vedle těchto aktivit směřujících k naplňování poslání CIKS zajišťuje tento útvar pro VŠE významné a rozsáhlé přidružené činnosti – jde především o správu a výrobu identifikačních karet pro všechny studenty a zaměstnance VŠE (v roce 2000 bylo vyrobeno cca 4000 karet), a dále o organizační zajištění Programu vzdělávání pro zaměstnance a učitele VŠE, v jehož rámci byla uspořádána řada jazykových kursů, kursů výpočetní techniky a zvláštního kursu pro začínající  vysokoškolské pedagogy.


10.9 Centrum tělesné výchovy a sportu

Ředitel: Mgr. Miloš Pádivý

Centrum tělesné výchovy a sportu je pedagogickým pracovištěm, které s celoškolskou působností zajišťuje kurzy povinné tělesné výchovy a zájmovou sportovní činnost studentů na VŠE. Tělesná výchova je zařazena do studijních plánů v rozsahu 2 povinných zápočtů v průběhu bakalářského studia. CTVS-VŠE nabízí studentům v obligatorní i fakultativní formě výuky 22 sportovních specializací pro všechny výkonnostní úrovně, dále účast na specializovaných seminářích, sportovních soustředěních a výcvikových kurzech.

Rozvrh tělesné výchovy má celoroční platnost což výrazně usnadňuje studentům orientaci a možnost zařazení tělesné výchovy do svého studijního programu.

Všechny formy výuky tělesné výuky zajišťuje 20 interních a 2 externí učitelé, pracoviště má dále 1 sekretářku, 1 správce areálu tělocvičny a skladu sportovních potřeb, 1 správce tenisového areálu na Třebešíně a 1 správce letního výcvikového střediska v Dobronicích.

Do kurzů tělesné výchovy pro semestrální výuku bylo  zapsáno v roce 2000 :

 • v zimním semestru 4350 studentů
 • v letním semestru  3420 studentů.

Tato činnost je v plném rozsahu finančně zajištěna z rozpočtu pracoviště.

Limitujícím faktorem je naprostý nedostatek vlastních tělovýchovných zařízení a s tím související problémy s pronájmem objektů pro výuku.

V souvislosti s projektem výstavby v Rajské zahradě je uvažováno s výstavbou sportovního zařízení nad stávající menzou, VŠE dále zakoupila pozemek na Třebešíně, kde se uvažuje s výstavbou komplexního sportovního zařízení.  Tímto by  se podmínky pro výuku tělesné výchovy i pro sportovní vyžití zaměstnanců školy  výrazně zlepšily.

V roce 2000 CTVS-VŠE realizovalo 19  ZVK – s účastí 730 studentů a 19 LVK, kterých se zúčastnilo 898 studentů.

Výcvikové kurzy jsou pořádány v době zkouškového období a o prázdninách tak, aby nezasahovaly do semestrální výuky. Účast na zimních a letních výcvikových kurzech hradí v plné výši studenti.

Kromě pedagogického procesu CTVS  komplexně zabezpečuje provoz tenisového areálu na Třebešíně, letního střediska v Dobronicích a na Suchomelu, zajišťuje veškeré objekty na semestrální výuku  i pro zimní výcvikové kurzy a potřebný sportovní materiál.

Sportovní aktivity jsou nedílnou součástí komplexu fyzických, zdravotních, duchovních a společenských aktivit, které spoluvytvářejí profil studenta VŠE.

Pravidelná hodnocení všech forem  výuky a trvalý zájem studentů   ukazují, že rozsah i formy výuky tělesné výchovy a sportu na VŠE jsou vyhovující  a že  CTVS naplňuje  úkol, pro který bylo zřízeno.


10.10 Institut produktivity

Ředitel: prof. Ing. Milan Matějka, DrSc.

Institut produktivity VŠE  v roce 2000 pokračoval ve své hlavní pracovní náplni, tj.

 • získávání znalostí o měnících se podnikových systémech ve světě, se zaměřením na podniky světové třídy,
 • veřejných školících programech,
 • poradenství pro české podniky při jejich restrukturalizaci
  při primárním zaměření na růst produktivity.

Ve spolupráci s katedrou Podnikové ekonomiky pracoval IP na přípravě předmětu Nové podnikové systémy, který bude povinným kursem na Podnikohospodářské fakultě, inovačního charakteru.

Pro tento kurs byly ve spolupráci s podniky více odvětví připraveny kapitoly  knihy, věnované zásadním změnám výrobních systémů i mezipodnikových vztahů – přechodu na spolupráci podniků v řetězcích a sítích.

Poradenské a školící programy uskutečňoval IP ve spolupráci se Středoevropským centrem produktivity.


10.11 Institut krizového managementu

Ředitel: Ing. Zdeněk Kopecký

Institut krizového managementu je vědecko-pedagogické pracoviště VŠE v Praze.  V uplynulém roce prováděl výzkum v oblasti teorie a praxe krizového managementu. V rámci prezenčního studia zabezpečoval výuku předmětu „Základy krizového managementu“. Ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv pořádal krátkodobé a vícesemestrové specializační kurzy, poskytující v rámci celoživotního vzdělávání další vzdělání řídícím pracovníkům hospodářské sféry a veřejné správy v oblasti krizového managementu se zaměřením na hospodářská opatření pro krizové stavy. Zpracovával expertízy a studie pro státní správu a podnikovou sféru na implementaci nové legislativy pro oblast krizového managementu do praxe.


10.12 Francouzsko-český institut řízení

Ředitelka: doc. Ing. Hana Machková, CSc.

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je účelové vědecko-pedagogické pracoviště VŠE v Praze. U příležitosti 10.výročí založení institutu byla na VŠE zorganizována konference za účasti francouzského velvyslance, zástupců francouzských vysokých škol i zástupců podnikové sféry. Hlavním posláním IFTG je podpora rozvoje ekonomické spolupráce mezi Francií a Českou republikou. Nosným programem je postgraduální kurz podnikového managementu pro frankofonní posluchače (tzv.mastaire), který je zakončen státním francouzským diplomem – DESS CAAE. Ve spolupráci s francouzským velvyslanectvím v Praze organizuje institut výuku francouzského jazyka. Jedná se o výuku ekonomické francouzštiny a francouzštiny pro veřejnou správu se zaměřením na problematiku EU.


10.13 Institut oceňování majetku

Ředitel: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Institut oceňování majetku při VŠE v Praze je vědeckým, vzdělávacím, metodickým a realizačním střediskem pro znaleckou, odhadcovskou a poradenskou činnost při oceňování majetku. Zároveň působí jako znalecký ústav.

Počínaje rokem 1995 organizuje kursy pro soudní znalce a odhadce v oboru oceňování majetku, a to ve specializacích oceňování nemovitostí, oceňování podniků, oceňování cenných papírů a oceňování technologií. Mimoto zde probíhají speciální semináře pro již činné znalce a odhadce majetku.

V roce 2000 byl uzavřen pátý ročník základních čtyřsemestrálních kursů, v rámci kterého studovalo na IOM 160 studentů. Na podzim roku 2000 byl otevřen šestý ročník studia, do kterého nastoupilo 165 studentů. Mimoto byl zorganizován první kurs pro oceňování duševního vlastnictví, na který se přihlásilo 70 studentů, a řada speciálních seminářů k vybraným otázkám, kterými prošlo 110 zájemců.

Nově se rozvinula činnost Institutu, v roce 2000 byly vydány čtyři nové publikace ke speciálním problémům oceňování majetku, které dosud nebyly pokryty českou literaturou.

Institut oceňování majetku také zpracoval několik znaleckých posudků, přičemž rozhodující podíl měly posudky pro státní orgány České republiky.


10.14 Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

Ředitelka: doc. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

IEEP byl založen jako vědecké a poradenské pracoviště se zaměřením na problémy hospodářské, ekologické, agrární a regionální politiky. Je přičleněn k fakultě národohospodářské VŠE.

Působí jako interdisciplinární ústav vytvářející podmínky pro spolupráci odborníků z širokého spektra odvětví, podniků i orgánů státní správy a samosprávy a akademických pracovišť.

V roce 2000 se Institut pod vedením Střediska regionálních a správních věd podílel na dokončení Národního rozvojového plánu České republiky (RDP). V současné době je realizován dvouletý výzkumný projekt pro MŽP „Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou“.

IEEP se dlouhodobě a systematicky věnuje rozvíjení teoretických východisek i metodologických nástrojů  pro  evaluaci státních intervencí do tržní ekonomiky.  Tříletý projekt vědy a výzkumu v gesci Ministerstva životního prostředí „Metodika průběžného vyhodnocování ekonomických dopadů legislativy na životní prostředí“, jehož řešení bylo ukončeno v roce 2000, vytvořil podmínky pro komplexní analýzu poznání v této nově se rozvíjející oblasti aplikované ekonomické teorie i vybudování analytického  instrumentária. IEEP hodlá tuto problematiku dlouhodobě rozvíjet. Cílem je rozvíjení rozhodovacích a  modelových nástrojů pro podporu evaluačních analýz včetně nástrojů pro komplexní modelování.

V současné době  IEEP organizačně zajišťuje  realizaci vzdělávacího projektu PHARE v rámci přípravy pracovníků státní správy na využití strukturálních a předvstupních fondů Evropské unie „National Network of Regional Training Institutions“. Koordinátorem projektu je Národní vzdělávací fond. Cílem projektu je proškolení 480 pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti Prahy a Středních Čech v rámci série devítidenních kurzů věnovaných problematice strukturálních fondů EU, programování a projektování a finanční analýze.

Ve spolupráci s katedrou hospodářské politiky fakulty národohospodářské VŠE se IEEP podílí na pořádání řady seminářů k aktuálním problémům ekonomické teorie a hospodářské politiky.

V roce 2000 uspořádal Institut ve spolupráci s Českou společností pro životní prostředí IV. konferenci „Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí“. Velmi pozitivní ohlas měla rovněž dvoudenní mezinárodní konference „Jevy, účinky a možnosti řízení procesů suburbanizace“, kterou IEEP uspořádal ve spolupráci s Institutem pro ekologický územní rozvoj v Drážďanech, Akademií pro prostorový výzkum a územní plánování v SRN a firmou AUREX z Bratislavy. Konference proběhla pod záštitou rektorky VŠE doc. Ing. Jaroslavy Durčákové, CSc. a zúčastnilo se jí téměř 100 odborníků z České republiky, SRN a Slovenské republiky.


10.15 Program studií střední a východní Evropy

Akademický ředitel: prof. RNDr. Miroslav Maňas, DrSc.

Posláním Programu studií střední a východní Evropy (dále CESP) je organizovat výuku v anglickém jazyce obsahově zaměřenou na problematiku současných ekonomických, sociálních, politických a kulturních přeměn probíhajících ve střední a východní Evropě. Výuka je organizována formou jednosemestrálních kurzů, dvousemestrálních kurzů a letní školy (jednoměsíční).

Výuka na úrovni inženýrského studia je určena pro zahraniční studenty i pro studenty VŠE v Praze s tím, že zahraniční studenti platí školné, zatímco pro studenty VŠE v Praze je účast v kurzech CESP volitelnou součástí jejich studia na VŠE. Většina zahraničních univerzit umožňuje uznání kreditů získaných na CESP pro bakalářské a inženýrské studium na jejich mateřské univerzitě. Výuka na CESP je zajišťována učiteli VŠE v Praze i externisty. CESP rovněž umožňuje pro tuzemské studenty finačně výhodné výměnné studium na zahraničních univerzitách, které je zčásti subvencováno z výnosů CESP.

 V roce 2000 studovalo na CESP celkem 189 zahraničních studentů (tj.včetně výměnných a účastníků letní školy). Asi polovina studentů přijíždí z USA, zbývající jsou z 19 dalších zemí světa.

11. Další aktivity

11.1 Významné konference a semináře

Vysoká škola ekonomická v Praze pořádala řadu odborných konferencí (včetně významných mezinárodních), seminářů, přednášek a besed, kterých se účastnily významné osobnosti tuzemské i zahraniční praxe, vysokých škol a vědeckých institucí.

V následujícím přehledu uvádíme nejvýznamnější akce:

 • konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ pořádaná Fakultou financí a účetnictví ve dnech 31.3. – 1.4.2000
 • konference „Účetnictví v procesu světové harmonizace“  pořádaná Fakultou financí a účetnictví ve dnech 26. – 28.6.2000
 • konference „Mezinárodní účetní standardy“ pořádaná Fakultou financí a účetnictví v září 2000
 • konference „Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa“ pořádaná Fakultou financí a účetnictví v listopadu 2000
 • konference Monitoring Preparations of  Transition Countries for EU-Accession pořádaná Fakultou mezinárodních vztahů ve dnech 1. – 4. 6. 2000
 • 5. mezinárodní logistická konference „Logistika – nástroj prosperity“ pořádaná Fakultou podnikohospodářskou ve dnech 30. a 31.5.2000
 • odborný seminář „Vliv globalizace na podnikání, ekonomiku a management“ pořádaný Fakultou podnikohospodářskou ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR dne 4.12.2000
 • konference „Systémová integrace“ pořádaná Fakultou informatiky a statistiky v červnu 2000
 • 18. ročník mezinárodní konference „Mathematical Methods in Economy“ pořádaná Fakultou informatiky a statistiky ve dnech 13. – 15. září 2000,  konference byla pod záštitou IFORS
 • mezinárodní konference „Mathematics, Statistics and Informatics in Economy 2000“  se konala v září 2000 v Popradu, na jejím uspořádání se podílely i katedry statistiky Fakulty informatiky a statistiky
 • koncem listopadu se konal seminář o Soft metodách pořádaný Fakultou informatiky a statistiky ve spolupráci s Ostravskou universitou a Ústavem informatiky AV ČR
 • konference „Systémové přístupy“ pořádaná tradičně katedrou KSA Fakulty informatiky a statistiky
 • KST Fakulty informatiky a statistiky ve spolupráci s Českou statistickou společností a MFF UK pořádaly v únoru „Výroční konferenci České statistické společnosti“ a v září konferenci „STAKAN“
 • na Fakultě informatiky a statistiky jsou pravidelně pořádány dva pracovní vědecké semináře, katedra statistiky pořádá seminář jednou měsíčně a laboratoř inteligentních systémů jednou týdně.
 • WUPES 2000 (Workshop on Uncertainty Processing), J.Hradec, červen 2000 – pořádaný Laboratoří inteligentních systémů Fakulty informatiky a statistiky
 • PKDD 2000, 4th European Conference on Principles of Data Mining and Knowledge Discovery, Lyon, září 2000 – na organizaci se podílela Laboratoř inteligentních systémů Fakulty informatiky a statistiky
 • vědecká konference „Erscheinungen, Wirkungen und Steuerungsmöglichkeiten von Suburbanisierungsprozessen“ pořádaná Fakultou národohospodářskou v Praze ve dnech 8. – 9. 6. 2000
 • vědecká konference „Reforma veřejné správy a regionální rozvoj“ pořádaná Fakultou národohospodářskou v Praze ve dnech 8. – 9. 12. 2000
 • vědecká konference „Berlin und die neuen Bundesländer als Vorbild EU“ pořádaná Fakultou národohospodářskou ve spolupráci s Europäische Akademie Berlin 14. – 19. 9. 2000
 • vědecká konference „Volný pohyb pracovníků v EU“ pořádaná Fakultou národohospodářskou ve dnech 9.-10.9.2000

11.2 Nepedagogické aktivity

11.2.1 Doplňková činnost

Hlavní váha doplňkové činnosti VŠE v Praze spočívá v  poskytování ubytovacích a stravovacích služeb v Centru doktorandských a manažerských studií na Veleslavíně a ve Správě účelových zařízení na Jarově.

Další doplňková činnost probíhá na fakultách, útvarech a institutech VŠE v Praze. Především Fakulta financí a účetnictví organizuje v rámci doplňkové činnosti rozsáhlé postgraduální kurzy pro širokou odbornou veřejnost v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, rekvalifikace, účetnictví a auditingu. CTVS  zabezpečuje sportovní aktivity ve  středisku Dobronice v rámci rekreace zaměstnanců VŠE  a  pořádá tenisové kurzy na Třebešíně. Získané finanční prostředky jsou zpětně investovány do uvedených zařízení.

Rozsah doplňkové činnosti VŠE v Praze v roce 2000 je vyčíslen ve Výroční zprávě o hospodaření.

11.2.2  Medaile Aloise Rašína

V roce 1999 byla na VŠE v Praze založena tradice udělování Medaile Aloise Rašína Vysoké školy ekonomické v Praze. Touto Medailí budou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE v Praze nebo přispěly k rozvoji ekonomické vzdělanosti a ekonomické vědy. V roce 2000 byli Medailí A. Rašína oceněni:

 • prof. Ing. Dr.h.c. Radim Vlček, CSc. – děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
 • Niels Gottlieb –  akademický ředitel Dánského mezinárodního studijního programu

12. Péče o studenty a zaměstnance

12.1  Ubytovací zařízení

Správa účelových zařízení VŠE zabezpečuje ubytování studentů ve vlastních ubytovacích kapacitách v Praze a v Jindřichově Hradci. Vzhledem k celkově nedostatečné ubytovací kapacitě jsou pro zajištění ubytování smluvně zajištěny další kapacity v šesti pronajatých ubytovnách.

Rozhodnutím MŠMT čj.: 19140/2000-33 přešly v roce 2000 do vlastnictví VŠE v Praze objekty kolejí v areálu VŠCHT a to: kolej Blanice se vstupním objektem č. p. 954 o kapacitě 1 250 lůžek a ideální polovina koleje Vltava č. p. 953 o kapacitě 530 lůžek. Na základě dohody zainteresovaných VŠ (UK, VŠE a VŠCHT) bylo v akademickém roce 2000/2001 ubytováno v uvedených kolejích celkem 1 828 studentů VŠE v Praze.

V měsíci září roku 2000 byla zahájena kompletní rekonstrukce Rooseveltovy koleje v Praze Holešovicích o kapacitě 450 lůžek. Jako náhradní ubytování byly smluvně zajištěny kapacity v cizích objektech. Dlouhodobě byla uzavřena smlouva o pronájmu ubytovny Vackov o kapacitě 145 lůžek. Dále bylo zajištěno ubytování studentů v zařízeních hotelového charakteru, a to v hotelu SOL 150 lůžek a v hotelu Garni rovněž 150 lůžek. Celkem bylo zajištěno 450 lůžek. Rekonstrukce Rooseveltovy koleje bude ukončena v 9/2001. Od 10/2001 bude tedy k dispozici 350 lůžek v kategorii velmi kvalitního ubytování buňkového typu.

Od roku 1999 do 10/2000 probíhala II. etapa rekonstrukce objektu Švecových kasáren v Jindřichově Hradci. Po ukončení rekonstrukce je k dispozici další vlastní ubytovací kapacita v počtu 137 lůžek. Využití této nové ubytovací kapacity umožnilo snížit počty ubytovaných studentů v pronajatých ubytovnách.

Tab. 12.1.1: Vlastní ubytovací kapacity (k 31. 9. 2000)
– mimo Rooseveltovu kolej (v rekonstrukci)

Kolej

Počet lůžek

Jarov I

1073

Jarov II

352

Jarov III F

471

Jarov III G

657

Blanice + 1/2 Vltavy

1828

Jindřichův Hradec

308

CELKEM

4689

Tab. 12.1.2: Ubytovací kapacity využívané v cizích zařízeních

Kolej

Počet lůžek

Ubytovna Vackov

145

Ubytovny

Jindřichův Hradec

162

CELKEM

307

Pozn.: Kapacity v cizích zařízeních využívané krátkodobě (SOL, Garni) nejsou v tab. 12.2 uvedeny, jelikož se jedná o krátkodobý pronájem.
V roce 2000 činila dotace ze SR na provoz kolejí 34 221 tis. Kč. Normativ na jedno lůžko byl stanoven 9 333,— Kč na rok. Celkové náklady na provoz kolejí byly v roce 2000 47 717 tis. Kč.
Výnosy z kolejného a ostatní příjmy byly dosaženy ve výši 18 761 tis. Kč. Průměrná výše kolejného dle kategorie ubytování je na kolejích VŠE SÚZ 549,— Kč za měsíc.


12.2  Stravovací zařízení

Správa účelových zařízení VŠE provozuje dvě stravovací zařízení. Stravování studentů a zaměstnanců VŠE v Praze je zabezpečováno v menze Italská, která disponuje kapacitou cca 3 500 jídel v jedné směně a je schopna pokrýt celkové potřeby v hlavním areálu školy a formou dovážené stravy i potřeby areálu kolejí Jarov na Žižkově. Menza zajišťuje i výrobu teplých večeří.

Stravování studentů a zaměstnanců FM v Jindřichově Hradci plně zajišťuje menza o kapacitě 1 500 jídel. Menza není majetkem VŠE v Praze.

V roce 2000 vyrobily menzy v hlavní i doplňkové činnosti celkem 690 532 hlavních jídel včetně teplých večeří. Dotace na provoz menz ze SR byly pro rok 2000 stanoveny ve výši 19,80 Kč na jedno studentské jídlo. Příspěvek na jedno zaměstnanecké jídlo byl ve výši 12,— Kč. Celkové náklady menz činily v roce 2000 32 061 tis. Kč. Průměrný náklad na výrobu jednoho jídla v hlavní i doplňkové činnosti byl 46,42 Kč. Cena jednoho hlavního jídla pro studenty je 17,80 Kč.


12.3 Poskytovaná stipendia

Na všech fakultách podstatnou část vyplacených prostředků tvořila řádná stipendia. Mimo to jsou vyplácena také stipendia mimořádná, vázaná na další kritéria – studijní výsledky absolventů, spolupráci ve vědeckovýzkumné činnosti s katedrami, sociální hlediska a další. Konkrétní kritéria pro poskytování stipendií stanoví vyhlášky děkanů jednotlivých fakult.

V roce 2000 byl také poprvé použit stipendijní fond vytvořený z poplatků za studium (překročení standardní délky studia o více než 1 rok a studium dalšího studijního programu).

Prostředky byly prioritně použity na internacionalizaci studia – pomoc při hrazení nákladů studenta spojených s vysláním ke studiu na zahraniční univerzity apod.


12.4 Informační a poradenské služby

Od roku 1999 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze Centrum profesní orientace, jehož činnost se soustřeďuje především na pomoc studentům v orientaci na trhu práce, na vytváření podmínek při zprostředkování kontaktu firem se studenty žádaného profilu a na získávání mimorozpočtových zdrojů pro potřeby školy zejména činnostmi, které zvýší zájem praxe o spolupráci na komerční bázi.

V roce 2000 realizovalo Centrum profesní orientace řadu významných aktivit:

 • v dubnu a listopadu byla realizována akce  Šance, den pracovních příležitostí. Zatímco  dubnové Šance se zúčastnilo cca 200 studentů, listopadová zaznamenala významný úspěch nejen co do počtu zúčastněných  studentů (cca 560 studentů), ale i zainteresovaných firem (13). I nadále se bude konat dvakrát ročně a cílem je nabízet účast firmám, které představují pro studenty zajímavou praxi a navíc je  pravděpodobné, že zaměstnají větší počet studentů. Pro studenty je Šance přínosem nejen nabídkou zaměstnání, ale zejména  možností seznámit se v jednom dnu s řadou významných firem, z nichž každá používá rozdílné metody testování budoucích zaměstnanců,
 • prezentaci řady firem (např. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Procter&Gamble-Rakona, a.s., Nestlé Čokoládovny, a.s., RadioMobil, a.s., Unilever ČR, spol. s.r. o.,  HypoVereinsbank CZ, a.s.),
 • uzavření smluv o spolupráci s významnými firmami,
 • organizování přednášek pracovníků praxe,
 • týdenní cyklus přednášek pro nadaci „Člověk v tísni“ určený pro běloruské pedagogy,
 • byla započata tvorba studentské databáze, která v současné době dosahuje cca 400 studentů, kteří projevili souhlas s využitím svých dat k informování o pracovních  nabídkách firem.

Ze strany firem, studentů i partnerů v rámci českého vysokoškolského poradenství je  činnost Centra profesní orientace VŠE v Praze velmi kladně hodnocena. Další vývoj je třeba směrovat do koordinace činnosti s Národním vzdělávacím fondem, Centrem pro rozvoj vysokých škol MŠMT a odbornými pracovišti ostatních vysokých škol v ČR. Zkušenosti  je možné čerpat i ze zahraničních pracovišť tohoto typu.

V roce 2000 se VŠE zúčastnila společně s dalšími 46 vystavovateli veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2000, který navštívilo 24 600 budoucích absolventů středních škol a jejich rodičů.

Pětkrát ročně vydává VŠE vlastní časopis „Zpravodaj VŠE“, informující o hlavních událostech na škole, směrech rozvoje apod. Zpravodaj je včetně fotografií zveřejněn rovněž na webových stránkách školy.

V roce 2000 VŠE vydala reprezentativní barevnou dvojjazyčnou informační brožuru.


12.5 Tělovýchovná, sportovní, umělecká a další činnost studentů

12.5.1 Tělovýchovná a sportovní činnost studentů

Kurzy povinné  tělesné výchovy, zájmovou tělesnou výchovu, sportovní reprezentaci školy a další fakultativní aktivity zabezpečuje na VŠE Centrum tělesné výchovy a sportu (viz kapitola 10.9).

Mimo rámec hlavního úvazku připravují učitelé tělesné výchovy studenty na sportovní reprezentaci školy při akademických mistrovstvích a univerziádách. Výsledky této činnosti jsou  určitým  obrazem úrovně tělesné výchovy a sportu na VŠE.

V loňském roce úspěšně reprezentovala VŠE tato družstva:

 • sportovní gymnastika     – ženy 1. místo na Akademickém mistrovství ČR
 • ˇmoderní gymnastika    – 1. místo v kategorii pódiových skladeb na  AM ČR
 • košíková         – ženy 1.místo na  Oblastních přeborech VŠ
  2. místo na Akademickém mistrovství ČR
  – muži 2. místo na oblastních přeborech VŠ
 • ˇházená     – 3. místo na  oblastních přeborech VŠ – družstvo mužů
 • ˇlyžování    – 2. místo  v soutěži vysokoškolské ligy českých VŠ
 • ˇflorbal    – ženy 1. místo na Akademickém mistrovství ČR.
  – muži  4. místo na Akademickém mistrovství ČR
 • ˇplavání     – 1. místo v plavecké lize VŠ v kategorii mužů i žen
 • ˇšerm    – 1.a 3. místo na AM ČR  v kordu žen
 • ˇodbíjená    – 2. místo na oblastních přeborech  VŠ-družstvo žen
  – 1. místo na oblastních přeborech VŠ – muži
  – 4.  místo na Akademickém mistrovství ČR – muži
 • ˇpřírodní víceboj    – T. Vaněk z VŠE se stal akademickým mistrem ČR

Kromě  účasti na výše uvedených akcích  CTVS  samo pořádalo  celou řadu významných sportovních soutěží:

 • Akademické mistrovství  ČR v šermu
 • Akademické mistrovství ČR v přírodním víceboji
 • Turnaj Pražských VŠ ve florbalu
 • Turnaj smíšených družstev v odbíjené
 • Tenisový turnaj na Třebešíně

Studenti VŠE se zúčastnili i mezinárodních sportovních akcí – turnaje Ekonomických VŠ v St. Gallenu ve Švýcarsku, na kterém zvítězili, volejbalového turnaje na Univerzitě v Lyonu ve Francii.

Významným partnerem CTVS v této oblasti je vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom, kde studenti i zaměstnanci školy nacházejí možnost zapojení do soutěží a závodů pořádaných sportovními svazy.

Důležitou součástí je i nabídka sportovních aktivit CTVS po dobu zkouškového období. Studenti, kteří nejsou na výcvikových kurzech, mají možnost účasti na sportovních aktivitách. V zimním období probíhají v tělocvičně VŠE hodiny míčových her, moderních forem gymnastiky, hodiny posilování a podobně. V letním období mají studenti možnost účasti na hodinách tenisu, kanoistiky, turnajích odbíjené, cyklistických vyjížďkách. Probíhají také ročníkové turnaje a soutěže v míčových hrách.

Sportumilovné studenty v Jindřichově Hradci sdružuje Univerzitní sportovní klub Fakulty managementu, pod jehož záštitou se konají nejen fakultní turnaje v sálové kopané, florbalu nebo dívčím fotbalu, ale i veřejnosti otevřená klání (mj. Hradecká hodinovka, Běh parkem). Družstvo USK FM v akademickém roce 2000/2001 velmi úspěšně vstoupilo do Okresního přeboru ve stolním tenisu. Někteří studenti se rovněž účastní s úspěchem akademických mistrovství.

12.5.2 Umělecká činnost studentů

S účinností od 14. 2. 2000 koordinuje zájmové aktivity studentů tajemník pro studentské záležitosti.

Akce nejrůznějšího charakteru organizují asociace, organizace a spolky, které mají pod záštitou školy své působiště  např. AIESEC – Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales, AEGEE – Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe, folklorní soubor GAUDEAMUS.

Již druhým rokem vychází Studentský list, na kterém pracuje redakční kolektiv složený z 10 – 15 studentů školy. Časopis setrvává při původním formátu 8 černobílých stran A3.

V dubnu studenti zorganizovali mnohažánrové kulturní setkání v prostorách školy. V průběhu odpoledne a večera bylo možno navštívit několik filmových představení, koncert klasický i rockový i divadelní představení.

Tradiční záležitostí se také stává Filmový klub přinášející filmová představení přímo do výukových prostor školy. V prosinci se uskutečnila první soutěžní přehlídka amatérského filmu autorů z řad studentů školy.

Při Fakultě managementu už druhým rokem s velkým ohlasem působí divadelní soubor Všetečka složený ze studentů, pedagogů a zaměstnanců fakulty. V roce 1996 zahájil činnost Bohemian Toastmasters Club jako uzavřené společenství studentů, zaměstnanců a profesionálních manažerů. Na pravidelných setkáních si členové ověřují vlastní komunikační dovednosti. Na fakultě dále aktivně pracuje studentská organizace AIESEC.


12.6 Péče o zaměstnance

12.6.1 Vysokoškolská odborová organizace

V roce 2000 působily na VŠE v Praze tři základní organizace Vysokoškolského odborového svazu:

 • 3100  Vysoká škola ekonomická,
 • 3140  Vysoká škola ekonomická – Správa účelových zařízení,
 • 3150  Vysoká škola ekonomická – CDMS.

Od 11. ledna 1995 zastupuje základní organizaci při kolektivním vyjednávání a při všech jednáních s vedením VŠE v Praze koordinační odborová rada. Posláním VOS je obhajovat práva svých členů, jejich sociální, ekonomické, profesní požadavky a jiné potřeby a navrhovat změny stávajících pracovních a životních podmínek na vysoké škole.

V rámci tradičně dobré spolupráce odborů s vedením VŠE v Praze koordinační odborová rada uzavřela s rektorem VŠE v Praze kolektivní smlouvu i pro rok 2000. Závazky v ní uvedené byly oběma stranami plněny.

Každý rok organizuje koordinační odborová rada předvánoční setkání důchodců VŠE se zástupci vedení školy a odborové organizace.

VŠE v Praze disponuje školícími zařízeními v Nicově a na Mariánské, která jsou rozsáhle využívána k pracovním zasedáním i rekreaci zaměstnanců.

12.6.2 Tělovýchovná a sportovní činnost zaměstnanců

Centrum tělesné výchovy a sportu zajišťuje pro zaměstnance školy sportovní aktivity v rámci rekreace zaměstnanců  ve středisku Dobronice a na Suchomelu, zájmové  aktivity  v  tělocvičně a posilovně VŠE, lyžařské zájezdy do Francie.

12.6.3 Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2000 pokračoval Program vzdělávání pracovníků, který byl zpracován v rámci účasti VŠE v Praze na projektu Tempus. Dlouhodobými cíli Programu jsou zlepšování kvality práce jednotlivců i pracovních týmů, systematické vytváření podmínek pro individuální personální rozvoj každého učitele a zaměstnance a dosažení kritérií kvality srovnatelných se zahraničními univerzitami.

V letním semestru 2000 bylo organizováno 16 kurzů (10 jazykových, 5 výpočetní techniky a počítačových sítí a 1 jednoduchého a podvojného účetnictví). V zimním semestru 2000 proběhlo 15 kurzů (9 jazykových, 5 výpočetní techniky a počítačových sítí a 1 pedagogiky a didaktiky pro začínající učitele).

13. Rozvoj VŠE v Praze

13.1 Investiční rozvoj

Investiční rozvoj VŠE v Praze probíhal v roce 2000 podle investičního programu z roku 1999, který byl v květnu 2000 aktualizován.

Mezi nejvýznamnější akce stavebního charakteru patřily:

 • dokončení rekonstrukce kolejí FM v Jindřichově Hradci,
 • dokončení rekonstrukce a zprovoznění části objektu Točná a zahájení rekonstrukce zbývající části objektu,
 • zahájení rekonstrukce Rooseveltovy koleje.

V roce 2000 byla zpracována architektonická studie stavby Rajské budovy a nástavby menzy v areálu na Žižkově. Na základě studie, která byla předložena k diskusi akademické obci, byl připraven také investiční záměr. Dále byly  zahájeny práce na studii k investičnímu záměru na nové využití budovy menzy na Jarově.

Další součástí investičního rozvoje VŠE v Praze byl nákup výpočetní, audiovizuální a rozmnožovací techniky. Pokračovala zejména inovace výpočetní techniky v učebnách, studovnách a na fakultách. Dosažený stav je popsán v kapitole 5. Část investic byla realizována díky získané grantové podpoře.


13.2 Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol

Tab. 13.2.1: Zapojení vysoké školy v programech FRVŠ

Fond rozvoje     vysokých škol

Počet projektů

Přidělené fin. prostředky v tis. Kč

investiční

neinvestiční

celkem

8

423

727

1 150

Jednotlivé projekty jsou uvedeny v tabulce 6.3.

14. Činnost Správní rady VŠE v Praze

Správní rada VŠE se v roce 2000 sešla na dvou řádných zasedáních.

Na zasedání dne 19. dubna 2000 Správní rada projednala výroční zprávy o činnosti a o hospodaření VŠE za rok 1999. Správní rada vysoce hodnotila jejich úroveň i výsledky hospodaření. Dále Správní rada vzala na vědomí návrh hospodaření VŠE na rok 2000 a kladně hodnotila snahu o úsporu výdajů v provozní oblasti a o posílení výdajů na výzkumnou činnost.

Správní rada se seznámila s projektovou studií objektu Rajská budova a konstatovala, že záměr je dobře zdůvodněn potřebou a využitím nových prostor. Správní rada podporuje snahu VŠE o výstavbu nového objektu a vzala na vědomí, že jedním z předpokládaných zdrojů na výstavbu bude prodej stávajících budov ve Štěpánské a v Černé ulici.

V květnu se Správní rada pozitivně vyjádřila per rollam k předložené aktualizaci priorit dlouhodobého záměru VŠE na rok 2001.

Na zasedání dne 24. října 2000 Správní rada vyslovila souhlas s návrhem na koupi pozemku v k.ú. Strašnice, ul. Na Třebešíně a se zařazením investičních záměrů na vybudování náhradního sportoviště na Třebešíně a akce „Centrum kolejí Jarov“ do dlouhodobého záměru školy. Správní rada vzala na vědomí vývoj čerpání rozpočtu a výhled do konce roku 2000 a souhlasila s návrhem dílčích rozpočtových úprav včetně návrhu na výplatu dalšího platu ve zkrácené výši 70%.

Správní rada byla informována o jednání s reprezentací MŠMT ČR k aktualizaci priorit dlouhodobého záměru VŠE na rok 2001 a seznámila se s několika variantami struktury studijních programů pro akademický rok 2001/2002. Jedna z těchto variant byla východiskem pro vyhlášení přijímacího řízení na VŠE pro akademický rok 2001/2002. Správní rada podpořila flexibilitu a snahu o udržení dosavadní významné pozice VŠE v procesu vysokoškolského vzdělávání.