Výroční zpráva o hospodaření VŠE v Praze za rok 1999

1. Úvod

Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1999 je předkládána v souladu s § 21, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. Osnova Výroční zprávy o hospodaření vychází z doporučení MŠMT ČR, obsažených v metodické pomůcce č.j. 29825/99-33-IV ze 7. 4. 1999.

Rozpočtový rok 1999 byl pro školu prvním rokem aplikace nově přijatých principů pro hospodaření veřejných vysokých škol, daných účinností nového zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách k 1.1.1999.

Podstatnými změnami vyvolanými transformací státních vysokých škol na veřejné vysoké školy byly v oblasti hospodaření především:

  • změna vlastnických vztahů (do konce roku 1998 právo hospodaření k majetku státu, od roku 1999 postupně převod movitého a nemovitého majetku do vlastnictví VŠE v Praze)
  • změna metodiky sestavování rozpočtů, kdy rozpočet veřejné vysoké školy je sestavován jako vyrovnaný a příjmem rozpočtu veřejné vysoké školy jsou i výnosy z doplňkové činnosti
  • změny ve fondovém hospodaření školy – nově stipendijní fond, zrušen FKSP
  • změna metodiky zjišování hospodářského výsledku, kdy veškeré výnosy kromě investičních transferů a úroků z běžných účtů jsou předmětem daně z příjmu
  • změna účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace od roku 2000 na účtovou osnovu a postupy pro nevýdělečné organizace.

Pro rok 1999 sestavila VŠE v Praze vyrovnaný rozpočet uvažující se ztrátou v hlavní činnosti –22,771 mil. Kč, kompenzovanou hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti +16,771 mil. Kč a použitím dříve vytvořených zdrojů fondu odměn +6 mil. Kč.

Skutečně docílený hospodářský výsledek VŠE v Praze v roce 1999 je příznivější než byl plánován v rozpočtu. Ztráta v hlavní činnosti byla snížena na -15,511 mil. Kč, hospodářský výsledek doplňkové činnosti dosáhl výše +28,323 mil. Kč.

Celkově VŠE v Praze vytvořila v roce 1999 neplánované zdroje ve výši 12,812 mil. Kč, které lze použít pro příděly do fondů a zachovala zdroje fondu odměn (6 mil. Kč) k možnému budoucímu použití.

2. Roční účetní závěrka

 

2.1 Rozvaha

(v tis. Kč) 31. 12. 1998 31. 12. 1999
A K T I V A
Aktiva celkem 1 363 946 1 291 505
Stálá aktiva 1 136 130 1 015 898
Nehmotný investiční majetek 4 234 3 896
Hmotný investiční majetek 1 131 896 1 012 002
Oběžná aktiva 227 816 275 607
Zásoby 24 719 24 046
Pohledávky 16 092 15 791
Finanční majetek 187 067 235 748
Ostatní aktiva -62 22
P A S I V A
Pasiva celkem 1 363 946 1 291 505
Vlastní zdroje 1 280 846 1 195 228
Majetkové fondy 1 205 668 1 086 026
Finanční fondy 49 514 92 188
Hospodářský výsledek běžného období 20 460 12 812
Hospodářský výsledek minulých let 4 204 4 204
Cizí zdroje 84 100 96 277
Krátkodobé závazky 49 724 59 326
Přechodné účty pasivní 34 376 36 951

 

2.2 Výkaz zisků a ztrát

(v tis. Kč) k 31. 12. 1999 základní činnost doplňková činnost
Tržby za prodej zboží 46 4 894
Náklady vynaložené na prodané zboží 31 3 777
Výroba 41 978 89 451
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 43 172 89 451
Změna stavu zásob -1 194
Spotřeba materiálu a energie 79 238 18 332
Služby 79 353 29 316
Provozní dotace 489 703
Přidaná hodnota 373 105 42 920
Osobní náklady 342 197 52 118
Daně a poplatky 33 497
Hrubý provozní výsledek 30 875 -9 695
Odpisy nehmotného a hmotného investičního.majetku 36 257 6 445
Tržby z prodeje investičního majetku 572 115
ZC prodaného investičního majetku a materiálu 841 115
Výsledek z prodeje IM a materiálu -269
Zúčtování opravných položek 268
Tvorba opravných položek 377
Rozdíl mezi zúčtováním opravných položek -109
Ostatní výnosy 10 390 51 973
Ostatní náklady 20 250 7 397
Daň z příjmů 4
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ -15 511 28 323

 

Doplňující údaje

(v tis. Kč) k 31. 12. 1999
Přijaté dotace na investice ze st. rozpočtu 28 900
z toho: z kapitoly 333 28 217
v tom: systémové dotace na investiční akce 26 240
systémové dotace na výzkum a vývoj 1 977
Přijaté dotace na investice z rozpočtu územních orgánů 447
Přijaté neinvestiční dotace ze st. rozpočtu 489 703
v tom: 1) neinvestiční dotace bez výzkumu a vývoje 438 719
z toho: z kapitoly 333 438 719
v tom základní 398 678
doplňková 40 041
2) neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 50 984
v tom: z kapitoly 333 39 153
z grantové agentury ČR 8 407
jiné 3 424
Náklady hlavní činnosti celkem 558 200
z toho: prostředky na mzdy 247 850
prostředky na OPPP 7 144
na stipendia 14 882
Výnosy hlavní činnosti celkem 542 689
z toho: z poplatku spojených se studiem 1 258
z prodeje majetku 572
průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 1280,20

 

2.3 Výrok auditora

3. Příjmy a výdaje

 

(v tis. Kč) celkové příjmy a výdaje 1997 1998 1999
příjmy celkem 558 877 617 628 689 390
z toho doplňková činnost 111 408 120 944 146 701
výdaje celkem 541 403 597 167 676 578
z toho doplňková činnost 93 888 102 351 118 378
investiční výdaje 86 456 73 564 52 426

 

 

3.1 Příjmy

 

3.1.1 Dotace z kapitoly 333 státního rozpočtu

(v tis. Kč) Dotace z kapitoly 333 státního rozpočtu k 31. 12. 1999
neinvestiční základní dotace 398 678
neinvestiční doplňková dotace 40 041
investiční základní dotace 10 960
investiční doplňková dotace 15 280
dotace na institucionální nespecifikovaný výzkum a vývoj 21 172
dotace na výzkumné záměry 7 699
účelová dotace na programy výzkumu a vývoje 12 259
celkem 506 089

 

3.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

(v tis. Kč) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu k 31. 12. 1999
Grantová agentura 8 643
z toho : dotace na výzkum a vývoj 8 643
MŽP 3 324
z toho : dotace na výzkum a vývoj 3 324
MZV 100
z toho : dotace na výzkum a vývoj 100
SFŽP 447
celkem 12 514

 

3.1.3 Vlastní příjmy

(v tis. Kč) Vlastní příjmy k 31. 12. 1999 hlavní činnost
Tržby za prodej skript 4 589
Tržby z poplatků od studentů 7 278
Tržby z kolejného 16 726
Tržby z menz 9 702
Mimorozpočtové zdroje 6 621
Úroky 1 108
Ostatní výnosy 6 962
z toho: z přeúčtování služeb 1 202
celkem 52 986

 

(v tis. Kč) Vlastní příjmy k 31.12.1999 doplňková činnost
Tržby CDMS 62 981
z toho: ubytování 22 627
přeúčtování služeb 31 858
nájemné 4 080
Tržby SÚZ 21 937
z toho: ubytování 4 561
stravování 14 138
nájemné 1 685
Tržby fakult a institutů za výuku a poskytované služby 39 746
Úroky 9 472
Ostatní výnosy 12 565
z toho: pronájem Žižkov,JM 3 755
tržby za zboží Žižkov,JM 1 488
celkem 146 701

 

3.2 výdaje

 

3.2.1 Neinvestiční náklad

(v tis. Kč) Neinvestiční náklady k 31. 12. 1999 hlavní činnost
Spotřeba materiálu 53 340
Spotřeba energie 25 928
Služby 79 353
Mzdové náklady 254 994
Pojištění 87 169
Odpisy investičního majetku 36 257
Stipendia 14 882
Ostatní náklady 6 277
celkem 558 200

 

(v tis. Kč) vybrané ukazatele hlavní činnosti 1997 1998 1999
mzdy celkem 202 098 218 931 254 994
příspěvek na stravování 1 858 1 583 1 564
výše příspěvku na jedno jídlo 15,30 15,30 12,00

 

(v tis. Kč) Neinvestiční náklady k 31. 12. 1999 doplňková činnost
CDMS 57 290
z toho: osobní náklady 20 665
odpisy 5 450
odpis pohledávky 2 512
SÚZ 21 292
z toho: osobní náklady 7 333
odpisy 892
odpis pohledávky 1 740
Náklady fakult a institutů na poskytované služby 34 912
z toho: osobní náklady 20 277
Ostatní náklady 4 884
z toho: náklady na prodané zboží 1 079
celkem 118 378

 

3.2.2 Investiční náklady

(v tis. Kč) Investiční náklady k 31. 12. 1999 dotace FRIM celkem
stavební 26 312 8 720 35 032
SZNN 2 571 14 823 17 394
z toho:
výpočetní technika 9 639 9 639
audiovizuální technika 734 734
rozmnožovací technika 329 329
ostatní SZNN 3 234 3 234
granty 2 571 2 571
dary, účelové prostředky 887 887
celkem 28 883 23 543 52 426

 

4. Přehled o peněžních tocích

(v tis. Kč) k 31. 12. 1999
P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 187 067
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 12 812
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 38 805
A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstat.ceny prodaných stálých aktiv 42 702
Odpis pohledávek 4 252
A.1.2. Změna stavu opravných položek 109
Změna stavu přechodných účtů aktiv a pasiv 2 491
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 269
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky 654
Vyúčtované výnosové úroky -11 672
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnamipracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z+A.1.) 51 617
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 15 157
A.2.1. Změna stavu pohledávek 301
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků 14 183
A.2.3. Změna stavu zásob 673
A* * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnýmipoložkami (A* +A.2.) 66 774
A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -654
A.4. Přijaté úroky 11 672
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně zaminulá období -6 195
A* * * Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A* * +A.3.+A.4.+A.5.) 71 597
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -53 574
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 500
B* * * Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+B.2.) -53 074
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky 30 158
C.2.3. Investiční dotace 28 900
C.2.5. Přímé platby na vrub stipendijního fondu 1 258
C* * * Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 30 158
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A* * * +B* * * +C* * * ) 48 681
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 235 748

 

5. Vývoj fondů

fond (v tis. Kč) stav k 1. 1. 1999 tvorba čerpání stav k 31. 12. 1999 návrh přídělu
Odměn 9 712 1 846 0 11 558
Rezervní 9 868 3 132 0 13 000 2 812
Reprodukce IM 29 935 88 863 52 426 66 372 10 000
Stipendijní 0 1 258 0 1 258
celkem 49 515 95 099 52 426 92 188 12 812

6. Vývoj stavu majetku

 

6.1 Nehmotný investiční majetek

(v tis. Kč) nehmotný majetek PS k 1. 1. 1999 přírůstek úbytek KS k 31. 12. 1999
Nehmotné výsledky výzk.činnosti 594 594 0
Software 3 918 1 201 5 119
DNM 304 304 0
Celkem 4 816 1 201 898 5 119

 

6.2 Hmotný investiční majetek

(v tis. Kč) hmotný majetek PS k 1. 1. 1999 přírůstek úbytek KS k 31. 12. 1999
Budovy a haly 1 092 779 29 395 155 519 972 292
Samostatné movité věci 256 347 16 123 4 541 267 929
DHM 7 182 7 182 0
Ostatní HIM 144 70 214
Pozemky 24 483 24 483
Pořízení včetně záloh 35 773 56 161 50 524 41 410
celkem 1 416 708 107 386 217 766 1 306 328

 

Přírůstek nehmotného a hmotného majetku zahrnuje majetek získaný na základě koupě nového majetku či zhodnocení pořizovací ceny dříve pořízeného majetku.

Úbytek majetku tvoří především úbytek budov ve výši 149,232 tis. Dne 31. 12. 1999 vydalo MŠMT rozhodnutí o přechodu spoluvlastnického podílu nemovitého majetku CDMS Krystal z  vlastnictví státu do vlastnictví VŠE Praha. V rámci tohoto rozhodnutí došlo k rozdělení nemovitého majetku CDMS na 3 spoluvlastníky s podílem VŠE ve výši 46894/100000 z celku (131,776 mil Kč). Ostatní podíly byly převedeny z evidence na nové vlastníky. Další úbytky jsou prodej střediska Solenice 1,573 tis. a vydání restituce Zvonařka 1,081 tis. Ostatní úbytky tvoří běžný odpis jednotlivého vyřazeného movitého majetku.

V průběhu roku 1999 došlo v evidenci majetku k přechodu na nový informační systém VŠE. Při té příležitosti byla sjednocena evidence dříve samostatně účtujících jednotek a z účetnictví byl vyřazen majetek podléhající Oddělení technické evidence.

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků VŠE proběhla na základě příkazu rektora VŠE číslo 6/99 a oběžníku kvestora číslo 10/99. Výsledky inventury byly zachyceny v evidenci a proúčtovány v roce 1999.

 

6.3 Pohledávky

(v tis. Kč) pohledávky k 31. 12. 1998 k 31. 12. 1999
odběratelé 14 413 14 095
z toho:
nedobytné pohledávky k odpisu 11 232 7 121
opravná položka k pohledávkám -293 -402
poskytnuté zálohy 1 614 1 894
ostatní 358 204
celkem 16 092 15 791

 

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 1999, které se od roku 1995 odepisují dle zákona čís. 586/1992 Sb., a z nichž zbývá k odpisu v následujících letech 7,121 mil. Kč:

 

(v Kč) dlužník datum vzniku soudní rozhodnutí
Uniset s.r.o. – celková výše 8,699.175,00 1992-1994 22Cm441/1995,14. 5. 1997
Unitrade, s.r.o., v likvidaci 6,208.775,90 1993-1994 6C171/95,13. 11. 1998
Cristal, s.r.o. 4,684.406,10 1993-1994 žaloba podána dne 22. 12. 1994
ostatní do 100.000,- 441.092,90 1992-1994
ostatní do 100.000,- 326.031,90 1997
ostatní do 100.000,- 247.054,00 1998
celkem 20,606.535,80

 

6.4 Závazky

(v tis. Kč) závazky k 31. 12. 1998 k 31. 12. 1999
dodavatelé 4 784 7 089
závazky z mezd 42 229 55 396
daňové závazky 1 227 -5 503
vypořádání se SR 120 710
ostatní 1 364 1 634
celkem 49 724 59 326

 

7. Rekapitulace zúčtování se SR

(v tis. Kč) neinvestiční dotace k 31. 12. 1999 rozpočet využití rozdíl
kapitola 333:
základní dotace 398 679 398 179 500
doplňková dotace 40 041 40 041
dotace na nespecifikovaný výzkum a vývoj 21 172 21 172
dotace na výzkumné záměry 7 062 7 062
účelové dotace na výzkum a vývoj 10 919 10 919
z ostatních kapitol:
GAČR 8 407 8 215 192
MŽP 3 324 3 324
MZV 100 100
celkem 489 703 489 011 692

 

(v tis. Kč) investiční dotace k 31. 12. 1999 rozpočet využití rozdíl
kapitola 333:
základní dotace 10 964 10 960 4
doplňková dotace 15 281 15 281
dotace na výzkumné záměry 637 637
účelové dotace na výzkum a vývoj 1 340 1 340
z ostatních kapitol:
GAČR 236 218 18
SFŽP 447 447
celkem 28 905 28 883 22

 

8. Stipendia

(v tis. Kč) stipendia celkem z toho V a V
Stipendia ČR prospěchová 3 311
Stipendia ČR mimořádná 3 807 570
Stipendia ČR doktorandi 6 510 59
Stipendia cizinci 760
Stipendia cizinci doktorandi 494
celkem 14 882 629

 

vybrané ukazatele: 1999
počet vydaných jídel studentům 428 334
počet odbydlených lůžkodnů 921 600