Výroční zpráva o činnosti VŠE v Praze za rok 2001

Předmluva

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2001 je zpracována ve smyslu ustanovení zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a podle doporučené rámcové osnovy, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovchovy ČR. Správní rada VŠE v  Praze nepožadovala žádné další údaje dle § 21 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb.

Výroční zpráva VŠE v Praze za rok 2001 byla projednána a schválena Kolegiem rektorky VŠE v Praze dne 19. 3. 2002, Správní radou VŠE v Praze dne 29. 4. 2002 a Akademickým senátem VŠE v Praze dne 25. 3. 2002 a 29. 4. 2002.

Výroční zpráva VŠE v Praze za rok 2001 bude zpřístupněna v počítačové síti na www stránkách VŠE v Praze (http://www.vse.cz) a v  tištěné podobně ve studovně Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze na Žižkově.

Úvodní slovo rektorky

Vysoká škola ekonomická v Praze jako jedna z dominantních institucí českého vysokého ekonomického školství prošla po roce 1989 řadou významných obsahových  i organizačních změn. Jako jedna z prvních vysokých škol v České republice přešla na kreditní systém studia, který umožňuje poměrně vysokou variabilitu při individuální tvorbě studijního plánu každého studenta. Během uplynulých deseti let vytvořila zcela jedinečnou síť mezinárodních vztahů, které jí umožňují rok od roku zvyšovat počty vysílaných i přijímaných studentů do mezinárodních výměnných programů. Zkušenosti svých partnerských vztahů s prestižními zahraničními školami využívá rovněž k rozvoji kvality svých studijních programů.

Ekonomické a manažerské obory se velmi rychle vyvíjejí a v oblasti ekonomického vzdělání se podstatně zvyšuje konkurence v domácím i mezinárodním měřítku. Školy, které si chtějí udržet svoji prestiž, proto neustále  sledují  nové cesty a strategie, jak trvale  udržet  vysokou kvalitu vzdělání, které poskytují studentům. V roce 2001 proto  věnovala VŠE v souladu s dlouhodobým záměrem mimořádnou pozornost přípravě na další mezinárodní evaluaci v systému EQUIS, který je organizovaný nadací efmd (European Foundation for Management Development) v Bruselu. Tato evaluace  umožní porovnat a zhodnotit postavení VŠE s ohledem na mezinárodně uznávaná kritéria kvality v oblasti ekonomického vzdělání na vysokoškolské úrovni.

Značné úsilí bylo v roce 2001 vynaloženo na rozvoj vědeckovýzkumné činnosti, což se odrazilo v počtu přijatých projektů Grantovou agenturou ČR a dalšími institucemi, včetně mezinárodních. VŠE získala rovněž celou řadu rozvojových projektů v rámci nově vyhlášených rozvojových programů MŠMT.

V roce 2001 pokračoval i rozvoj v oblasti vybavení školy, m.j. byly dokončeny i rekonstrukce Rooseveltovy koleje v Praze a Švecových kolejí v Jindřichově Hradci a optické propojení areálu školy na Žižkově a kolejí Jarov. Probíhala též intenzivní příprava k rozšíření kapacit areálu VŠE na Žižkově –  schválen byl podrobný Stavební program a ukončeno řízení k územnímu rozhodnutí pro výstavbu tzv. Rajské budovy.

Předkládaná Výroční zpráva o činnosti podává shrnující informace za celek VŠE v Praze jednotlivé fakulty a součásti připravují své vlastní výroční zprávy, kde uvádějí podrobnější údaje.

3. Složení orgánů Vysoké školy ekonomické v Praze

3.1 Vedení VŠE v Praze

Rektorka – doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
Prorektor pro rozvoj a informační systém
Statutární zástupce
– doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost – doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
Prorektor pro vědu a výzkum – doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Prorektorka pro zahraniční styky a public relations – doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc.
Prorektorka pro finanční politiku a vztahy s praxí – doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.
Kvestor – Ing. Jiří Kříž
Tajemnice rektorky – Ing. Hana Chylíková, Ph.D. (do 31.8.2001)
Kancléř – Ing. Ludvík Hradský (od 30.7.2001)

 

3.2 Složení Správní rady

Správní rada Vysoké školy ekonomické v Praze byla podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., na návrh rektora jmenována ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a v roce 2001 pracovala v tomto složení:

Ing. Dana Baňacká Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha
Ing. Petr Brožek předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev, Praha
Ing. Marie Čadová ředitelka odboru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Praha
Ing. Jiří Fabián generální ředitel Podniku výpočetní techniky, Praha
Ing. Jan Fischer, CSc. ředitel oddělení produkce Sofres Factum
Ing. Pavel Kafka generální ředitel SIEMENS s.r.o., Praha
Ing. Tomáš Mikeska místostarosta Obvodního úřadu Městské části Praha 3
doc. Ing. Josef Tošovský Financial Stability Institute Bank for Int. Settlements Basel
– do 26. 2. 2001
doc. Ing. Zdeněk Tůma guvernér České národní banky, Praha – od 26. 2. 2001
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. náměstek ministra financí ČR, Praha

Předsedkyní Správní rady VŠE v Praze byla Ing. Marie Čadová do 30. 10. 2001, místopředsedy byli do 30. 10. 2001 Ing. Dana Baňacká a Ing. Jiří Fabián.

Od 30. 10. 2001 je předsedkyní Ing. Dana Baňacká a místopředsedy Ing. Marie Čadová a Ing. Pavel Kafka.

 

3.3 Složení Vědecké rady VŠE v Praze

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Český statistický úřad, Praha
prof. RNDr. Jan Černý, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FM
doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, rektorka
doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FM
RNDr. Jan Frolík, CSc. nezávislý konzultant
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, děkanka FFÚ
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. České vysoké učení technické Praha, prorektor
prof. Ing. Richard Hindls, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FIS
doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektorka
doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor
prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. Komerční banka, Praha
prof. Ing. Jaroslav Jílek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FIS
prof. Ing. Tibor Jirges, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FMV
prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FPH
prof. Ing. Karel Kouba, DrSc. Univerzita Karlova Praha, FSV
doc. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze,proděkan FNH
Ing. Vratislav Kulhánek Škoda Auto, Mladá Boleslav
doc. Ing. Hana Machková, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FMV
doc. Ing. Martin Mandel, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FFÚ
prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc. ÚTIA AV ČR, Praha
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. Univerzita Karlova Praha, děkan FSV
doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektorka
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FPH
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor
doc. RNDr. Jan Pelikán, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, proděkan FIS
Ing. Helena Pískovská Svaz obchodu ČR, Praha
Ing. Zdeněk Přibyl IBM, Praha
prof. Ing. Pavel Pudil, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FM
prof. Ing. Ivan Sněhota, PhD Stockholm School of  Economics
prof. Ing. Juraj Stern, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě, prorektor
doc. Ing. Ivo Straka, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FNH
prof. Ing. Miloslav Synek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FPH
doc. JUDr. Zbyněk Švarc Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan FMV
doc. Ing. Josef Tošovský Financial Stability Institute Bank for Int. Settlements Basel
prof. Ing. Josef Valach, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FFÚ
prof. Ing. Dr.h.c. Radim Vlček, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FPH
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FIS
doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektorka
prof. Ing. Milan Žák, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FNH

 

3.4 Složení Akademického senátu VŠE v Praze

doc. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. FFÚ – předseda
Ing. Vlasta Adámková, CSc. FMV
Michal Čarvaš FMV – student
doc. Ing. Rostislav Duben, CSc. FM
Marek Jindra FFÚ – student
Ing. Jiří Klečka FPH
PaedDr. Jaromír Kopřiva, CSc. CTVS
Lucie Krejčová FPH – studentka
doc. Ing. Martin Mandel, CSc. FFÚ
Ing. Zdena Marešová FIS
Jana Outratová FMV – studentka
Ing. Tomáš Pavelka FNH – student  – do 5. 11. 2001
Antonín Pavlíček FIS – student
doc. Ing.  Mikuláš Pichanič, CSc. FPH
Ing. Jan Plešingr FM   – do 25. 6. 2001
PhDr. Jana Poláková FMV
Ing. Antonín Rosický, CSc. FIS
doc. RNDr. Jaroslav Stuchlý, CSc. FM   – od 25. 6. 2001
Pavel Štrach FM – student
Mgr. Ing. Daniel Váňa FNH
Ondřej Víšek FFÚ – student
doc. RNDr. René Wokoun, CSc. FNH
Přemysl Zdeněk FNH – student – od 5. 11. 2001

4. Studijní a pedagogická činnost

4.1 Studijní programy

Vysoká škola ekonomická v Praze uskutečňuje výuku v celkem sedmi studijních programech:

 • Hospodářská politika a správa
 • Ekonomika a management
 • Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Politologie
 • Aplikovaná informatika
 • Kvantitativní metody v ekonomice
 • Ekonomické teorie.

V těchto studijních programech má VŠE akreditováno:
12 oborů bakalářských programů se standardní délkou studia 3 roky,
16 oborů magisterských programů navazujících na bakalářské se standardní délkou 2 roky,
12 oborů magisterských programů nenavazujících na bakalářské se standardní délkou 5 let,
15 oborů doktorských programů se standardní délkou 3 roky.

Studium je realizováno zejména v prezenční formě, Fakulta podnikohospodářská a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci uskutečňují výuku také v kombinované formě.

Počátkem roku 2001 podalo v souladu s harmonogramem Akreditační komise pět pražských fakult VŠE žádost o prodloužení akreditace studijních programů, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci bude žádat o prodloužení akreditace  v souladu s harmonogramem v roce 2002. Na základě stanoviska Akreditační komise rozhodlo MŠMT prodloužit platnost akreditace všech studijních oborů uskutečňovaných v prezenční formě,  u doktorských programů ve formě prezenční a kombinované.  Řízení dosud probíhá u doktorského programu Kvantitativní metody v ekonomice. Fakulta podnikohospodářská se od září 2001 intenzivně připravuje na podání žádosti o akreditaci distanční formy magisterského programu navazujícího na bakalářský v progresivní e-learningové podobě. Žádost o akreditaci by měla být podle plánu fakulty podána v dubnu roku 2002.

Podrobný přehled studijních programů, oborů, forem a standardní délky studia je uveden v tabulce 4.1.

1. července 2001 vstoupil v platnost zákon č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Tento zákon upravuje definici  magisterských studijních programů v duchu Boloňské deklarace. V souvislosti s touto legislativní změnou musí pražské fakulty VŠE, kterým byly magisterské programy prodlouženy před účinností výše zmíněného zákona, předložit  do konce roku 2003 opětovně žádost o akreditaci magisterských programů. Vzhledem k tomu, že programy byly v roce 2001 velmi podrobně posuzovány, mělo by toto řízení mít jednodušší podobu. V roce 2001 byla Vědeckou radou VŠE projednána nová koncepce struktury studijních programů, která reflektuje vytváření evropského vzdělávacího prostoru a vychází z principů přijatých ve zmíněné  Boloňské deklaraci. Nová legislativní úprava obsažená v zákonu č. 147/2001 Sb. nastoupený směr jen  potvrdila.

Tabulka č. 4.1 : Studijní programy a obory fakult Vysoké školy ekonomické v Praze

Fakulta financí a účetnictví

Kód KKOV Název studijního programu Název studijního oboru Standardní  doba studia v akademických rocích Kód JKOV
Bc. Mgr. Ph.D. FS,A 1)
6202 R Hospodářská politika a správa Finance – daně a finanční kontrola 3 P 6235700
6202 R Finance 3 P 6235700
6202 T Finance (2) 2) P 6235800
6202 V Finance 3 PK,A 6235900
6202 R Účetnictví a finanční řízení podniku 3 P 6257700
6202 T Účetnictví a finanční řízení podniku (2) P 6257800
6202 V Účetnictví a finanční řízení podniku 3 PK,A 6257900
6202 T Finance 5 P 6235800
6202 T Účetnictví a finanční řízení podniku 5 P 6257800
6208 V Ekonomika a management Teorie vyučování ekonomických předmětů 3 PK

Fakulta mezinárodních vztahů

Kód KKOV Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích Kód JKOV
Bc. Mgr. Ph.D. FS,A
6210 R Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní obchod 3 P 6210700
Podnikání a právo 3 P
6210 T Mezinárodní obchod (2) P 6210800
6210 T Komerční právo (2) P
6210 T Cestovní ruch (2) P 6259800
6210T Evropská integrace (2) P
6210 T Mezinárodní politika a diplomacie (2) P
6210 T Mezinárodní obchod 5 P 6210800
6210 T Podnikání a právo 5 P
6210 T Mezinárodní a evropská studia – diplomacie 5 P
6210 V Mezinárodní ekonomické vztahy 3 PK,A 6208900
6210 V Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 3 PK,A 6820900
6210 V Mezinárodní politické vztahy 3 PK,A 6705951
6210 V Evropská studia 3 PK,A
6701 V Politologie Politologie 3 PK,A 6702900

Fakulta podnikohospodářská

Kód
KKOV
Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba studia
v akademických rocích
Kód JKOV
Bc. Mgr. Ph.D. FS,A
6208 R Ekonomika a management Podniková ekonomika a management 3 PK 6260700
6208 T Podniková ekonomika a management (2) PK 6260800
6208 T Podniková ekonomika a management 5 PK 6260800
6208 V Podniková ekonomika a management 3 PK,A 6255900

1) Studijní programy (studijní obory) označené písmenem A jsou uskutečňovány i v anglickém (nebo jiném cizím) jazyce. Studijní programy (studijní obory) označené písmenem P jsou uskutečňovány v prezenční formě studia,  studijní programy (studijní obory) označené písmenem K jsou uskutečňovány v kombinované formě studia.

2) Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program.

Fakulta informatiky a statistiky

Kód KKOV Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích Kód JKOV
Bc. Mgr. Ph.D. FS,A
1802 R Aplikovaná informatika Informatika 3 P 1163700
6207 R Kvantitativní metody v ekonomice Statistika a ekonometrie 3 P 6256700
1802 T Aplikovaná informatika Informační technologie (2) P 6270800
1802 T Informační management (2) P 7230800
1802 T Informační a znalostní inženýrství (2) P 6269800
1802 T Informatika 5 P 1163800
6207 T Kvantitativní metody v ekonomice Ekonometrie a operační výzkum (2) P 6207800
6207 T Statisticko-pojistné inženýrství (2) P 1159800
6207 T Matematické metody v ekonomii 5 P 6236800
6207 T Statistické a pojistné inženýrství 5 P
1802 V Aplikovaná informatika Informatika 3 PK,A 6253900
6207 V Kvantitativní metody v ekonomice Ekonometrie a operační výzkum 3 PK,A 6207900
6207 V Statistika 3 PK,A 1106900

Fakulta národohospodářská

Kód KKOV Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba studia
v akademických rocích
Kód JKOV
Bc. Mgr. Ph.D. FS,A
6202 R Hospodářská politika a správa Národní hospodářství 3 P 6230700
6202 R Veřejná správa a regionální ekonomika 3 P 6276700
6202 T Hospodářská politika 3) (2) P 6212800
6202 T Regionalistika  a veřejná správa 4) (2) P 6274800
6202 T Národní hospodářství 5 P 6212800
6202 T Regionalistika a veřejná správa 5 PK 6274800
6202 V Hospodářská politika 3 PK,A 6212900
6202 V Regionalistika – veřejná správa 3 PK,A
6201 V Ekonomické teorie Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorii 3 PK,A 6209900

Fakulta managementu

Kód KKOV Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích Kód JKOV
Bc. Mgr. Ph.D. FS,A
6208 R Ekonomika a management Management podnikatelské sféry a veřejných služeb 3 PK 6298700
6208 T Management podnikatelské sféry a veřejných služeb (2) PK 6298800
6208 T Management podnikatelské sféry a veřejných služeb 5 PK 6298800
6210 R Mezinárodní ekonomické vztahy Angličtina a němčina pro hospodářskou sféru 3 P 7375700

3) Magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program Národní hospodářství.

4) Magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program Veřejná správa a regionální ekonomika.

4.2 Programy celoživotního vzdělávání

V rámci své vzdělávací činnosti nabízí VŠE v ekonomických a jim příbuzných oborech možnost studia v následujících programech celoživotního vzdělávání:

 • mimořádné studium předmětů akreditovaných studijních programů, a to buď studium jednotlivých předmětů z nabídky fakult podle výběru zájemců, nebo ucelený roční program sestavený z vybraných předmětů akreditovaného studijního oboru,
 • specifické kurzy pořádané pro veřejnost instituty a katedrami VŠE v rámci doplňkové činnosti,
 • univerzita třetího věku,
 • vzdělávání zaměstnanců (viz. kapitola 12).

Na celoškolní úrovni jsou organizovány poslední dvě uvedené formy celoživotního vzdělávání, tzn. vzdělávání zaměstnanců a univerzita třetího věku. Ostatní programy se řídí celoškolsky přijatými principy a pravidly, vyhlašovány a organizačně zabezpečovány jsou však decentralizovaně jednotlivými fakultami, katedrami a instituty v rámci hlavní i doplňkové činnosti.

Mimořádné studium

Mimořádné studium jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů slouží především k získání znalostí podle specifického zájmu účastníka programu. Jednotlivé katedry nabízejí po zápisu řádných studentů zbylou volnou kapacitu, studium je organizováno fakultně v rámci hlavní činnosti a je za ně vybírán určitý poplatek závislý na počtu hodin zapsaného předmětu. Nově jsme do vhodných vybraných předmětů nabídli vstup také studentům univerzity třetího věku. Šlo o určitý experiment, který měl zjistit, zda takto vzniklá sociální skupina může být funkční a přinést do kultury školy novou dimenzi.

Mimořádné studium uceleného ročního programu sestaveného z vybraných předmětů akreditovaného oboru studia bylo reakcí na novou podobu § 60 zákona č. 147/2001 Sb. Vzhledem k relativně krátkému času pro organizační zabezpečení byl takovýto program vyhlášen v roce 2001 pouze na dvou fakultách VŠE, a to na Fakultě financí a účetnictví a na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Programy jsou uskutečňovány v doplňkové činnosti, je dodržován princip jejich realizace ve volných nebo nově vytvořených kapacitách (např. víkendová výuka) tak, aby nebyly omezovány kapacity pro studium řádné.

Podrobnější informace o vypisovaných předmětech a programech lze najít na webových stránkách fakult.

Univerzita třetího věku

V rámci univerzity třetího věku proběhlo v roce 2001 celkem 20 kurzů, jichž se účastnilo 355 studujících. Výuku zajišťovalo 33 učitelů VŠE.

V letním semestru 2000/2001 byly vyhlášeny předměty:

 • Globalizace v současné společnosti,
 • Česká republika na cestě do EU,
 • Vznik a vývoj státu Izrael,
 • Dialog s počítačem,
 • Senior internet klub.

V zimním semestru 2001/2002 byly vyhlášeny předměty:

 • Evropská unie a Česká republika,
 • Evroatlantický aspekt,
 • Čína – pacifický aspekt,
 • Dialog s počítačem,
 • Senior internet klub.

V obou semestrech se mimo to 5 seniorů účastnilo výuky v rámci mimořádného studia v celkem 10 vybraných předmětech akreditovaných studijních programů.

Gestorem univerzity třetího věku je prof. Ing. Stanislav Jireš, CSc., jehož zásluhou se toto studium stalo u seniorů velmi populárním a vyhledávaným. V roce 2001 se podařilo získat pro uskutečňování kurzů prostředky z rozvojového projektu MŠMT, což VŠE a především účastníci kurzů velmi ocenili. Počet zájemců např. o kurz Dialog s počítačem je rok od roku vyšší. I senioři usilují o osvojení si dnes běžných elektronických prostředků komunikace – elektronické pošty, vyhledávání informací na internetu. Kurzy jsou připraveny ve specifické podobě tak, aby byly pro tuto skupinu zvládnutelné a srozumitelné.

V závěru roku 2001 byl na VŠE uspořádán první celostátní seminář k problematice informatické výchovy seniorů. Doporučení vzešlá z tohoto semináře týkající se koordinace vzdělávání seniorů a jejich podpory byla předána náměstkovi ministra školství doc. Průšovi.

Specifické kurzy pořádané pro veřejnost instituty a katedrami VŠE

Tyto aktivity jsou uskutečňovány decentralizovaně v rámci doplňkové činnosti. Tradičně vysoký zájem je o přípravné kurzy z matematiky a jazyků k přijímacím zkouškám, které jsou určeny budoucím uchazečům o studium. Činnost jednotlivých fakultních institutů, které nabízejí širokou paletu kurzů a seminářů včetně certifikačních, je podrobněji charakterizována v kapitole 10. Aktuální informace lze najít na centrální webové stránce http://www.vse.cz v části celoživotní vzdělávání.

4.3 Zájem o studium, přijímací řízení a jeho výsledky

A. Bakalářské a pětileté magisterské studijní programy

Vývoj zájmu o studium

V roce 2001 podalo přihlášku ke studiu v bakalářských a pětiletých magisterských programech na VŠE celkem 11.363 uchazečů, což je o 5,8 % více než v roce 2000. Podařilo se zastavit pokles počtu přihlášek ke studiu, který byl patrný od roku 1998.

 • Vysoký převis poptávky značně převyšující nabízenou kapacitu je u oborů Mezinárodní a evropská studia – diplomacie, Finance a Účetnictví.
 • Projevuje se výrazný zájem o distanční formu studia.

Pozornost je třeba věnovat zejména poslední uvedené skutečnosti – výraznému zájmu o distanční formu studia.  Fakulty, které přestaly uchazečům nabízet možnost přijetí do této formy, pocítily znatelný odliv počtu přihlášek právě těch uchazečů, pro které je možnost studovat distanční formou rozhodující. Podrobný přehled vývoje počtu přihlášek ke studiu a přijatých studentů nabízejí tabulky 4.3.1 a 4.3.2.

Tabulka č. 4.3.1 Vývoj zájmu o studium a šance na přijetí do bakalářských a magisterských programů

Rok Uchazeči Přijatí %
1993 8477 2841 33,51%
1994 8776 2644 30,13%
1995 9306 2909 31,26%
1996 9800 2462 25,12%
1997 11831 3023 25,55%
1998 12740 3198 25,10%
1999 12074 3535 29,28%
2000 10738 3025 28,17%
2001 11363 3759 33,08%

Výrazně roste zájem cizinců o studium programů vyučovaných na VŠE v českém jazyce. Zatímco v roce 1996 si podalo přihlášku ke studiu na VŠE 176 cizinců, v roce 2001 to již bylo 1.165. Přijato bylo 520 uchazečů. Enormní je nárůst počtu přihlášek ze Slovenské republiky. Počet přijatých slovenských uchazečů vzrostl ve srovnání s rokem 1996 téměř 13-krát na celkových 372 nově přijatých studentů (v roce 2000 to bylo 340). Vysoký je dále podíl cizinců ze zemí bývalého Sovětského svazu – v roce 2001 bylo přijato ke studiu 39 Rusů, 27 Ukrajinců, 23 Bělorusů, 10 Moldavanů, 6 Kazachů a po jednom studentovi z Tádžikistánu a Uzbekistánu. Třetí skupinou cizinců jsou pak studenti pocházející z Vietnamu, kterých bylo přijato 12. Země Evropské unie jsou dosud zastoupeny mezi přijatými studenty pouze ojediněle (dva studenti ze SRN, jeden z Řecka).

Vyhraněný zájem o konkrétní obor (uchazeč si obor uvádí v přihlášce jako první i náhradní) se projevuje u Informatiky (50 % uchazečů uvádí obor i jako náhradní). Ještě výraznější je setrvačnost zájmu o distanční formu studia (80 % uchazečů o distanční studium na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci si toto uvádí i jako náhradní obor).

Tabulka č. 4.3.2 Počet uchazečů v jednotlivých oborech bakalářského a magisterského programu v letech 1996 – 2001

Fak. 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Přihl. Index Přihl. Index Přihl. Index Přihl. Index Přihl. Index Přihl. Index
FFÚ 3204 100.00 3315 103.46 3187 99.46 2407 75.12 2007 62.64 2776 86,64
DK 608 100.00 664 109.21 758 124.67 272 44,73
FI 1215 100.00 1186 97.61 1018 83.78 1006 82.79 903 74.32 1237 101,81
UC 1381 100.00 1465 106.08 1411 102.17 1401 101.44 1104 79.94 1267 91,74
FMV 1876 100.00 2416 128.78 2482 132.30 2559 136.40 2598 138.48 2598 138,48
MO 1571 100.00 1897 120.75 2005 127.62 1313 83.57 1336 85.04 1305 83,06
MS 976 100.00 966 98.97 1032 105,74
PP 305 100.00 519 170.16 477 156.39 270 88.52 296 97.04 261 85,57
FPH 2784 100.00 3395 121.94 3048 109.48 3193  114.69 2178 78.23 2300 82,61
P2 277 100.00 330 119.13 351 126.71 755 272.56
PE 2507 100.00 3065 122.25 2697 107.57 2438 97.24 2178 86.87 2300 82,61
FIS 1081 100.00 1334 123.40 1507 139.40 1387 128.30 1295 119.79 1465 135,52
IN 912 100.00 1101 120.72 1223 134.10 1171 128.39 1079 118.31 1120 122,80
MM 77 100.00 100 129.87 178 231,16
SE 169 100.00 233 137.86 284 168.04
SP 139 100.00 116 83.45 167 120,14
FNH 1132 100.00 1701 150.26 2000 176.67 1659 146.55 1852 163.60 1241 109,62
NH 879 100.00 1201 136.63 1324 150.62 1104 125.59 833 94.76 886 100,80
R2 50 100.00 109 218.00 640 1280.00
RE 253 100.00 500 197.62 626 247.43 446 176.28 379 149.80 355 140,31
FMN 954 100.00 869 91.09 808 84.69 983 103,03
M2 37 100.00 110 297.29 310 837.83 426
MN 917 100.00 759 82.76 498 54.30 557 60,74
VŠE 10077 100.00 12161 120.68 13178 130.77 12074 119.81 10738 106.55 11363 112,76

Legenda:

DK Daně a finanční kontrola
FI Finance MM Matematické metody v ekonomii
UC Účetnictví a finanční řízení podniku SP Statistické a pojistné inženýrství
MO Mezinárodní obchod NH Národní hospodářství
MS Mezinárodní  a evropská studia – diplomacie RE Regionalistika a veřejná správa – prezenční
PP Podnikání a právo R2 Regionalistika a veřejná správa – distanční
PE Podniková ekonomika a management MN Management podnik. sféry a veřej. služeb – prezenční
IN Informatika M2 Management podnik. sféry a veřej.služeb – kombinované

Tabulka č. 4.3.3 Zájem o studium v bakalářských a pětiletých magisterských programech v roce 2001 podle skupin vědních oborů

Skupiny oborů Kód skupiny kmen.oborů Počet přihlášených Počet přijatých Počet zapsaných
Celkem 11363 3759 3110
Hospodářská politika a správa 6202 4017 1204 1082
Mezinárodní ekonomické vztahy 6210 2598 751 659
Ekonomika a management 6208 3283 1041 795
Aplikovaná informatika 1802 1120 601 456
Kvantitativní metody v ekonomice 6207 345 162 118

Výsledky přijímacího řízení

V roce 2001 si podalo přihlášku ke studiu v bakalářských a pětiletých magisterských programech na VŠE celkem 11.363 uchazečů. K samotné přijímací zkoušce se dostavilo 9.547 uchazečů, tzn. 84 %. U přijímací zkoušky prospělo 4.657 uchazečů (48 %) a z nich bylo ke studiu přijato 3.759 (80 %). Znamená to, že pětina absolventů středních škol, kteří u přijímací zkoušky uspěli (získali alespoň 50 bodů ze 100 ve všech částech přijímací zkoušky) nebyla přijata z kapacitních důvodů. Celkově jde o téměř devět set studentů.

Nejvyšší bodový limit pro přijetí byl nutný u oboru Mezinárodní a evropská studia – diplomacie, dále pak následují  obory Podnikání a právo, Finance, Matematické metody v ekonomii, Účetnictví, Mezinárodní obchod, Podniková ekonomika, Národní hospodářství, Statistika, Management podnikatelské sféry a služeb v distanční formě, Informatika, Daně a daňová kontrola, Regionalistika a veřejná správa a Management podnikatelské sféry a služeb v prezenční formě studia. Podrobnosti uvádí následující tabulka

Tabulka č. 4.3.4 Výsledky přijímacího řízení do bakalářského a magisterského programu v akademickém roce 2001/2002

Obor Směrné číslo POČET PŘIHLÁŠENÝCH Bodový limit
pro přijetí
POČET PŘIJATÝCH
Celkem % ku sm.č. celkem muži ženy
DK 100 272 272,00 102 100 27 73
FI 252 1237 490,87 162 252 108 144
UC 248 1267 510,89 157 248 89 159
MO 600 1305 217,50 223 601 216 385
MS 75 1032 1376,00 275 75 33 42
PP 75 261 348,00 258 75 23 52
PE 600 2300 383,33 146 603 259 344
IN 600 1120 186,67 108 601 531 70
MM 60 178 296,67 162 61 30 31
SP 100 167 167,00 140 101 63 38
NH 350 886 253,14 142 353 150 203
RE 250 355 142,00 101 251 87 164
M2 100 426 426,00 112 101 49 52
MN 200 557 278,50 101 337 134 203
VŠE 3610 11363 314,76 3759 1799 1960

Legenda:

DK Daně a finanční kontrola
FI Finance MM Matematické metody v ekonomii
UC Účetnictví a finanční řízení podniku SP Statistické a pojistné inženýrství
MO Mezinárodní obchod NH Národní hospodářství
MS Mezinárodní  a evropská studia – diplomacie RE Regionalistika a veřejná správa – prezenční
PP Podnikání a právo R2 Regionalistika a veřejná správa – distanční
PE Podniková ekonomika a management MN Management podnik. sféry a veřej.služeb – prezenční
IN Informatika M2 Management podnik. sféry a veřej.služeb – kombinované

U přijímacích zkoušek jsou výrazně úspěšnější absolventi gymnázií, z nichž u zkoušky uspělo 62 % (získali 50 bodů ze všech částí přijímací zkoušky). Z absolventů středních ekonomických škol a obchodních akademií uspělo necelých 40 %, z absolventů středních průmyslových škol uspělo 28 % a z absolventů učňovských oborů s maturitou uspělo pouhých 13 % uchazečů.

B. Magisterské programy navazující na programy bakalářské

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu se konaly v roce 2001 za stejných podmínek jako v minulých létech. Počet přihlášených uchazečů, kteří musí absolvovat přijímací zkoušku, se pohybuje kolem 1.200. K přijímací zkoušce se na rozdíl od přijímacího řízení do bakalářských a pětiletých magisterských programů dostavilo pouze 65 % přihlášených. Ke studiu bylo přijato 380 uchazečů (v roce 2000 to bylo 366 studentů), z nichž prakticky všichni ke studiu také nastoupí a zapíší se do 1. semestru. Přijímací zkouška se koná z ekonomie a odborného předmětu, na Fakultě mezinárodních vztahů také ze dvou cizích jazyků. Průměrný bodový výsledek u testu z ekonomie byl 48 bodů, u odborného předmětu a cizího jazyka 58 bodů.

Z uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku, prospělo u ekonomie 46 %, u odborného předmětu 72 %. Celkem bylo přijato 47 % uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku.

Tabulka č. 4.3.5 Zájem uchazečů o studium v magisterských programech navazujících na bakalářské v roce 2001 podle skupin vědních oborů

Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Počet přihlášených Počet přijatých Počet zapsaných
Celkem 1415 377 376
Hospodářská politika a správa 6202 301 79 79
Mezinárodní ekonomické vztahy 6210 173 29 29
Ekonomika a management 6208 868 228 227
Aplikovaná informatika 1802 54 31 31
Kvantitativní metody v ekonomice 6207 19 10 10

Tabulka č. 4.3.6 Přijímací řízení na navazující magisterské studium v akademickém roce 2001/2002

Fak. Hl.sp. Přihl. Dostav. se PROSPĚLO PŘIJATO
eko odb jaz celkem v % ženy v %
FI 90 58 40 37 0 33 56,9 4 12,1
UC 63 44 34 16 0 16 36,4 9 56,3
FFÚ 153 102 74 53 0 49 48,0 13 26,5
CR 70 56 15 51 23 10 17,9 7 70,0
EI 21 15 6 12 10 5 33,3 3 60,0
KP 22 12 4 3 5 1 8,3 0 0,0
MO 26 15 9 5 13 4 26,7 3 75,0
MP 34 18 11 17 13 9 50,0 3 33,3
FMV 173 116 45 88 64 29 25,0 16 55,2
P2 336 189 40 125 0 79 41,8 39 49,4
PE 286 199 86 153 0 135 67,8 62 45,9
FPH 622 388 126 278 0 214 55,2 101 47,2
EO 10 9 8 8 0 7 77,8 2 28,6
IM 15 14 12 14 0 12 85,7 1 8,3
IT 35 23 18 22 0 17 73,9 0 0,0
SP 9 6 4 3 0 3 50,0 0 0,0
ZI 4 2 2 2 0 2 100,0 1 50,0
FIS 73 54 44 49 0 41 75,9 4 9,8
HP 73 51 43 49 0 18 35,3 5 27,8
RE 75 54 19 35 0 12 22,2 4 33,3
FNH 148 105 62 84 0 30 28,6 9 30,0
MPS 127 66 7 34 0 5 7,57 0 0,0
MVS 107 65 8 34 0 8 12,31 4 50,0
MI 12 9 1 4 0 1 11,11 0 0,0
FMN 246 140 16 72 0 14 10,00 4 28,6
VŠE 1415 905 367 624 64 377 41,66 147 39,0

Legenda:

FFÚ   Fakulta financí a účetnictví
FMV  Fakulta mezinárodních vztahů
FPH   Fakulta podnikohospodářská
FIS     Fakulta informatiky a statistiky
FNH   Fakulta národohospodářská
FMN  Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

DK Daně a finanční kontrola MI Management informací
FI Finance MM Matematické metody v ekonomii
UC Účetnictví a finanční řízení podniku SP Statistické a pojistné inženýrství
MO Mezinárodní obchod NH Národní hospodářství
MS Mezinárodní  a evropská studia – diplomacie RE Regionalistika a veřejná správa – prezenční
PP Podnikání a právo R2 Regionalistika a veřejná správa – distanční
PE Podniková ekonomika a management MN Management podnikatelské sféry a veřejných služeb – prezenční
IN Informatika M2 Management podnikatelské sféry a veřejných služeb – kombinované
MPS Management podnikatelské sféry MVS Management veřejných služeb

4.4 Počty studentů v bakalářských a magisterských studijních programech

Počet studentů všech studijních programů, tzn. bakalářských, magisterských i doktorských, činil k 31. 10. 2001 celkem 13.872 studentů (do tohoto počtu nejsou zahrnuti studenti, kteří měli k uvedenému datu přerušené studium), což představuje nárůst oproti roku 2000 o 1,3 %. Strukturu studentů v bakalářských a magisterských programech podle jednotlivých fakult a skupin oborů uvádějí tabulky 4.4.1 a 4.4.2. V tomto počtu nejsou zahrnuti studenti mezinárodních výměnných programů organizovaných VŠE ani zahraniční studenti, kteří studují na VŠE v programech organizovaných v doplňkové činnosti.

Tabulka č. 4.4.1  Počty studentů bakalářských a magisterských programů k 31.10.2001
(fyzický počet aktivních studentů uvedený v matrice)

Fakulta Bakalářské studium Navazující magisterské Magisterské studium Celkem Celkem
Češi ciz. Češi ciz. Češi ciz. Češi ciz.
financí a účetnictví 287 8 942 13 994 176 2223 197 2420
mezinárodních vztahů 763 127 1094 46 922 199 2779 372 3151
podnikohospodářská 812 66 1196 12 685 88 2693 166 2859
informatiky a statistiky 625 33 467 6 541 53 1633 92 1725
národohospodářská 277 1 626 2 1048 125 1951 128 2079
managementu 403 26 239 0 261 6 903 32 935
VŠE 3167 261 4564 79 4451 647 12182 987 13169

Tabulka č. 4.4.2 Počty studentů bakalářských a magisterských programů k 31.10.2001 podle skupin vědních oborů

Skupiny oborů Kód skupiny kmen. Oborů Studenti programu Celkem studenti
bak. mag.
Hospodářská politika a správa 6202 573 3926 4499
Mezinárodní ekonomické vztahy 6210 890 2261 3151
Ekonomika a management 6208 1307 2487 3794
Aplikovaná informatika 1802 594 726 1320
Kvantitativní metody v ekonomice 6207 64 341 405
Politologie 6701
Ekonomické teorie 6201
Celkem   3428 9741 13169

4.5 Počty zahraničních studentů v bakalářském a magisterském programu

Mezi léty 1999 – 2001 došlo na VŠE k markantnímu nárůstu počtu studentů, kteří jsou cizími státními příslušníky. Zatímco v roce 1999 studovalo na VŠE 373 cizinců, v roce 2000 to již bylo 671 a v roce 2001 1.052 cizinců. Cizí státní příslušníci tak představují 8 % z celkového počtu studentů bakalářských a magisterských programů. Výrazný je především růst počtu studentů ze Slovenské republiky, kteří nemají v České republice jazykovou bariéru a studium je pro ně od roku 1999 bezplatné. Tento výrazný nárůst počtu slovenských studentů působí problém při jejich ubytování na kolejích VŠE, kde dnes již představují čtvrtinu všech ubytovaných studentů. Kapacity kolejí jsou bohužel značně omezené a při zachování tohoto trendu by se dojezdová vzdálenost potřebná pro získání koleje mohla neúměrně prodloužit. Podrobný přehled o počtu cizinců v jednotlivých programech uvádějí následující tabulky.

Tabulka č. 4.5.1 Počty studentů cizího občanství v roce 2001 – stav k 31.10.2001

Fakulta financí a účetnictví

Studijní program: Hospodářská politika a správa

Obor Bakalářské studium Navazující magisterské Magisterské studium celkem
prez. dist. prez. dist. prez. dist.
Finance 4 9 127 140
Daně a finanční kontrola 3 3
Účetnictví a finanční řízení podniku 1 4 49 54
Celkem program 8 13 176 197
Celkem fakulta 8 13 176 197

Tabulka č. 4.5.2 Počty studentů cizího občanství v roce 2001 – stav k 31.10.2001

Fakulta mezinárodních vztahů

Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy

Obor Bakalářské studium Navazující magisterské Magisterské studium celkem
prez. dist. prez. dist. prez. dist.
Mezinárodní obchod 124 26 122 272
Podnikání a právo 3 43 46
Cestovní ruch 1 1
Evropská integrace 1 1
Komerční právo 5 5
Mezinárodní politika a diplomacie 13 13
Mezinár.evrop.studia a diplomacie 34 34
Celkem program 127 199 372
Celkem fakulta 127 46 199 372

Tabulka č. 4.5.3 Počty studentů cizího občanství v roce 2001 – stav k 31.10.2001

Fakulta podnikohospodářská

Studijní program: Ekonomika a management

Obor Bakalářské studium Navazující magisterské Magisterské studium celkem
prez. dist. prez. dist. prez. dist.
Podniková ekonomika a managem. 66 10 2 85 3 166
Celkem program 66 10 2 85 3 166
Celkem fakulta 66 10 2 85 3 166

Tabulka č. 4.5.4 Počty studentů cizího občanství v roce 2001 – stav k 31.10.2001

Fakulta informatiky a statistiky

Studijní program: Aplikovaná informatika

Obor Bakalářské studium Navazující magisterské Magisterské studium celkem
prez. dist. prez. dist. prez. dist.
Informatika 31 28 59
Informační management 1 1
Informační technologie 5 5
Informační a znalost. inženýrství
Celkem program 31 6 28 65

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Obor Bakalářské studium Navazující magisterské Magisterské studium celkem
prez. dist. prez. dist. prez. dist.
Statistika a ekonometrie 2
Ekonometrie a operační výzkum
Statisticko-pojistné inženýrství 20
Matematické metody v ekonomii 5
Statistické a pojistné inženýrství
Celkem program 2 25 27
Celkem fakulta 33 6 53 92

Tabulka č. 4.5.5 Počty studentů cizího občanství v roce 2001 – stav k 31.10.2001

Fakulta národohospodářská

Studijní program: Hospodářská politika a správa

Obor Bakalářské studium Navazující magisterské Magisterské studium celkem
prez. dist. prez. dist. prez. dist.
Národní hospodářství 1 82 83
Veřejná správa a region. ekonomika 6 6
Hospodářská politika 2 12 14
Regionalistika a veřejná správa 25 25
Celkem program 1 2 125 128
Celkem fakulta 1 2 125 128

Tabulka č. 4.5.6 Počty studentů cizího občanství v roce 2001 – stav k 31.10.2001

Fakulta managementu

Studijní program: Ekonomika a management

Obor Bakalářské studium Navazující magisterské Magisterské studium celkem
prez. dist. prez. dist. prez. dist.
Manag. podn. sféry a veřej. služeb 19 7 6 32
Celkem program 19 7 6 32
Celkem fakulta 19 7 6 32

4.6 Počty absolventů bakalářských a magisterských programů

V roce 2001 na VŠE úspěšně ukončilo studium 1.554 absolventů bakalářských programů a 1.703 absolventů navazujících magisterských programů. Celkový počet absolventů je mírně pod úrovní roku 2000. V roce 2000 úspěšně ukončilo studium celkem 3.281 absolventů, v roce 2001 celkem 3.257 absolventů, což je pokles o 0,8 %.

Tabulka č. 4.6.1 Počty absolventů bakalářských a magisterských programů v roce 2001

Obor
Absolventi
Bc.
Mgr.
Finance – daně a finanční kontrola 46
Finance 137 186
Účetnictví a finanční řízení podniku 151 176
Celkem FFÚ 334 362
Obor
Absolventi
Bc.
Mgr.
Mezinárodní obchod 355 229
Podnikání a právo 49
Cestovní ruch 23
Evropská integrace 13
Komerční právo 20
Mezinárodní politika a diplomacie 59
Mezinárodní a evropská studia – diplomacie
Celkem FMV 404 344
Obor
Absolventi
Bc.
Mgr.
Podniková ekonomika a management – presenční 298 367
Podniková ekonomika a management – distanční 6 10
Celkem FPH 304 377
Obor
Absolventi
Bc.
Mgr.
Informatika 121
Statistika a ekonometrie 34
Ekonometrie a operační výzkum 10
Informační management 47
Informační technologie 46
Statisticko-pojistné inženýrství 24
Informační a znalostní inženýrství 27
Matematické metody v ekonomii
Statistické a pojistné inženýrství
Celkem FIS 155 154
Obor
Absolventi
Bc.
Mgr.
Národní hospodářství 153
Veřejná správa a regionální ekonomika 93
Regionalistika a veřejná správa 67
Hospodářská politika 211
Celkem FNH 246 278
Obor
Absolventi
Bc.
Mgr.
Management podnikatelské sféry a veřejných služeb – presenční 61 144
Management podnikatelské sféry a veřejných služeb – distanční 49 44
Angličtina a němčina pro hospodářskou sféru 1 0
Celkem FMN 111 188
Obor
Absolventi
Bc.
Mgr.
CELKEM VŠE 1554 1703

Tabulka č. 4.6.2 Počet absolventů bakalářských a magisterských programů
v roce 2001
podle skupin oborů

Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Absolventi ve studijním programu Celkem
bak. mag. absolventi
Hospodářská politika a správa 6202 580 640 1220
Mezinárodní ekonomické vztahy 6210 404 344 748
Ekonomika a management 6208 415 565 980
Aplikovaná informatika 1802 121 120 241
Kvantitativní metody v ekonomice 6207 34 34 68
Politologie 6701
Ekonomické teorie 6201
Celkem 1554 1703 3257

Tabulka č. 4.6.3 Průměrná délka studia (počet semestrů) absolventů v akademickém roce 2000/2001

Fakulta studijní program
bakalářský navazující magisterský
FFÚ 6,84 4,99
FMV 6,92 5,09
FPH 7,13 4,84
FIS 7,28 5,42
FNH 7,25 4,98
FMN 6,02 4,01
VŠE 7,04 5,02

V akademickém roce 2000/2001 bohužel došlo k dalšímu prodloužení průměrné délky studia jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském programu. Mírně klesající počet absolventů je tedy i důsledkem určitého rozvolnění studia. Bakalářský program je akreditován se standardní délkou 6 semestrů, studenti jej ovšem v průměru ukončují za 7,04 semestru (v roce předchozím to bylo 6,84 semestru). Navazující magisterský program má standardní délku studia 4 semestry, studenti jej v průměru studují 5,02 semestru (v roce předchozím to bylo 4,86). Nejvíce prodlužují své studium absolventi Fakulty informatiky a statistiky, standardní délka je dodržena pouze na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Příčin tohoto jevu je zřejmě více – velké procento studentů již v průběhu studia částečně pracuje, což zvyšuje jejich pracovní zátěž; někteří se snaží využívat studentských výhod co nejdéle je to možné; příčinou může být i to, že ne v každém semestru se studentovi podaří sestavit si výhodný rozvrh, studium některého předmětu proto raději odloží.

Prodlužování délky studia VŠE již v minulosti různým způsobem sankcionovala – studenti, kteří přetahují standardní délku studia o více než semestr, nemají nárok na ubytování na vysokoškolské koleji; při překročení standardní délky studia o více než dva semestry je student nucen hradit poplatek za delší studium, který činil v roce 2001 2.000,- Kč za každý započatý měsíc studia. Přesto se tato opatření jeví zatím jako málo účinná.

4.7 Inovace uskutečňovaných bakalářských a magisterských programů

Inovace studijních programů se v roce 2001 soustředila zejména na dvě oblasti – na prověření struktury, obsahu a rozsahu předmětů společného celoškolního základu a na přípravu výuky v distanční e-learningové formě. V červnu 2001 byly za účasti několika zástupců partnerských škol CEMS prodiskutovány s děkany fakult návrhy týmu zabývajícího se posouzením předmětů společného celoškolního základu. Navrženo bylo především doplnit studijní programy na všech fakultách o problematiku podnikových financí, do výuky ekonomie zařadit ve větší míře témata zabývající se mezinárodní ekonomií a posílit aplikační charakter ve výuce matematiky. V průběhu podzimu 2001 započaly práce na inovaci společného základu studia. Souběžně byla na různých úrovních diskutována také problematika výukových metod vhodných pro jednotlivé typy studijních programů.

V průběhu roku 2001 proběhla úspěšná interní akreditace čtyř nových vedlejších specializací Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, a to Management zdravotnických služeb, Management veřejné správy, Zpracování informací a Operační management, akreditace vedlejší specializace Anglo-americká studia Fakulty mezinárodních vztahů.

Fakulty upřely svou pozornost k většímu propojování témat diplomových prací s korporátním světem a zapojování studentů magisterských a především doktorských programů do vědeckovýzkumných projektů kateder.

4.8 Nové bakalářské a magisterské programy

V roce 2001 nebyly akreditovány žádné nové bakalářské ani magisterské studijní programy. Podařilo se ovšem získat finanční podporu z rozvojových projektů MŠMT a z Fondu rozvoje VŠ pro přípravu nových bakalářských programů a intenzivně se pokračovalo také na přípravě dvouletého magisterského programu International Business, který by byl vyučován v angličtině. V závěru roku 2001 proběhla úspěšná interní oponentura nově připraveného bakalářského programu Cestovní ruch (příprava financována z Fondu rozvoje VŠ), byly připraveny a předloženy k akreditaci nové bakalářské programy Fakulty financí a účetnictví Externí a interní audit, Finanční manažer, Oceňování podniku a Pojišťovnictví a dvouletý magisterský program Učitelství ekonomických předmětů a Zdanění a daňová politika a nový bakalářský program Fakulty managementu Ekonomika a řízení v neziskovém sektoru.

4.9 Vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci Programu vzdělávání pracovníků VŠE byl v roce 2001 opětovně otevřen kurz vysokoškolské pedagogiky a didaktiky pro začínající učitele VŠE. Kurz byl realizován v rozsahu 45 hodin a zaměřen na základní poznatky z oblasti pedagogiky, didaktiky a pedagogické psychologie včetně tréninku dovedností a samostatných pedagogických výstupů jednotlivých účastníků. Po splnění předepsaných podmínek získali absolventi Osvědčení. Dále bylo uskutečněno několik seminářů zaměřených na zvládnutí prostředků pro tvorbu distančních e-learningových kurzů a přípravu výukových materiálů v elektronické formě (WEB CT, Learning Space, e-doceo, Zoner). Fakulta managementu v Jindřichově Hradci připravila pro přípravu distančních kurzů vlastní softwarový produkt.

4.10 Uplatnění absolventů na trhu práce, hodnocení nabídky studijních programů

VŠE uskutečnila v roce 2000 a 2001 anketární šetření u čerstvých absolventů, jehož cílem bylo zjistit:

 • jak se absolventi VŠE uplatňují na trhu práce,
 • kam absolventi skutečně odcházejí pracovat – do jakých organizací, oborů, regionů,
 • jaký kontakt s praxí mají v průběhu studia na VŠE.

Průzkum byl proveden při promocích, tzn. velmi těsně po ukončení studia.V roce 2000 se šetření zúčastnilo 908 absolventů, v roce 2001 pak 1.105 absolventů. Struktura respondentů je uvedena v následující tabulce:

2000 2001
Fakulta Podíl na počtu respondentů Fakulta Podíl na počtu respondentů
Financí a účetnictví 25,6 % Financí a účetnictví 22,4 %
Mezinárodních vztahů 28,2 % Mezinárodních vztahů 27,3 %
Podnikohospodářská 15,2 % Podnikohospodářská 31,0 %
Informatiky a statist. 10,5 % Informatiky a statist. 13,0 %
Národohospodářská 14,5 % Národohospodářská 6,3 %
Managementu v JH 6,0 % Managementu v JH

V obou šetřeních představoval podíl žen 52 %, podíl mužů 48 %.

Tři čtvrtiny promovaných již znalo svého budoucího zaměstnavatele. V roce 2000 to bylo 71,3 % respondentů, v roce 2001 pak 75, 1 %. Část absolventů zatím zaměstnání nehledala. Přestože zaměstnání hledali, bylo neúspěšných v roce 2000 10,2 % respondentů, v roce 2001 pak 8 %. V této skupině v obou létech převažují ženy (70 %).

Nejvíce absolventů, kteří již měli v den promoce zajištěno zaměstnání, bylo na Fakultě informatiky a statistiky (83 %), nad průměrnou hodnotou byla dále Fakulta mezinárodních vztahů (77 %) a Fakulta financí a účetnictví (75 %). Z hlavních specializací to bylo nejvíce u komerčního práva, evropské integrace, cestovního ruchu, informačního managementu, informačních technologií, ekonometrie a operačního výzkumu a statistickopojistného inženýrství.

Naprostá většina firem zaměstnávajících absolventy VŠE je v soukromém vlastnictví a sídlo v Praze. Ačkoli pouze 35 % absolventů mělo trvalé bydliště v Praze, zůstane jich v hlavním městě pracovat 57 %. 2 % respondentů uvedla, že budou pracovat v zahraničí.

Nejvíce absolventů bude pracovat v oboru bankovnictví a pojišťovnictví (10 %), v oboru auditu a účetnictví (9 – 10 %) a v obchodní činnosti (7 – 8 %). Pracovní zařazení absolventů odpovídá převážně jejich hlavní specializaci (58 %), podíl těch, jejichž pracovní zařazení neodpovídá žádné absolvované specializace je ale poměrně vysoký (25 % v roce 2000, 21 % v roce 2001). Nejvíce budoucí pracovní zařazení odpovídá vystudované specializaci u absolventů Fakulty financí a účetnictví a Fakulty informatiky a statistiky.

V instituci, v níž budou po promoci zaměstnáni, již během studia pracovalo cca 40 % absolventů. Nejvýraznější je tato vazba u studentů Fakulty informatiky a statistiky, kteří také nejčastěji v příslušné organizaci zpracovávají i diplomovou práci.

4.11 Uplatnění nových forem studia

Analýza vývoje zájmu o studium na VŠE jasně ukázala velký zájem uchazečů o distanční studium. VŠE začala již před několika lety na Fakultě podnikohospodářské a na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci vyučovat v kombinaci distanční a prezenční formy studia. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že chceme-li tuto formu studia dále rozvíjet, je nutné se velmi intenzivně věnovat metodice výuky a přípravy struktury jednotlivých kurzů a lekcí včetně specifických studijních materiálů. Obě výše zmíněné fakulty začaly v průběhu roku 2001 intenzivně připravovat akademické pracovníky na zvládnutí e-learningové podoby studijních oborů a vybraných předmětů z nabídky celé VŠE. Diskutována byla nejvhodnější technologie (WEB CT, Learning Space, eDoceo, Zoner…) i organizace tohoto studia. V současnosti je po metodické stránce proškolena řada vyučujících a technických pracovníků.

Na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci byl vyvinut a zaveden nový interaktivní program na sdílení a správu dokumentů (Palladium), byl vyvinut a zaveden nový program na tvorbu distančních učebních textů Leviathan a nový program na tvorbu testů v elektronické podobě. Školou zakoupený software eDoceo byl pilotně otestován na několika předmětech. Fakulta podnikohospodářská začala v průběhu podzimu 2001 připravovat elektronickou verzi výukových materiálů za použití technologie Zoner Context a eDoceo v předmětech o rozsahu cca 130 kreditů. V průběhu roku 2002 by měly být vybrané obory předloženy k posouzení Akreditační komisi.

Stále více je pro efektivní komunikaci mezi pražskou částí VŠE a fakultou v Jindřichově Hradci používán videokonferenční systém.

4.12 Studijní neúspěšnost

Studijní neúspěšnost v akademickém roce 2000/2001 podle jednotlivých typů programů dokumentuje tabulka 4.12.1. Uváděny jsou tu počty studentů, kteří v daném akademickém roce, tj. v období od 1.9. 2000 do 31.8. 2001, ukončili studium na VŠE bez úspěšného absolvování studovaného programu.

Tabulka č. 4.12.1 Procento neúspěšných studentů v jednotlivých typech studijních programů

Skupiny oborů Kód skupiny
kmen. oborů
Procento neúspěšných Celkem
neúspěšných v %
bak. mag.
Hospodářská politika a správa 6202 20 14 14,5
Mezinárodní ekonomické vztahy 6210 4 7 5,8
Ekonomika a management 6208 6 10 8,4
Aplikovaná informatika 1802 10 28 20,1
Kvantitativní metody v ekonomice 6207 37 14 17,7
Politologie 6701
Ekonomické teorie 6201
Celkem 9 12 11,4

Tabulka č. 4.12.2 Absolutní počet neúspěšných podle typu studijních programů

Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Neúspěšní tudenti ve stud. programu Celkem neúspěšní stud.
bak. mag.
Hospodářská politika a správa 6202 115 539 654
Mezinárodní ekonomické vztahy 6210 30 155 185
Ekonomika a management 6208 83 239 322
Aplikovaná informatika 1802 62 204 266
Kvantitativní metody v ekonomice 6207 24 48 72
Politologie 6701
Ekonomické teorie 6201
Celkem 314 1185 1499

Z tabulek je patrné, že nejnižší studijní neúspěšnost je ve skupině oborů Mezinárodní ekonomické vztahy. Méně než 10 %-ní neúspěšnost má také Ekonomika a management. Naopak vysoká neúspěšnost přesahující 20 % je ve skupině oborů Aplikovaná informatika.

V dalším průřezu je studijní neúspěšnost vyjádřena podrobněji podle jednotlivých ročníků studia a fakult. Z podrobnější analýzy neúspěšnosti podle jednotlivých ročníků byly vyjmuty bakalářské programy, v nichž v důsledku přechodu celé VŠE v roce 1999 k pětiletým programům nebyli studenti v prvním a druhém ročníku. Rozbor podle studijní neúspěšnosti v jednotlivých létech studia je tedy vztažen pouze k programům magisterským, a to pětiletým a dvouletým navazujícím na bakalářské.

Tabulka č. 4.12.3 Studijní neúspěšnost v akademickém roce 2000/2001 podle fakult a typů programů

Fakulta Studijní program
bakalářský navazující magisterský magisterský pětiletý
aktivní úbytky % aktivní úbytky % aktivní úbytky %
FFÚ 600 64 10,7 1032 113 10,9 886 129 14,6
FMV 791 30 3,8 1143 47 4,1 1143 108 9,4
FPH 723 69 9,5 1156 72 6,2 945 123 13,0
FIS 421 86 20,4 458 37 8,1 761 214 28,1
FNH 558 51 9,1 686 56 8,2 878 241 27,4
FMN 144 14 9,7 446 16 3,6 294 28 9,5
VŠE 3237 314 9,7 4921 341 6,9 4907 843 17,2

Poznámka:
„aktivní“ – položka uvádí počet studentů k 31.10.2000 a to bez studentů, kteří měli studium přerušené
„úbytek“ – položka uvádí počet studentů, kteří zanechali nebo nedokončili studium po 1.9.2000 do 31.8.2001

Tabulka č. 4.12.4 Studijní neúspěšnost v akademickém roce 2000/2001 podle ročníků studia – pětiletý magisterský program

Fakulta 1. ročník 2. ročník 3. ročník aktivní úbytek %
abs. % abs. % abs. %
FFÚ 60 12,8 69 16,5 0 886 129 14,6
FMV 40 7,0 68 11,9 0 1143 108 9,4
FPH 48 10,0 72 15,4 3 945 123 13,0
FIS 109 25,2 105 32,0 0 761 214 28,1
FNH 170 32,4 69 19,5 2 878 241 27,4
FMN 17 10,1 11 8,7 0 294 28 9,5
VŠE 444 16,8 394 17,4 5 4907 843 17,2

Poznámka:
– ve 4. a 5. roce studia nebyli v uvedeném akademickém roce dosud žádní studenti pětiletého magisterského programu, sloupce jsou proto vypuštěny
-„aktivní“ – položka uvádí počet studentů k 31.10.2000 a to bez studentů, kteří měli studium přerušené
-„úbytek“ – položka uvádí počet studentů, kteří zanechali nebo nedokončili studium po 1.9.2000 do 31.8.2001

Tabulka č. 4.12.5 Studijní neúspěšnost v akademickém roce 2000/2001 podle ročníků studia – navazující magisterský program

Fakulta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem aktivní celkem úbytek úbytek v %
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
FFÚ 59 12,9 34 8,1 6 4,3 11 91,7 3 1032 113 10,9
FMV 19 3,2 14 2,9 2 1,3 8 44,4 4 1143 47 4,1
FPH 47 8,7 18 3,8 4 3,1 3 15,8 0 1156 72 6,2
FIS 16 8,2 10 6,5 4 4,4 5 26,3 2 458 37 8,1
FNH 23 8,5 21 6,3 10 12,5 2 66,7 0 686 56 8,2
FMN 15 6,4 1 0,5 0 0 0 446 16 3,6
VŠE 179 7,8 98 4,8 26 4,4 29 40,8 9 4921 334 6,9

Poznámka:
„aktivní“ – položka uvádí počet studentů k 31.10.2000 a to bez studentů, kteří měli studium přerušené
„úbytek“ – položka uvádí počet studentů, kteří zanechali nebo nedokončili studium po 1.9.2000 do 31.8.2001

Vysokou studijní neúspěšnost v prvních dvou létech studia v magisterském pětiletém programu vykazuje především Fakulta informatiky a statistiky a Fakulta národohospodářská. Na obou těchto fakultách ze studentů, kteří byli přijati do 1. ročníků a začali studovat, po prvních dvou létech odpadne polovina. Příčinou je v tomto případě jednak obtížnost studia, o té vypovídá spolehlivěji výsledek po druhém roce studia, ale také zanechání studia z vlastní vůle studenta. Studenti, kteří byli na daný obor přijati jako na náhradní nebo usilovali o přijetí na jakýkoli obor VŠE, se často pokoušejí opakovaně o přijetí na obory s vyšší poptávkou. V případě úspěchu původního studia zanechají.

Poněkud jiná situace je v magisterském programu navazujícím na bakalářský, kde již rozdíly ve studijní úspěšnosti mezi fakultami nejsou tak výrazné a lze je připsat především náročnosti studia.

V bakalářském studiu, resp. v prvních třech létech pětiletého magisterského programu, činí studentům největší potíže z předmětů matematika, která má nejvyšší propadovost u bakalářské, resp. souborné zkoušky. Obecně je pak klíčovým momentem překonání třetího semestru studia, kdy by měl student úspěšně zvládnout první tři souborné zkoušky. Ve dvouletém magisterském programu je obecně nejobtížnější složení státní zkoušky z ekonomie. Naopak u státní zkoušky z hlavní a vedlejší specializace a obhajoby diplomové práce jsou studenti již velmi úspěšní.

Souhrnně lze říci, že větší studijní potíže působí obecně teoretické předměty, které vyžadují vyšší míru abstraktního uvažování. Naopak vyšší úspěšnost ve studiu je v oborových více specializovaných předmětech zařazených ve vyšších ročnících studia.

 

4.13 Možnost studia handicapovaných uchazečů

Usnadnit, resp. vůbec umožnit studium lidem s různými zdravotními handicapy, považuje VŠE za přirozenou věc. Dosud byla pozornost věnována především zdravotním postižením spojeným s omezenou možností pohybovat se. V hlavní budově VŠE je vybudována bezbariérová trasa a přístupy do učeben včetně výtahů. Bezbariérové přístupy jsou vyžadovány při všech rekonstrukcích, např. při rekonstrukci počítačových učeben, a plánovaných stavbách.

Pokud jde o jiné druhy postižení, ke studentům se přistupuje individuálně v závislosti na druhu a míře postižení. Pokud o to studenti projeví zájem, umožňují fakulty handicapovaným individuální sestavení rozvrhu, ke zdravotním problémům se přihlíží při přidělování koleje, je-li to potřebné, jsou individuálně upraveny i podmínky při zkoušení nebo při účasti ve výuce, např. pro zrakově postižené pořízení zvukového záznamu přednášky, zvětšení písma při testu atd.

Centrum tělesné výchovy a sportu nabízí handicapovaným účast ve výuce tělesné výchovy v rámci specializovaných hodin podle míry zdravotního oslabení po celou dobu jejich studia bez omezení.

4.14 Využívání kreditního systému

Kreditní systém je na VŠE používán již od roku 1991. Značně rozvinutý je systém uznávání kreditů získaných na jiných, především zahraničních vysokých školách – ECTS – European Credit Transfer System. Kreditové ohodnocení předmětů je na VŠE dosud plně vázáno na rozsah přímé výuky v učebně. Do budoucna bude třeba kreditně ohodnotit předměty vyučované v distanční formě – především za použití speciálního výukového softwaru a přímého kontaktu studentů a jejich skupin s vyučujícím formou elektronické pošty. Některé fakulty intenzivně připravují jednotlivé předměty i celé specializace právě v této formě.

Kreditní systém je podpořen také počítačově podporovaným studijním informačním systémem, který obsahuje unikátní způsob vytváření individuálního studijního plánu a rozvrhu pro každý semestr. Studenti stále ve větší míře využívají k zápisu předmětů nejen počítačové učebny VŠE, ale také přímý přístup přes internet. Prostřednictvím webových stránek školy si dnes každý student může zobrazit informace o studijním programu, obsahu předmětů, vyučujících i svou individuální bilanci studia.

4.15 Doktorské studium na VŠE

Vedení VŠE si vytklo jako jednu z priorit posílení vědecko-výzkumného charakteru doktorského studia a to především v oblasti zahraničních styků. Doktorské studium spadá v současné době do gesce prorektora pro vědu a výzkum VŠE, který na základě zhodnocení dosavadního vývoje průběžně pokračuje v reorganizaci doktorského studia započaté v roce 1999.

V roce 2001 bylo doktorské studium na VŠE organizováno v rámci patnácti studijních oborů v devíti studijních doktorských programech:

Fakulta financí a účetnictví:

Studijní program: Hospodářská politika a správa ve studijních oborech:

 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

 • Teorie vyučování ekonomických předmětů

Fakulta mezinárodních vztahů:

Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy ve studijních oborech:

 • Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
 • Mezinárodní politické vztahy
 • Evropská studia

Studijní program: Politologie ve studijním oboru:

 • Politologie

Fakulta podnikohospodářská:

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

 • Podniková ekonomika a managementSpecializace:
  • Podniková ekonomika
  • Management
  • Marketing

Fakulta informatiky a statistiky:

Studijní program: Aplikovaná informatika ve studijním oboru:

 • Informatika

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice ve studijních oborech:

 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistika

Fakulta národohospodářská:

Studijní program: Hospodářská politika a správa ve studijních oborech

 • Hospodářská politika
 • Regionalistika – veřejná správa

Studijní program: Ekomomické teorie ve studijním oboru:

 • Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií

V programech doktorského studia na VŠE studuje 608 studentů ve výše uvedených oborech. Na Fakultě financí a účetnictví 98 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 195 studentů, na Fakultě podnikohospodářské 143 studentů, na Fakultě informatiky a statistiky 85 studentů, na Fakultě národohospodářské 87 studentů.

Tabulka č. 4.15.1: Počty studentů v doktorských studijních programech na VŠE v Praze k 31. 12. 2001

Fakulta Celkový počet studentů Počet cizinců Počet absolventův roce 2001
financí a účetnictví 98 4 14
mezinárodních vztahů 195 12 10
podnikohospodářská 143 11 8
informatiky a statistiky 85 6 8
národohospodářská 87 1 5
Celkem: 608 34 45

Z přehledu počtu přijímaných studentů do doktorského studia (viz. Tabulka Výsledky obou kol přijímacího řízení na doktorské studium na šk. rok 2001/2002) je patrné, že v rámci VŠE je také realizován program doktorského studia na základě vládních stipendií, českého programu doktorského studia a samoplátců zaměřených na zahraniční studenty.

Z uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám (181) jich 40 neprospělo, tj. 22 %, což je přibližně stejné jako v loňském roce. V průběhu přijímacích zkoušek se projevila vyšší jazyková úroveň uchazečů. Tento poznatek je dobrým předpokladem pro plánované rozšíření zahraničních kontaktů.

Celkově bylo v r. 2001 přijato na doktorské studium 143 studentů, z toho 75 českých studentů na prezenční studium a 70 na distanční studium; z celkového počtu cizinců byli 1 vládní stipendista, žádný samoplátce a 2 studenti na český program. Oproti loňskému roku se zvýšil počet přijatých studentů do prezenční formy studia.

Tabulka č. 4.15.2: Výsledky obou kol přijímacího řízení na doktorské studium na šk. rok 2001/2002

Fakulta Studijní obor (spec.) Počet při- hlášených Nedostavilo se Nevyhovělo požadavkům Přijatých celkem Občanství ČR Cizinci
Prezenční Distanční Prezenční Distanční
Kombino-vaná český program vládní stipendisté český program samoplátci
I. FI 27 2 11 14 6 8 0 0 0 0
UC 9 1 2 6 4 2 0 0 0 0
TE 3 0 1 2 1 1 0 0 0 0
FI celkem 39 3 14 22 11 11 0 0 0 0
II. ME 22 1 8 13 8 3 0 0 2 0
MP 7 1 0 6 4 2 0 0 0 0
MH 7 1 1 5 1 4 0 0 0 0
ES 14 3 3 8 4 4 0 0 0 0
PL 13 1 4 8 1 5 0 0 2 0
FII celkem 63 7 16 40 18 18 0 0 4 0
III PE MNG 16 0 2 14 3 11 0 0 0 0
PE MGT 5 2 1 4 0 4 0 0 0 0
PE EKP 15 0 2 13 4 8 0 1 0 0
FIII. celkem 36 2 5 31 7 23 0 1 0 0
IV. EO 7 0 0 7 2 3 1 0 1 0
IN 20 1 2 17 11 5 1 0 0 0
ST 7 0 0 7 4 3 0 0 0 0
FIV celkem 34 1 2 31 17 11 2 0 1 0
V. HP 17 5 1 11 7 4 0 0 0 0
OE 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0
REG 9 1 2 6 4 2 0 0 0 0
FV celkem 29 7 3 19 12 7 0 0 0 0
VŠE celkem 201 20 40 143 65 70 2 1 5 0

Jedním z podstatných prvků nového systému doktorského studia na VŠE jsou kompetence oborových rad, jejichž trvalým úkolem je odborný rozvoj studijních programů, oborů, specializací a předmětů s důrazem na vědecký charakter doktorského studia a zapojování studentů do vědeckovýzkumných projektů. V akreditačním procesu zastávají koncepční úlohu kolegia, vědecké rady a akademické senáty školy a fakult. Podle závazného pravidla tříleté lhůty platnosti akreditace jsou uvedené studijní struktury kontrolovány a cestou reakreditací průběžně inovovány.

5. Informační a komunikační technologie

VŠE se na rozdíl od jiných českých vysokých škol vyznačuje vysokým stupněm integrace, která vyplývá z těchto skutečností:

 • většina aktivit je uskutečňována v hlavním areálu školy na Žižkově, další, kapacitně významný areál na Jižním Městě je využíván společně fakultami a dalšími útvary,
 • relativní příbuznost studijních oborů, společný studijní základ vyvolávají požadavky na úzkou spolupráci především ve výuce ale i výzkumu a dalších aktivitách.

Toto specifikum VŠE ovlivňuje jak organizaci spravování a využívání počítačových učeben a studoven, tak i koncepci rozvoje a budování informačního systému a budování technické infrastruktury. Jistou výjimkou je Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, kde vzhledem k odloučenosti byly dosud uplatňovány specifické přístupy. Postupně bude i tato fakulta plně integrována do informačního systému VŠE.

Podporu rozvoje využití moderních informačních technologií na VŠE zajišťují na celoškolské úrovni Výpočetní centrum (VC) a Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS). Výpočetní centrum plní tyto hlavní úkoly:

 • zajišťuje správu a rozvoj počítačové sítě,
 • zajišťuje provoz serverů, archivaci dat na serverech, instalaci programového vybavení na servery,
 • zajišťuje správu poštovních serverů a účtů,
 • zajišťuje provoz počítačových učeben a studoven,
 • poskytuje servis uživatelům výpočetní techniky,
 • zajišťuje údržbu a inovace výpočetní techniky,
 • poskytuje projekční a programátorské služby, provádí údržbu a podílí se na zavádění a provozování vyprojektovaných systémů.

Centrum informačních a knihovnických služeb plní tyto úkoly:

 • zajišťuje provoz a rozvoj ekonomické knihovny, která plní funkci univerzitní knihovny a současně plní funkci veřejné vědecké knihovny orientované na ekonomickou oblast,
 • zajišťuje přístup k elektronickým informačním zdrojům pro studium a výzkum,
 • zabezpečuje všeobecný interní i externí informační servis.

Kromě těchto celoškolských pracovišť existují lokální specializovaná pracoviště pro podporu využití informačních technologií ve výuce, výzkumu a administrativě. V této struktuře nedošlo oproti minulému období k významnějším změnám.

VŠE je v současné době vybavena prostředky výpočetní, audiovizuální a telekomunikační techniky v rozsahu pokrývajícím základní nároky na využití současných informačních technologií ve všech oblastech činnosti školy. Obdobně jako v předchozích létech, VŠE věnovala prvořadou pozornost vytváření předpokladů pro podporu výuky, individuálních studijních aktivit a vědeckovýzkumné činnosti. Výrazný byl i rozvoj informačního systému pro administrativu, především ekonomicko-správní a studijní agendy.

5.1 Stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních
technologií

Celkově počítačové sítě VŠE reprezentují cca 2840 uživatelských pracovišť. Podstatná část těchto pracovišť je umístěna v areálu sídla školy na Žižkově. Až na malé lokální sítě v budově školy ve Štěpánské ulici a v areálu Veleslavín jsou sítě vybudovány na technologií strukturované kabeláže, případně optických vláken. Přehled o počtech uživatelských pracovišť v jednotlivých sítích udává následující tabulka:

lokalita počet stanic na učebnách a studovnách počet stanic u zaměstnanců počet stanic studentů na kolejích celkem
Žižkov 461 1029 0 1490
Jižní Město 122 154 276
Jindřichův Hradec 54 115 25 194
Jarov + Vackov 134 36 470 640
Rooseveltova kolej 0 2 125 127
Veleslavín 0 75 0 75
Štěpánská 0 38 0 38
celkem 771 1449 620 2840

V roce 2001 byl dokončen přechod na 32-bitové operační systémy (Windows 9x/NT) a to jak u zaměstnanců, tak na počítačových učebnách. U zaměstnanců je na lokálních počítačích instalován kancelářský systém MS Office 97 nebo MS Office 2000, Internet Explorer, Netscape Comunicator, Real Player a některé další pomocné programy (např. Acrobat Reader). Všichni zaměstnanci mají přístup k aplikacím nainstalovaným na síti. Hlavně akademičtí pracovníci si na tyto počítače instalují další programové vybavení potřebné pro svoji pedagogickou a vědeckou činnost.

Na stanicích na počítačových učebnách a studovnách je k dispozici velké množství programového vybavení dostupného pod operačními systémy Windows NT 4 Workstation a MS DOS. Software lze rozdělit do následujících základních skupin:

 • kancelářský software (MS Office 97, Corell Office, Office od Software 602),
 • software pro přístup k Internetu (Netscape Communicator, Internet Explorer), el. pošta (Pegasus Mail), publikování na Internetu (WWW servery, MS FrontPage, MS InterDev …),
 • statistické programy (SAS, SPSS, StatGraphics), ekonometrické programy,
 • celopodnikové ekonomické informační systémy (BAAN, MFG),
 • informační systémy pro jednotlivé ekonomické oblasti (Personalistika, Pojišťovnictví …). Množství a dostupnost je závislá na iniciativě a výukových plánech jednotlivých kateder.
 • programovací jazyky (C++ Builder, Java Builder, Visual Basic, Pascal), databáze (Oracle, MySQL, objektové databáze),
 • nástroje pro projektování informačních systémů (S-Designor, Rational Rose, MS Project, SDW),
 • nástroje pro analýzu informací a data mining (např. Guha a LISP-Miner),
 • software nezařazený do výše uvedených kategorií (např. pomocné programy, programy pro distanční vzdělávání a testování znalostí).

5.2 Připojení pracovišť vysoké školy na CESNET2

Ve všech významných areálech VŠE jsou vybudovány lokální počítačové sítě (LAN) napojené prostřednictvím pražské metropolitní sítě PASNET a sítě CESNET2 do INTERNETu.  Schéma sítě je uvedeno v kapitole 5.6. Rozhodující areály školy (Praha-Žižkov, Praha-Jižní Město) jsou připojeny k síti CESNET2 rychlostí 155 Mb/s (technologie ATM). Fakulta managementu v Jindřichově Hradci přistupuje do sítě CESNET2 rychlosti 4Mb/s. Pracoviště školy umístěná ve Štěpánské ulici v Praze je připojeno rychlostí 10Mb/s. Ostatní pracoviště školy jsou připojena nižší rychlostí.

V oblasti připojení VŠE do Internetu pokračoval trend průběžného rozšiřování kapacity spojení (zejména do USA), realizovaný sdružením CESNET z.s.p.o. Rovněž kapacita linek pražské akademické metropolitní sítě PASNET byla i v roce 2001 dostatečná pro potřeby školy.

Na škole probíhá příprava postupného přechodu na gigabitové technologie, rychlost tohoto procesu je však omezena finančními zdroji školy.

5.3 Využití vnějších a vnitřních informačních systémů

Hlavními informačními systémy provozovanými na VŠE v Praze jsou:

 • studijní informační systém (SIS),
 • ekonomicko-správní informační systém (ESIS),
 • informační systém CIKSu (IS CIKS),
 • informační systém pro podporu výuky (ISV),
 • informační systém základních síťových služeb (ISSS).

Projektování, rozvoj a údržbu SISu provádí Výpočetní centrum v součinnosti s prorektorem pro pedagogiku a studijním oddělením, které je jeho provozovatelem. V rámci rozvoje SIS v uplynulém roce byla pozornost věnována především úpravám z hlediska eventuální budoucí inovace systému. V rámci tohoto procesu byl realizován projekt autorizované prezentace výsledků automatizovaných zápisů a historie studia studentů v prostředí databáze Oracle s využitím Apache serveru jako rozhraní s cílem ověřit použitelnost a vlastnosti těchto prostředí pro SIS. V roce 2001 došlo k přechodu na plně zabezpečený přístup uživatelů přes šifrovaný přenos dat i hesel.

V roce 2001 byl ESIS (EkonFis) provozován v plně rutinním provozu. Centrálním provozovatelem ESISu jsou rektorátní pracoviště řízená kvestorem. I zde byl v průběhu roku proveden přechod na zabezpečený přístup uživatelů pouze přes šifrovaný přenos dat i hesel.

Problematice IS CIKS je věnována část kapitoly 5.4 v souvislosti s charakteristikou informačních zdrojů dostupných v rámci knihovnicko-informačních služeb.

Systémům ISV, ISSS byla v roce 2001 věnována permanentní pozornost. Došlo k inovaci části zastaralého technického vybavení počítačových učeben a studoven. Podle potřeb kateder byly instalovány nejnovější verze software, modernizovány síťové služby. Dosažený stav vytvořil předpoklady pro přechod v celoškolském měřítku na standardní platformu uživatelského operačního prostředí na úrovni operačních systémů řady Win32. V průběhu roku 2001 Výpočetní centrum technicky a organizačně dokončilo plný přechod klientských stanic na moderní operační systémy Win32 (Windows 98, Windows NT).  V roce 2001 bylo několik počítačových učeben doplněno o dataprojektory, což umožňuje vyučujícím lépe předávat informace studentům. Provoz a využití informačních systémů a zdrojů lze charakterizovat následujícími statistickými údaji:

Průměrný počet e-mailů odeslaných a přijatých na VŠE přes centrální poštovní uzel (mailserver) je ve špičce zhruba 2000 tisíce za hodinu, počet přijatých e-mailů činí cca 42 tisíc denně.

VŠE odebírá v systému newsů zhruba 28 tisíc diskusních skupin do kterých přichází průměrně denně přibližně 215 tisíc příspěvků. Nejčtenější skupinou je skupina vse.studenti, kde je cca 20 tisíc přístupů denně.

V elektronických diskusních skupinách je přihlášeno do 22 lokálních skupin celkem 2600 uživatelů.

Na centrální www stránky VŠE (www.vse.cz) je průměrně realizováno denně asi 15 tisíc přístupů od zhruba 1300 uživatelů.

Z FTP-serveru školy (pub.vse.cz) je v průměru denně staženo přibližně 5000 souborů o celkovém objemu zhruba 4 GB.

Průměrná roční hodnota toku dat z VŠE do sítě PASNET činí cca 542 kB/s, průměrná roční hodnota toku dat ze sítě PASNET do sítě VŠE činí cca 589 kB/s.

obrázek 1: Průměrný denní provoz školy během roku 2001 do/z PASNETu

5.4  Knihovny VŠE a jejich elektronické zdroje a služby

Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, stejně jako informační zabezpečení studia a vědeckovýzkumné práce na VŠE, zajišťuje Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE ( dále jen CIKS VŠE : blíže o CIKS v kapitole 10).

CIKS VŠE plní rovněž úlohu ústřední knihovny (akvizice a zpracování klasických i elektronických informačních zdrojů a tvorba souborného katalogu VŠE)  a metodického a koordinačního  centra pro  síť knihoven VŠE, která je tvořena vedle knihoven CIKS také

Knihovnou Fakulty managementu v Jindřichově Hradci,
Studijním centrem v objektu kolejí VŠE na Jarově,
50 příručními knihovnami na katedrách, fakultách a v ostatních útvarech VŠE.

CIKS zodpovídá  za výběr, obsahovou analýzu, propagaci a zpřístupňování  rozsáhlých elektronických informačních zdrojů převážně v režimu online. Licence  a finanční prostředky na tyto informační zdroje  získává CIKS VŠE  buď na základě své účasti v národních sdruženích (sdílení informačních zdrojů a sdílení finančních prostředků na jejich zpřístupnění), nebo z vlastní grantové činnosti.

Nabídka elektronických informačních zdrojů, které mají uživatelé z VŠE k dispozici, byla v roce 2001 značně změněna:

Informační servis (dále jen IS)  v lokální počítačové síti VŠE, pracující v prostředí MS-DOS, který dosud přinášel uživatelům většinu informací v elektronické podobě, byl značně zredukován. Důvodem byla mimo jiné vzrůstající nepřehlednost nabídky publikovaných informací, omezení obsahu pouze na text a samostatně spustitelné soubory, omezení přístupu pouze na lokální síť VŠE, komplikovaná správa servisu a v neposlední řadě i fakt, že řada producentů již nedodává programy určené pro DOS a nebylo tedy možné zajistit aktualizaci nabízených informací.

Logickým východiskem z těchto problémů bylo využití prostředí WWW, které umožňuje zvýšení dostupnosti informací prostřednictvím Internetu, jejich aktuálnosti, přehlednosti a kvality vyhledávání informací, použití multimediálních prvků atd.

Veškeré textové informace z lokálního IS (dříve Základní informační servis a Interní informační servis) byly převedeny na WWW stránky školy http://www.vse.cz.

Knihovnické informace (dříve Knihovnicko-informační servis) byly převedeny na WWW stránky CIKS http://ciks.vse.cz/, katalog knihovny TINLIB a Databáze publikační činnosti jsou nadále přístupné i v lokální počítavé síti VŠE pod  systémem DOS.  Knihovní katalog (Tinweb) je  přístupný prostřednictvím WWW stránek http://library.vse.cz/.

Větší část databází a aplikací (dříve Informační zdroje pro ekonomická studia) byla z nabídky vyřazena z důvodu neaktuálnosti, problémů se zpřístupněním, nebo malého zájmu uživatelů. Několik málo zdrojů  je přístupných nadále v  lokální počítačové  síti VŠE pod systémem DOS, nebo na učebnách pod Windows NT (ASPI, FinLit,..). Aktuální nabídka všech elektronických informačních zdrojů je k dispozici na WWW stránce http://ciks.vse.cz/Inf_zdroje/el_zdroje.asp.

Zároveň se změnami IS v lokální počítačové síti  VŠE byla značně rozšířena nabídka online přístupu do rozsáhlých informačních zdrojů. Tyto zdroje pokrývají širokou oblast (nejen) společenských a ekonomických věd. Výstupem jsou bibliografické záznamy většinou i s abstrakty a u převážné části i plné texty článků. Přístupné jsou z domény VŠE prostřednictvím  tzv.  IP adres. Přehled nabízených zdrojů spolu s jejich charakteristikou nabízí již zmíněná WWW stránka CIKS http://ciks.vse.cz/Inf_zdroje/el_zdroje.asp.

Další elektronické informační zdroje jsou přístupné v multimediální studovně Mediotéka a v Evropském dokumentačním středisku (EDS).  Kromě zdrojů na CD- ROM je například v EDS v režimu “One kiosk” přístupná databáze Country Reports s online aktualizací.

Celkem bylo uživatelům na VŠE v roce 2001 k dispozici 73 elektronických informačních zdrojů, z toho 18 v online režimu, 18 v lokální počítačové síti  VŠE a 37 na CD ROM. Jejich přehled, charakteristika a využití jsou podrobně zpracovány ve Výroční zprávě CIKS za rok 2001, kterou najdete na adrese http://ciks.vse.cz/ , rubrika Edice.

Na této WWW stránce CIKS je k dispozici celá řada dalších elektronických služeb, např. objednávky  rešerší,  objednávky MVS, skupinové  e-mailové adresy  na všechny druhy služeb včetně rezervací výpůjček či  dotazů na obsah katalogů atd.  Nově byla zavedena  služba elektronického dodávání dokumentů z  knihovních fondů CIKS VŠE a spoluřešitelské instituce CERGE-EI.

Stav evidence knihoven VŠE  podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (Knihovní zákon):  Tento zákon vstoupil v platnost 1.1.2002. Registrace knihoven VŠE podle uvedeného zákona vyžaduje aktualizaci celé řady dokumentů od  zřizovací listiny až po knihovní řád.  Práce na aktualizaci  těchto dokumentů byly zahájeny a   jejich dokončení  se předpokládá v březnu 2002.

5.5 Informační infrastruktura, zapojení do evropských projektů vysokorychlostních sítí

Ve všech významných areálech VŠE jsou vybudovány lokální počítačové sítě (LAN) napojené prostřednictvím pražské metropolitní sítě PASNET a sítě CESNET2 do INTERNETu. Jde o tyto sítě:

 • LAN v areálu Žižkov,
 • LAN v areálu Jižní Město,
 • LAN v areálu Fakulty managementu,
 • LAN v areálu studentských kolejí Jarov,
 • LAN na Rooseveltově koleji,
 • LAN Veleslavín,
 • LAN Štěpánská.

Základní struktura počítačové sítě VŠE je zachycena na přiloženém schématu.

Počítačová síť v areálu na Žižkově je postavena na centrálním přepínači Cisco Catalyst 8500 MSR, na který jsou hvězdicově připojeny další přepínače téhož výrobce pomocí ethernetu na rychlosti 100 a 1000 Mb/s. K centrálnímu přepínači je též připojena většina serverů. Na konci roku 2001 se změnilo připojení většiny koncových stanic sítě ze sdílených 10Mb/s (z hubů) na vyhrazených 10Mb/s (na přepínače). Počítačová síť na Jižním Městě (JM) má páteř a všechny hlavní aktivní prvky na bázi 100Mb ethernetu. Na konci roku 2001 byly též zakoupeny switche pro počítačové učebny na Jižním Městě, které umožní připojit stanice na učebnách rychlostí 100Mb/s. V areálu na Jižním Městě byla vytvořena hierarchická architektura přepínačů firmy Cisco, což se příznivě projevilo nejen ve zvýšení průchodnosti sítě, ale současně umožnilo postupný přechod na 100Mb technologii v počítačových učebnách a některých pracoven pedagogů. V roce 2001 bylo též vybudováno optické vlákno do areálu na Jarově, což umožnilo zvýšit rychlost přístupu do školní sítě z této lokality a též umožnilo oddělit zaměstnaneckou síť SÚZu od sítě studentů na kolejích. Počítačová síť na Jarově využívá FDDI ring, který byl dříve nainstalován na Žižkově. V roce 2001 byla v rámci rekonstrukce na Rooseveltově koleji vybudována datová síť propojená se sítí na škole mikrovlnným pojítkem. Celkový počet počítačových (internetových) přípojek ve studentských pokojích na kolejích tak vzrostl na 1051.

Počty datových přípojek na kolejích VŠE (12/2001):

Kolej Počet přípojek
Jarov I A 58
Jarov I B 25
Jarov I C 61
Jarov I D 52
Jarov I E 96
Jarov II 12
Jarov III F 134
Jarov III G 176
Rooseveltova 374
Vackov 61
Celkem 1051

Poslední dvě lokality školy(Praha-Veleslavín a Praha-Štěpánská) používají technologii sdíleného ethernetu.

Součástí informační infrastruktury jsou počítačové servery. Servery s operačním systémem Novell Netware a službou NDS poskytují základní síťové služby uživatelům – jmennou službu, autorizaci uživatelů, diskový prostor, tisk na síťových tiskárnách. Aplikační servery jsou postaveny na počítačích s operačním systémem typu Unix (převážně operační systém Solaris) a Windows NT.

Elektronická pošta studentů byla převedena z Pegasus Mailu na IMAP server. Tento nový server se též používá pro autentizaci studentů u dalších služeb dostupných na počítačové síti (historie studia, výsledky automatizovaných zápisů, registrace na kolejích, výsledky zápočtů a zkoušek).

Servery s operačním systémem typu Unix zajišťovaly v roce 2001 provoz nejdůležitějších částí Informačního systému VŠE: studijního informačního systému a ekonomického informačního systému. Unixové servery rovněž zajišťují služby centrálního poštovního serveru (mailserver), serveru pro elektronické diskusní skupiny (listserver), serveru pro provoz služby DNS (nameserver) a služby newsů, serveru pro provoz centrálního webbu školy (webbserver). Na unixových serverech je rovněž realizována služba ftp. V roce 2001 byla zavedena potřebná antivirová kontrola elektronické pošty doručované na VŠE. Stále větší důraz byl kladen na zajištění bezpečnosti centrálních serverů. Databázové servery s hlavními agendami školy byly odstíněny vnitřním firewallem, na kterém byly sledovány poskytované služby a nastavovány přísnější pravidla jejich poskytování.

Na podzim roku 2001 bylo zdvojnásobena kapacita přípojky na FM v JH (2x 2Mb/s), který umožňuje využívat technologie videokonferencí pro přenos přednášek i pro vzdálené jednání mezi pracovníky školy.

Během roku byla s podporou programu MŠMT realizována podstatná obměna vybavení počítačových učeben a studoven v areálech školy V Praze na Žižkově a  Jižním Městě i na fakultě v Jindřichově Hradci. Bylo inovováno několik multimediálních studoven a rozšířen jejich počet.

V roce 2001 byl na VŠE zahájen přechod na využívání bezkontaktních čipových karet, které budou postupně nahrazovat dosavadní karty s magnetickým proužkem a čárovým kódem. Byl realizován přechod na tyto karty v menze Italská v Praze. Karty jsou současně využívány jako identifikační karty. Připravuje se zavedení těchto karet pro tisky na kopírkách a tiskárnách, pro evidenci vstupů, v knihovně a dalších oblastech.

V roce 2001 se uskutečnily první videokonference mezi Žižkovem a Jindřichovým Hradcem – přenášelo se několik přednášek/konferencí z nové auly a proběhlo více vzdálených jednání mezi pracovníky školy.

5.6 Rozvoj e-learningu na VŠE

V oblasti e-learningu a distančního vzdělávání byl zakoupen na základě výběrového řízení specializovaný software (EDOCEO). Na škole probíhaly příprava kursů realizovaných formou e-learningu, která by měla být završena v roce 2002 akreditací vybraných kursů. V rámci Výpočetního centra je poskytována těmto pilotním projektům základní podpora. Několik kursů již této technologie intenzivně využívá například jako součásti komunikace se studenty, pro výklad určitých partií apod.. Určité aktivity v této oblasti byly realizovány rovněž s podporou grantů (zejména FRVŠ). V roce 2001 byl rovněž zprovozněn videoserver a  zakoupena dvě pracoviště pro střih videopořadů.

6. Výzkum a vývoj

6.1 Zaměření výzkumu a vývoje

Rozvoj vědecko-výzkumného procesu na VŠE byl v r. 2001 založen na úsilí budovat vědecké zázemí pro stále diversifikovanější strukturu ekonomických studijních programů školy. Cílem je modernizace výuky založená na dynamice výzkumného procesu a propojení výuky a výzkumu s aktuálními požadavky ekonomické praxe. K realizaci tohoto cíle směřovaly vědecko-výzkumné aktivity uskutečňované v rámci jednotlivých vědeckých a výzkumných projektů, výzkumných záměrů fakult, národních a zahraničních výzkumných grantů a v neposlední řadě i zdrojů nespecifikovaného výzkumu včetně vlastní grantové agentury VŠE.

Specifika zaměření výzkumné činnosti jednotlivých fakult na VŠE v roce 2001 lze charakterizovat následovně:

Aktuální situace v rozvoji vědecko-výzkumného procesu na škole je dána snahou o koncepční využití širokého spektra nástrojů přímé i nepřímé podpory vědecko-výzkumného procesu.

a)  Efektivní uplatňování rozpočtových prostředků na vědu a výzkum

Cílem je dosažení vyššího zapojení státem distribuovaných prostředků do koncepčních dlouhodobě orientovaných výzkumných záměrů jednotlivých studijních a vědeckých oborů na úrovni fakult. Úroveň, dosažená v roce 1999 sice zajišťuje rozvojovou kontinuitu hlavních teoretických oblastí zajišťovaných školou, nicméně nemůže být dále zvyšována vzhledem k pětileté periodicitě přidělování prostředků na výzkumné záměry. V rámci tohoto a následujícího cíle byly také podány návrhy na zřízení dvou národních výzkumných center.

Podpora je rovněž orientována na zakládání nových vědeckých týmů na základě projektové orientace v rámci nově přijímaných výzkumných grantů. Finanční stimulace směřuje jak do oblasti nově podávaných grantových přihlášek, tak i do materiální podpory týmů řešících grantové projekty.

b)  Aktivní politika ve směru k národním i mezinárodním grantovým agenturám

Národní grantové agentury, zejména Grantová agentura České republiky, utvářejí hlavní prostor pro rozšiřování vědecko-výzkumných aktivit školy. V této oblasti se podařilo dosáhnout radikálního obratu. Spojeným úsilím rektorátu, fakult a kateder podstatně narostl objem přijatých grantových návrhů. V rámci tohoto úsilí byly na fakultách vyčleněny pracovní síly, které ve spolupráci s příslušnými proděkany a s oddělením vědy a výzkumu zajišťují základní informační a poradenský servis pro jednotlivé navrhovatele a řešitele grantových projektů. V rámci výše uvedené činnosti je rovněž prováděna kontrola formálních náležitostí grantových přihlášek. V roce 2001 nebyl žádný z návrhů vyřazen pro formální nedostatky.

Zvýšení počtu grantových přihlášek se postupně odrazilo v dvojnásobně vyšším finančním objemu řešených projektů GAČR (pro rok 2002 – 14 626 tis. Kč), pro následující tříleté období byly v roce 2001 získány prostředky v celkovém objemu 25 743 tis. Kč.

Kvantitativního obratu bylo dosaženo rovněž v oblasti resortního výzkumu. V roce 2001 dosáhl finanční objem řešených výzkumných zadání z jednotlivých ministerstev zhruba dvojnásobku oproti roku 1999 (2001 – 9 832 tis. Kč, v r. 1999 – 5 472 tis. Kč).

Perspektivní doménou rozvoje vědecko-výzkumné činnosti je zejména oblast mezinárodního výzkumu. Dosažený objem (r. 2001 – 3 208 tis. Kč, r. 1999 – 427 tis. Kč) finančních prostředků hraje v celkovém rozvoji vědy a výzkumu stále významnější roli. V roce 2002 lze na základě nově přijatých smluv v rámci 5.RP EU očekávat další navýšení těchto prostředků.

Přímá materiální, finanční a technická podpora zapojování vědeckých týmů školy do evropského výzkumného prostoru (European Research Area) ve smyslu síťování výzkumných kontaktů evropských univerzit a orientace na programy EU, zejména na 5. a 6. Framework Programm.

c)  Podpora odborného růstu mladých pracovníků, doktorandů a studentů a jejich zapojení do vědecko-výzkumné činnosti VŠE

Ke konkrétním opatřením v rámci aktuální vědní politiky VŠE patří zřízení vlastní grantové agentury zaměřené na podporu nových vědních oborů v oblasti ekonomického výzkumu a zejména na zapojování začínajících vědeckých pracovníků (postdoktorandů) do vědecko-výzkumného procesu. V tomto rámci jsou finančně podporovány i studentské výzkumné týmy pracující na konkrétních výzkumných úkolech. Finanční zajištění interní grantové agentury (IGA) je hrazeno z celoškolských prostředků na nespecifikovanou vědu; za uplynulé dva roky se tento způsob osvědčil zejména pro stimulaci mladých pracovníků a studentů. Smyslem této agentury je mimo jiné seznámit začínající vědecké pracovníky se zvyklostmi grantového systému a usnadnit jim tak orientaci při podávání a zpracování grantových návrhů mimo VŠE.

Významný podíl grantových návrhů také počítá se zapojením pregraduálních a postgraduálních studentů do výzkumného procesu organizovaného v rámci katedry či fakulty.

d)  Zvýšení účasti mladých pracovníků a doktorandů na vědeckých setkáních, seminářích a konferencích ve vztahu k tvorbě jejich dlouhodobého odborného profilu

Vzhledem k tomu, že výzkum klíčových společensko-vědních témat je dnes převážně mezinárodní záležitostí, je mezinárodní mobilita akademických pracovníků VŠE nutnou podmínkou pro úspěšnou vědecko-výzkumnou činnost. S ohledem na zvyšující se objem získaných grantových prostředků na VŠE je krátkodobá mezinárodní mobilita vědecko-výzkumných pracovníků osvědčenou formou mezinárodní spolupráce. Významným počinem v této oblasti bylo vyčlenění části prostředků určených na nespecifikovaný výzkum na podporu účasti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků na mezinárodních konferencích a seminářích. Důraz na mezinárodní mobilitu vedl v roce 2001 k navýšení počtu výjezdů a k těsnější vazbě na disertační práce a zpracovávané výzkumné projekty.

e)  Spolupráce se sférou státní správy, se samosprávnými orgány a s podnikovou a podnikatelskou sférou.

Orientace na řešení praktických problémů a těsná vazba na podnikový i veřejný ekonomický sektor je dlouhodobým rysem rozvoje školy. Značná část intelektuální kapacity pracovníků VŠE je tak vázána na analytickou, poradenskou odbornou činnost ve vztahu k ekonomické praxi. Tyto aktivity potvrzují prestiž školy i jejích pracovníků ve vztahu k ekonomické praxi, jsou součástí odborné strategie jednotlivců i odborných týmů, byť na ně není brán zřetel v rámci formálních kritérií pro hodnocení vědecko-výzkumného výkonu.

Problém lze spatřovat v tom, že i když se Vysoká škola ekonomická adaptovala v souladu s celosvětovým trendem na spolupráci s praxí – jak soukromým, tak i veřejným sektorem – česká ekonomická realita v současnosti nestimuluje podnikatelské subjekty ani neziskový sektor k účinnější podpoře vědecko-výzkumných aktivit.

f)  Podpora publikační činnosti na katedrách i fakultách VŠE

Velký důraz je kladen na rozšiřování prostoru pro publikační aktivity akademických pracovníků a studentů. Za uplynulé dva roky se podařilo výrazně zvýšit jak kvalitu, tak i celkový počet publikačních titulů akademických pracovníků školy. V tomto rámci byla provedena reforma vědeckého periodika Acta Oeconomica Pragensia. K renomovanému periodiku Politická ekonomie tak přibyla i další publikační řada. Řešena je současně i otázka organizace knižní vydavatelské aktivity VŠE, která by měla umožnit rychlou a nákladově přiměřenou publikaci výsledků vědecké činnosti pracovníkům školy na domácí půdě. Po prvním úvodním titulu by se měly vydavatelské aktivity v roce 2002 dále rozšířit.

Další rozvoj školy je tak podmíněn důrazem na dynamizaci vědecko-výzkumné činnosti, a to i přes nejvyšší pedagogickou vytíženost jejich pracovníků v rámci českých univerzit. Dosažení potřebné harmonie mezi m¨pedagogickým a vědecko-výzkumným procesem stojí v centru pozornosti vědecké politiky školy.

Specifika zaměření výzkumné činnosti jednotlivých fakult na VŠE v roce 2001 lze charakterizovat následovně:

Fakulta financí a účetnictví

Vědeckovýzkumná činnost Fakulty financí a účetnictví usilovala o zachování a posílení dosavadního prestižního postavení fakulty v oblasti teoretického i aplikovaného finančně účetního výzkumu, propojení pedagogické činnosti s vědou a širokou spolupráci s finanční, účetní, bankovní a investiční praxí.

Hlavní úsilí se soustředilo na zpracování výzkumného záměru „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“. Základním výstupem výzkumného záměru fakulty bylo v roce 2001 vydání sborníku, který se zabýval aktuálními problémy ČR v dané oblasti (aktuální problémy veřejných příjmů a veřejných výdajů v kontextu přípravy ČR na vstup do EU, řešení rizikovosti finančních institucí se zahrnutím hlediska klienta, analýza měnové politiky a bankovního systému v České republice, efektivnost a financování investičních projektů v českém průmyslu, vývojové směry finančního účetnictví v nadnárodním prostředí a jejich dopad na účetnictví ČR, tvorba a využití manažersky orientovaných informačních systémů a promítnutí finanční a účetní problematiky do učiva vyšších odborných škol s ekonomickým zaměřením). Na řešení výzkumného záměru se podílely všechny katedry fakulty.

V rozsáhlé míře se Fakulta financí a účetnictví zapojila do účasti na grantech GA ČR. Řešena zde byla zejména problematika ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu, fiskální decentralizace, dynamika výnosnosti aktiv, oceňování podniků a jejich majetku v rámci podnikových kombinací, americké účetní standardy a jejich role v celosvětové harmonizaci účetnictví, hodnocení efektivnosti  investic a návrh koncepce jejich financování na podporu začleňování českého průmyslu do světové ekonomiky.

Dlouhodobě velmi perspektivním směrem rozvoje vědy a výzkumu na fakultě je mezinárodní spolupráce financovaná granty Evropské unie. Také v roce 2001 se vědeckovýzkumné aktivity v této oblasti zaměřily zejména  na problematiku veřejných financí v souvislosti se  vstupem ČR do EU.

Fakulta pokračovala i v roce 2001 v organizaci dalších ročníků vědeckých konferencí s mezinárodní účastí. Jednalo se o konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ a „Mezinárodní účetní standardy a jejich aplikace v českém prostředí“.

Fakulta mezinárodních vztahů

Vědecká činnost v roce 2001 plně odpovídala dlouhodobému a střednědobému zaměření fakulty v koordinaci s vědeckými záměry VŠE. K výzkumné činnosti fakulty v oblasti integrace přispělo zahájení činnosti „Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky“ jako řešitelského a koordinačního pracoviště výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na téma „Ekonomické, právní a politické problémy integrace ČR do evropské a světové ekonomiky“.

V odborné činnosti i v rovině financování Institut navázal v prvním roce své existence na dva základní  projekty schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Prvním z nich byl projekt VS96014 „Posílení výzkumu na vysokých školách“, na základě něhož vzniklo uzavřením smlouvy mezi MŠMT a Vysokou školou ekonomickou Výzkumné středisko integrace České republiky do evropské ekonomiky ke dni 1.8.1996. Oponentní rada ve svém závěrečném oponentním řízení k tomuto projektu, které se konalo 6. prosince 2000, konstatovala mj., že „řešení projektu proběhlo v souladu s jeho zadáním a byly dosaženy hodnotné vědecké výsledky i velmi užitečné výstupy směřující k vládním orgánům, podařilo se vytvořit stabilizované pracoviště, dobře personálně obsazené a odborně vyvážené a podařilo se vynikajícím způsobem zajistit pokračování v činnosti vytvořeného pracoviště“.  Druhým projektem, jehož zadavatelem bylo a je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je Výzkumný záměr FMV „Ekonomické, právní a politické problémy integrace ČR do světové ekonomiky“,  řešený a financovaný kmenovými pracovníky Výzkumného střediska a celou řadou dalších pracovníků FMV počínaje 1.1.1999.  Návaznost věcného obsahu výzkumného záměru na projekt „Posílení výzkumu na vysokých školách“ a pozitivní hodnocení závěrečného oponentního řízení byly základem transformace Výzkumného střediska v Institut integrace. Pro rok 2001 MŠMT poskytlo na činnost Institutu částku 5 944 tis. Kč, která odpovídá nepatrně navýšenému součtu dotací na oba výše uvedené projekty.

Postupně se utvářelo organizační složení institutu a náplň činnosti jednotlivých výzkumných týmů. V rámci výzkumného záměru „Ekonomické, právní a politické problémy integrace ČR do evropské a světové ekonomiky“ se vytvořilo postupně celkem pět dílčích výzkumných záměrů, které se orientovaly na: Institucionální problémy vnějších ekonomických vztahů, Růst a strukturální otázky, Vnější ekonomické vztahy ČR, Otázky globalizace a jejich vlivu na českou ekonomiku a Zahraniční politika ČR.

Na činnosti Institutu se formou účasti v některém z dílčích výzkumných záměrů podílelo celkem 45 pracovníků fakulty. Výsledkem činnosti byla poměrně rozsáhlá publikační aktivita jakož i rozsáhlý počet studií oponovaných v závěru roku 2001. Podrobně vypovídají o publikacích i oponovaných studiích další části předkládané zprávy.

K významným aktivitám Institutu v roce 2001 patřila zejména účast na zpracování studie „Sociální a ekonomické dopady integrace České republiky do Evropské unie“ podle zadání Rady vlády pro ekonomickou a sociální strategii. Vedoucí Institutu působila v úzkém autorském kolektivu, v Institutu vzniklo celkem osm podkladových studií. Institut se podílel na zpracování této prestižní publikace ve větším rozsahu než kterékoli jiné ekonomické pracoviště.

Rozvíjení zahraniční spolupráce v oblasti integračních procesů tvořilo další významný rozměr činnosti Institutu. Za zmínku patří zejména vědecká  spolupráce s ostatními tranzitivními zeměmi – kandidáty členství v Evropské unii vyznačující se pravidelnou výměnou zkušeností na každoročně pořádaných mezinárodních konferencích a vydávaných sbornících.

V roce 2001 proběhlo průběžné hodnocení výzkumného záměru odbornou komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Komise konstatovala, že „výzkum navazuje na současné trendy rozvoje oborů, tvořících jádro výzkumného záměru (světová ekonomika, mezinárodní obchod, procesy integrace). Výzkumný záměr je nanejvýš aktuální, komplexně pojatý, sleduje klíčové aspekty strategie ČR ve středně a dlouhodobém časovém výhledu. Velmi kladně je hodnocena struktura a kvalita výzkumného týmu.“ Celkově byl výzkumný záměr hodnocen druhým nejlepším stupněm v pětistupňové klasifikaci se závěrem pokračovat ve financování v plánovaném rozsahu. Výsledky hodnocení jsou významné z hlediska zabezpečení jistoty financování činnosti Institutu, jako uznání kvality práce celého řešitelského týmu i stimulace jeho aktivit do budoucnosti (větší důraz na zapojení do mezinárodních aktivit ve výzkumu). K nikoli nepodstatným skutečnostem patří i ta, že díky pozitivnímu hodnocení výzkumného záměru a pokračování v jeho financování MŠMT bude Fakulta mezinárodních vztahů získávat poměrně rozsáhlé množství prostředků na nespecifikovaný výzkum.

Mimoto na fakultě působí Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické. Jedná se o vědecko-výzkumné, poradenské, informační a vzdělávací pracoviště propagující myšlenky evropské sounáležitosti. Je partnerem Konrad-Adenuer-Stiftung a účastní se projektů PHARE. Toto centru každoročně pořádá dny věnované určitým členským zemím Evropské unie a i v loňském roce v této tradici pokračovalo a uspořádalo „Dny Dánska, Norska a Švédska“.

V rámci fakulty působí i Francouzsko-český institut řízení (IFTG). Jehož posláním je podpora rozvoje ekonomické spolupráce mezi Francií a Českou republikou.

Fakultě se velmi úspěšně podařilo zapojit do své vědecké činnosti i studenty doktorského studia, o čemž svědčí zpracování rozsáhlého doktorského interdisciplinárního grantu na téma „Ekonomická analýza vstupu ČR do Evropské unie a jeho důsledků na ekonomický růst a rozvoj ČR“, jehož autoři obdrželi ocenění za prestižní publikaci. Kromě toho byly oceněny i další publikace zpracované na fakultě.

Fakulta podnikohospodářská

Oblasti priorit fakulty ve vědě a výzkumu jsou specifikovány ve schváleném a realizovaném dokumentu nazvaném Koncepce rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě podnikohospodářské na léta 2000 – 2003. Také v roce 2001 k hlavním prioritám patřilo:

 1. Maximální zapojení se do řešení externích tuzemských a zahraničních grantů.
 2. Soustředění výzkumného potenciálu fakulty na kvalitní řešení výzkumného záměru fakulty.
 3. Trvalá aktivita talentovaných studentů, doktorandů a učitelů fakulty v oblasti řešení interních grantů v Interní grantové agentuře VŠE v Praze.
 4. Trvalé zvyšování finančních prostředků na tzv. nespecifikovaný výzkum cestou vysoké aktivity při řešení externích grantů, dále pak zvyšováním kvalifikační úrovně učitelů fakulty cestou růstu podílu habilitovaných učitelů k celkovému počtu všech učitelů fakulty a zvyšováním počtu absolventů doktorského studia k celkovému přepočtenému počtu studentů fakulty.
 5. Trvalé zvyšování kvality a efektivnosti doktorského studia.
 6. Postupné rozvíjení studentské vědy na fakultě.
 7. Podpora, rozvoj a žádoucí orientace publikační činnosti učitelů a doktorandů na fakultě.

Posilování odpovědnosti kateder za rozvoj vědy a výzkumu, výchova k týmové práci ve vědě a výzkumu, organizování tzv. „kulatých stolů“, diskusních seminářů a vědeckých konferencí.

Z odborně věcného hlediska pokračovalo v roce 2001 výzkumné zaměření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze na problematiku podnikání v mezinárodním prostředí. Úspěšně byl řešen výzkumný záměr fakulty nazvaný Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí.

Formou externích grantů (převážně GAČR) byly předmětem vědeckého a výzkumného zaměření učitelů a doktorandů fakulty taková témata, jako jsou symbolika spotřebního chování v marketingu, aplikovaná mikroekonomie v podmínkách české ekonomiky, výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace a intenzifikační funkce veřejných logistických center vhodných k implementaci v podmínkách ekonomiky ČR.

V roce 2001 bylo na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze podáno jednadvacet žádostí o udělení grantu v GAČR o celkové navrhované hodnotě 13 641 tis. Kč. Z této bohaté nabídky udělila tato grantová agentura naší fakultě celkem devět grantů o celkové navrhované hodnotě 6 259 tis. Kč.

Se zahraničními partnery se naše výzkumné aktivity soustředily na taková témata, jako jsou řízení lidských zdrojů v ČR a jeho integrace do tvořícího se evropského modelu řízení lidských zdrojů v EU, srovnávací analýzy řízení a správy společností v Rakousku a České republice a analýzy modelů sociálního poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů jako klíčového prostředku ke zvýšení kapacity lidského potenciálu v malých a středních podnicích.

Ve dnech 16. – 18. května 2001 se v budově Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně konala mezinárodní vědecká konference na téma Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody. Ve dnech 22. – 23. května 2001 se v budově VŠE v Praze uskutečnila periodicky se každoročně opakující již VI. mezinárodní logistická konference nazvaná Logistika – obor 21. století (Logistika – brána do Evropské unie).

V roce 2001 se s úspěchem setkaly kulaté stoly, jako neformální vědecká fóra, která se uskutečnila na tato témata: Nová ekonomika – fikce nebo realita, Znalostní pracovník ve znalostním podniku.

Fakulta informatiky a statistiky

Fakulta informatiky a statistiky je profilována jako pracoviště, jejíž katedry jsou ve vědecké oblasti zaměřeny na práci s informacemi. Na jedné straně se jedná o informační technologie, informační management a znalostní systémy a na druhé straně vystupují oblasti matematicky orientované zaměřené na modelování, na metody zpracování a využívání informací jako je statistika, demografie, ekonometrie, operační výzkum.

Vědeckou-výzkumná činnost fakulty odpovídá zaměření jednotlivých kateder a orientuje se na plnění výzkumných záměrů fakulty, na získávání a řešení grantových projektů domácích i zahraničních. Velmi bohatá je publikační činnost, maximální podpora je věnována přednáškám na mezinárodních konferencích, organizování odborných konferencí a seminářů, vydávání odborných časopisů a sborníků, expertní a oponentní činnosti.

V roce 2001 proběhlo celostátní hodnocení vědeckých záměrů domácími i zahraničními experty, které bylo zaměřené především na úvodní návrhy zadaných projektů. Výzkumné záměry Modely a metody pro ekonomická rozhodování a Metody exploatace informačních zdrojů byly hodnoceny nejvyšším stupněm (A), výzkumný záměr Systémová integrace a informační management byl hodnocen stupněm B.

Koncem roku 2001 (stejně jako v předchozím roce) proběhly průběžné oponentury všech tří výzkumných záměrů organizované fakultou. Všechny tři projekty byly hodnoceny kladně. Dosažené výsledky byly publikovány v desítkách článků a příspěvků na seminářích a konferencích.

Vedle vědeckých záměrů se na Fakultě informatiky a statistiky řeší řada grantů. V letech 1995-2001 byli pracovníci fakulty zapojeni celkem do více než 90 grantů – jejich celkový přínos v tomto období přesahoval 55 mil. Kč, z toho v roce 2001 bylo řešeno 18 grantových projektů ve výši 3,9 mil. Kč.

Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu je založena především na tradičních kontaktech vyplývajících z dlouhodobé spolupráce při řešení výzkumných projektů, při přípravě společných publikací, konferencí seminářů a pod.

Fakulta národohospodářská

Klíčovou úlohou v dlouhodobém ovlivňování vědecké a výzkumné činnosti na fakultě národohospodářské zaujímá výzkumný záměr „Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české ekonomiky v 90. letech“. Etapa výzkumu v r. 2001 zahrnovala zpracování celkem 25 dílčích výzkumných studií.

Výzkumný záměr prošel úspěšně oponentním řízením a hodnotící komise doporučuje jeho další pokračování v r. 2002. Velký důraz klade fakulta na aktivní politiku ve směru k národním grantovým agenturám. V současné době řeší fakulta 6 těchto grantových projektů, kde je hlavním řešitelem a v dalších 5 projektech je spoluřešitelem, v celkové výši 5100 tis. Kč. Významným zdrojem pro financování vědy a výzkumu jsou dále prostředky na tzv. nespecifikovaný výzkum. Na fakultě funguje již šestý rok interní grantová agentura, která přiděluje na jednotlivé projekty podstatnou část těchto prostředků. V r. 2001 přijala celkem 12 interních grantů, na jejichž řešení bylo vynaloženo celkem 2135 tis. Kč. Spolupráce s veřejným sektorem probíhá zejména na základě uzavřených smluv v rámci doplňkové činnosti.

S postupným zapojováním ČR do EU usiluje fakulta o větší zapojování do aktuálních struktur evropského výzkumu ve vazbě na nové mezinárodní zdroje financování vědeckého rozvoje zejména do 5. RP EU. V r. 2001 se podařilo podstatně rozšířit zapojení do grantů, poskytovaných zahraničními grantovými agenturami. Jedná se zejména o projekty 5. rámcového programu EU „Supporting and promoting integrated tourism in Europe´s  lagging rural regions“, „Variable Rate Pricing based on Pay – As – You Throw as a Tool of Urban Waste Management“.

Národohospodářská  fakulta spolupracuje ve vědě a výzkumu s řadou prestižních zahraničních škol. Trvalé kontakty pochopitelně přinesly nejvýznamnější úspěšně realizované projekty (např. s University of North Colorado). Vedle přímé zahraniční spolupráce se jako vysoce efektivní prokázala vazba zprostředkovaná vládními a ministerskými orgány. V oblasti sociální politiky jde o spolupráci koordinovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR zahrnující širší okruh zahraničních partnerů.

Výsledky vědecké práce byly prezentovány na řadě domácích a zahraničních konferencích. Fakulta národohospodářská např. ve spolupráci s Europäische Akademie Berlin a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti připravila v Berlíně již 8. mezinárodní konferenci, tentokrát na téma „Berlin und die neuen Bundesländer als Vorbild EU – bedingter Reformen“.

V rámci fakulty pracuje v současné době Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku a Středisko regionálních a správních věd. Fakulta jejich činnost všestranně podporuje, zejména ve vztahu k jejich zahraničním aktivitám.

Odborníci působící v rámci IEEP úspěšně realizovali řadu projektů. Ke stěžejním oblastem jeho činnosti patří oblast škody na životním prostředí a externality.

SRSV VŠE v roce 2001 pokračovalo v pracích na transformaci Národního rozvojového plánu ČR z programového dokumentu do operační úrovně pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (konsorcium s DHV CR). Pracovníci střediska se také zapojili do zpracování Sektorového operačního programu Cestovní ruch a lázeňství pro odbor mezinárodní spolupráce v cestovním ruchu Ministerstva místního rozvoje ČR.

Fakulta managementu

Zaměření výzkumu a vývoje lze stručně charakterizovat názvem fakultního výzkumného záměru „Multidisciplinární podpora managementu“. Náplň výzkumného záměru je reakcí na nové zaměření, pozorovatelné v posledních letech ve světě – uplatnění metod AI v managementu, ekonomii, finančnictví. Do této nově se rozvíjející oblasti patří celá řada disciplin, proto jde o multidisciplinární projekt, což se odráží i ve struktuře. Z tohoto důvodu jsou do řešení zapojeni i pracovníci Společné laboratoře FM a ÚTIA, která existuje již od roku 1996, kdy vznikla v rámci projektu VS96063 z programu „Posílení vědy a výzkumu na VŠ“. Projekt fakultního výzkumného záměru získal v mezinárodní oponentuře vstupních projektů, provedenou v roce 2001, nejvyšší hodnocení A.

V rámci vědecko výzkumné činnosti pedagogů, a to zejména práce na projektu výzkumného záměru a dalších projektech, vzniklo v roce 2001 celkem 98 prací. Pro podrobnější přehled uveďme, že z celkového počtu bylo publikováno 27 příspěvků ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí (z toho 9 příspěvků bylo prezentováno na prestižních zahraničních konferencích), 13 příspěvků ve sbornících z konferencí bez mezinárodní účasti, 12 příspěvků v odborných recenzovaných periodikách (z toho 3 v zahraničních časopisech), 12 příspěvků v nerecenzovaných periodikách, 7 příspěvků v odborných monografiích (mezi nimiž byly 2 odborné monografie). V rámci podpory pedagogické činnosti vyšlo v tomto roce 12 učebnic či skript a 15 textů různého charakteru (recenze, výzkumné zprávy, posudky, atd.).

V soutěži ESOP 2001 v kategorii „seminární práce“ získali oceněnní čtyři studenti FM, v kategorii „diplomové práce“ byly oceněny tři práce. V soutěži studentské sekce, pořádané jako součást konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí katedrou veřejných financí Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, bylo uděleno studentovi 5. ročníku FM  Janu Pavlovi 2. místo. Tomuto studentovi udělila Správní rada Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ na podzim 2001 Cenu Josefa Hlávky za vynikající studijní výsledky.

Jádrem organizační struktury výzkumné činnosti na FM je Společná laboratoře FM a ÚTIA AVČR, která je zakotvena ve struktuře pracovišť fakulty. Na základě oboustranného zájmu se v současné době připravuje i jeho institucionalizace ve smyslu statutu společných pracovišť vysokých škol a Akademie věd. Vedle toho existuje na FM Institut managementu zdravotnických služeb, který je zapojen zejména do řešení výzkumu z oblasti ekonomiky zdravotnictví. Od roku 2000 je na FM rovněž detašované pracoviště EuroMISE Kardiocentrum VŠE, podílející se na činnosti Národního badatelského centra.

Mezi všemi třemi výzkumnými pracovišti existuje přirozené propojení, jak odborné, tak personální. Prací na výzkumném záměru se účastní v současné době celkem 30 pracovníků.

Aktivní politika podpory výzkumu na FM vede k tomu, že její pracovníci jsou ve srovnání s předchozími roky úspěšnější v získávání grantů, a to rovněž příznivě přispívá k rozvoji materiálního zabezpečení.

Kromě zmíněného projektu výzkumného záměru pokračují řešitelské aktivity na projektech přijatých již v minulých letech. K těmto projektům patří zejména IGA MZČR a GAČR. V rámci GAČR byly nově přijaty dva další projekty podané v roce 2000. Úspěch zaznamenali pracovníci FM v letošním roce zejména v počtu přijatých projektů FRVŠ, kde získali 6 projektů z 12 podaných. Úspěšně byl ukončen bilaterální projekt AKTION – spolupráce s Rakouskem. Za neméně významné je též považováno zapojení se do Interní grantové agentury VŠE v Praze, kde v červnu letošního roku úspěšně skončily tři projekty a v říjnu 2001 byly další dva přijaty. Řešeny jsou též tři projekty za podpory Nadace Open Society Fund.

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Fakultní řešitelský tým, pracující na výzkumném záměru, dosahuje vynikajících výsledků, v některých směrech na špičkové mezinárodní úrovni. Spolupracují s ním přední univerzitní vědecká pracoviště v zahraničí (univerzity ve Velké Británii, Japonsku, Španělsku, Nizozemí a Rakousku), s nimiž má několik projektů zahraniční spolupráce:

 • Cambridge University (V. Británie) – spolupráce na projektu WAX
 • Valencia University (Španělsko) – společné publikace
 • Hokkaido University (Japonsko) – v tomto roce navržený a pro rok 2002 přijatý společný výzkumný projekt, společné publikace a spolupráce na základě projektu řešeného v minulých letech
 • Salzburg University (Rakousko) – společné publikace
 • Innsbruck University (Rakousko) – společný výzkumný projekt, společné publikace

6.2 Organizační, personální a materiální stránka

Vědecko-výzkumná činnost na VŠE je řízena prorektorem pro vědu a výzkum a proděkany pro vědu a výzkum, působícími na jednotlivých fakultách. Prorektorovi je podřízeno oddělení pro vědu a výzkum. Hlavní činnost oddělení je orientována na koordinaci vědecko-výzkumného úsilí na fakultách a katedrách a na poskytování základního servisu pro formulaci výzkumných projektů a podávání přihlášek do národních i mezinárodních grantových agentur. Činnost oddělení VaV je zaměřena na oblast podpory a evidence publikačních aktivit v rámci VŠE, financování vědy a výzkumu, vyhledávání grantových nabídek a jejich zprostředkování pracovníkům VŠE, řízení interní grantové agentury VŠE a administrací jednotlivých dílčích agend (studentská vědecká soutěž, účast na mezinárodních konferencích, soutěž o prestižní publikaci VŠE, podpora školou vydávaných vědeckých periodik, kontakt s institucemi státní správy, spolupráce s partnerskými univerzitami apod.). Významnou část činnosti oddělení tvoří i mezinárodní agenda ve vědě a výzkumu, která zahrnuje stimulaci, organizaci a základní technickou pomoc při udržování a rozvoji mezinárodních vědecko-výzkumných projektů. Na jednotlivých fakultách jsou vyčleněni administrativní pracovníci pro zpracovávání agendy v oblasti vědy a výzkumu řízeni proděkany pro vědu a výzkum.

Akademičtí pracovníci jsou zavázáni podílet se částí svých pracovních úvazků na vědecké práci a uplatňovat vědecké poznatky při výuce. Tato koncepce je doplněna koordinací výzkumných institutů a center, které se výraznou měrou podílejí na zajišťování velkých grantových projektů školy a na organizaci odborných a poradenských aktivit směrem k institucím veřejného i podnikatelského sektoru. Důraz na vědeckou činnost platí i pro studenty doktorského studia, kteří se aktivně zapojují do práce vědeckých týmů a do vědeckých projektů financovaných jak z národních a mezinárodních zdrojů, tak i v rámci podpory vědy na VŠE.

Od členů akademické obce se rovněž požaduje, aby svou odbornou kvalifikaci uplatnili při řešení problémů na úrovni obcí, regionů či na úrovni celostátní a to i v případech, kdy tato angažovanost nemá formu zvlášť placených činností. Dynamizujícím prvkem rozvoje vědecké činnosti VŠE je spolupráce s neziskovým sektorem, veřejně prospěšnými organizacemi, korporacemi a profesními komorami, která umožňuje lépe využít odborné váhy akademických pracovníků školy v jednotlivých specializovaných oborech.

V oblasti publikačních aktivit a popularizace vědecké práce VŠE garantuje vydávání tří vědeckých časopisů z oblasti ekonomických věd (Politická ekonomie, Prague Economic Papers  a Acta Oeconomica Pragensia), přičemž Politická ekonomie je mimořádně prestižním časopisem s nenulovým impakt faktorem. V roce 2001 proběhla zásadní reforma časopisu Acta Oeconomica Pragensia, při které byl kladen důraz na zkvalitnění publikovaných článků a statí, vytváření prostoru pro publikaci výsledků vědecko-výzkumné práce, usnadnění publikační činnosti studentů, doktorandů a mladých vědeckých pracovníků a celkově na zvýšení prestiže této publikační řady.

V rámci vzniklé edice a vydavatelství OECONOMICA byla vytvořena nová řada Vědeckých publikací. V roce 2001 byl vydán první knižní titul a pro rok 2002 byly připraveny k vydání další knižní publikace.

6.3 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se v roce 2001 dále rozvíjela. Jednalo se o tyto činnosti:

 • Smluvně podložená nebo tradičně fungující spolupráce se zahraničními vysokými školami a institucemi. (Viz oddíl 9 této Výroční zprávy a ve specifikaci výzkumu na jednotlivých fakultách v oddílu 6.1.)
 • Granty řešené ve spolupráci se zahraničními vysokými školami a institucemi (viz oddíl 10 této Výroční zprávy)
 • Pořádání mezinárodních akcí, zejména vědeckých konferencí a seminářů. (Přehled o těchto akcích je v oddílu 11 této Výroční zprávy a ve výše uvedeném oddílu 6.1.)
 • Účast akademických pracovníků na mezinárodních vědeckých publikačních a edičních aktivitách. Podrobný přehled o zapojení do uvedených aktivit lze získat z Databáze publikační činnosti učitelů VŠE (PCVSE), která je přístupná na www stránkách VŠE.

Vzhledem k tomu, že výzkum klíčových společensko-vědních témat je dnes převážně mezinárodní záležitostí, je mezinárodní mobilita akademických pracovníků VŠE nutnou podmínkou pro úspěšnou vědecko-výzkumnou činnost. Účast na grantových projektech zpravidla poskytuje možnost zúčastnit se odborných konferencí nebo krátkodobé návštěvy pracovišť, zabývajících se obdobnou výzkumnou problematikou vlastně kdekoliv na světě. S ohledem na zvyšující se objem získaných grantových prostředků na VŠE je krátkodobá mezinárodní mobilita vědecko-výzkumných pracovníků osvědčenou formou mezinárodní spolupráce; naléhavé případy jsou průběžně financovány z prostředků nespecifikovaného výzkumu a ze zvláštních fondů, které jsou za tímto účelem vytvořeny. Důraz na mezinárodní mobilitu doktorandů a mladších pracovníků vedl v roce 2001 k navýšení počtu výjezdů a k těsnější vazbě na zpracovávané výzkumné projekty. V roce 2001 bylo uskutečněno 117 zahraničních výjezdů na vědecké konference, semináře, letní školy, studijní pobyty apod.

V oblasti dlouhodobé vědecko-výzkumné spolupráce a souvisejících zahraničních mobilit byl uplatňován dlouhodobý model, který má překonat časové kolize ve vytížení pracovníků v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné. Otevření prostoru pro dlouhodobé zahraniční stáže, podpora dlouhodobých výjezdů doktorandů a mladých vědeckých pracovníků a otevření možnosti honorovat vědecko-výzkumné aktivity z příslušných položek mzdových prostředků zakládá dobré perspektivy pro mezinárodní vědeckou spolupráci. Členství VŠE v prestižních mezinárodních sítích ekonomických univerzit umožnilo srovnání podmínek pro organizaci vědecko-výzkumného procesu a aplikaci těch forem, které jsou úspěšně využívány na srovnatelných západních školách. Internacionalizace vědecké činnosti ve výše uvedených souvislostech tvoří významnou perspektivu dalšího uplatnění VŠE ve vědě a výzkumu.

V oblasti mezinárodního výzkumu se VŠE orientovala především na spolupráci v rámci Evropské unie, a to zejména v oblasti 5. rámcového plánu. V roce 2001 úspěšně probíhala spolupráce na již řešených projektech a v průběhu roku bylo přijato pět nových grantových projektů EU. Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu probíhá dále v rámci dvoustranných programů a ostatních projektů Evropské unie.

6.4 Spolupráce s AV ČR, resortními útvary a nevládním sektorem

Spolupráce se realizuje zejména účastí akademických pracovníků na řešení úkolů pocházejících přímo z praxe hospodářské politiky (např. Národní rozvojový plán ČR). Výzkumná činnost je prováděna ve spolupráci s významnými domácími i zahraničními výzkumnými pracovišti jako je Rada vlády pro výzkum a vývoj, MŠMT, ČNB, ČSÚ, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Kancelář AV ČR, Národohospodářský ústav AV ČR, Ústav státu a práva AV ČR, Sociologický ústav AV ČR, UTIA AV ČR, Výzkumný tým makroekonomických analýz a prognóz Komerční banky, Česká společnost pro kybernetiku a statistiku, Vídeňský institut pro mezinárodní srovnání WIIW, Výzkumný ústav švédského průmyslu IUI aj.

Další spolupráce, ale i konfrontace ekonomické teorie a praxe se rozvíjí v rámci odborných seminářů a konferencí pořádaných vědeckými instituty a výzkumnými centry VŠE. V roce 2001 byla pravidelně organizována setkání k specifickým ekonomickým tématům za účasti specialistů z vědecko-pedagogické sféry a odborníků z praxe. Účast uznávaných mezinárodních odborníků přispěla k objektivizaci vědecko-výzkumného procesu. Významným nástrojem propojení akademické obce s praxí bylo zapojení předních českých ekonomických odborníků do procesu zpracování bakalářských, diplomových a disertačních prací na škole. Intenzívní zapojení studentů do prací na konkrétních tématech z oblasti hospodářské, správní a podnikatelské praxe je považováno za významnou rozvojovou linii školy. Jejím cílem je výchova všestranně tj. odborně i prakticky připravených absolventů v jednotlivých stupních studia a posílení role VŠE v rozvoji české společnosti.

Významná je i účast řady akademických pracovníků VŠE ve správních a dozorčích radách podniků a v jejich představenstvech, či jejich působení na místech poradců, konzultantů a oponentů různých výzkumných projektů. Ze spolupráce s nevládním sektorem je možno uvést zejména akce pro organizaci Člověk v tísni, pořádání přednášek pro zahraniční studenty a přípravu konference o sociální doktríně ČR. K rozvoji vědeckého života v České republice přispívá i účast akademických  pracovníků školy v redakčních radách odborných a vědeckých časopisů.

6.5 Výzkumné záměry na VŠE, finanční prostředky, hodnocení

V roce 2001 bylo na VŠE řešeno osm výzkumných záměrů.

Tabulka č. 6.5.1: Výzkumné záměry fakult VŠE v Praze

Fakulta Identifikační kód výzkumnéhozáměru Titul Příjmení Jméno Název Celkem r.2001v tis.Kč
1 MSM311100001 prof. Ing. Asztalos Ondřej CSc. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska 1 265
2 MSM311200001 Ing. Klvačová Eva CSc. Ekonomické, právní a politické problémy integrace ČR do světové ekonomiky 5 944
3 MSM311300001 prof. Ing. Nový Ivan CSc. Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí 1 300
4 MSM311401001 doc. Ing. Pelikán Jan CSc. Modely a metody pro ekonomické rozhodování 1 310
4 MSM311403001 doc. Ing. Pour Jan CSc. Systémová integrace a informační management 1 310
4 MSM311402001 doc. Jiroušek Radim DrSc. Metody extrapolace informačních zdrojů 6 735
5 MSM311500001 prof. Ing. Spěváček Vojtěch DrSc. Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti 1 696
6 MSM311600001 prof. Ing. Pudil Pavel DrSc. Multidisciplinární podpora managementu 3 848

V roce 2001 úspěšně proběhlo mezinárodní hodnocení všech výzkumných záměrů a lze tedy předpokládat, že záměry budou pokračovat až do roku 2004. Tyto výzkumné záměry jsou pro VŠE velkým přínosem jak po stránce odborné, tak i finanční. Umožňují akademickým pracovníkům podílet se svou odbornou specializací na šířeji koncipovaných výzkumných projektech. Interdisciplinární přístup v rámci výzkumných záměrů přispívá k váze výsledných publikací a rozšiřuje možnosti prezentace výzkumu na mezinárodních konferencích.

6.6 Zapojení školy do záměrů a projektů interních, resortních, GAČR,  GAAV a dalších resortů

Významným zdrojem financování vědecké činnosti jsou prostředky získané ve veřejných soutěžích. V rozhodující míře jde o projekty, které uspěly ve výběrových řízeních na GAČR, MŠMT a MŽP. Všechny řešené grantové projekty byly ve formě dílčích či závěrečných oponentur obhájeny. I v roce 2001 umožnila VŠE vědeckou činnost především mladým vědeckým pracovníkům a studentům doktorského studia vyhlášením grantové soutěže v rámci Interní grantové agentury VŠE.

Zapojení VŠE do vědecko-výzkumných projektů v roce 2001 ukazuje tab. 6.6.1

Tabulka č. 6.6.1: Zapojení VŠE do vědecko-výzkumných projektů v roce 2001

Fakul-ta Agentura Identifikační kódgrantu Titul Příjmení Jméno Název Celkem r.2001     v tis.Kč
1 GAČR GA402/99/1204 Ing. Dvořák Petr Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu 279
1 GAČR GA402/00/0440 prof. Ing. Mařík Miloš CSc. Oceňování podniků a jejich majetku v rámci podnikových kombinací 131
1 GAČR GA402/01/0144 prof. Ing. Valach Josef CSc. Hodnocení efektivnosti investic a návrh koncepce jejich financování na podporu začleňování českého průmyslu do světové ekonomiky 245
1 GAČR GA402/01/0160 doc. Ing. Müllerová Libuše CSc. Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci účetnictví 500
1 GAČR GA402/00/0439 doc.dr. Ing. Kodera Jan CSc. Dynamika výnosnosti aktiv. Aplikace na českou ekonomiku 435
1 GAČR GA402/00/0438 doc. Ing. Hamerníková Bojka CSc. Fiskální decentralizace jako nástroj optimalizace vývojových a daňových rozhodnutí 575
3 GAČR GA402/01/0153 doc. Ing. Pernica Petr CSc. Intenzifikační funkce veřejných logistických center vhodných k implementaci v podmínkách ekonomiky ČR 166
3 GAČR GA402/99/0514 doc. Ing. Koudelka Jan CSc. Symbolika spotřebního chování v marketingu 129
3 GAČR – spolupráce GA402/00/0499 doc. Ing. Soukup Jindřich CSc. Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace 162
3 GAČR GA402/00/0447 doc. PhDr. Macáková Libuše CSc. Aplikovaná mikroekonomie v podmínkách české ekonomiky 196
4 GAČR GA403/00/0455 doc. RNDr. Koschin Felix CSc. Plodnost v českých zemích v devadesátých letech 247
4 GAČR GA402/00/0461 prof. Ing. Hušek Roman CSc. Komparace metod ekonomického prognózování: aplikace na transformační proces v ČR 326
4 GAČR GA402/01/0771 doc. RNDr. Fiala Petr CSc. Modelování dodavatelských řetězců 308
4 GAČR GA402/99/0852 doc. RNDr. Fiala Petr CSc. Modelování a analýza produkčních systémů 438
4 GAČR GA402/00/0458 doc. RNDr. Pelikán Jan CSc. Diskrétní optimalizační modely 235
4 GAČR GA402/01/0133 doc. Ing. Jablonský Josef CSc. Modely a metody hodnocení efektivnosti ve veřejném a soukromém sektoru 340
4 GAČR GA402/01/0161 doc. RNDr. Pánková Václava CSc. Měření produktivity pomocí produkčních funkcí. Aplikace na Ekonomiku ČR. 255
4 GAČR GA402/99/0848 doc. PhDr. Pavlík Ján F. A. Hayek a teorie spontánního řádu 256
4 GAČR GA201/00/D045 Ing. Svátek Vojtěch Dr. Konstrukce znalostních modelů ve vazbě na textové dokumenty 95
4 GAČR-spolu-řešitel GA201/01/1192 doc. Ing. Řezanková Hana CSc. Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu 44
4 GAČR GA402/00/0459 doc. Ing. Arlt Josef CSc. Modely finančních časových řad a jejich využití  v ekonomické praxi 214
5 GAČR GA402/00/0429 prof. Ing. Jílek Josef CSc. Analýza měnové politiky a hospodářského poklesu v České republice na konci 90. Let 188
5 GAČR GA402/99/0501 prof. Ing. Žák Milan CSc. Konvergence čeké ekonomiky k ekonomické úrovni zamí Evropské Unie – dosavadní vývoj a perspektivy 416
5 GAČR GA402/01/0146 doc.Ing. Poláková Olga CSc. Extenzita a inenzita státní sociální podpory bydlení 606
6 GAČR-spolu-řešitel GA402/01/1369 prof. RNDr. Černý Jan DrSc. Optimalizace rozhodovacích procesů ve veřejné správě a samosprávě s důrazem na regiony 153
6 GAČR GA103/00/0443 prof. RNDr. Černý Jan DrSc. Optimalizace obsluhy územních celků veřejnou dopravou 146
6 GAČR – spolu-řešitel GA402/01/0981 doc. Ing. Dvořák Pavel CSc. Interaktivní prezentace výsledků sčítání lidu pomocí pravděpodobnostních modelů 146
2 MZV RB27/1/01 doc. Dr. Lehmannová Zuzana CSc. Rozšiřování NATO z hlediska bezpečnosti v Evropě 35
5 MŽP SG310/3/00 doc.Ing Remtová Květoslava CSc. Využití metody hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) v ČR 950
5 MŽP SG320/3/01 doc. Ing. Jílková Jiřina CSc. Modelování vlivů dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky 895
5 MŽP SG310/1/00 doc. Ing. Jílková Jiřina CSc. Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou 1204
6 MZDr. NO5852-3/2000 MUDr. Střítecký Rudolf Studie optimalizace struktury neziskové regionální nemocnice pro správní oblast 100 000 obyvatel 396
4 MŠMT – kontakt (AIP) 2000/15 Dr. Jablonský Josef Interface between Multiple Criteria Decision Making and Data Envelopment Analysis 35
4 MŠMT-4 FP OK 403 prof. Jiroušek Radim DrSc. MGT 150
R MŠMT-LP LP0015 prof. Ing. Žák Milan CSc. Vydávání časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers 300
R MŠMT-LI LI200007 doc. RNDr. Ivánek Jiří CSc. Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum 6082
4 ; 6 MŠMT-LN LN00B107 doc. RNDr. Rauch Jan CSc. EuroMISE-Kardio 2001
1 ČS-americká společnost W – 01 026 Ing. Kubátová Květa Impact of Infrastructural Investments to the Ekonomies of the State and the Region – workschops 639
3 Leonardo UK/98/2/05109/EA/111.2.a/FPC PhDr. Kašparová Eva Adding Value to SMEs Through the Use of Human Relations/ Counselling Skills in Management 392
4 5.RP HPSE-CT-2001-00065 doc. Ing. Jablonský Josef CSc. The Determinants of the Productivity Gap 910
4 5.RP IST-1999-11495 doc. RNDr. Rauch Jan CSc. Data Mining and Decision Support for Business Competitiveness: A European Virtual Enterprise 302
5 5.RP IST EVK4-CT-2000-00021 doc. Ing. Šauer Petr CSc. PAYT 1237
5 5.RP QLK-CT-2000-01211 doc. Ing. Šauer Petr CSc. Supporting and promoting integrated tourism in Europe’slagging rural regions – SPRITE 32
1 5.RP 1/00 doc. Ing. Musílek Petr Ph.D. Analýza příčin problému finančního systému v ČR a možnosti jejich řešení 25,25
1 IGA VŠE 3/00 Ing. Škarpa Josef Aktuální problémy krizového finančního řízení a fin.řízení koncernů v ČR 20
1 IGA VŠE 2/01 Ing. Škarpa Josef Aktuální problémy krizového finančního řízení podniků – sanace a revitalizace podniku 10
1 IGA VŠE 4/00 Ing. Šoljaková Libuše Strategicky orientované manažerské účetnictví 10
1 IGA VŠE 1/01 prof. Ing. Kubátová Květa CSc. Společný seminář katedry veřejných financí s prezidentem International Institute of Public Finance a příprava světového kongresu IIPF v Praze 40
3 IGA VŠE 6/00 Ing. Collins David Vybraná témata manažerského řízení ve společnosti znalostí. Progresivní trendy. 2
3 IGA VŠE 7/00 Ing. Grammet-bauerová Klára Interdisciplinární aspekty rostoucí otevřenosti české ekonomiky ve sféře podnikání 5
4 IGA VŠE 9/00 doc. RNDr. Koschin Felix CSc. Aktuárská demografie pro distanční učení 6,025
4 IGA VŠE 4/01 Ing. Fíglová Zuzana Modely binárnej voľby aplikované na reálne dáta z oblasti zdravotno-sociálnej starostlivosti 12
4 IGA VŠE 5/01 Ing. Gála Libor Informační infrasrtuktura kateder na VŠE 14
4 IGA VŠE 6/01 Ing. Novotný Ota Aktivní podpora účasti kateder FIS v šestém rámcovém programu EU 13,5
5 IGA VŠE 9/01 Ing. Ševčík Miroslav CSc. Projekt daňové reformy v ČR 25
5 IGA VŠE 10/01 doc. RNDr. Wokoun René CSc. Financování územní samosprávy z pohledu regionálního rozvoje 25
5 IGA VŠE 12/00 Ing. Obadalová Miroslava Sociální aspekty bydlení 20
5 IGA VŠE 8/01 Ing. Opplová Marta CSc. Urbanistický a ekologický audit vybraných měst ČR 30
5 IGA VŠE 7/01 doc. Ing. Jílková Jiřina CSc. Příprava grantu „Strategie regulace emisí skleníkových plynů“ 25
6 IGA VŠE 11/01 RNDr. Bartošová Jitka Podpora využití vhodných počítačových programů při výuce matematicky orientovaných předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia managementu. 11,5
6 IGA VŠE 12/01 Ing. Vítek Leoš Vliv interakcí důchodových daní na rozhodování subjektů v tranzitivních ekonomikách 23,9
6 IGA VŠE 16/00 prof. Ing. Pudil Pavel DrSc. Současné metody prezentace výsledků sčítání lidu 5
6 IGA VŠE 15/00 Ing. Plešingr Jan FRED 5
6 IGA VŠE 14/00 Mgr. Novotná Eliška Zpětná vazba:absolvent – fakulta 5,9

V závislosti na prostředcích získaných pro výzkum ve veřejných soutěžích se po určitých korekcích na počty doktorandů a vědecky kvalifikovaných učitelů přiděluje dotace na nespecifikovaný výzkum. Tato dotace má velmi logické poslání, neboť v kategoriích grantů a výzkumných záměrů mohou uspět jen návrhy, které prokáží, že pro projektovaný výzkum má instituce k dispozici již vysoce kvalifikovaný tým pracovníků. Pokud by nebyly k dispozici prostředky, z nichž mohou instituce financovat výzkum v nových oborech nebo podporovat začínající výzkumníky, zakonzervovalo by to vývoj jak tematicky tak i personálně.

Na Vysoké škole ekonomické byly v roce 2000 úspěšně oponovány a ukončeny tři programy „Posílení výzkumu na VŠ“. Vědecká pracoviště vzniklá na základě těchto programů pokračovala ve své činnosti i v roce 2001.

V roce 2001, v situaci kdy škole nebyly přiznány prostředky na vlastní výzkumné centrum v oblasti ekonomických věd, se VŠE podílela pouze na výzkumném centru v oblasti zdravotnického managementu (viz Fakulta managementu).

Zapojení školy do rozvojových projektů

Rozvojové projekty velmi významně přispívají k rozvoji vědecko-výzkumné základny školy a podstatným způsobem pomáhají zvýšit úroveň pedagogického procesu. Mezi projekty uvedenými v tabulce 6.6.2 jsou to zejména granty FRVŠ (Fondu rozvoje vysokých škol).

Zapojení VŠE v Praze do dalších projektů v roce 2001 ukazuje tab. 6.6.2.

Tabulka č. 6.6.2: Zapojení VŠE v Praze do dalších projektů v roce 2001

Fakulta Agentura Identifikační kód projektu Titul Příjmení Jméno Název Celkem r.2001 v tis.Kč
1 FRVŠ 1435-F5 doc. Ing. Rotport Miloslav CSc. Příprava  magisterského studia oboru Učitelství ekonomických předmětů 102
1 FRVŠ 1464-F5 doc. Ing. Svátková Slavomíra CSc. Prezentace daňových kurzů 68
2 FRVŠ 1461-C doc. Ing. Indrová Jarmila CSc. Zpracování programu bakalářského studia „Cestovní ruch a regionální rozvoj“ 50
2 AKTION 32p21 JUDr. Kotoučová Jiřina Ph.D. Vybrané oblasti rakouského a českého soukromého práva 18
3 FRVŠ 1457-F5 doc. PhDr. Macáková Libuše CSc. Distanční studium mikroekonomie s využitím multimediálního učebního textu 122
3 AKTION 27p16 prof. Ing. Malý Milan CSc. Srovnávací analýza řízení a správy společností v Rakousku a České republice 0
3 AKTION 31p26 prof. Ing. Malý Milan CSc. Empirická etapa srovnávací analýzy řízení a správy společností v rakousku a ČR 50
4 FRVŠ 1462-E Ing. Sklenák Vilém CSc. Informační zdroje ekonomických informací: on-line výukové prostředí ve WWW 433
4 FRVŠ 1450-F5 doc. Ing. Řezanková Hana CSc. Interaktivní prostředí pro výuku statistiky 68
4 FRVŠ 1433-G5 Ing. Kočka Tomáš Optimalizace učení rozložitelných modelů pro klasifikaci 75
6 FRVŠ 1439-E Ing. Mgr. Malec Miroslav Multimediální studovna knihovny FM VŠE v Jindřichově Hradci 688
6 FRVŠ 1443-F5 doc. Ing. Hesková Marie CSc. Zavedení simulační hry MARKSTARAT3 do výuky předmětu „Strategický marketing“ 81
6 FRVŠ 1455-G5 Ing. Plešingr Jan Využití intranetových technologií pro fakultní informační systém 33
6 FRVŠ 1456-G5 Ing. Plešingr Jan Virtuální burza 68
6 FRVŠ 1454-H Ing. Pokorný Pavel Doplnění pracovišť multimediální kamerou 34
6 AKTION 29p7 prof. Ing. Pudil Pavel DrSc. Conventional and Evolutionary Construction of Fine Mixture models for Clasifikation Problems in Remote Sensing 25
6 FRVŠ 1444-E doc. Ing. Hesková Marie CSc. Rozvoj informačních a poradenských činností centra Celoživotního vzdělávání 320
R FRVŠ 1460-A Ing. Pavlíček Luboš Připojení areálu Jarov optickým vláknem 3580

Tabulka č. 6.6.3: Zapojení vysoké školy v jednotlivých programech výzkumu a vývoje

Národní programy

Program LS LN LP LI
Počet projektů 1 1 1
Objem finančních prostředků 2001 300 6082

Mezinárodní programy

Program OE OC OK LA ME
Počet  projektů 1
Objem finančních prostředků 150

Další programy

Program GA ČR GA AV ČR Interní programy Z jiných resortů Ostatní
Počet  projektů 27 22 6 8
Objem finančních prostředků 7231 332 3480 3275

LS Resortní výzkum
OE Eureka
LN Výzkumná centra
OC Cost
LP Zpřístupňování výsledků V+V
OK Eupro
LI Informační zdroje pro V+V
LA Ingo
ME Kontakt

Pozn.  Ve sloupci Ostatní jsou zařazeny  všechny programy vysoké školy, které není možno jinak zařadit, včetně zahraničních.

 

6.7 Vědecké konference a semináře

 • Závěrečným seminářem a oponenturou byl v lednu 2001 ukončen tříletý grantový projekt Banka dat a modelů ekonomiky ČR (MŠMT LB 98063), na jehož řešení se za koordinace Jiřím Ivánkem podílela řada pracovníků několika fakult VŠE. K této příležitosti byl vydán sborník Acta Oeconomica Pragensia shrnující výsledky projektu.
 • Mezinárodní 7. konference o rozvoji obchodu České republiky, únor 2001
 • Semináře katedry filosofie Informační etika, zvláště etika na internetu se konal v lednu 2001 v návaznosti na obhajobu grantu FRVŠ k inovaci kursu Ekonomická a informační etika. Semináře se zúčastnilo 22 lidí, včetně externích spolupracovníků z pracovišť mimo VŠE.
 • Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (7.ročník, Praha, 30.3.-31.3.2001)
 • Ve dnech 16. – 18. května 2001 se v budově Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně konala mezinárodní vědecká konference na téma Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody. Organizátorem konference byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, jedním z pěti spoluorganizátorů byla Fakulta podnikohospodářská.
 • Ve dnech 22. – 23. května 2001 se v budově VŠE v Praze uskutečnila periodicky se každoročně opakující již VI. mezinárodní logistická konference nazvaná Logistika – obor 21. století (Logistika – brána do Evropské unie). Tuto konferenci organizovala Česká logistická asociace ve spolupráci s Fakultou podnikohospodářskou VŠE v Praze.
 • Konference ZNALOSTI 2001 (červen 2001) – cca 80 účastníků. Vzájemné poznávání různých disciplín zabývajících se získáváním, zpracováním a využíváním znalostí.
 • Implementácia Medzinárodných účtovných štandardov do účtovnictva Slovenskej republiky a Českej republiky (Belušské Slatiny, 25.6.-27.6. 2001)
 • 5. ročník cyklu konferencí mladých badatelů, účast zahraničních hostů z 10 zemí světa. červen 2001
 • Každoroční konference Systémová integrace se konala v červnu. Zúčastnilo se jí zhruba 700 účastníků z 11 zemí.
 • Fakulta národohospodářská ve spolupráci s Europäische Akademie Berlin a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti připravila ve dnech 1. – 6. 9. 2001 v Berlíně již 8. mezinárodní konferenci, tentokrát na téma „Berlin und die neuen Bundesländer als Vorbild EU – bedingter Reformen“.
 • Cestovní ruch a Evropská unie – konference, 7. 9. 2001
 • Začátkem září se konala na Zadově mezinárodní konference Mathematics and Statistics in Economy 2001, jejímž pořadatelem byly katedra statistiky a pravděpodobnosti a katedra ekonomické statistiky. Zúčastnilo se více než 50 odborníků ze čtyř zemí.
 • Koncem září se konala na konference Teorie pravděpodobnosti s aplikacemi pořádaná katedrami statistiky VŠE a katedrou matematické statistiky MFF UK.
 • Další ročník mezinárodního pracovního semináře o informačním managementu IDIMT’2001 Interdisciplinary Information Management Talks se konal opět v září 2001 na Zadově za přítomnosti 60 účastníků.
 • 6th European Conference on Artificial Life. Mezinárodní konference (září 2001), jejímž pořadatelem byla Laboratoř inteligentních systémů společně s Ústavem informatiky Slezské university v Opavě a Ústavem informatiky AV ČR. Konference se zúčastnilo přes sto odborníků ze zahraničí.
 • Laboratoř inteligentních systémů organizovala Discovery Challenge workshop pořádaný v rámci European Conference on Machine Learning ECML a European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases PKDD. Tato dvojkonference se konala v září 2001 ve Freiburgu.
 • Katedra demografie uspořádala začátkem září (4. – 8. 9. 2001) v pořadí již druhý česko-polský seminář na téma Změny plodnosti v zemích s tranzitivní ekonomikou. Zúčastnilo se 30 odborníků z obou zemí.
 • Konference Matematické metody v ekonomii 2001 se konala 5.-7.9.2001 v Hradci Králové (spolupořádáno s Univerzitou Hradec Králové). Zaměření konference: operační výzkum, ekonometrie, kvantitativní modely v ekonomickém rozhodování. Zúčastnilo se na 60 odborníků (z toho cca 15 zahraničních).
 • Pracovníci LISp organizovali česko-japonský seminář Data analysis and Decision Making under Uncertainty. Jednalo se již o čtvrtý seminář vyplývající ze stejnojmenného mezinárodního projektu. Seminář se konal ve dnech 14. – 17. září 2001 v Jindřichově Hradci. Bylo na něm předneseno 18 hodinových přednášek, z nichž 16 bylo shrnuto do sborníku publikovaném VŠE.
 • Centrum evropských studií každoročně na podzim pořádá dny věnované určitým členským zemím Evropské unie a i v  roce 2001 v této tradici pokračovalo a uspořádalo „Dny Dánska, Norska a Švédska“.
 • V listopadu 2001 se konal seminář věnovaný diskusím na téma Soft computing. Seminář je pravidelně organizován Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské university, Laboratoří inteligentních systémů VŠE a Ústavem informatiky AV ČR.
 • Mezinárodní konference „Development Co-operation: National Strategy and its Regional Aspects”, Praha 15. – 16. 11. 2001, pořádaná při příležitosti zasedání EADI (European Association of Development Research and Training Institutions),
 • Mezinárodní konference „Strukturální politika EU a životní prostředí“ 25. – 26. 11. 2001 v Praze přispěla významným způsobem k objasnění dopadů strukturální politiky v jednotlivých zemích, které usilují o vstup do EU.
 • V listopadu 2001 seminář The Future of Non-EU Europien Countries za účasti velvyslanců Norska, Švýcarska a Islandu.
 • Regionální a strukturální politika EU a České republiky v rámci CES
 • Seminář jazykových kateder – Evropská unie a odborná jazyková příprava absolventů VŠE v ČR, listopad 2001
 • Regionalpolitik EU und Erfahrungen der neuen Bundesländer und der Tschechischen Republik, Drážďany, SRN, 8. – 11. listopadu 2001
 • Výukové programy a nové trendy v oblasti účetní teorie a praxe (Praha 24.11.2001)
 • V prosinci se též konala konference Systémové přístupy pořádaná tradičně katedrou SA. Zúčastnilo se jí 25 odborníků. Hlavním tématem byly moderní přístupy k analýze firemního prostředí.
 • Laboratoř inteligentních systémů pořádá ve spolupráci s Českou společností pro kybernetiku a informatiku (pracovní skupinou pro inteligentní systémy) pravidelný pracovní seminář. V roce 2001 se v rámci tohoto semináře uskutečnilo 25 přednášek tuzemských i zahraničních (USA, Japonsko, Velká Británie, Egypt, Dánsko) odborníků.
 • Seminář Cesty k bytí II (prosinec 2001), jehož se kromě všech členů katedry filosofie zúčastnili i pracovníci kateder statistiky a systémové analýzy FIS i katedry hospodářské politiky Národohospodářské fakulty (spolu 14 účastníků).
 • Mezinárodní účetní standardy a jejich aplikace v českém prostředí (4.ročník, Praha,13.12.-14.12.2001

7. Akademičtí pracovníci

Na Vysoké škole ekonomické v Praze pracovalo v roce 2001 celkem 672 akademických pracovníků, 57 profesorů a 161 docentů, z nichž mnozí jsou vědeckými a pedagogickými autoritami uznávanými u nás i ve světě. Dále na VŠE v Praze působily externě  desítky významných odborníků z ekonomické praxe; členy vlády a přední představitele průmyslu či bankovnictví nevyjímaje. Oproti dlouhodobému záměru školy se celkový počet akademických pracovníků nezvyšuje.

Tabulka č. 7.1: Vývoj stavu počtu pracovníků hlavní činnosti školy v letech 1999 – 2001

Rok 1999 2000 2001
Počty pracovníků přepočtené Celkem 944,43 937,93 938,74
z toho: pedagogičtí pracovníci 539,25 538,83 542,99
vědečtí pracovníci 25,97 34,92 26,49
akademičtí celkem 565,22 573,75 569,48
Ostatní pracovníci 379,21 364,18 369,26

Tabulka č. 7.2: Kvalifikační struktura akademických pracovníků VŠE v Praze ke dni 31. 12. 2001

(fyzické a přepočtené stavy)

FFÚ FMV FPH FIS FNH FM Celoškol.prac. Celkem
Profesor fyz. 9 11 12 18 4 3 57
přep. 6,52 9,46 10,99 14,04 3,83 3,13 47,97
Docent fyz. 29 36 27 35 27 7 161
přep. 29,70 31,89 25,27 31,98 21,86 6,07 146,78
Odborný asist. fyz. 47 112 44 59 41 27 18 348
přep. 41,29 99,93 34,10 52,58 28,77 26,60 17,06 300,36
Asistent fyz. 3 14 11       12 13 3 1 57
přep. 2,32 12,30 11,52 6,60 6,57 1,56 1,25 42,12
Lektor fyz. 6 2 8
přep. 4,55 1,25 5,79
Vědecký prac. fyz. 15 8 4 14 41
přep. 10,48 8,31 2,85 4,85 22,76
Celkem fyz. 88 194 94 132 89 56 19 672
přep. 79,83 168,61 81,88 113,51 63,88 43,46 18,31 569,48


Tabulka č. 7.3: Vývoj kvalifikační struktury pracovníků VŠE v Praze

(fyzické počty)

1999 2000 2001
Profesor                               54            56              57
Docent             160           162             161
Odborný asistent             351           350             348
Asistent             64             60               57
Lektor               4               8                 8
Vědecký prac.             38             37               41
Celkem           671           673             672

Tabulka č. 7.4: Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy

(fyzické počty)

Věk Pedagogičtí pracovníci Vědečtí
profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci
do    29 let 0 0 9 45 3 10
30 – 39 let 0 5 73 11 3 7
40 – 49 let 5 35 136 0 1 7
50 – 59 let 8 71 100 1 1 8
60 – 69 let 27 36 19 0 0 0
nad  70 let 17 14 11 0 0 9
celkem 57 161 348 57 8 41

Tabulka č. 7.5: Počet externích a interních pracovníků vysoké školy

(Fyzické a přepočtené počty)

Pracovníci Pedagogičtí pracovníci Vědečtí
profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci
interní fyzické osoby 51 150 309 45 7 25
přepočtení 44,55 139,17 283,77 37,84 5,46 20,74
externí fyzické osoby 6 11 39 12 1 16
přepočtení 3,42 7,61 16,59 4,28 0,33 5,74

Tabulka č. 7.6: Docenti jmenovaní v roce 2001

Fakulta Obor Uchazeč Jmenování s platností od
podnikohospodářská podniková ekonomika a management PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. 1.5.2001
podnikohospodářská podniková ekonomika a management Dr. Helmut Lang 1.5.2001

Tabulka č. 7.7: Profesoři jmenovaní v roce 2001

Fakulta Obor Uchazeč Jmenování s platností  od
financí a účetnictví finance doc. Ing. Květa Kubátová, CSc. 1.10.2001
informatiky a statistiky statistika doc. Ing. Stanislava Hronová, CSc. 1.10.2001

8. Hodnocení činnosti

8.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání

Vnitřním institucionálním hodnocením se na VŠE v současné době zabývají především jednotliví členové vedení – prorektoři a kvestor, na úrovni fakult pak členové vedení fakult a tajemníci. Doposud nebylo vytvořeno žádné specializované pracoviště pro vnitřní hodnocení, s jakým je možné se setkat např. na zahraničních univerzitách obdobné velikosti jako VŠE.

Stěžejní částí hodnocení kvality vzdělávání je hodnocení studijních programů a vzdělávacího procesu, které se uskutečňuje prostřednictvím dvou procesů:

 • procesu jednorázové vnitřní evaluace, která je především součástí přípravy na evaluaci vnější, je prováděna ad hoc jmenovanými týmy podle aktuální potřeby a konkrétního zaměření hodnocení; v roce 2001 např. začal pracovat rektorkou jmenovaný tým, kteří připravuje podklady pro mezinárodní evaluaci, kterou by v roce 2002 měla na VŠE uskutečnit efmd – the European Foundation for Management Education.
 • procesu pravidelného průběžného hodnocení, spojeného zejména s činností celoškolské akreditační komise a obdobných institutů na fakultní úrovni (pedagogické rady či akreditační komise fakult) a analýzou pravidelně zjišťovaných informačních zdrojů, zejména jde o:
  • vyhodnocování výsledků přijímacího řízení, vývoje zájmu o studium a počtu  studentů,
  • hodnocení studijních výsledků a studijní neúspěšnosti,
  • zpětná vazba od studentů v podobě ankety prováděné každý semestr na celoškolní úrovni
  • monitoring uplatnění absolventů, atd.

Na fakultní úrovni je významnou součástí procesu průběžné evaluace hodnocení personální struktury akademických pracovníků, jejich kompetencí a dosaženého rozvoje včetně pokroku v oblasti používaných metod výuky.

Klíčovým aspektem hodnocení, který prostupuje všechny výše zmíněné procesy, je naplňování poslání VŠE, míra propojení s korporátním světem, jeho potřebami a podněty a míra internacionalizace, propojenosti, kompatibility a srovnatelnosti v evropském a světovém vzdělávacím prostoru.

8.2 Výsledky  vnitřního a vnějšího hodnocení, hodnocení kvality vzdělávání studenty

Vnější hodnoceníPočátkem roku 2001 podaly v souladu se schváleným oficiálním harmonogramem pražské fakulty VŠE žádost o prodloužení akreditace studijních programů. Na základě stanoviska Akreditační komise rozhodlo MŠMT podle § 79 odst. 4, § 80 odst 2 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) o prodloužení platnosti akreditace všech studijních programů a oborů v prezenční formě, u doktorských programů také ve formě kombinované. Řízení dosud probíhá u doktorského programu Kvantitativní metody v ekonomii. Prodloužena nebyla akreditace u kombinované formy studia Fakultě podnikohospodářské pro obor Podniková ekonomika a management, stejně tak nebyla prodloužena distanční forma studia Fakultě národohospodářské (ta ovšem na rozdíl od Fakulty podnikohospodářské v této formě dosud výuku nezačala uskutečňovat). Fakulta podnikohospodářská v současné době připravuje novou žádost o akreditaci distanční formy studia, která se připravuje plně v progresivní a studenty žádané e-learningové podobě. Žádost by měla být podle plánu fakulty podána nejpozději v dubnu 2002.

V létě 2001 podala rektorka VŠE žádost o mezinárodní evaluaci nadací efmd. Zároveň byl vytvořen tým pro zpracování hodnotící zprávy, která by měla být předložena v březnu roku 2002. Předpokládaný termín evaluace je stanoven na květen 2002. Smyslem mezinárodní evaluace je především získání zpětné vazby, prověření, v jakých aspektech je VŠE skutečně mezinárodně konkurenceschopná a kde jsou naopak slabá místa. Mezinárodní evaluace je zároveň předpokladem plné mezinárodní akreditace VŠE a mezinárodního uznání vzdělání a akademického titulu, který zde absolventi získávají.

Vnitřní hodnoceníVŠE si i v roce 2001 udržela vysokou prestiž mezi ekonomickými fakultami v rámci ČR. Svědčí o tom  stálý zájem o studium – v roce 2001 se podařilo zastavit mírný pokles v počtu přihlášek ke studiu, který byl patrný od roku 1998. Rok 2001 v tomto směru znamenal  pozitivní obrat. Je třeba říci, že jednotlivé fakulty si také více začaly uvědomovat potřebu marketingu, pořádání dnů otevřených dveří, informování veřejnosti o možnostech studia. Trvalý je také zájem o absolventy VŠE. Uskutečněné průzkumy u čerstvých inženýrů při promocích ukázaly, že procento těch, kteří dosud nenašli zaměstnání, přestože je hledali, se pohybovalo jen mezi 8 – 10 %.

Kvalita studijních programů je mimo jiné zajišťována vnitřním systém akreditací předmětů a specializací, který je vytvořen na fakultní i celoškolní úrovni. Celoškolská akreditační komise v průběhu roku 2001 projednala návrhy na sedm nových vedlejších specializací, dala své stanovisko k návrhům na několik nových bakalářských a magisterských oborů studia, posoudila řadu předmětů, které děkani navrhli zařadit do celoškolských bloků. Podobně fungovaly akreditační komise a pedagogické rady také na fakultách, které se díky užšímu kontaktu se studenty fakulty zabývaly ve větší míře také konkrétními podmínkami pro studium.

Vnitřní pravidla VŠE vyžadují, aby garanti oborů, specializací a klíčových předmětů splňovali náročné kvalifikační předpoklady. Náročná kritéria jsou uplatňována také při habilitačním a profesorském jmenovacím řízení. Přestože VŠE disponuje v oblasti ekonomického vysokého školství zřejmě jedním z nejlepších akademických sborů v ČR, nemůžeme být v tomto směru spokojeni. Zvýšit je třeba podíl akademických pracovníků s doktorskou hodností, počet profesorů ve středních věkových kategoriích a podíl akademických pracovníků, kteří jsou schopni vyučovat svůj předmět nejen v češtině, ale především také v angličtině. Postupně chceme dosáhnout standardu, kdy každý garant předmětu má minimálně doktorskou vědeckou hodnost.

Problémem VŠE je omezený individuální kontakt mezi vyučujícím a studentem, a to zvláště v nižších ročnících studia, který odpovídá vysokému podílu přednášek v bakalářském stupni a převažujícímu písemnému zkoušení a ověřování znalostí. Metody výuky by měly být více přizpůsobeny typu studijního programu. Platí to zejména o magisterském studiu navazujícím na bakalářské a studiu doktorském. V těchto typech programů je nutno klást větší důraz na problémové vyučování, možnost individuálního kontaktu s vyučujícím, zapojování studentů do vědeckovýzkumných úkolů, možnost diskuse i polemiky. Pracovní zatížení vyučujícího je v takovém případě přirozeně výrazně vyšší včetně vysokých požadavků na jeho odbornost a erudovanost.

8.3 Hodnocení kvality vzdělávání studenty

Již osvědčená elektronická forma studentské ankety byla uskutečněna také v obou semestrech roku 2001. Současně s počítačovými registracemi kurzů na příští semestr může každý student bakalářských a magisterských studijních programů zodpovědět celkem 16 dotazů na úroveň výuky či vyučujících v minulém semestru a připojit i volné sdělení o čemkoli jiném na VŠE. Počet odpovědí (návratnost) je stabilizován okolo 24 %, což např. za zimní semestr 2001/02 představuje 14 532 z celkových 63 161 nabídnutých dotazníků, tj. téměř 47 000 odpovědí na jednotlivé otázky.

U předmětů celoškolního základu byla výuka a její zabezpečení v r. 2001 hodnocena ze strany studentů v naprosté většině případů nadprůměrně. Vysoká odbornost vyučujících byla uváděna především u předmětů Mikroekonomie, Statistika, Právo a Matematika. Opakovaně studenti požadují zvýšení rozsahu cvičení u Statistiky. Diferencované vstupní znalosti získané na střední škole se projevují v hodnocení Účetnictví a Informatiky. Zejména ve druhém uvedeném případě bude nutno k této skutečnosti přihlédnout při reakreditaci předmětu.

Pokud je opakovaně zjištěno negativní nebo naopak mimořádně pozitivní hodnocení u některého kurzu, pak děkani fakult a vedoucí kateder přijímají příslušná opatření (např. v zajištění literaturou, konáním častějších hospitací, mimořádnými odměnami, atd.). Vlastní hodnocení výsledků ankety včetně sdělení a poznámek studentů k předmětům a kurzům jsou vyhodnocovány na úrovni kateder a jsou především podnětem pro učitele samotné.

Výsledky hodnocení studentů v celoškolních i fakultních předmětech jsou různými formami a metodami zpracovávány též na fakultách, popř. katedrách, kde si někteří vyučují rovněž testují svůj předmět i kurs.

Studentská anketa je spolu s komentáři publikována v celoškolní počítačové síti, na vývěskách fakult, ve školním a ve studentském časopise.

9. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

9.1 Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů

Prioritním posláním rozvoje zahraničních vztahů Vysoké školy ekonomické je přispívat k trvalému rozvíjení a prohlubování mezinárodně srovnatelné úrovně studia na VŠE a k internacionalizaci samotného vzdělávacího procesu. Mezinárodní spolupráce Vysoké školy ekonomické v oblasti vzdělávání je jednoznačně orientována na prestižní školy, pracoviště a osobnosti a jejími hlavními zásadami jsou kvalita, partnerství, vzájemná důvěra a uznání. Prostřednictvím nejrůznějších forem mezinárodní spolupráce vstupuje škola aktivně do evropského resp. mezinárodního prostoru vzdělávání, což je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol MŠMT i s Dlouhodobým záměrem VŠE na období 2000 – 2005.

V roce 2001 pokračovala řada aktivit v rámci členství VŠE v Community of European Management Schools (CEMS), prestižního společenství evropských ekonomických a manažerských škol, jehož je VŠE jako jediná česká vysoká škola členem od roku 1998. O výjimečnosti CEMS svědčí mj. fakt, že jeho členem může být z každé evropské země pouze jedna vysoká škola. Strategická aliance CEMS představuje prostor pro setkávání a vzájemnou komunikaci představitelů významných světových firem (přibližně 55 CEMS corporate partners) a akademických členů, pro aktivní reflexi světových vývojových trendů do pedagogického procesu, pro publikování v časopise European Business Forum a v neposlední řadě pro realizaci společného mezinárodního studijního programu CEMS Master. V průběhu roku 2001 byly realizovány zásadní kroky k implementaci inovované struktury tohoto programu, která by měla být realizována počínaje zimním semestrem akademického roku 2002/03. Akademickými členy CEMS jsou následující partnerské školy:

Tabulka č. 9.1.1  Členské školy CEMS

Univerzita Země
Budapest University of Economic Sciences Maďarsko
Copenhagen Business School Dánsko
École des Hautes Études Commerciales (HEC) Francie
Erasmus Universiteit Rotterdam Nizozemí
ESADE Španělsko
Helsinki School of Economics and Business Administration Finsko
London School of Economics Velká Británie
Norwegian School of Economics Norsko
Stockholm School of Economics Švédsko
Universita Commerciale ´Luigi Bocconi´ di Milano Itálie
Universitaet zu Köln Německo
Universitat St. Gallen Švýcarsko
Université Catholique de Louvain Belgie
University College Dublin Irsko
Warsaw School of Economics Polsko
Wirtschaftsuniversitat Wien Rakousko

Vysoká škola ekonomická rozvíjela v roce 2001 kontakty s členskými školami PIM (Program in International Management) – celosvětovou sítí škol, které spolupracují při výměně studentů a učitelů v oblasti ekonomie a managementu. V současné době má tento program 43 členů, přičemž VŠE se jeho řádným členem stala v roce 2000 jako první škola ze zemí střední a východní Evropy. V roce 2001 jsme vysílali studenty do následujících členských škol PIM:

Tabulka č. 9.1.2  Partnerské školy VŠE, akreditované AACSB

Univerzita Země
Anderson School at UCLA U.S.A.
Budapest University of Economic Sciences and Public Administration Maďarsko
Copenhagen Business School Dánsko
Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) Francie
Erasmus Universiteit Rotterdam Nizozemí
ESADE Barcelona Španělsko
Escola de Administraçăo de Empresas de Săo Paulo da Fundaçăo Getulio Vargas Brazílie
Helsinki School of Economics and Business Administration Finsko
Instituto Technológico Autónomo de México Mexiko
Norwegian School of Economics, Bergen Norsko
Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Administración Chile
Stockholm School of Economics Švédsko
Universita Commerciale „Luigi Bocconi“ di Milano Itálie
Universitat St. Gallen Švýcarsko
Universität zu Köln Německo
Universite Catholique de Louvain Belgie
University of Manchester, Manchester Business School Velká Británie
University of North Carolina at Chapel Hill, Kenan-Flagler Business School U.S.A.
University of Texas at Austin, McCombs School of Business U.S.A.
University of Western Ontario, Richard Ivey School of Business Kanada
Warsaw School of Economics Polsko
Wirtschaftsuniversität Wien Rakousko

VŠE je zastoupena v řadě mezinárodních institucí v oblasti vzdělávání. Aktivně spolupracuje s EAIE (European Association in International Education). Je členem EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) a AACSB (The International Association for Management Education), Evropské konference rektorů (EAU) a Evropské nadace pro rozvoj managementu (EFMD). V roce 2001 učinila další krok pro posílení její  pozice mezinárodně srovnatelné vzdělávací instituce: požádala o strategický audit a následně akreditaci EQUIS, udělovanou Evropskou nadací pro rozvoj managementu. Projekt směřující k dalšímu mezinárodnímu uznání VŠE podpořilo MŠMT ČR. O kvalitě zahraničních partnerských škol VŠE svědčí v této souvislosti fakt, že jedna třetina z nich úspěšně prošla náročným posuzováním mezinárodní skupiny odborníků a získala akreditaci EQUIS. Jedná se o následující instituce:

Tabulka č. 9.1.3  Partnerské školy VŠE, které získaly akreditaci EQUIS

Univerzita Země
Aarhus School of Business Dánsko
Copenhagen Business School Dánsko
E.M. Lyon Francie
Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) Francie
Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC), Lille Francie
ESCP-EAP, European School of Management Francie
Erasmus Universiteit Rotterdam Nizozemí
ESADE Barcelona Španělsko
Escola de Administraçăo de Empresas de Săo Paulo da Fundaçăo Getulio Vargas Brazílie
HEC Montréal Kanada
Helsinki School of Economics and Business Administration Finsko
Norwegian School of Economics, Bergen Norsko
Norwegian School of Management, Sandvika Norsko
Stockholm School of Economics Švédsko
Universita Commerciale „Luigi Bocconi“ di Milano Itálie
Universitat St. Gallen Švýcarsko
University of Western Ontario, Richard Ivey School of Business Kanada
WHU Koblenz Německo

Jednotlivé fakulty jsou zastoupeny členstvím svých představitelů ve výkonných radách a představitelstvech  řady významných asociací (např. European Accounting Association, European Institute for Advanced Studies in Management, European Financial Association, International Institute of Public Finance, Federation Internationale des Maisons de l´Europe, Central and East European International Studies Assotiation, Association of Professional Schools of International Affairs, Diplomatic Academies and Institutes of International Relations, International Society for Political Sciences, International Association for Business and Society, International Association of Cross-Cultural Competence and Management, European Distance Network, French Marketing Association, European Operations Management Association, European Association for Population Studies, International Association for Statistical Computing, Association de Comptabilité Nationale, Sustainable Economic Unit – Forum for the Future, International Association for Pattern Recognition, European Association of Public Administration, European Business Schools Librarions Group  a další).

Profesní kontakty se zahraničními univerzitami jsou založeny především na osobních odborných vazbách jednotlivých učitelů Vysoké školy ekonomické, které jsou zaměřeny jak na oblast výzkumu, tak na oblast metodiky a srovnatelnosti výuky. Podstatné konkrétní aktivity v tomto směru lze proto nalézt ve výročních zprávách jednotlivých fakult VŠE

Významnou úlohu v rozvoji internacionalizace vzdělávání na VŠE představují mezinárodní studijní programy, které jsou vyučovány anglickém jazyce učiteli VŠE nebo zahraničními vyučujícími. Jsou určeny  zahraničním studentům i studentům VŠE a jsou významným prostředkem mezinárodní mobility studentů, která je zpravidla uskutečňována na recipročním základě.

Historicky prvním anglicky vyučovaným programem na VŠE je jedno- nebo dvousemestrální Central and East European Study Program (CESP), který je vyučován již od roku 1992. Jedná se o stabilizovaný program, o který je mezi zahraničními studenty značný zájem. Je určen pro studenty bakalářské i magisterské úrovně studia. Přijímá platící studenty, výměnné zahraniční studenty a studenty VŠE. Je koncentrován na problematiku minulého, současného i budoucího rozvoje České republiky a střední a východní Evropy v historickém, kulturním a zejména ekonomickém kontextu.

Dalším mezinárodním studijním programem na VŠE je společný program škol patřících do Community of European Management Schools CEMS Master´s Degree Programme. Na VŠE je program vyučován v anglickém jazyce a je nabízen studentům tohoto programu z VŠE a zahraničí, výměnným studentům   a ostatním studentům VŠE. Je určen studentům magisterské úrovně studia. V průběhu roku 2001 byly realizovány zásadní kroky k implementaci inovované struktury tohoto programu, která by měla být realizována počínaje zimním semestrem akademického roku 2002/03. Byly diskutovány nové předměty, integrující interdisciplinární, mezinárodní a meziorganizační principy a v závěru roku  připraveny jejich syllaby. Programovým výborem CEMS byly akreditovány následující předměty, které budou na VŠE nabízeny studentům programu CEMS Master´s Degree:

Corporate Governance
International Business Strategy
HRM and Leadership in a Multicultural Environment
Business Networking and e-Business Strategies
Management in non-linear Environment
Macro- and Micro-economic Aspects of the East Enlargement of the EU
Business Strategies Applied in a Globalizing World.

Program CEMS Master přispívá ke zvýšení kvality spektra studijních programů VŠE, k harmonizaci evropských studijních programů i k mobilitě studentů.

Třetím mezinárodním studijním programem na VŠE je M.A. Degree in Economics of International Trade and European Integration, který vznikl jako společný anglicky vyučovaný program ve spolupráci  Fakulty mezinárodních vztahů VŠE s pěti zahraničními partnerskými školami. Tento třináctiměsíční program se skládá ze tří rovnocenných částí: studia na Staffordshire University (Velká Británie), Universiteit Antwerpen (Belgie) a VŠE. Studium je ukončeno zpracováním disertační práce na domácí univerzitě.

V roce 2001 byla zahájena příprava nového mezinárodního programu International Business in a Global Context with an Emphasis on Central Europe. Tento anglicky vyučovaný dvouletý magisterský program by měl umožnit další rozvoj mobilit studentů i učitelů VŠE, působení zahraničních vyučujících na VŠE, reagovat na podněty podnikatelských subjektů a stát se dodatečným zdrojem finančních prostředků k rozvoji především mezinárodních aktivit školy.  Projekt přípravy tohoto programu získal finanční podporu MŠMT ČR v rámci rozvojových programů, takže mohly být realizovány konzultace s odborníky na zahraničních školách, nákup literatury pro učitele, podílející se přípravě jednotlivých předmětů a další aktivity spojené s přípravou programu. Koncem roku 2001 byl v rámci rozvojových programů MŠMT ČR podán další projekt na finalizaci příprav a podporu prvního roku fungování výše zmíněného mezinárodního programu.

V červnu a červenci 2001 proběhla na VŠE již poněkolikáté Letní škola CESP, které se účastnilo téměř 50 zahraničních studentů. Poprvé se VŠE podílela na výuce letní školy Danubia,  která byla pořádána ve spolupráci s EU Bratislava, BUESPA v Budapešti a Wirtschaftsuniversitaet Wien za významné podpory Erste Bank. Z 60 účastníků bylo 15 studentů VŠE.

Internacionalizace vzdělávání je spjata s požadavkem uznání výsledků studia v zahraničí studentů VŠE a současně s uznáním studia na VŠE zahraničních studentů. Naše zkušenost ukazuje, že velmi vhodným systémem umožňujícím uznávání studia v zahraničí je Evropský systém transferu kreditů (ECTS), jehož četné prvky používáme již od roku 1994. Uznávání studia v zahraničí za součást studia na VŠE je možné při splnění podmínky, která dlouhodobě charakterizuje zásadní princip zahraniční spolupráce Vysoké školy ekonomické: navazovat a rozvíjet kontakty především s institucemi, představujícími špičkovou úroveň daného oboru a vztahy s nimi budovat na základě kvality, partnerství a vzájemné důvěry a uznání.

V roce 2001 se VŠE prostřednictvím svých fakult zapojila do mezinárodních programů Evropské unie – například Fakulta národohospodářská koordinovala program PHARE – TEMPUS „Vzdělávání úředníků veřejné správy“  a participovala na projektu PHARE „Strenghtening of Institutional and Administrative Capacity for the Implementation of Acquis Communautaire“. Některé katedry pokračovaly ve svém zapojení do programu LEONARDO. V roce 2001 pokračovaly aktivity, rozvinuté v rámci projektu Jean Monnet  a Jean Monnet Chair.

Na www stránkách Oddělení zahraničních vztahů lze nalézt informace pro zahraniční studenty v anglickém jazyce, obsahující základní údaje o České republice, všeobecné informace pro studenty, charakteristiku programu CEMS Master’s Degree, kontaktní adresy, popis buddy programu, příručku pro zahraniční studenty a nabídku předmětů pro aktuální akademický rok. 5)

Webové stránky Oddělení zahraničních vztahů (http://nb.vse.cz/ozs/) obsahují velké množství informací pro studenty VŠE o možnostech studia v zahraničí organizovaných školou. V části věnované CEMS lze najít charakteristiku způsobu výběru studentů do programu, informace o výběrovém řízení, přehled CEMS škol a podrobné informace o CEMS školách. Na webové stránce Oddělení zahraničních vztahů je zveřejněna nabídka zahraničních škol, vč. počtu vysílaných studentů na každou školu a zodpovědné pracovnice zahraničního oddělení. Populární jsou zprávy studentů VŠE, kteří absolvovali semestrální studium v zahraničí. Jsou publikovány i další možnosti studia v zahraničí (doktorské studium, vědecké stáže, letní školy, konference, semináře apod.).

Mezi nejvýznamnější události s mezinárodním významem, které byly na VŠE v roce 2001 uspořádány, patřilo udělení čestného doktorátu nositeli Nobelovy ceny za ekonomii profesoru Robertu A. Mundellovi. Medaili Aloise Rašína udělila Vysoká škola ekonomická prof. Arlynu Rubashovi za jeho dlouholetý přínos k rozvoji VŠE a za jeho podporu VŠE v USA.

Významnou mezinárodní akcí byly Dny Dánska, Finska a Švédska, uspořádané Vysokou školou ekonomickou ve spolupráci s velvyslanectvími všech tří zemí a s podporou Konrad Adenauer Stiftung v listopadu 2001. Této akce se v jejích různých částech zúčastnili velvyslanci uvedených zemí, vrcholoví manažeři firem z Dánska, Finska a Švédska, profesoři a badatelé z dánských, finských a švédských škol a samozřejmě pracovníci a studenti VŠE.

5) Zahraniční studenti přijatí do mezinárodních studijních programů na VŠE dostávají v písemné podobě příručku pro zahraniční studenty, nabídku předmětů na VŠE a přehled učitelů.

9.2 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků

V průběhu roku 2001 vysílala Vysoká škola ekonomická své studenty na více než 60 zahraničních škol. V témže roce byly podepsány smlouvy o spolupráci s University of Otago (Nový Zéland), Jönkoping University (Švédsko), University of Calgary (Kanada) a začali jsme vysílat studenty na Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile), Facultés Universitaires Catholiques de Mons (Belgie), Universita degli Studi di Bologna (Itálie) a Universita degli Studi di Perugia (Itálie).   Tabulka 9.2.1 uvádí přehled zahraničních partnerských škol, kam jsme vyslali naše studenty bakalářských a magisterských studijních programů.

Tabulka č. 9.2.1 Zahraniční partnerské školy VŠE

Kontinent Země Univerzita
Evropa Belgie Universite Catholique de Louvain
Facultés Universitaires Catholiques de Mons
University of Antwerp
Vrije Universiteit Brussel
Dánsko Copenhagen Business School
Denmark´s International Study Program
The Aarhus School of Business
Finsko Helsinki School of Economics and Business Administration
Turku School of Economics and Business Administration
Francie Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC)
Ecole Superieure de Commerce de Dijon
Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC), Lille
E.M. Lyon
L´Université Jean Moulin Lyon 3
Ecole Superieure de Commerce de Paris
Sciences PO Paris
Itálie Universita Commerciale „Luigi Bocconi“ di Milano
Universita Degli Studi di Bologna
Universita Degli Studi di Perugia
Maďarsko Budapest University of Economic Sciences and Public Administration
Německo Universität zu Köln
WHU Koblenz
Handelshochschule Leipzig
Fachhochschule Aachen
Chemnitz University of Technology
Technische Universität Braunsweig
University of Siegen
F.A.U. Erlangen-Nürnberg
L.M.U München
Hochschule Zittau/Görlitz
Nizozemí Erasmus Universiteit Rotterdam
Norsko Norwegian School of Economics, Bergen
Norwegian School of Management, Sandvika
Polsko Warsaw School of Economics
Rakousko Wirtschaftsuniversität Wien
Johannes Kepler Universität
Řecko Athens University of Economics and Business
Slovensko Ekonomická Univerzita Bratislava
Španělsko ESADE Barcelona
Universidad de Granada
Universidad de Sevilla
Švédsko Stockholm School of Economics
Uppsala Universitet
UMEA University, School of Business and Economics
Jonkoping University, International Business School
Švýcarsko Universitat St. Gallen
Velká Británie London School of Economics
University of Plymouth
University of Manchester, Manchester Business School
Staffordshire University, Business School
University of Stirling
Austrálie a Nový Zéland Austrálie The University of Queensland, Faculty of Business, Economics and Law
Nový Zéland The University of Otago
Jižní Amerika Brazílie Escola de Administracao de Empresas Getulio Vargas Sao Paulo
Chile Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Administración
Severní Amerika Kanada The University of Western Ontario, Richard Ivey School of Business
HEC Montréal
University of Calgary
Mexiko Instituto Technológico Autónomo de México
U.S.A. The Anderson School at UCLA
The University of Texas at Austin, McCombs School of Business
University of North Carolina at Chapel Hill, Kenan-Flagler Business School
Rochester Institute of Technology (RIT), College of Business
Bradley University, the Graduate School
State University of New York at New Paltz

Zájem studentů VŠE o studium v zahraničí je značný a převyšuje nabízené množství zahraničních studijních pobytů.  V roce 2001 vyslala VŠE ke studiu v zahraničí 172 studentů. O geografické struktuře studia v zahraničí a o fakultní struktuře vysílaných studentů svědčí následující tabulky:

Tab. 9.2.2 Struktura studentů VŠE vyslaných v roce 2001 do zahraničí – podle zemí

Země Počet studentů Země Počet studentů
Austrálie 2 Norsko 5
Belgie 4 Rakousko 22
Brazílie 2 Rusko 2
Dánsko 8 Řecko 3
Finsko 3 Slovinsko 2
Francie 22 Španělsko 4
Itálie 5 Švédsko 8
Kanada 3 Švýcarsko 3
Mexiko 1 USA 6
Německo 41 Velká Británie 22
Nizozemí 4 Celkem 172

Tab. 9.2.3 Struktura studentů VŠE vyslaných v roce 2001 do zahraničí – podle fakult

Fakulta Počet studentů Procentní podíl
Fakulta financí a účetnictví 24 14%
Fakulta mezinárodních vztahů 113 66%
Fakulta podnikohospodářská 18 10%
Fakulta informatiky a statistiky 7 4%
Fakulta národohospodářská 10 6%
Fakulta managementu 0 0%
Celkem 172 100%

Podobně jako v roce 2000 i na jaře 2001 vyslala VŠE čtyři reprezentanty na mezinárodní soutěž případových studií na Richard Ivey School of Business v Kanadě. V zimním semestru 2001/02 byl vyučován předmět zaměřený na práci s mezinárodními případovými studiemi, který byl přípravou pro účast na obdobních mezinárodních studentských konferencích k účasti na nichž jsme byli vyzváni.

Prostředky pro studium v zahraničí plynou ze smluvní spolupráce v rámci programu SOCRATES, TEMPUS, CEEPUS a AKTION, z bilaterálních smluv a z mezistátních kulturních dohod. Dalším zdrojem rozvoje mobilit studentů je Stipendijní fond, finanční podpora Pražské nadace pro rozvoj ekonomického školství a sponzorské dary podniků. Velmi významné zdroje pro studium studentů VŠE v zahraničí se nám v roce 2001 podařilo získat z MŠMT ČR prostřednictvím projektu, který jsme podali v rámci rozvojového programu „Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol“.

Jak již bylo zmíněno, mobilita studentů je zpravidla založena na vzájemné reciprocitě. Do mezinárodních studijních programů jsme v roce 2001 přijali celkem 261 zahraničních studentů. O jejich teritoriální struktuře svědčí tabulka 9.2.4

Tabulka 9.2.4 Teritoriální struktura zahraničních studentů mezinárodních programů VŠE

Země 2000 2001 Země 2000 2001
Belgie 3 8 Norsko 5 9
Brazílie 1 4 Polsko 1 1
Dánsko 7 7 Rakousko 13 6
Finsko 5 9 Řecko 0 1
Francie 20 19 Španělsko 2 5
Itálie 4 6 Švédsko 5 7
Kanada 23 19 Švýcarsko 2 1
Kolumbie 2 1 USA 91 108
Mexiko 4 2 Velká Británie 13 7
Německo 13 24 Ostatní 2 4
Nizozemí 4 13 Celkem 220 261

Pro internacionalizaci školy, pro zvyšování její prestiže v národním i mezinárodním měřítku a pro růst její konkurenceschopnosti má velký význam mobilita akademických pracovníků. Výjezdy pracovníků VŠE do zahraničí jsou nejčastěji spjaty s účastí na konferencích, setkáváními v rámci mezinárodních výzkumných týmů, členstvím v mezinárodních asociacích nebo odborných týmech, studijními stážemi a s přednáškovými pobyty. V roce 2001 vyslala VŠE do zahraničí 547 pracovníků.

V roce 2001 působilo na VŠE celkem 39 zahraničních vyučujících odborných předmětů, což je ve srovnání s předchozím rokem o 28 více. Kromě toho na VŠE působila (zejména na jazykových katedrách)  řada občanů Velké Británie, USA, SRN, Irska, Rakouska, Francie, Španělska, Itálie apod. V roce 2001 se na VŠE uskutečnilo více než 40 přednášek významných zahraničních osobností od zástupců EU v ČR a velvyslanců až ke světoznámým profesorům a uznávaným manažerům významných firem.

Profesní kontakty se zahraničními univerzitami jsou založeny především na osobních odborných vazbách jednotlivých učitelů VŠE, které jsou zaměřeny jak na oblast výzkumu, tak na oblast metodiky a srovnatelnost výuky. Podstatné konkrétní aktivity v tomto směru lze proto nalézt ve výročních zprávách jednotlivých fakult VŠE.

Tab. 9.2.5 Zapojení VŠE v programech mezinárodní spolupráce

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

Program Socrates-Erasmus Sokrates Leonardo
Comenius Grundtvig Lingua Minerva
Počet projektů 1 1
Počet vyslaných studentů 124
Počet přijatých studentů 88
Počet vyslaných ak. prac. 11
Počet přijatých ak. prac. 17

Ostatní programy

Program Ceepus Aktion Ostatní
Počet projektů 1 3 3
Počet vyslaných studentů 5 6
Počet přijatých studentů 3 3 450
Počet vyslaných akademických pracovníků 5
Počet přijatých akademických pracovníků 1 2

Další studijní pobyty v zahraničí

Program Vládní stipendia Přímá meziuniverzitní spolupráce
v Evropě mimo Evropu
Počet vyslaných studentů 11 14 12
Počet přijatých studentů 1 7 5
Počet vyslaných akademických pracovníků 7 462 62
Počet přijatých akademických pracovníků 2 42 15

10. Činnost fakult a dalších součástí

10.1 Fakulty VŠE v Praze

Základní informace o činnosti fakult VŠE v Praze jsou uvedeny v kapitolách 4. Studijní a pedagogická činnost, 6. Výzkum a vývoj, 7. Akademičtí pracovníci a 11.Další aktivity. Podrobně uvádí činnost jednotlivých fakult jejich výroční zprávy.

V této kapitole proto podáváme pouze přehled fakult a dalších součástí VŠE v Praze a jejich zaměření a nejvýznamnější události o jejich činnosti v roce 2001. Informace o počtu akademických pracovníků a studentů jednotlivých fakult obsahují následující tabulky.

Tab. 10.1: Počty akademických pracovníků podle fakult v letech 1999-2001

1999 2000 2001
FFÚ 80,72 80,35 79,83
FMV 167,88 169,55 168,61
FPH 84,72 83,30 81,88
FIS 113,29 117,44 113,51
FNH 57,02 59,33 63,88
FM 40,12 42,86 43,46
Celoškolská prac. 21,47 20,92 18,31
Celkem 565,22 573,75 569,48

Tab. 10.2:  Počty studentů bakalářských a magisterských programů k 31.10.2001

(fyzický počet aktivních studentů uvedený v matrice)

Fakulta Bakalářskéstudium Navazujícímagisterské Magisterskéstudium Celkem
financí a účetnictví 295 955 1170 2420
mezinárodních vztahů 890 1140 1121 3151
podnikohospodářská 878 1208 773 2859
informatiky a statistiky 658 473 594 1725
národohospodářská 278 628 1173 2079
managementu 429 239 267 935
VŠE 3428 4643 5098 13169

 

10.1.1 Fakulta financí a účetnictví

Vedení

Děkanka – doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Proděkanka pro studium a pedagogickou činnost – doc. Ing. Marie Míková, CSc.
Proděkan pro vědu – doc. Ing. Petr Musílek, CSc.
Proděkanka pro zahraniční vztahy a statutární zástupce děkanky – Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
Tajemnice – JUDr. Eva Vachulková
Předsedkyně Akademického senátu – Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Vedoucí kateder a pracovišť fakulty

27. – 28. června 2001 se uskutečnilo v souladu s čl. 2.4.9. a 10.1.3. novelizovaného Statutu fakulty výběrové řízení na místa vedoucích všech 7 kateder, kterým končilo funkční období 31.8.2001 a vedoucí kateder byli do funkcí jmenováni k 1.9-2001 následovně:

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví – doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Katedra didaktiky ekonomických předmětů – doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.
Katedra financí a oceňování podniku – Prof. Ing. Josef Valach, CSc. (do 31.8.2001)
– Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. (od 1.9.2001)
Katedra finančního účetnictví – doc. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Katedra manažerského účetnictví – doc. Ing. Bohumil Král, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky – Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. (do 31.8.2001)
– doc. Ing. Martin Mandel, CSc. (pověřen vedením katedry 1.9.-31.12.2001)
Katedra veřejných financí – Prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.

Zaměření fakulty

Fakulta připravuje odborníky v oblastech, jejichž pozice je v tržní ekonomice velmi významná. Specifikum fakulty tkví ve spojení financí a účetnictví a jejich využívání ve finančním řízení a rozhodování na všech úrovních hospodaření. Ve studijních programech fakulty jsou finance reprezentovány především problematikou měnové teorie a politiky a jejich mezinárodními aspekty, bankovnictvím a pojišťovnictvím, problematikou státního rozpočtu a hospodaření s jeho prostředky, hospodaření regionálních celků, různých neziskových organizací, daňovou teorií a praxí. Velká pozornost je věnována předmětům z finančního řízení a oceňování podniku. Příslušné studijní předměty prezentují účetnictví jako základ informačního a kontrolního systému podniku, podávající obraz o jeho majetkovém a kapitálovém vybavení a o průběhu a výsledcích jeho hospodářské činnosti. K zajištění pravdivosti a objektivity účetních informací slouží ověřování nezávislými auditory státního účetního výkaznictví. Tato problematika je rovněž součástí příslušného zaměření studia. Na fakultě se dále uskutečňuje příprava učitelů odborných ekonomických předmětů pro obchodní akademie a další střední odborné školy.

Významné události a změny na fakultě v roce 2001

Vedle hlavní výukově vzdělávací činnosti uskutečňovala fakulta výukové aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb., formou mimořádného studia (35 studentů) vybraných fakultních předmětů a ucelených postgraduálních studijních programů (1007 studentů) v jednotlivých specializacích fakulty; v souladu s novelou zákona o vysokých školách nabízí i placené programy.

Fakulta získala a realizovala rozvojové projekty v oblastech  Externí a interní audit, Finanční manažer, Finance – daně a finanční kontrola, Pojišťovnictví, Oceňování podniku, Zvyšování odborné i pedagogické kvalifikace akademických pracovníků, Daně, Učitelství ekonomických předmětů v denní a distanční formě a  Doplňující studium učitelství ekonomických předmětů.

Vědecko-výzkumná činnost fakulty byla zejména soustředěna na zpracování výzkumného záměru „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“. Základním výstupem výzkumného záměru fakulty v roce 2001 bylo vydání oponovaného sborníku.

Významná pozornost je na fakultě věnována kvalifikačnímu růstu. Na zasedáních vědecké rady fakulty byly v roce 2001 úspěšně projednány návrhy na jmenování profesorem doc. Ing. Květy Kubátové, CSc., doc. RNDr. Ing. Jana Kodery, CSc. a doc. Ing. Libuše Müllerové, CSc. Velkým úspěchem bylo dokončení doktorského studia 14 studenty v r. 2001.

Na kongresu Mezinárodního institutu veřejných financí  IIPF 2001 v Linzi byla fakulta vybrána pro konání tohoto prestižního mezinárodního kongresu v roce 2003 v Praze.

Internetová stránka fakulty: http:/nb.vse.cz/fak1

10.1.2 Fakulta mezinárodních vztahů

Vedení

Děkan – doc. JUDr. Zbyněk Švarc
Statutární zástupce, proděkan pro zahraniční styky – doc. RNDr. Václav Kašpar, CSc.
Proděkan pro pedagogickou činnost – Ing. Jiří Zeman
Proděkan pro vědeckou činnost – doc. Ing. Václav Kubišta, CSc.
Proděkan pro jazykovou výuku – doc. PhDr. Sergej Tryml, CSc.
Tajemnice fakulty – Jitka Obická
Předsedkyně Akademického senátu – PhDr. Lenka Adamcová, CSc.

Vedoucí kateder a pracovišť fakulty

katedra anglického jazyka – doc. PhDr. Milena Bočánková, CSc.
katedra cestovního ruchu – doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc.
katedra mezinárodního a evropského obchodního práva – doc. JUDr. Zbyněk Švarc (pověřený vedením)
katedra mezinárodního obchodu – doc. Ing. Václav Kubišta, CSc.
katedra německého jazyka – prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
katedra obchodního podnikání – doc. Ing. František Drozen, CSc.
katedra politologie – prof. PhDr. Jan Škaloud, CSc.
katedra práva – prof. JUDr. Jan Dědič
katedra románských jazyků – doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
katedra ruského jazyka – doc. PhDr. Vladimír Hucl, CSc.
katedra světové ekonomiky – doc. Ing. Eva Cihelková, CSc.
středisko mezinárodních studií Jana  Masaryka – doc. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
Centrum evropských studií – doc. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Francouzsko-český institut řízení – doc. Ing. Hana Machková, CSc.
Institut integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky – Ing. Eva Klvačová, CSc.

Zaměření fakulty

Posláním fakulty mezinárodních vztahů je připravovat studenty na nejvyšší odborné úrovni ve třech oblastech – mezinárodní obchod,  mezinárodní politické vztahy a komerční právo, tak aby po absolvování našli uplatnění ve významných obchodních společnostech a organizacích cestovního ruchu, a to jak tuzemských, tak zahraničních,  ve veřejné správě či diplomatických službách nebo mezinárodních organizacích. Absolventi jsou připravováni tak, aby měli nejen znalosti obecných ekonomických souvislostí, ale i hluboké znalosti v oblasti své specializace a nadstandardní jazykové znalosti, a byly schopni reagovat v praxi na měnící se a rostoucí požadavky na odbornost a komunikativnost. Za tímto účelem fakulta zkvalitňuje a rozšiřuje nabídku studijních oborů, včetně vedlejších specializací, při využití spolupráce se zahraničními pedagogy i významnými představiteli praxe. Mimo to fakulta dlouhodobě podporuje i zahraniční studijní pobyty nejlepších studentů.

Předmětem výzkumu na FMV je problematika vnějších ekonomických a politických vztahů ČR včetně právních otázek s těmito vztahy souvisejících.V rámci této problematiky se vědecké aktivity pracovníků fakulty soustřeďují zejména na otázky integračních a globalizačních procesů a jejich dopadů na českou ekonomiku.

Při FMV působí Institut integrace ČR do evropské a světové ekonomiky jako řešitelské a koordinační pracoviště výzkumného záměru „Ekonomické, právní a politické problémy integrace ČR do evropské a světové ekonomiky“. Jeho výzkum probíhá v rámci pěti dílčích výzkumných záměrů:

Institucionální problémy vnějších ekonomických vztahů
Růst, strukturální změny a vnější vztahy české ekonomiky
Komparativní postavení ČR v mezinárodních ekonomických vztazích

 • Nové jevy a souvislosti v soudobém globalizačním procesu a jejich vliv na čes. ekonomiku
 • Vývoj zahraniční politiky ČR

Fakulta se podílela na zpracování prestižní Studie o sociálních a ekonomických dopadech vstupu ČR do EU zpracovávané na objednávku vlády České republiky.

Organizačně a ekonomicky je na fakultu mezinárodních vztahů začleněno Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické, které bylo zřízeno v souvislosti s přípravou České republiky na vstup do Evropské unie. Jde o vzdělávací, vědeckovýzkumné, poradenské a informační pracoviště interdisciplinárního charakteru, zabývající se problematikou evropské ekonomiky, politiky, práva, dějin, kultury a jazyků. Svými aktivitami přispívá k propagaci myšlenek evropské sounáležitosti. Je partnerem Konrad-Adenauer-Stiftung a účastní se projektů PHARE.

Významné události a změny

Od 1.1.2001 začal  působit Institut integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky.

Fakulta mezinárodních vztahů spolu s Centrem evropských studií pokračovala v tradici prezentace členských států EU a v roce 2001 uspořádala „Dny Dánska, Norska a Švédska“.

Internetová stránka fakulty: http://fmv.vse.cz

10.1.3 Fakulta podnikohospodářská

Vedení

Děkan – prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
Proděkan pro pedagogiku a informatizaci, statutární zástupce děkana – doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
Proděkan pro vědu – prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček, CSc.
Proděkan pro zahraniční vztahy a styk s veřejností – doc. PhDr. Karel Pavlica, PhD.
Tajemnice – Ing. Martina Soukupová
Předsedkyně Akademického senátu – Ing. Marie Hůlová, CSc.

Vedoucí kateder a pracovišť fakulty

Katedra logistiky – doc. Ing. Petr Pernica, CSc.
Katedra managementu – doc. Ing. Jaromír Veber, CSc.
Katedra marketingu – doc. Ing. Jana Boučková, CSc.
Katedra mikroekonomie – doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.
Katedra personalistiky – doc. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky – prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.
Katedra psychologie a sociologie řízení – prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Katedra řízení výroby – Ing. Jan Heřman, CSc.

Zaměření fakulty

Fakultu podnikohospodářskou je možno charakterizovat jako fakultu univerzitního typu s výraznými rysy manažerského zaměření. Jejím cílem je vychovávat široce a komplexně vzdělané vysokoškolské odborníky pro výkon nejrůznějších ekonomických a manažerských funkcí jak v podnikové sféře, tak i v mimopodnikové ekonomické a správní sféře. V současném období nabízí fakulta tři základní typy studijního programu Ekonomika a management v oboru Podniková ekonomika a management a to: bakalářský, navazující magisterský a doktorský. Pro všechny tři typy studijního programu je charakteristické jednooborové komplexní pojetí studia. Toto pojetí vychází z prakticky ověřených jak domácích, tak mezinárodních zkušeností, vedoucích k chápání všech ekonomických a manažerských činností ve firmě jako integrovaných a systémově vzájemně propojených aktivit, vyžadujících komplexní znalost fungování firmy jako strukturovaného systému včetně vztahů k širšímu okolí. Koncepce všech studijních programů respektují objektivně probíhající proces internacionalizace ekonomiky a z ní vyplývající integrační procesy a proto je věnována mimořádná pozornost aspektům fungování firem v mezinárodním prostředí a multinacionálních firem včetně dopadů vstupu ČR do EU (odborné, kulturní, jazykové, finanční, legislativní, multikulturální aspekty mezinárodního podnikání). Proto je kladen také důraz na jazykovou přípravu absolventů a možnosti studia odborných předmětů v cizích jazycích.

Významné události a změny na fakultě v roce 2001

 • Fakulta v září 2001 poprvé přijímala studenty do inovovaného bakalářského studijního programu, jehož příprava probíhala v letech 2000 – 2001.
 • Na podzim 2001 se fakulta  rozhodla pro přípravu akreditace distanční formy magisterského navazujícího studijního programu. Více než polovina učitelů fakulty se podílí na plnění tohoto klíčového úkolu fakulty pro roky 2001 a 2002. V říjnu a listopadu proběhla školení učitelů a asistujících doktorandů a studentů zaměřená na programy pro tvorbu distančních kurzů a elektronických publikací (Edoceo a Zoner).
 • Fakulta se významně zapojila do rozvojových projektů vyhlášených na jaře 2001 MŠMT. Díky rozvojovým projektům bylo mj. přijato navíc 60 studentů bakalářského studijního programu a 100 studentů magisterského navazujícího programu.
 • Na základě negativních zkušeností s připraveností uchazečů o magisterské navazující studium z jiných vysokých škol v předmětu Ekonomie vznikla z iniciativy a s organizačním zabezpečením publikace pro přípravu na přijímací zkoušky z Ekonomie.
 • Studenti jsou systémem Vysledky operativně seznamováni adresně se svými výsledky testů formou SMS zpráv na mobilní telefon či formou zprávy elektronickou poštou. Fakulta se na využití systému Vysledky v rámci VŠE podílela 75 %.
 • Od října 2001 fakulta (jako první z fakult VŠE) komplexně přešla na používání Lotus Notes jako poštovního programu.

Internetová stránka fakulty: http://fph.vse.cz

10.1.4 Fakulta informatika a statistiky

Vedení

Děkan – prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Proděkan pro pedagogiku – doc. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
Proděkanka pro vědu – prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
Proděkan pro informatiku a zahraniční vztahy – doc. Ing. Jan Dohnal, CSc.
Tajemnice – Jitka Janochnová
Tajemník pro záležitosti studentů – Ing. Jakub Fischer
Předsedkyně Akademického senátu – doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Vedoucí kateder a pracovišť fakulty

Katedra demografie – doc. RNDr. Felix Koschin, CSc.
Katedra ekonometrie – doc. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Katedra ekonomické statistiky – prof. Ing. Jan Seger, CSc.
Katedra filosofie – doc. PhDr. Ján Pavlík
Katedra informačních technologií – prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Katedra informačního a znalostního inženýrství – Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Katedra matematiky – doc. RNDr. Miloš Kaňka, CSc.
Katedry systémové analýzy – Ing. Antonín Rosický, CSc.
Katedra statistiky a pravděpodobnosti – prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Laboratoř inteligentních systémů – prof. Radim Jiroušek, DrSc.

Zaměření fakulty

Fakulta informatiky a statistiky v dnešní podobě vznikla při reorganizaci Vysoké školy ekonomické (jako jedna z jejích pěti fakult) v roce 1991. Sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy s použitím počítačů a statistickými,ekonomerickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života, jakož i problematikou filozofie.

Výuka ekonomicko-matematických metod i informatických disciplín se postupně rozvíjela na VŠE od konce 50. let. Statistika navázala již na starší tradici statisticko-pojistného studia na Vysoké škole speciálních nauk, které mělo výbornou úroveň (počátky již v roce 1904), i na přednášky z tohoto oboru na předválečné Vysoké škole obchodní.

Devět kateder FIS se podílí jednak na odborné profilaci studentů fakulty v bakalářském i magisterském studiu, jednak zajišťuje výuku předmětů společného základu i volitelných předmětů na ostatních studijních oborech VŠE. Fakulta organizuje též doktorské studium oborů Informatika, Statistika, Ekonometrie a operační výzkum. Participuje též na činnosti Ústavu celoživotního vzdělávání a rekvalifikace VŠE.

Vědeckovýzkumná činnost fakulty informatiky a statistiky v oblasti teoretického, ale především aplikovaného výzkumu, je zaměřena na problémy optimálního rozhodování a makroekonomické regulace, na ekonometrické a statistické modelování a prognózování a na otázky řízení informačních systémů, rozvoje informačních technologií a inteligentních systémů. Výzkumná činnost kateder je zaměřena převážně na granty vypisované různými grantovými agenturami. Řada kateder se podílí na řešení i dalších projektů pro potřeby praxe. Výsledky těchto úkolů jsou výzkumné studie, projekční dokumentace nebo specializovaný software.

Významné události a změny na fakultě v roce 2001

 • od 1. 2. 2001 zvolen nový děkan FIS,
 • vytvoření funkce tajemníka pro studijní záležitosti,
 • existence rozvojových projektů FIS.

Internetová stránka fakulty: http://fis.vse.cz

 

10.1.5 Fakulta národohospodářská

Vedení

Děkan – doc. Ing. Ivo Straka, CSc.
Proděkan pro pedagogiku – Mgr. Pavel Neset
Proděkan pro vědu a výzkum – doc. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Proděkan pro zahraniční styky – Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
Proděkanka pro koordinaci grantové činnosti, výzkumných záměrů a řízení IEEP – doc. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Tajemnice – Ing. Libuše Hummelová
Předsedkyně Akademického senátu – doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc.

Vedoucí kateder a pracovišť fakulty

Katedra ekonomických teorií – prof. Ing. Robert Holman, CSc.
Katedra makroekonomie – doc. Ing. Ivo Straka, CSc.
Katedra hospodářských dějin – Mgr. Ing. Daniel Váňa
Katedra životního prostředí – doc. Ing. Petr Šauer, CSc.
Katedra sociální politiky – doc. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Katedra hospodářské politiky – prof. Ing. Milan Žák, CSc.
Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje – doc. RNDr. René Wokoun, CSc.
Institut pro ekologickou a ekonomickou politiku – doc. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Institut veřejné správy a regionálního rozvoje – doc. RNDr. René Wokoun, CSc.

Zaměření fakulty

Fakulta byla založena krátce po listopadu 1989 v návaznosti na dlouhou tradici věnovanou národohospodářským teoriím od meziválečného období a ve spojení s velkými jmény českých národohospodářů. V roce 1992 byla rozšířena o problematiku výuky zaměřené do mezzoekonomické teorie v oblasti regionalistiky a veřejné správy.

Kombinace národohospodářské teorie, ekonomických teorií a  souvisejících praktických ekonomických disciplín staví v současné době Fakultu národohospodářskou do srovnatelné pozice s vedoucími evropskými universitami.

Fakulta v této podobě nabízí dva studijní obory pětiletého magisterského studia:

 •   Národní hospodářství,
 •   Regionalistika a veřejná správa.

Fakulta zajišťuje rovněž větší množství vedlejších studijních specializací, které umožňují studentům orientovat jejich znalostní profil ve směru své očekávané profesní orientace. V oblasti vědecké kvalifikace je Fakulta vedoucím pracovištěm ve výchově studentů doktorských studijních programů, kde zajišťuje vědecké vzdělání pro absolventy ostatních škol a universit ČR a pracovníky ekonomicko-správní praxe.

Významné události a změny na fakultě v roce 2001

Považujeme za velmi významné, že se v roce 2001 podařilo podstatně rozšířit zapojování do aktuálních struktur evropského výzkumu ve vazbě na nové mezinárodní zdroje financování vědeckého rozvoje, zejména do 5. RP EU. Jde o zásadní perspektivní směr rozvoje Fakulty.

Zejména se jedná o projekty 5. rámcového programu EU „Supporting and promoting  integrated tourism in Europe´s lagging rural regions“, „Variable Rate Pricing based on Pay – As – You Throw as a Tool of Urban Waste Management“. Rovněž byla úspěšně dokončena práce na projektu „Welfare States in Emerging – Market Economics“, který organizovala Universität Linz a jehož se zúčastnili spolupracovníci z více než 20 zemí Latinské Ameriky, Střední Evropy a Asie.

Realizace vzdělávacího projektu Phare pro úředníky veřejné správy „National Network of Regional Training Institutions – Preparation of the Czech Public Administration for Using of Structural Funds and the Cohesion Fund“ je vysoce prestižní záležitostí. Fakulta zde má zastřešující roli v mnohostranné spolupráci Irska, Finska a ČR v oblasti regionální ekonomiky a strukturální politiky EU.

V roce 2001 byly úspěšně dokončeno zpracování Národního rozvojového plánu, stěžejního dokumentu pro využití strukturálních fondů EU.

Podařilo se dále uskutečnit řadu mezinárodních konferencí, které měly značný ohlas. Za všechny můžeme uvést konferenci „Development Co-operation:National Strategy and its Regional Aspects, Praha 15.-16.11.2001, pořádaná při příležitosti zasedání EADI (European Association of Development Research and Training Institutions) a konferenci „Berlin und die neuen Budesländer als Vorbild EU“, pořádanou v Berlíně ve dnech 1.-6.9.2001.

Internetová stránka fakulty: http://nb.vse.cz/f5

10.1.6 Fakulta managementu

Vedení

Děkan – doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc.
Proděkanka pro pedagogickou činnost – PhDr. Miloslava Hiršová
Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky – prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
Proděkan pro rozvoj – Ing. Jiří Jelínek, CSc.
Proděkan pro vnější vztahy – Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Tajemník – Ing. Mgr. Miroslav Malec
Předsedkyně Akademického senátu – Ing. Jana Vítková

Vedoucí kateder a pracovišť fakulty

Katedra  matematických metod – doc. RNDr. Jaroslav Stuchlý, CSc.
Katedra informatiky – Ing. Jiří Jelínek, CSc.
Katedra financí a účetnictví – Ing. Alena Zmrhalová, Ph.D.
Katedra managementu – prof. RNDr. Jan Černý, DrSc.
Katedra práva a humanitních disciplín – doc. Dr. JUDr. Jan Hejda
Katedra veřejné ekonomiky a služeb – Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.
Katedra jazyků – Ing. Václava Jaegerová
Institut managementu zdravotnických služeb – Ing. Karel Půbal
– MUDr. Rudolf Střítecký

Zaměření fakulty

Hlavním oborem studia na Fakultě managementu je management podnikatelské sféry a veřejných služeb členěný do tří hlavních specializací – management podnikatelské sféry, management veřejných služeb a management informací. Základní orientace fakulty je ekonomicko-manažerská. Jejím hlavním pedagogickým záměrem je vybavit absolventy moderními manažerskými dovednostmi, které jim umožní úspěšně řešit všechny problémy manažerské praxe v ziskově i neziskově orientovaných organizacích i orgánech státní správy a samosprávy a zároveň všemi nezbytnými znalostmi ekonomického charakteru, které musí mít každý absolvent Vysoké školy ekonomické.

Události a změny na FM

Základní aktivity vedení Fakulty managementu v roce 2001 vyplývaly ze schváleného dlouhodobého záměru rozvoje fakulty. Rozhodující prioritou bylo další zlepšování ekonomické situace fakulty, které vytváří základní prostor pro její ostatní aktivity. V tomto roce bylo tohoto cíle dosaženo pokračujícím rozvojem vědeckovýzkumných aktivit fakulty, značným zvýšením aktivit  s komerčním efektem i zvýšenou hospodárností.

V roce 2001 byla dokončena příprava přechodu na tříletý bakalářský studijní program, který byl uplatněn od října 2001. V současné době je studium na FM koncipováno pro tříletý bakalářský studijní program v oboru management podnikatelské sféry a veřejných služeb a pro navazující magisterské studium ve stejném oboru s členěním do tří hlavních specializací.

FM obdržela Certifikát kvality pro vzdělávání v oblasti strukturální a regionální politiky EU za realizaci projektu Phare CZ 9807 – 02 -02 „Vytvoření sítě vzdělávacích institucí na regionální úrovni“. Na základě tohoto certifikátu FM zabezpečuje školení pracovníků v uvedené oblasti pro region NUTS II – Jihozápad. FM byla rovněž schválena jako oficiální partner Ministerstva vnitra ČR pro projekt certifikovaného školení úředníků státní správy.

V průběhu léta 2001 byla provedena modernizace multimediálního přednáškového sálu, při které  byla rozšířena jeho kapacita o přibližně 50% na 120 míst. Náklady spojené s modernizací kinosálu přesáhly částku 2 mil. Kč. Dále byly v budově FM provedeny další stavební úpravy – především rozšíření plochy knihovny a příprava další multimediální studovny.

Ve studijní oblasti pokračovaly aktivity zaměřené na zkvalitňování studijních programů. V tomto roce byly znovu projednány a schváleny fakultní akreditační komisí všechny vyučované předměty. Prioritní pozornost byla věnována přípravě reakreditace fakulty, která proběhne počátkem příštího roku.

V oblasti studijních programů byly školní akreditační komisí schváleny návrhy 4 vedlejších specializací. Byl také zpracován a předložen vládní AK návrh nového bakalářského studijního programu Ekonomika a řízení v neziskovém sektoru.

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách nabídla FM VŠE veřejnosti placený dvousemestrální program v rámci akreditovaného oboru Management podnikatelské sféry a veřejných služeb. Vzhledem k dlouhodobému záměru fakulty, který předpokládá rozvoj v této oblasti, bylo posíleno Centrum celoživotního vzdělávání.

V roce 2001 získala FM šest rozvojových programů MŠMT ČR v oblasti podpory rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit.

V závěru roku 2001 došlo k volbě nového děkana FM. Akademický senát většinou hlasů v prvním kole zvolil nového děkana FM na volební období 2002 – 2005 Prof. Ing. Pavla Pudila, DrSc.

Internetová stránka fakulty: www.fm.vse.cz – tiskové zprávy

10.2 Další součásti VŠE v Praze

10.2.1 Výpočetní centrum

Vedení Výpočetního centra

Ředitel Výpočetního centra – RNDr. Igor Čermák, CSc.
Tajemník Výpočetního centra – Ing. Jan Tamchyna

Vedoucí oddělení Výpočetního centra

Správní oddělení – Ing. Jan Tamchyna
Oddělení síťové infrastruktury – Ing. Luboš Pavlíček
Oddělení správy lokální sítě – Mgr. Ivana Pechová
Oddělení provozu výpočetní techniky na Jižním Městě – Ing. Ivo Šmejkal
Oddělení správy unixových systémů – Ing. Eva Šestáková-Cirkvová
Oddělení softwarového servisu studijní agendy – RNDr. Karel Nenadál
Oddělení projektování a programování informačních systémů – Ing. Ivan Koudelka
Oddělení rozvojových projektů – Ing. Kateřina Šrámková
Technické oddělení – Ing. Václav Nováček
Oddělení správy počítačových učeben a studoven – Jakub Vorel
Oddělení podpory uživatelů – Jan Havlíček

Zaměření činnosti Výpočetního centra

Hlavní úlohou Výpočetního centra je zajištění provozu sítě a informačních zdrojů pro potřeby výuky, vědecké činnosti, chod administrativy školy a rozvoj moderních informačních technologií na VŠE. Výpočetní centrum zabezpečuje správu a rozvoj  jedné z nejrozsáhlejších lokálních akademických sítí v ČR, poskytuje  síťové služby včetně propojení jednotlivých areálů VŠE a připojení k síti Internet, provozuje počítačové učebny a studovny, zajišťuje údržbu a inovaci výpočetní techniky, poskytuje servis a podporu uživatelům výpočetní techniky,  provádí projekční a programátorské služby, podílí se na zavádění a provozování vyprojektovaných systémů, koordinuje  a zajišťuje zavádění prvků moderních komunikačních technologií do všech oblastí administrativy a řízení školy, zabezpečuje podporu moderních metod výuky s využitím internetových a počítačových technologií  včetně  využití síťových služeb a aplikací ve výuce.

Významné události a změny

Během roku 2001 došlo k dalšímu podstatnému nárůstu rozsahu počítačové sítě VŠE a tomu odpovídajícímu zvýšení propustnosti lokálních počítačových sítí v jednotlivých areálech školy. V roce 2001 bylo s podporou grantu FRVŠ vybudováno optické propojení areálu školy na Žižkově s areálem na Jarově s využitím moderní technologie gigabitového ethernetu. Byla zprovozněna další LAN v areálu rekonstruovaných Rooseveltových kolejí.. Byla projednána a schválena vedením školy a kolegiem rektorky „Koncepce dalšího rozvoje počítačové sítě na kolejích VŠE“. V rámci obnovy vybavení počítačových učeben a studoven bylo několik učeben vybaveno multimediálními stanicemi a doplněno datovými projektory. Během roku 2001 došlo k zásadní a úspěšné změně v technologii studentské pošty zavedením IMAP serveru. Několika zásadními a komplexními opatřeními  byla zvýšena bezpečnost a spolehlivost provozu unixových systémů zajišťujících provoz základních součástí informačního systému školy (oblast antivirové kontroly, zálohování, firewallu a šifrování). V oblasti projektování a programování informačních systémů byla pozornost věnována především přípravě budoucí inovace systému.

V uplynulém roce byl Výpočetním centrem úspěšně realizován projekt automatického vyhodnocení testů přijímacího řízení. Došlo rovněž k převodu agendy identifikačních karet z CIKS na Výpočetní centrum v souvislosti se zahájením přechodu na využívání bezkontaktních čipových karet na VŠE jako multifunkčních identifikačních karet. Byla zajištěna prakticky kompletní výměna identifikačních karet pro studenty i zaměstnance školy s využitím možností licencí ISIC a ITIC. Výpočetní centrum spolu s FMJH zajistilo uskutečnění prvních videokonferencí mezi Žižkovem a Jindřichovým Hradcem. V rámci Výpočetního centra byla poskytována základní podpora pilotním projektům v oblasti e learningu a bylo instalováno potřebné SW a HW vybavení. Pro oblast přípravy výuky byl rovněž zprovozněn videoserver.

K významným změnám došlo ve vnitřní struktuře Výpočetního centra, když vzhledem k podstatnému nárůstu objemu různorodých činností zajišťovaných do té doby oddělením správy lokální sítě bylo toto oddělení transformováno a vznikla (kromě nadále fungujícího oddělení správy lokální sítě) dvě nová oddělení- oddělení síťové infrastruktury a oddělení rozvojových projektů.

Internetová stránka Výpočetního centra: http://www.vse.cz/vc

10.2.2 Centrum informačních a knihovnických služeb

Vedení Centra informačních a knihovnických služeb

Pověřená ředitelka – PhDr. Stanislava Bícová, CSc.
Pověřená vedoucí odboru Informační podpora studia a výzkumu – Ing. Jana Hartmanová
Vedoucí odboru Automatizace a rozvojové informační projekty – Ing. Vilém Sklenák,CSc.
Vedoucí oddělení Automatizované  knihovní agendy – Ing. Jitka Psotová
Tajemnice – Jiřina Fialová
Předsedkyně Rady pro knihovnické a informační služby CIKS – PhDr. Stanislava Bícová, CSc.

Vedoucí oddělení a knihoven Centra informačních a knihovnických služeb

Oddělení akvizice – Ing. Lenka Bělohoubková
Oddělení zpracování – Eva  Bazalová
Výpůjční agendy a studovny Žižkov – Karla  Koubková
Knihovní sklad Žižkov, Veleslavín a Točná – Libuše Vaicová
Studijní knihovna Jižní Město – Mgr. Verona Miletinová
Knihovna P. Eislera a Evropského dokumentačního Střediska – Ing. Ivana Poplšteinová
Mediotéka – Mgr. Václav Řepa

Poslání  a působnost  CIKS

CIKS VŠE

 • poskytuje informační a knihovnickou podporu pro studium a národní i mezinárodní vzdělávací programy VŠE, stejně jako pro vědeckovýzkumnou práci na VŠE,
 • je specializovanou knihovnou pro ekonomické obory a poskytuje veřejné knihovnické a informační služby v souladu s paragrafem 4 zákona č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon),
 • spolupracuje s Národní knihovnou ČR na tvorbě národního souborného katalogu (CASLIN) formou předávání katalogizačních záznamů do tohoto národního katalogu,
 • spolupracuje s ostatními českými, zejména vysokoškolskými knihovnami, a se zahraničními ekonomickými knihovnami na společných projektech sdílení informačních zdrojů, elektronického dodávání dokumentů a digitalizace dokumentů .

Činnost CIKS v roce 2001

V roce 2001 pokračovalo CIKS v zabezpečování rozsáhlých informačních a knihovnických služeb v souladu se svým posláním: zaregistrovaných uživatelů bylo 11 500, celkový počet výpůjček dosáhl 120 tisíc,maximální denní počet výpůjček dosáhl 1 600,  počet vstupů do studoven s volným výběrem dokumentů dosahoval v některých dnech 2 – 2,5 tisíce uživatelů. Zabezpečovací činnosti potřebné pro poskytování služeb spočívaly zejména v tvorbě, správě a provozování  knihovních a informačních fondů: knihovní fond klasických (tištěných) dokumentů obsahuje 450 tisíc knihovních jednotek, v automatizovaném  souborném katalogu VŠE je zpracováno cca 150 tisíc záznamů a 56 tisíc titulů.  Zpřístupňování rozsáhlých elektronických informačních zdrojů  se zaměřilo zejména na online  přístupy prostřednictvím tzv. IP adres  –  část o dostupnosti elektronických zdrojů na VŠE je podrobněji popsána v kapitole 5. této zprávy.

Dlouhodobý záměr rozvoje CIKS, který předpokládal v roce 2001 „zahájení vytváření podmínek pro vybudování budoucí elektronické, resp. hybridní knihovny“ byl naplňován zejména v rámci řešení 4-letého grantového projektu  MŠMT LI 200007  „Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum“ takto:

 • do  experimentálního provozu  byla uvedena služba elektronického dodávání dokumentů (EDD) z fondů CIKS VŠE a CERGE-EI, a to prostřednictvím WWW stránek VŠE,
 • na WWW stránkách VŠE byla zpřístupněna rubrika Informační podpora vědy a výzkumu,
 • digitalizováno bylo prvních 10 historických publikací , které  jsou součástí budovaného badatelského fondu „Zlatý fond českého ekonomického myšlení“.

Národní spolupráce CIKS pokračovala  především v oblasti poskytování meziknihovní výpůjční služby jiným knihovnám, dále sdílením elektronických informačních zdrojů v rámci národních konsorcií, a aktivním zapojením CIKS (institucionální člen)  do činnosti Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).  CIKS  – VŠE bylo organizačním spolupořadatelem významné národní a mezinárodní odborné konference Inforum 2001, které se účastnilo více než 500 účastníků a která  se konala v nové aule VŠE v Praze.

Mezinárodní spolupráce CIKS se odehrává hlavně na půdě European Business Schools Librarians Group (EBSLG), kde je CIKS VŠE nositelem projektu WWW stránek EBSLG.

Internetová stránka CIKS: http://ciks.vse.cz/

10.2.3 Centrum tělesné výchovy a sportu

Vedení Centra tělesné výchovy a sportu

Ředitel – Mgr. Miloš Pádivý
Zástupce ředitele – Mgr. Miroslav Libra
Tajemník – PaeDr. Jaromír Kopřiva, CSc.

Organizační strukturu Centra tělesné výchovy a sportu  tvoří  8 sportovních sekcí

Ředitel – Mgr. Miloš Pádivý
Míčové sporty – házená,košíková,kopaná, florbal,odbíjená , tenis,hokej
Gymnastika –  moderní formy gymnastiky,moderní gymnastika, sportovní gymnastika,  combi-program
Moderní sporty v  přírodě – lyžování,turistika,kanoistika,cyklistika,
Plavání – neplavci a slabí plavci, zdravotní plavání
Zdravotní Tv – Tv pro handicapované
Šerm
Posilování, sebeobrana I a II.
Rekreační sporty

Celkem nabízí CTVS 22 sportovních specializací  v obligatorní i fakultativní formě výuky.

Činnost Centra tělesné výchovy a sportu

Centrum tělesné výchovy a sportu je pedagogickým pracovištěm, které s celoškolskou působností zajišťuje kurzy povinné tělesné výchovy a zájmovou sportovní činnost studentů na VŠE. Tělesná výchova  je zařazena do studijních plánů v rozsahu 2 povinných zápočtů. CTVS-VŠE nabízí studentům v obligatorní i fakultativní formě výuky 22 sportovních specializací pro všechny výkonnostní úrovně, dále účast na specializovaných seminářích, sportovních soustředěních a výcvikových kurzech. Novinkou je nabídka pro handicapované studenty.

Rozvrh tělesné výchovy má celoroční platnost což výrazně usnadňuje studentům orientaci a  možnost  zařazení  tělesné výchovy do svého studijního programu.

Všechny formy výuky tělesné výuky zajišťuje 19 interních a 2 externí učitelé, pracoviště má dále  sekretářku,  správce areálu tělocvičny a skladu sportovních potřeb,  správce tenisového areálu na Třebešíně a  správce letního výcvikového střediska v Dobronicích.

Do kurzů tělesné výchovy  pro semestrální výuku bylo  zapsáno v roce 2001:

 • v zimním semestru 4150 studentů
 • v letním semestru  3832 studentů.

Tato činnost je v plném rozsahu  finančně zajištěna z rozpočtu pracoviště.

Limitujícím faktorem je naprostý nedostatek vlastních tělovýchovných zařízení a s tím související problémy s pronájmem objektů pro výuku.

V souvislosti s projektem  výstavby v Rajské zahradě je uvažováno s výstavbou sportovního zařízení nad stávající menzou , VŠE dále zakoupila pozemek na Třebešíně, kde  se připravuje studie komplexního sportovního zařízení.  Tímto by  se podmínky pro výuku tělesné výchovy i pro sportovní vyžití zaměstnanců školy po 50 letech existence tělesné výchovy a sportu na VŠE výrazně zlepšily. V loňském roce byla zahájena rekonstrukce střediska Suchomel – vodácké základny. Po jejím dokončení v roce 2002  získají studenti i zaměstnanci školy další možnost sportovního vyžití. Ke zlepšení podmínek dojde i při úpravě v areálu kolejí na Jarově, kde budou zřízeny 2 cvičební sály. Tyto budou využívány jak pro výuku Tv tak i pro zájmovou sportovní činnost studentů.

V roce 2001 CTVS-VŠE realizovalo 21  ZVK – s účastí 820 studentů a  20 LVK, kterých se zúčastnilo 925 studentů. Výcvikové kurzy jsou pořádány v době zkouškového období a  o prázdninách tak, aby nezasahovaly do semestrální výuky. Účast na zimních a letních výcvikových kurzech hradí v plné výši studenti.

Kromě pedagogického procesu CTVS  komplexně zabezpečuje provoz tenisového areálu na Třebešíně, letního střediska v Dobronicích a na Suchomelu, zajišťuje veškeré objekty na  semestrální výuku  i pro zimní výcvikové kurzy a potřebný sportovní materiál .

Sportovní aktivity jsou nedílnou součástí komplexu fyzických, zdravotních, duchovních a společenských aktivit, které spoluvytvářejí profil studenta VŠE. Pravidelná hodnocení všech forem  výuky a trvalý zájem studentů   ukazují, že rozsah i formy výuky tělesné výchovy a sportu na VŠE jsou vyhovující  a že  CTVS naplňuje  úkol, pro který bylo zřízeno.

10.3 Ostatní centra a instituty VŠE v Praze

10.3.1 Centrum evropských studií

Ředitelka: doc. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Centrum evropských studií (CES) je vzdělávací, vědecko-výzkumné, poradenské a informační pracoviště interdisciplinárního charakteru, zabývající se problematikou evropské ekonomiky, politiky, práva, dějin, kultury a jazyků.  V roce 2001 realizovalo celkem 35 vzdělávacích akcí v podobě přednášek, seminářů, konferencí, prezentací a exkurzí. Mezi nejvýznamnější akce v tomto rámci patřila výstava k 5. výročí spolupráce CES a Konrad Adenauer Stiftung, která činnost CES finančně podporuje. V září 2001 se CES podílelo na organizaci mezinárodní konference „Cestovní ruch a EU“. V listopadu 2001 zorganizovalo Dny Dánska, Finska a Švédska na Vysoké škole ekonomické v Praze, jejichž cílem bylo představit studentům a široké veřejnosti výše uvedené země z hlediska jejich začlenění do struktury EU a jejich zkušenostmi s členstvím v EU. Těžištěm této významné akce byla   mezinárodní konference „EU – šance a výzva“, dalšími součástmi byly výstava fotografií, expozice odborné literatury, filmová přehlídka či prezentace firem.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti realizovalo CES v roce 2001 podobně jako v minulých letech stipendijní program SPACES  (3 studenti VŠE), grantový program GRACES ( 3 řešitelské týmy) a soutěž o nejlepší studentskou práci. Poprvé byl vyhlášen podpůrný stipendijní program pro dva studenty zpracovávající své odborné téma v SRN.  Bylo vydáno první číslo časopisu Současná Evropa a Česká republika.

V roce 2001 se CES podílelo na doktorském studijním programu „Evropská integrace“ a na specializovaném studijním programu „Certifikát Evropská studia“. Pokračovalo zapojení CES do projektu PHARE Countdown, jehož cílem je vytvoření on-line informačního, komunikačního a dokumentačního centra pro otázky rozšíření Evropské unie o státy střední a východní Evropy.

10.3.2 Francouzsko-český institut řízení

Ředitelka: doc. Ing. Hana Machková, CSc.

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je účelové vědecko-pedagogické pracoviště VŠE v Praze. Hlavním posláním IFTG je podpora rozvoje ekonomické spolupráce mezi Francií a Českou republikou. Nosným programem je postgraduální kurz podnikového managementu pro frankofonní posluchače (tzv.mastaire), který je zakončen státním francouzským diplomem – DESS CAAE. V roce 2001 studovalo v postgraduálním kurzu 28 studentů. Ve spolupráci s francouzským velvyslanectvím v Praze organizuje institut výuku francouzského jazyka. Jedná se o výuku ekonomické  francouzštiny a francouzštiny pro veřejnou správu se zaměřením na problematiku EU.

10.3.3 Institut krizového managementu

Ředitel: Ing. Zdeněk Kopecký, Ph.D.

Institut krizového managementu je vědecko-pedagogické pracoviště VŠE v Praze. V uplynulém roce prováděl výzkum v oblasti teorie a praxe krizového managementu. V rámci prezenčního studia zabezpečoval výuku předmětu Základy krizového managementu. Ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv pořádal krátkodobé a vícesemestrové specializační kurzy, poskytující v rámci celoživotního vzdělávání další vzdělání řídícím pracovníkům hospodářské sféry a veřejné správy v oblasti krizového managementu se zaměřením na hospodářská opatření pro krizové stavy. Zpracovával expertízy a studie v oblasti krizového managementu pro státní správu a podnikovou sféru.

10.3.4 Institut oceňování majetku

Ředitel: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Institut oceňování majetku při VŠE v Praze je vědeckým, vzdělávacím, metodickým a realizačním střediskem pro znaleckou, odhadcovskou a poradenskou činnost při oceňování majetku. Zároveň působí jako znalecký ústav.

Počínaje rokem 1995 organizuje kursy pro soudní znalce a odhadce v oboru oceňování majetku, a to ve specializacích oceňování nemovitostí, oceňování podniků, oceňování cenných papírů a oceňování technologií. V roce 2001 byl otevřen nový kurs pro oceňování nehmotného majetku.

V roce 2001 byl uzavřen již šestý ročník základních čtyřsemestrálních kursů v jednotlivých specializacích. Na podzim roku 2001 se přihlásilo do sedmého běhu těchto kursů celkem 181 posluchačů. Do nově otevřeného kursu pro oceňování nehmotného majetku se přihlásilo 32 zájemců.

V průběhu roku proběhly speciální semináře pro činné znalce a odhadce na témata oceňování pohledávek a fúze a akvizice v podmínkách nového obchodního zákoníku.

Dále se rozvíjela ediční činnost Institutu oceňování majetku. Byly vydány nové publikace ke speciálním tématům oceňování (určování diskontní míry, fúze a akvizice z pohledu oceňování). Tím celková nabídka Institutu oceňování majetku dosáhla osmi publikací.

Institut oceňování majetku také zpracoval několik znaleckých posudků, přičemž rozhodující podíl měly posudky pro státní orgány České republiky. Institut je v současné době považován státními orgány za konečného arbitra ve složitých případech, kdy si posudky předchozích znalců odporují.

10.3.5 Institut produktivity

Ředitel: prof. Ing. Milan  Matějka, DrSc.

Institut produktivity v roce 2001 realizoval následující hlavní aktivity:

 • školil vrcholový management  vybraných podniků v nových podnikových systémech,
 • připravoval program Exekutivního vzdělávání  Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s významnými osobnostmi VŠE v Praze i dalšími experty z ČR a zahraničí,
 • dokončil přípravu nového kursu pro Podnikohospodářskou fakultu VŠE v Praze,
 • pokračoval v poradenské činnosti zaměřené na komplexní restrukturalizaci podniků. Poradenské a školicí programy uskutečňoval IP ve spolupráci se Středoevropským centrem produktivity.

10.3.6 Program studií střední a východní Evropy

Akademický ředitel: prof. RNDr. Miroslav Maňas, DrSc.

Posláním Programu studií střední a východní Evropy (dále CESP) je organizovat výuku v anglickém jazyce obsahově zaměřenou na problematiku současných ekonomických, sociálních, politických a kulturních přeměn probíhajících ve střední a východní Evropě. Výuka je organizována formou jedno až dvousemestrálních pobytů nebo letní školy konané v červnu a červenci.

Výuka na úrovni inženýrského studia je určena pro zahraniční studenty i pro studenty VŠE v Praze  s tím, že zahraniční studenti platí školné, zatímco pro studenty VŠE v Praze je účast v kurzech CESP volitelnou součástí jejich studia na VŠE. Většina zahraničních univerzit umožňuje uznání kreditů získaných na CESP pro bakalářské a inženýrské studium na jejich mateřské univerzitě. Výuka na CESP je zajišťována učiteli VŠE v Praze i externisty. CESP rovněž umožňuje pro tuzemské studenty finačně výhodné výměnné studium na zahraničních univerzitách, které je zčásti subvencováno z výnosů CESP.

V roce 2001 studovalo na CESP celkem 216 zahraničních studentů (včetně výměnných a účastníků letní školy). Asi polovina studentů přijíždí z USA, zbývající jsou z  dalších zemí. Celkem se v programu CESP vystřídali již studenti z 27 zemí světa.

11. Další aktivity

11.1. Čestný doktorát a Medaile Aloise Rašína

V roce 2001 byla  udělena čestná hodnost doktora  ekonomických věd Vysoké školy ekonomické v Praze profesorovi Robertu A. Mundelovi, nositeli Nobelovi ceny za ekonomii, z Columbia University v New Yorku. VŠE tak ocenila jeho celoživotní dílo, kterým významně obohatil rozvoj ekonomické teorie zejména v oblastech mezinárodní monetární ekonomie a makroekonomické politiky.

V roce 1999 byla na VŠE v Praze založena tradice udělování Medaile Aloise Rašína Vysoké školy ekonomické v Praze. Touto Medailí budou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE v Praze nebo přispěly k rozvoji ekonomické vzdělanosti a ekonomické vědy. V roce 2001 byl Medailí A. Rašína oceněn profesor A. R. Rubash z Bradley University USA.

11.2 Public relations

VŠE vydává pětkrát ročně vlastní časopis Zpravodaj VŠE, informující o hlavních událostech na škole, směrech rozvoje, pořádaných konferencích apod. V redakční radě, kterou řídí prorektorka pro zahraniční vztahy a public relations, jsou zastoupeny všechny fakulty. Zpravodaj VŠE je včetně fotografií zveřejněn na webových stránkách školy.

Jako základní tištěný informační materiál byla v roce 2001 používána barevná dvojjazyčná publikace o VŠE doplněná aktuálními informacemi. Byl připraven barevný leták v anglickém jazyce, stručně prezentující VŠE. Zahraniční studenti, přijatí do mezinárodních studijních programů na VŠE dostávají v písemné podobě příručku pro zahraniční studenty.

VŠE vydává dva významné vědecké časopisy: Politická ekonomie a Prague economic Papers. Politická ekonomie vychází šestkrát ročně, každé číslo má 144 stran. Tento teoretický ekonomický časopis z oblasti základního výzkumu je sledovaný v Social Science Citation Index a abstrahovaný v elektronické bibliografické databázi American Economic Assotiation. Čtvrtletník Prague Economic Papers o rozsahu 96 stran anglického textu informuje zájemce z celého světa o procesu ekonomické transformace, o vědeckém životě apod. Odběrateli obou časopisů jsou v tuzemsku ústřední úřady, státní orgány, banky, vysoké školy, všechny typy knihoven a jednotlivci. Zahraničními odběrateli jsou knihovny, četné mezinárodní organizace včetně Světové banky, Mezinárodního měnového fondu či Organizace spojených národů, vysoké školy a výzkumné instituce.

Jako významný informační zdroj vůči široké veřejnosti slouží internetové stránky VŠE. Informace v českém jazyce jsou poskytovány ve struktuře:

 • všeobecné informace: postavení VŠE, struktura, vedení školy a fakult, pedagogika, věda, úřední deska apod.,
 • pro zájemce o studium: přijímací řízení, dny otevřených dveří, přípravné kurzy, přihlášky ke studiu, …
 • pro studenty: výuka, registrace, studijní programy, poplatky za studium, koleje, informační zdroje ke studiu, studium v zahraničí, studentské aktivity, …
 • pro zaměstnance: věda a výzkum, interní grantová agentura, vědecké časopisy, vzdělávání zaměstnanců, osobní stránky zaměstnanců, …
 • součásti VŠE: fakulty, CIKS, Výpočetní centrum, CTVS, …
 • Kromě toho jsou nabízeny aktuální zprávy pro učitele, studenty i pro širokou veřejnost.

V anglickém jazyce je na www k dispozici informační brožura VŠE, informace oddělení zahraničních vztahů, informace o některých anglicky vyučovaných programech apod.

V roce 2001 se VŠE účastnila VIII. ročníku veletrhu pomaturitního vzdělání GAUDEAMUS. Potenciální zájemci o studium si vyzvedli přes 5 000 informačních materiálů o možnostech studia na VŠE, velmi brzy byly rozebrány brožury s ukázkovými testy k přijímacím zkouškám. VŠE na veletrhu reprezentovalo pod vedením prorektorky pro studijní a pedagogické záležitosti 12 pracovníků.

Pro absolventy a přátele VŠE byl uspořádán v listopadu 2001 Den s VŠE, kterého se účastnilo přibližně 600 osob. Hlavním organizátorem byl Spolek Ekonom.

11.3 Doplňková činnost

Hlavní váha doplňkové činnosti VŠE v Praze spočívá v  poskytování ubytovacích a stravovacích služeb v Centru doktorandských a manažerských studií na Veleslavíně a ve Správě účelových zařízení na Jarově.

Další doplňková činnost probíhá na fakultách, útvarech a institutech VŠE v Praze. Především Fakulta financí a účetnictví organizuje v rámci doplňkové činnosti rozsáhlé postgraduální kurzy pro širokou odbornou veřejnost v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, rekvalifikace, účetnictví a auditingu. CTVS  zabezpečuje sportovní aktivity ve  středisku Dobronice v rámci rekreace zaměstnanců VŠE  a  pořádá tenisové kurzy na Třebešíně. Získané finanční prostředky jsou zpětně investovány do uvedených zařízení.

Rozsah doplňkové činnosti VŠE v Praze v roce 2001 je vyčíslen ve Výroční zprávě o hospodaření.

11.4 Vztahy s praxí

Spolupráce s praxí se realizuje na VŠE v Praze na úrovni školy, fakult, jednotlivých kateder i ostatních pracovišť. V oblasti celoškolských aktivit škola  spolupracuje především se svými partnery,  generálním partnerem Českou spořitelnou, a.s., a ostatními partnery, kterými jsou firma Procter & Gamble, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Pražská nadace pro podporu vysokého ekonomického školství a nadace Konrad – Adenauer-Stifftung. Škola ocenila tuto spolupráci a podporu ze strany partnerů a vyčlenila jim čestné místo v hlavním vchodu školy, kde umístila pro informace všech příchozích tabule se jmény partnerů. Celá řada aktivit se organizuje na fakultách, kde se konají odborné konference, oceňují se nejlepší studentské i doktorské práce, pořádají se přednášky špičkových odborníků z praxe, atd. Na všech těchto akcích se podílí odborně i s finanční podporou hlavní sponzoři školy, jejichž jménům byl vyčleněn prostor v zasklené vitrině ve vestibulu školy. Pravidelná setkání  absolventů a přátel školy organizuje ve spolupráci se školou Spolek Ekonom na Dnech s VŠE. Již páté setkání proběhlo v listopadu 2001 a zúčastnilo se více než 600 hostů.

Spolupráce s podnikovými partnery vyplývá i z členství Vysoké školy ekonomické v prestižním společenství CEMS (Community of European Management Schools – viz. kapitola 9.1). V této oblasti VŠE rozvíjí spolupráci s firemními členy CEMS (tzv. corporate partners) které působí v České republice, a to zejména v souvislosti s realizací programu CEMS Master, vyučovaném na všech členských školách CEMS včetně VŠE. Představitelé corporate partners se účastní výběrového řízení do programu CEMS Master (tzv. Assesment Centre) a zadávají mezinárodním studentským týmům vypracování reálných problémů praxe, tzv. business projects, které jsou součástí curiculla tohoto společného evropského programu. Jsou přítomni i závěrečné prezentaci výsledků projektů. Nezastupitelná je i jejich úloha při formování inovace studijního programu CEMS Master. V roce 2001 byla vedena jednání s firmami ABB a L´Oréal o možnostech finančně přispět k vysílání studentů VŠE na zahraniční studijní pobyty. Aktivity CEMS na VŠE významně podporuje firma Hilti. V červnu 2001 uspořádala VŠE setkání vrcholových manažerů podnikových partnerů CEMS, kteří působí v České republice a diskutovala s nimi možnosti vzájemné spolupráce. Spolupracujícím firmám zasíláme školní časopis a zveme je na akce pořádané VŠE.

11.5 Kontrolní činnost

Kontrolní útvar VŠE: RNDr. Iva Hejdučková

Činnost kontrolního útvaru byla zaměřena dvěma hlavními směry: vnitřní kontrola všech organizačních součástí VŠE a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů včetně jejich centrální evidence.

Pro provádění vlastní kontrolní činnosti je v platnosti interní organizační směrnice č. 2/96. Mezi namátkové kontroly v roce 2001 bylo zařazeno: dodržování hygienických pravidel v menzách VŠE, kontrola  pokladní hotovosti v pokladnách VŠE, skladové hospodářství.

Dále byly provedeny kontroly odstranění nedostatků a přijatých opatření k nápravě: hospodaření menz, dodržování příkazu kvestora – dispoziční oprávnění. V rámci plánovaných kontrol se uskutečnila kontrola: doplňkové činnosti SÚZ, vyúčtování cestovních náhrad u tuzemských pracovních cest. Útvar kontrolní pod vedením prorektorky pro finanční politiku a vztahy s praxí prováděl i operativní šetření na základě požadavků vedení VŠE.

Pro vyřizování stížností, podnětů a oznámení občanů včetně jejich centrální evidence je v platnosti vnitřní organizační směrnice VŠE č. 11/97. Větší část stížností vyřídil útvar kontrolní přímo a zbytek přidělil k vyřízení vedoucím pracovníkům, kteří jsou odpovědni za útvary, proti nimž stížnosti směřovaly.

11.6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím

Základní informace o Vysoké škole ekonomické v Praze (statuty, výroční zprávy apod.) jsou umístěny v Centru informačních a knihovnických služeb – v prostorách studoven, kde je možné i pořízení jejich kopií. Na Internetu jsou tyto informace k dispozici na stránkách školy – www.vse.cz.  Písemné žádosti o poskytování informací přijímá podatelna a vyřizuje Kontrolní oddělení VŠE. Žádné žádosti o informace nebyly v roce 2001 podány.

12. Péče o studenty a zaměstnance

12.1 Ubytovací zařízení

Správa účelových zařízení VŠE v Praze zajišťuje ubytování studentů ve vlastních a k doplnění potřebné lůžkové kapacity pronajatých zařízeních.

V září r. 2001 byla ukončena rekonstrukce Rooseveltovy koleje. Zkvalitněním úrovně ubytování došlo ke snížení původní ubytovací kapacity z 448 lůžek na 376 lůžek. Jako náhrada za sníženou kapacitu této koleje VŠE dlouhodobě pronajala ubytovnu Vackov, která  má 137 lůžek. K doplnění potřebné kapacity v Jindřichově Hradci, kde vlastní kapacita po ukončení rekonstrukce druhé části Švecovy koleje je 308 lůžek, jsou využívány tři ubytovny o kapacitě 162 lůžek.

K 31. 12. 2001 převzala do správy VŠE SÚZ objekt koleje Blanice a ideální polovinu koleje Vltava, kterou VŠE spoluvlastní s UK. Uvedené objekty přešly do vlastnictví VŠE rozhodnutím MŠMT ČR v roce 2000. Převzetím uvedených objektů získala VŠE 1803 lůžek.

Tabulka č. 12.1.1: Přehled ubytovacích kapacit k 31. 12. 2001a)  Vlastní kapacita

Kolej Jarov I 1082
Kolej Jarov II 352
Kolej Jarov III F 478
Kolej Jarov III G 613
Rooseveltova kolej 373
Kolej Jindřichův Hradec 308
Kolej Blanice 1274
Kolej 1/2 Vltava 560
Celkem 5040

b)  Ubytovací kapacity využívané v cizích zařízeních k 31. 12. 2001

Ubytovna Vackov 137
Ubytovny v Jindřichově Hradci 162
Celkem 299

Celkem VŠE SÚZ v Praze a Jindřichově Hradci disponuje ubytovací kapacitou 5 339 lůžek. V průměru je uvedená kapacita v akademickém roce využívána studenty na 91%.

12.2 Stravovací zařízení

K zajištění stravovacích služeb pro studenty a zaměstnance využívá VŠE SÚZ  Menzu Italská v hlavním areálu v Praze na Žižkově (maxim. denní výrobní kapacita 3 500 jídel) a Menzu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (maxim. denní výrobní kapacita 1 000 jídel). Stravování v areálu kolejí Jarov je zajištěno ve výdejně bývalé menzy Jarov. Jídla vaří menza Italská a do výdejny se dováží. Menza Italská připravuje i studené a teplé večeře pro studenty. Projektované kapacity menz jsou plně využity.


Tabulka č. 12.2.2 Péče o studenty – ubytování, stravování

Vysoká škola:  Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
 Lůžková kapacita kolejí VŠ celková 5 040
 Počet lůžek určených k ubytování studentů 5 040
 Počet lůžek určených k ubytování zaměstnanců
 Počet lůžek k příležitostnému ubytování hostů školy
 Počet lůžek v pronajatých zařízeních 299
 Počet podaných žádostí o ubytování v příslušném  ak. roku 5 833
Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k  31.10. příslušného ak. roku 5 009
 Výše kolejného v Kč za 1 měsíc podle kategorií studenti zaměst.VŠ ostatní
 A – buňkový systém 1 000
 B – vícelůžkové pokoje 500
 C – ostatní
 Výše stravného v Kč za 1 hlavní jídlo studenti zaměst. VŠ ostatní
19,80 19,80 48,-
Z toho:
 Počet hlavních jídel vydaných v příslušném ak. roku  celkem studenti zaměst. VŠ ostatní
351 836 98 490 245 325

12.3 Poskytovaná stipendia

Studenti VŠE měli v roce 2001 možnost získat řádná a mimořádná stipendia hrazená z dotace na vzdělávání. Druhy stipendií jsou upraveny Stipendijním řádem VŠE, samotné stipendium přiznává studentům děkan fakulty. Na všech fakultách podstatnou část přiznaných stipendií tvořila stipendia řádná vázaná na studijní výsledky v uplynulém akademickém roce. Výše těchto stipendií se pohybovala od 400,- do 1.200,- Kč na měsíc. Mimořádná stipendia byla udělována především za vynikající výsledky celého studia (červený diplom), za účast studentů ve vědeckovýzkumné činnosti školy, za významnou reprezentaci školy, např. ve sportu, v určitých případech byla udělena i stipendia sociálního charakteru.

Dalším zdrojem, z něhož mohou studenti VŠE získat finanční podporu, je stipendijní fond vytvářený z poplatků za studium (za překročení standardní délky studia o více než jeden rok a za studium dalšího studijního programu). Tyto prostředky byly prioritně použity na internacionalizaci studia – podporu při hrazení nákladů studenta spojených s vysláním ke studiu na zahraniční univerzitu, účast na mezinárodních soutěžích a konferencích.

12.4 Informační a poradenské služby

Funkci informačního a poradenského pracoviště na Vysoké škole ekonomické v Praze plní Centrum profesní orientace. Jeho činnost je zaměřena především na pomoc studentům všech ročníků v orientaci na trhu práce. Důraz je kladen na získávání kontaktů s firemními partnery, které mají různorodou podobu. Jde o pořádání prezentací firem, přednášek na aktuální témata, zadávání diplomových a seminárních prací apod. Ve všech oblastech se snaží CPOS zajistit soulad mezi představami praxe a očekáváním studentů.

V roce 2001 organizovalo Centrum profesní orientace zejména následující akce:

 • uzavření Darovacích smluv s firmou Procter&Gamble a Českomoravská stavební spořitelna,
 • uzavření Smluv o poskytnutí služeb s firmami Unilever a Ernst & Young,
 • prezentace firem, např. Českomoravské stavební spořitelny, Procter& Gamble,
 • realizace Šance , dne pracovních příležitostí, která proběhla dvakrát, vždy za účasti 13 firem. Součástí akce je vydání Katalogu Šance, kde mají studenti možnost získat základní údaje o potenciálním zaměstnání i po Šanci.
 • byla vytvářena databáze studentů, která umožní jejich informovanost o nabízených pracovních místech i po ukončení studia
 • Centrum profesní orientace obhospodařuje prosklené prostory ve vestibulu, které podávají základní informace o dění významných firemních partnerů. Za úspěch lze považovat dosažení komplexní nabídky předních  poradenských a auditorských firem.

V roce 2002 bude Centrum profesní orientace pokračovat v rozpracovaných aktivitách a navíc bude realizovat systém spolupráce s Akademickou psychologickou poradnou, což je podpořeno získáním grantu z Fondu rozvoje VŠ. V souladu s tím bude mimo jiné realizován projekt přípravy studentů na problematiku vyplývající z požadavků přijímacího řízení do zaměstnání. Významnou měrou přispěje realizace grantu ke zkvalitnění informací o studentech ve směru k praxi.

12.5 Tělovýchovná a sportovní činnost studentů

12.5.1 Tělovýchovná a sportovní činnost studentů

Kurzy povinné  tělesné výchovy, zájmovou tělesnou výchovu, sportovní reprezentaci školy a další fakultativní aktivity zabezpečuje na VŠE Centrum tělesné výchovy a sportu (viz kapitola 10.9).

Mimo rámec hlavního úvazku připravují učitelé tělesné výchovy studenty na sportovní reprezentaci školy při akademických mistrovstvích a univerziádách. Výsledky této činnosti jsou  určitým  obrazem úrovně tělesné výchovy a sportu na VŠE.

V loňském roce úspěšně reprezentovala VŠE tato družstva:

sportovní gymnastika – ženy 4. místo na Akademickém mistrovství ČR
košíková – ženy 1.místo na  Oblastních přeborech VŠ
– muži 2. místo na oblastních přeborech VŠ
házená – 2. místo na  oblastních přeborech VŠ – družstvo mužů
lyžování – 3. místo  v soutěži vysokoškolské ligy českých VŠ
florbal – ženy 2. místo na Akademickém mistrovství ČR.
Plavání – 1. místo VŠE na AM – ČR
– 2 x 2. místo na AM
– 1. místo dr. žen ve VŠ lize
– muži  3. místo na Akademickém mistrovství ČR
Kopaná – 2.místo na mezinárodním turnaji v Drážďanech
– 2. místo na turnaji v Miláně
odbíjená – 2. místo na oblastních přeborech  VŠ-družstvo žen
– 1. místo na oblastních přeborech VŠ – muži
přírodní víceboj – T. Vaněk z VŠE se stal akademickým mistrem ČR
orientační běh – 4. a 5.  místo  na AM ČR  V. Kupcová
– 5. místo na AM ČR – A. Jevsejenko
– 1. místo na  AM – MTBO – Sajal
– 3. místo na AM – MTBO – Novák

Kromě  účasti na výše uvedených akcích  CTVS  samo pořádalo  celou řadu významných sportovních soutěží:

 • Akademické mistrovství  ČR  v orientačním běhu v Bečově nad Teplou
 • Turnaj smíšených družstev v odbíjené a 4 turnaje fakultních družstev
 • Tenisový turnaj na Třebešíně.

Studenti VŠE se zúčastnili i mezinárodních sportovních akcí – mezinárodní turnaje v Drážďanech a v Miláně kde obsadili 2. místo. Za úspěšnou sportovní reprezentaci školy byli studenti odměněni formou mimořádného stipendia.

Významným partnerem CTVS v této oblasti je vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom, kde studenti i zaměstnanci školy nacházejí možnost zapojení do soutěží a závodů pořádaných sportovními svazy. V loňském roce byl založen VŠE sportovní oddíl pro nové studenty školy, který nabízí celou řadu sportovních aktivit. Cílem jeho snažení je usnadnit těmto studentům orientaci  ve sportovním dění na VŠE.

Důležitou součástí je i nabídka sportovních aktivit CTVS po dobu zkouškového období. V zimním období probíhají v tělocvičně VŠE hodiny míčových her, moderních forem gymnastiky, hodiny posilování a podobně. V letním období mají studenti možnost účasti na hodinách tenisu, kanoistiky, turnajích odbíjené, cyklistických vyjížďkách. Probíhají také ročníkové turnaje a soutěže v míčových hrách.

Sport na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci je organizován v rámci činnosti USK FM vedoucím OTK Mgr. Petrem Voldánem ve spolupráci s aktivními studenty FM. V průběhu školního roku je organizována školní liga studentů v sálové kopané (P. Král, M. Štěrba), ve  florbalu (L. Hlavatý) a v sálové kopané studentek (M. Mrňová). Studenti – hráči stolního tenisu jsou zapojeni do okresního přeboru  (L. Ďurovič), dále probíhá pravidelný trénink volejbalu, košíkové, pravidelné cvičení aerobiku (3x týdně – P. Chaloupková, M. Chvalová, J. Chvojková), studenti pravidelně využívají možnost cvičit v posilovně nebo hrát stolní tenis v herně.

Mimo již uvedené jednorázové sportovní akce organizuje USK FM řadu dalších sportovních soutěží, které slouží ke zpestření studentského života na škole. Jsou to např. přebory fakulty ve stolním tenise, v orientačním běhu, v badmintonu a v plavání.

USK organizovalo v minulém roce lyžařský kurz v rakouském Mühlbachu. Dále se 4 studenti fakulty zúčastnili mezinárodního sportovního týdnu ve švýcarském Bernu.

12.5.2 Umělecká činnost studentů

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2001 vyvíjel aktivní činnost folklórní taneční soubor Gaudeamus.

Na základě iniciativy rektorky proběhlo na jaře 2001 několik setkání zájemců o hudební činnost na VŠE. Příkazem rektorky č.6 z roku 2001 byl zřízen soubor Musica Oeconomica Pragensis. Těleso sestává ze tří složek: Komorního orchestru pod vedení dirigenta Haiga Utidjana, smíšeného pěveckého sboru se sbormistrem Otou Friedlem a tanečního jazzového orchestru. Smíšený sbor a komorní orchestr uspořádali během roku 2001 tři vystoupení.

Po dobu letního i zimního semestru probíhala pravidelná filmová představení ve Staré aule VŠE. V listopadu 2001 se ve Staré aule uskutečnila soutěžní přehlídka studentských krátkých filmů.

Během zimního semestru 2001/2002 proběhl ve vestibulu menzy Italská první kurz Tanečních, pořádaných studenty VŠE.

Novinkou je také Obrazárna VŠE. Z iniciativy studenta byly v prostorách školy umístěny nástěnky s výtvarnými díly studentů a zaměstnanců školy. S výstavou je spojena i soutěž, jejíž nultý ročník se uskutečnil na jaře, a první ročník na podzim roku 2001.

Dále začal v průběhu zimního semestru vyvíjet činnost zájmový klub studentů – Fotoklub Kyklop.

12.5.3 Studentské aktivity

Vysoká škola ekonomická je otevřena všem odborným, zájmovým, kulturním a společenským aktivitám studentů.

Koordinací studentských aktivit na VŠE je pověřena tajemnice pro záležitosti studentů.

Již třetím rokem vydávají studenti VŠE, sdružení v občanském sdružení Weberka, měsíčník Studentský list. V květnu svou činnost obohatili akcí Běh do schodů.

Další aktivitou studentů, která vzbudila pozornost, byl turnaj v piškvorkách, který pod názvem První ekonomická piškvorkiáda proběhl v listopadu 2001.

Svou tradičně úzkou spolupráci s VŠE potvrdily i dvě mezinárodní studentské organizace – AIESEC a AEGEE. Z akcí, pořádaných AIESEC stojí bezpochyby za zmínku výměnné programy, díky kterým mohou čeští studenti absolvovat stáž v zahraničí (v roce 2001 vyjelo prostřednictvím AIESEC 36 studentů), výběrová řízení a přípravné semináře na pobyt v zahraničí a prezentace studentů, kteří se vrátili z praxe. Dále to byly Career Days – veletrh pracovních příležitostí firem a studentů a Kontakt 2001 – setkání firem, absolventů a studentů posledních ročníků VŠE. Velkou pozornost si zaslouží i Studentský ples, zorganizovaný asociací AEGEE v březnu 2001 v Národním domě na Smíchově. Pro zahraniční studenty uspořádalo AEGEE v červenci Letní univerzitu.

Během roku 2001 se dále vyvíjel i Buddy systém – dobrovolná studentská aktivita, jejíž cílem je pomáhat zahraničním studentům, kteří přijíždějí studovat na VŠE.

Po dobu letního i zimního semestru roku 2001 se v prostorách školy uskutečnila řada odborných a zájmových přednášek a diskusních setkání, pořádaných studenty školy.

12.6.  Péče o zaměstnance

12.6.1  Vysokoškolská odborová organizace

V roce 2001 působily na VŠE v Praze tři základní organizace Vysokoškolského odborového svazu:

 • 3100  Vysoká škola ekonomická,
 • 3140  Vysoká škola ekonomická – Správa účelových zařízení,
 • 3150  Vysoká škola ekonomická – CDMS.

Od 11. ledna 1995 zastupuje základní organizaci při kolektivním vyjednávání a při všech jednáních s vedením VŠE v Praze koordinační odborová rada. Posláním VOS je obhajovat práva svých členů, jejich sociální, ekonomické, profesní požadavky a jiné potřeby a navrhovat změny stávajících pracovních a životních podmínek na vysoké škole.

V rámci tradičně dobré spolupráce odborů s vedením VŠE v Praze koordinační odborová rada uzavřela s rektorem VŠE v Praze kolektivní smlouvu i pro rok 2001. Závazky v ní uvedené byly oběma stranami plněny.

Každý rok organizuje koordinační odborová rada předvánoční setkání důchodců VŠE se zástupci vedení školy a odborové organizace.

VŠE v Praze disponuje školícími zařízeními v Nicově a na Mariánské a tělovýchovném zařízení v Dobronicích, která jsou rozsáhle využívána k pracovním zasedáním i rekreaci zaměstnanců.

12.6.2 Tělovýchovná a sportovní činnost zaměstnanců

Centrum tělesné výchovy a sportu zajišťuje pro zaměstnance školy sportovní aktivity v rámci  rekreace zaměstnanců  ve středisku Dobronice a na Suchomelu, zájmové  aktivity  v  tělocvičně a posilovně  VŠE,  lyžařské zájezdy do Francie.

V roce 2001 probíhalo pravidelné cvičení  v posilovně VŠE, pro zaměstnance jsme  uspořádali jsme 2 praktické semináře zaměřené na  „bolavá záda“, tenisový turnaj na Třebešíně.  Učitelé CTVS  vedli sportovní aktivity  při 4 turnusech  rekreace zaměstnanců ve středisku Dobronice a připravili 2  lyžařské zájezdy do Francie. Většímu rozšíření  sportovních činností pro zaměstnance školy brání  nedostatek  vlastních sportovních zařízení.

12.6.3  Vzdělávání pracovníků

V roce 2001 pokračoval Program vzdělávání pracovníků, který byl původně zpracován v rámci účasti VŠE v Praze na projektu Tempus. Dlouhodobými cíli Programu jsou zlepšování kvality práce jednotlivců i pracovních týmů, systematické vytváření podmínek pro individuální personální rozvoj každého učitele a zaměstnance a dosažení kritérií kvality srovnatelných se zahraničními univerzitami.

V letním semestru 2001 bylo otevřeno 16 kurzů (9 jazykových, 6 výpočetní techniky a počítačových sítí a 1 kurz vysokoškolské pedagogiky a didaktiky). Kurzů se zúčastnilo 157 zaměstnanců. V zimním semestru 2001 otevřeno 14 kurzů (10 jazykových a 4 výpočetní techniky). Kurzů se zúčastnilo 135 zaměstnanců.

13. Rozvoj VŠE v Praze

13.1 Investiční rozvoj

Investiční rozvoj VŠE v Praze probíhal v roce 2001 podle Investičního programu z roku 2000, který byl aktualizován v červnu 2001.

Mezi nejvýznamnější akce stavebního charakteru patřily tyto:

 • dokončení rekonstrukce a kompletní zprovoznění objektu Točná
 • dokončení rekonstrukce a zprovoznění Rooseveltovy koleje k zahájení školního r. 2001/02

V rámci přípravy stavby Rajské budovy a nástavby menzy v areálu na Žižkově byl dokončen projekt k územnímu řízení, zajištěno územního rozhodnutí s nabytím právní moci a zpracován stavební program k investičnímu záměru, který byl kladně projednán s Komisí expertů MŠMT k registraci akce do programu státního rozpočtu.

Na základě registrace investičních záměrů do programu státního rozpočtu bylo pokračováno v přípravě staveb, jejichž realizace má být zahájena v roce 2002. Jedná se o nové využití menzy na Jarově – akce „Centrum kolejí Jarov“, k níž byl zpracován projekt ke stavebnímu povolení a zajištěny doklady ke stavebnímu povolení, a o rekonstrukci koleje Jarov I/C, k níž byl rovněž zpracován projekt ke stavebnímu povolení a zajištěno stavební povolení v právní moci.

Další součástí investičního rozvoje VŠE v Praze byl nákup výpočetní, audiovizuální a rozmnožovací techniky. Dosažený stav je popsán v kapitole 5. Část investic byla realizována díky získané grantové podpoře.

13.2 Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol

Tabulka č. 13.2.1: Zapojení vysoké školy v programech FRVŠ

Fond rozvojevysokých škol Počet přijatých projektů Přidělené fin. prostředky v tis. Kč
investiční neinvestiční celkem
14 4708 1014 5722

Jednotlivé projekty jsou uvedeny v tabulce 6.6.2: Zapojení VŠE v Praze do dalších projektů v roce 2001.

13.3 Rozvojové projekty

V  březnu 2001 bylo MŠMT vyhlášeno výběrové řízení pro rozvojové programy v následujících skupinách:

 • Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace a Program podpory vybraných studijních programů
 • Program podpory celoživotního vzdělávání
 • Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol.

Za VŠE bylo předloženo 34 projektů. Dále VŠE předložila 6 projektů i do speciálního programu „Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit“. V prvním kole výběrového řízení bylo z předložených projektů vybráno k finanční podpoře 29 projektů s celkovou dotací 14.258.000,- Kč. Dodatečně přidělené prostředky ve druhém kole činily 3.730.000,- Kč. Dohromady bylo v roce 2001 financováno 37 rozvojových projektů. Rekapitulace výsledků výběrového řízení pro VŠE ukázala, že se podařilo splnit vytýčený cíl, tj. získaní dodatečných zdrojů odpovídajících přinejmenším podílu VŠE na celkovém rozpočtu vysokých škol.

Závěrečné zprávy dokumentují splnění cílů rozvojových projektů za rok 2001 a využití přidělených finančních prostředků. Přehled rozvojových projektů realizovaných na VŠE v roce 2001 obsahuje tabulka 13.3.1.

Tabulka č. 13.3.1 Přehled rozvojových projektů realizovaných v roce 2001

Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace

A) Uskutečňované studijní programy

Poř. č. Ev. č. Název projektu Fakulta Obdržené finanční pros. celkem
1. 127 Informatika FIS 2 700 000,- Kč
2. 129 Management podnikatelské sféry a veřejných služeb-kombinovaná forma FM 345 000,- Kč
3. 133 Finance-daně a finanční kontrola FFÚ 690 000,- Kč
4. 128 Mezinárodní obchod FMV 829 000,- Kč
5. 140 Podniková ekonomika a management FPH 414 000 Kč
4 978 000 Kč

B) Připravované studijní programy

Poř. č. Ev. č. Název projektu Fakulta Obdržené finanční pros. celkem
6. 134 Pojišťovnictví FFÚ 44 000,- Kč
7. 135 Finanční manažer FFÚ 95 000,- Kč
8. 136 Externí a interní audit FFÚ 95 000,- Kč
9. 137 Oceňování podniku FFÚ 80 000,- Kč
10. 141 Personalistika FPH 146 000,- Kč
11. 130 Ekonomika a řízení v neziskovém sektoru FM 150 000,- Kč
12. 142 Ekonomika a management organizací FPH 125 000,- Kč
735 000,- Kč

Program podpory vybraných studijních programů

A) Uskutečňované studijní programy

Poř. č. Ev. č. Název projektu Fakulta Obdržené finanční prostř. celkem
13. 143/34 Podniková ekonomika a management
– navazující magisterské studium
FPH 921 000,- Kč
14. 145/32 Hospodářská politika a správa (vedl. specializace „Hospodářská a sociální politika“a „Sociální politika“) FNH 414 000,- Kč
15. 146/32 Hospodářská politika a správa
(obor „Regionalistika a veřejná správa“)
FNH 2 495 000,- Kč
16. 147/32 Hospodářská politika a správa
(obor „Hospodářská politika“)
FNH 920 000,- Kč
17. 148/32 Hospodářská politika a správa (vedl. specializace „Ekonomika životního prostředí“) FNH 277 000,- Kč
18. 149/32 Hospodářská politika a správa
(vedl. specializace „Rozvoj měst a regionů“
a „Regionální rozvoj a evropská integrace“)
FNH 644 000,- Kč
19. 131/35 Aplikace automatizovaných metod ověřování znalostí FM 38 000,- Kč
20. 132/36 Tvorba, zpracování a přenos digitálního videa FM 143 000,- Kč
5 852 000,- Kč

B) Připravované studijní programy

Poř. č. Ev. č. Název projektu Fakulta Obdržené finanční prostředky c e l k e m
21. 138 Daně FFÚ 180 000,- Kč
22. 139 Učitelství ekonomických předmětů v denní a distanční formě FFÚ 289 000,- Kč
23. 144 Management kvality, environmentu a bezpečnosti FPH 83 000,- Kč
24. 150/33 International Business VŠE 850 000,- Kč
1 402 000,- Kč

Program zvyšování odborné i pedagogické úrovně akademických pracovníků

Poř. č. Ev. č. Název projektu Fakulta Obdržené finanční pros. celkem
25. 62 Program zvyšování odborné i pedagogické úrovně akademických pracovníků VŠE 2 050 000,- Kč

Vzdělávání pracovníků státní správy

Poř. č. Ev. č. Název projektu Fakulta Obdržené finanční prostř. celkem
26. 63 Příprava ekonomických pracov. veřejné správy – inovační kurs celoživotního vzdělávání z pohledu přípravy ČR na vstup do EU FFÚ 147 000,- Kč
27. 64 Ekonomika a management pro státní správu a neziskové organizace FPH 460 000,- Kč
28. 65 Řízení lidských zdrojů pro personalisty a vedoucí pracovníky státní správy FPH 267 000,- Kč
29. 66 Vstupní vzdělávání pracovníků veřejné správy FPH 473 000,- Kč
30. 67 Podpora uskutečňovaného distančního vzdělávacího programu pro prac. veřejné správy FM 295 000,- Kč
31. 68/6 Vytvoření modulárního distančního vzdělávacího programu pro prac. veřejné správy FM 149 000,- Kč
32. 69/5 Příprava pracovníků státní správy – celoživotní vzdělávání FNH 308 000,- Kč
2 099 000,- Kč

Aktivní účast seniorů

Poř. č. Ev. č. Název projektu Fakulta Obdržené finanční prostř. celkem
33. 70 Podpora aktivní účasti seniorů v životě pomocínových informačních technologií VŠE 194 000,- Kč

Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol

Poř. č. Ev. č. Název projektu Fakulta Obdržené finanční prostř. celkem
34. 36 Studentské mobility jako významný prvek vysokoškolského vzdělání VŠE 570 000,- Kč
35. 5 Vysílání studentů v rámci bilaterálních smluv VŠE 90 000,- Kč
36. 6 Ing. Borská VŠE 18 000,- Kč
678 000,- Kč

Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit

B) Tématický okruh „Region“

Poř. č. Ev. č. Název projektu Fakulta Obdržené finanční prostř. celkem
37. Doplňující studium učitelství ekonomických předmětů VŠE 190 100,- Kč

14. Činnost Správní rady VŠE v Praze

Správní rada VŠE se v roce 2001 sešla na dvou řádných zasedáních.

Na zasedání dne 26. dubna 2001 Správní rada zasedala v novém složení, ve kterém je novým členem doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., guvernér ČNB, jmenovaný ministrem 26.2.2001 za odvolaného doc. Tošovského.

Správní rada projednala Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2000 a Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2000 a vysoce hodnotila jejich úroveň i výsledky hospodaření. Dále Správní rada vyslovila souhlas s návrhem hospodaření VŠE na rok 2001 a odsouhlasila navrhovanou mzdovou úpravu zde uvedenou.

Správní rada odsouhlasila zřízení věcného břemene na trafostanici v objektu Roosveltovy koleje na základě smlouvy mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a Pražskou energetikou, a. s..

Na zasedání dne 30. října 2001 Správní rada po ukončení dvouletého funkčního období předsednictva provedla volbu nového předsednictva. Novou předsedkyní se stala Ing. Baňacká, místopředsedy Ing. Čadová a Ing. Kafka.

Správní rada vyslovila souhlas s navrhovanými rozpočtovými úpravami k 30. 9. 2001 s tím, že 14. plat nebude vyplácen a o zlepšený hospodářský výsledek bude sníženo plánované čerpání odměn. Tímto způsobem budou vytvořeny reálné podmínky pro provedení valorizace mzdových prostředků v roce 2002.

Správní rada vzala na vědomí obsah dopisu VŠE na Magistrát hl. m. Prahy ze dne 19. října 2001 ohledně vlastnictví části školní budovy čp. 1938 včetně pozemku a konstatovala, že požadavek na přechod této nemovitosti do majetku VŠE je oprávněný.

Správní rada byla informována o stavu příprav na výstavbu Rajské budovy. Bylo zahájeno územní řízení. Celkový náklad na stavbu by měl být cca 600 mil. Kč. Polovinu by měla činit systémová dotace a druhá polovina by měla být hrazena jak z prodeje některých budov VŠE, jejichž kapacita bude efektivněji nahrazena novými prostory v Rajské budově, tak z vlastních zdrojů.

Správní rada vzala na vědomí informaci o žádosti VŠE na mezinárodní evaluaci a akreditaci EQUIS.