Výroční zpráva o hospodaření VŠE v Praze za rok 2000

Úvod

Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 2000 je předkládána v souladu s § 21, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. Osnova Výroční zprávy o hospodaření vychází z doporučení MŠMT ČR, obsažených v metodické pomůcce č.j. 11997/01-33 ze dne 7.2.2001.

Cílem předkládané výroční zprávy o hospodaření je podat úplné informace o hospodaření VŠE za všechny oblasti činnosti pro potřebu informovanosti veřejnosti o hospodářských výsledcích školy. Jejím obsahem je vykázání plánovaných a skutečných výsledků u prostředků rozpočtovaných, i nákladů a výnosů u činností nerozpočtovaných.

V souladu s výše uvedeným se následující zpráva zabývá vyhodnocením hospodaření VŠE jako celku se všemi zdroji financování a jejich použitím v oblasti neinvestičních  (provozních) nákladů i investičních výdajů.

V oblastech hodných zřetele jsou posuzovány vybrané ukazatele v podrobnějším členění, než jsou členěny státem předepsané účetní výkazy.

Celkově lze říci, že VŠE dosáhla v roce 2000 příznivějších hospodářských výsledků než plánovala ve svém rozpočtu. Vytvořený zlepšený hospodářský výsledek roku 2000 ve výši  6,139 tis. Kč je však pouze necelou polovinou hospodářského výsledku roku předchozího.

Tato skutečnost neznamená, že škola vytvořila méně zdrojů. Je však nucena vytvořené zdroje v doplňkové činnosti ve stále rostoucí míře přímo používat pro krytí potřeb vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti školy, tedy hlavní činnosti školy, čímž klesá objem prostředků použitelných  pro příděly do fondů.

Při mírném poklesu počtu studentů vzrostly náklady na jednoho studenta o 5%, přičemž příjmy hlavní činnosti vzrostly meziročně pouze o 0,4%. Hlavní příčinou tohoto jevu je pokles státní dotace téměř o tři miliony Kč oproti roku 1999.

V porovnání s loňským rokem se podařilo zastavit pokles vlastních příjmů hlavní činnosti a to především zásluhou mimorozpočtových zdrojů. Přetrvává však problém klesajících tržeb z prodeje skript.

Ztráta v hlavní činnosti byla pokryta zlepšeným výsledkem z činnosti doplňkové. Podařilo se zachovat fond odměn k použití v dalších obdobích a celkový zlepšený hospodářský výsledek 6 139 tis. Kč, který zahrnuje i zatím nepoužité prostředky z darů, bude možno přidělit do fondu reprodukce investičního majetku.

1. Roční účetní závěrka, výrok auditora k roční účetní závěrce

Tab. 1.1:  ROZVAHA
Výkaz SONO ÚP 1 – 10

tis.Kč

A K T I V A

Č.ř.

Stav k 1.1.2000

Stav k 31.12.2000

a

b

1

2

A. Stálá aktiva    r.008+013+024+031+037

001

1,015.897,.95

1,319.272,07

1. Nehmotný investiční majetek

– Nehmotné výsledky z výzkumné a obdobné činnosti    (012)

002

– Software                                             (013)

003

5.118,78

8.007,09

– Předměty ocenitelných práv    (014)

004

– Jiný nehmotný investiční majetek    (018+019)

005

– Nedokončené nehmotné investice                      (041)

006

– Poskytnuté zálohy na nehmotný invest. majetek       (051)

007

Součet ř. 002+003+004+005+006+007

008

5.118,78

8.007,09

2. Oprávky k

– nehmotným výsledkům výzkumné a obdobné činnosti         (072)

009

– softwaru                                  (073)

010

-1.222,93

-2.510,61

– předmětům ocenitelných práv                              (074)

011

– jinému nehmotnému investičnímu majetku                   (078+079)

012

Součet ř. 009+010+011+012

013

-1.222,93

-2.510,61

3. Hmotný investiční majetek

– Pozemky                                     (031)

014

24.483,07

295.839,72

– Umělecká díla a sbírky                                            (032)

015

– Budovy, haly a stavby                                             (021)

016

972.292,13

1,015.538,92

– Samostatné movité věci a soubory movitých věcí      (022)

017

267.928,76

268.659,26

– Pěstitelské celky trvalých porostů                (025)

018

– Základní stádo a tažná zvířata                         (026)

019

– Drobný hmotný investiční majetek                   (028)

020

– Ostatní hmotný investiční majetek                       (029)

021

214,00

214,00

– Nedokončené hmotné investice                            (042)

022

41.322,06

49.689,73

– Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek           (052)

023

87,84

18,19

Součet ř. 014+015+016+017+018+019+020+021+022+023

024

1,306.327,85

1,629.959,82

4. Oprávky k

– budovám, halám a stavbám                                        (081)

025

-153.501,44

-166.512,78

– samostatným mov. věcem a souborům movit.věcí                (082)

026

-140.824,31

-149.671,45

– pěstitelským celkům trvalých porostů                (085)

027

– základnímu stádu a tažným zvířatům            (086)

028

– drobnému hmotnému investičnímu majetku         (088)

029

– ostatnímu hmotnému investičnímu majetku      (089)

030

Součet ř. 025+026+027+028+029+030

031

-294.325,75

-316.184,23

5. Finanční investice

– Podílové cenné papíry a vklady v podn. s rozh. vlivem    (061)

032

– Podílové cenné papíry a vklady v pod. s pods. vlivem     (062)

033

– Ostatní investiční cenné papíry a vklady           (063)

034

– Půjčky podnikům ve skupině a ost. půjčky       (066+067)

035

– Ostatní finanční investice                             (069)

036

Součet ř. 032+033+034+035+036

037

Tab. 1.1: ROZVAHA –  pokračování

B.   Oběžná aktiva     ř. 045+059+065+070

038

275.606,97

286.475,23

1. Zásoby

– Materiál                                             (112+119)

039

14.437,96

14.113,91

– Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby               (121+122)

040

3,46

– Výrobky    (123)

041

7.184,45

6.645,31

– Zvířata                                                       (124)

042

– Zboží                                                        (132+139)

043

2.420,32

2.407,08

– Poskytnuté zálohy na zásoby                         (z účtu 314)

044

Součet ř. 039+040+041+042+043+044

045

24.046,19

23.166,30

2. Pohledávky

– z obchodního styku                  (311 až 315 mimo r.044)

046

16.095,24

16.919,12

– za účastníky sdružení                            (358)

047

– za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojišťění        (336)

048

– Daň z příjmu                                                       (341)

049

2.374,19

– Ostatní přímé daně                                                 (342)

050

– Daň z přidané hodnoty                                       (343)

051

– Ostatní daně a poplatky                                              (345)

052

– ze vztahu k státnímu rozpočtu                                (346)

053

– ze vztahu k rozpočtu orgánů místní samosprávy        (348)

054

– Spojovací účet při sdružení                                 (396)

055

– za zaměstnanci                                             (335)

056

39,47

60,65

– z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky       (375+378)

057

58,60

64,40

– Opravná položka k pohledávkám                       (391)

058

401,93

318,87

Součet ř. 046 až 057 mínus 058

059

15.791,38

19.099,49

3. Finanční majetek

– Peníze                                                          (211)

060

356,76

564,56

– Ceniny                                                              (213)

061

314,67

706,09

– Bankovní účty                                                        (221)

062

235.076,44

240.746,88

– Majetkové cenné papíry                                      (251)

063

– Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy              (253+255)

064

Součet ř. 060+061+062+063+064

065

235.747,87

242.017,53

4. Přechodné účty aktivní

– Náklady příštích období                                   (381)

066

21,53

2.191,91

– Příjmy příštích období                                                      (385)

067

– Kurzové rozdíly aktivní                                   (386)

068

– Dohadné účty aktivní                                     (388)

069

Součet ř. 066+067+068+069

070

21,53

2.191,91

ÚHRN AKTIV                                              ř. 001+038

071

1,291.504,92

1,605.747,30

Kontrolní číslo (ř. 001 až 071)

997

5,166.823,54

6,423.626,94

P A S I V A

Č.ř.

Stav k 1.1.2000

Stav k 31.12.2000

a

b

3

4

A. Vl. zdroje krytí stálých a oběžných aktiv                    ř. 075+078

072

1,195.228,27

1,508.947,83

1. Fondy

– Základní jmění                                                        (900)

073

1,086.025,72

1,389.547,44

– Fondy organizace                                                   (910)

074

92.187,54

109.058,04

Součet ř. 073+074

075

1,178.213,26

1,498.605,48

2. Hospodářský výsledek

– Hospodářský výsledek                        (+/-931)(+/-963)

076

12.811,48

6.138,82

– Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let      (+/-932)

077

4.203,53

4.203,53

Součet ř. 076+077

078

17.015,01

10.342,35

Tab. 1.1: ROZVAHA –  pokračování

B.   Cizí zdroje           ř. 080+086+101+105+110

079

96.276,65

96.799,47

1. Rezervy rízené predpisy          (941)

080

2. Dlouhodobé závazky

– Emitované dluhopisy    (953)

081

– Závazky z pronájmu                                               (954)

082

– Dlouhodobé přijaté zálohy                 (955)

083

– Dlouhodobé směnky k úhradě            (958)

084

– Ostatní dlouhodobé závazky               (959)

085

Součet ř. 081+082+083+084+085

086

3. Krátkodobé závazky

– z obchodního styku                   (321 až 325)

087

8.317,87

8.259,88

– z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů       (367)

088

– k účastníkům  sdružení                      (368)

089

– k zaměstnancům                                                  (331)

090

3.937,14

3.054,90

– ostatní vůči zaměstnancům                       (333)

091

– k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění     (336)

092

17.224,15

18.671,05

– Daň z příjmů                                                            (341)

093

-5.995,10

– Ostatní přímé daně                                                      (342)

094

6.594,19

7.623,07

– Daň z přidané hodnoty                                         (343)

095

492,36

690,55

– Ostatní daně a poplatky                                      (345)

096

– ze vztahu ke státnímu rozpočtu                                         (347)

097

710,75

– ze vztahu k rozpočtu orgánů místní samosprávy        (349)

098

– Spojovací účet při sdružení                                (396)

099

– Jiné závazky                                                         (379)

100

28.044,94

29.286,50

Součet ř. 087 až 100

101

59.326,30

67.585,95

4. Bankovní výpomoci a půjčky

– Dlouhodobé bankovní úvěry                         (951)

102

– Běžné bankovní úvěry                                (231+232)

103

– Přijaté finanční výpomoci                       (241+249)

104

Součet ř. 102+103+104

105

5. Prechodné úPty pasivní

– Výdaje příštích období                             (383)

106

– Výnosy příštích období                            (384)

107

36.851,80

28.751,26

– Kurzové rozdíly pasivní                         (387)

108

0,93

0,12

– Dohadné účty pasivní                                        (389)

109

97,62

462,14

Součet ř. 106+107+108+109

110

36.950,35

29.213,52

ÚHRN PASIV                                                       ř. 072+079

111

1,291.504,92

1,605.747,30

Kontrolní číslo (ř. 072 až 111)

998

5,166.019,68

6,422.989,20

Tab. 1.2a:  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

tis.Kč

Název ukazatele

 Čís. řádku

ĄČinnost nezdaňovaná

Činnost zdaňovaná

a

b

5

6

Tržby za prodej zboží      (z účt. sk. 60-67)

 201

3.934,85

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb       (z účt. sk. 60-67)

 202

157.914,66

Změna stavu vnitroorgan. zásob      (z účt. sk. 60-67)

 203

-548,89

Aktivace nehmot. a hmot. inv. majetku                (z účt. sk. 60-67)

 204

Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR          (z účt. sk. 60-67)

 205

486.936,00

Provozní dotace z VÚSC a obcí                (z účt. sk. 60-67)

 206

Provozní dotace ostatní                  (z účt. sk. 60-67)

 207

Zúčtování rezerv                                (z účt. sk. 60-67)

 208

Zúčtování zákonných opravných položek       (z účt. sk. 60-67)

 209

350,09

Ostatní výnosy                                    (z účt. sk. 60-67)

 210

695,11

42.018,27

Přijaté příspěvky od soukromníků          (693)

 211

Přijaté členské příspěvky                     (694)

 212

Ostatní příspěvky                                    (691,692)

 213

2.575,51

6.892,39

Tržby z prodeje nehm. a hm. inv. majetku                           (681)

 214

18,70

Tržby z prodeje materiálu                                                   (683)

 215

415,91

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů                           (682)

 216

Výnosy z podílových cenných papírů a vkladů       (z účtu 684)

 217

Výnosy z ostatních finančních investic                    (z účtu 684)

 218

Výnosy z krátkodobého finančního majetku                      (685)

 219

   Účtová třída 6 celkem (řádek 201 až 219)

 220

3.270,62

697.931,98

Pořizovací cena prodaného zboží         (z účt. sk. 40-47)

221

2.956,14

Spotřeba materiálu a energie                              (z účt. sk. 40-47)

222

262,22

97.258,34

Náklady na nakupované služby                          (z účt. sk. 40-47)

223

915,65

113.602,17

Mzdové náklady                                                 (z účt. sk. 40-47)

224

630,48

302.475,37

Náklady na sociální pojištění                             (z účt. sk. 40-47)

225

113,88

102.839,56

Sociální náklady                                                 (z účt. sk. 40-47)

226

424,75

Daně a poplatky                                                 (z účt. sk. 40-47)

227

404,08

Odpisy nehm. a hmot. investičního majetku      (z účt. sk. 40-47)

228

41.013,04

DaĄň a příjmů – doměrky za minulá léta             (z účt. sk. 40-47)

229

Daň a příjmů – předpis na běžný rok                 (z účt. sk. 40-47)

230

Tvorba rezerv                                                     (z účt. sk. 40-47)

231

Tvorba zákonných opravných položek              (z účt. sk. 40-47)

232

262,21

Ostatní náklady                                                  (z účt. sk. 40-47)

233

602,43

29.547,57

Zůstatková cena prodaného nehm. a hmot. inv. majetku      (481)

234

Pořizovací cena prodaného materiálu                                 (483)

235

180,89

Prodané cenné papíry a vklady                                           (482)

236

Poskytnuté příspěvky                                   (účtová skupina 49)

237

1.575,00

   Účtová skupina 4 celkem (řádek 221 až 237)

238

2.524,66

692.539,12

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po zdanění ř. 220 – 238(+/-)

239

745,96

5.392,86

Kontrolní číslo                                                      (ř. 201 až 239)

999

12.336,52

2,786.335,06

Tab. 1.2b: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

tis. Kč

Název ukazatele

Čís. řádku

Činnost hlavní

Činnost doplňková

a

b

1

2

Tržby za prodej zboží            (z účt. sk. 60-67)

 201

20,29

3.914,56

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb       (z účt. sk. 60-67)

 202

43.633,72

125.809,94

Změna stavu vnitroorgan. zásob                        (z účt. sk. 60-67)

 203

-548,89

Aktivace nehmot.a hmot. inv. majetku                (z účt. sk. 60-67)

 204

Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR          (z účt. sk. 60-67)

 205

486.936,00

Provozní dotace z VÚSC a obcí                        (z účt. sk. 60-67)

 206

6.474,63

Provozní dotace ostatní                                      (z účt. sk. 60-67)

 207

Zúčtování rezerv                                                 (z účt. sk. 60-67)

 208

Zúčtování zákonných opravných položek          (z účt. sk. 60-67)

 209

350,09

Ostatní výnosy                                                    (z účt. sk. 60-67)

 210

4.932,88

26.251,50

Přijaté příspěvky od soukromníků                                      (693)

 211

Přijaté členské příspěvky                                                    (694)

 212

Ostatní příspěvky                                                         (691,692)

 213

2.993,27

Tržby z prodeje nehm. a hm. inv. majetku                           (681)

 214

2,70

16,00

Tržby z prodeje materiálu                                                   (683)

 215

224.02

191,89

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů                          (682)

 216

Výnosy z podílových cenných papírů a vkladů       (z účtu 684)

 217

Výnosy z ostatních finančních investic                    (z účtu 684)

 218

Výnosy z krátkodobého finančního majetku                      (685)

 219

    Účtová třída 6 celkem (řádek 201 až 219)

 220

544.668,62

156.533,98

Pořizovací cena prodaného zboží                       (z účt. sk. 40-47)

221

20,29

2.935,84

Spotřeba materiálu a energie                              (z účt. sk. 40-47)

222

79.696,91

17.823,66

Náklady na nakupované služby                          (z účt. sk. 40-47)

223

81.035,31

33.482,51

Mzdové náklady                                                 (z účt. sk. 40-47)

224

264.766,55

38.339,30

Náklady na sociální pojištění                             (z účt. sk. 40-47)

225

90.448,59

12.504,85

Sociální náklady                                                (z účt. sk. 40-47)

226

76,99

347,76

Daně a poplatky                                                 (z účt. sk. 40-47)

227

28,02

376,06

Odpisy nehm. a hmot. investičního majetku      (z účt. sk. 40-47)

228

36.725,57

4.287,47

DaĄň a příjmů – doměrky za minulá léta             (z účt. sk. 40-47)

229

Daň a příjmů – předpis na běžný rok                 (z účt. sk. 40-47)

230

Tvorba rezerv                                                     (z účt. sk. 40-47)

231

Tvorba zákonných opravných položek              (z účt. sk. 40-47)

232

262,21

Ostatní náklady                                                  (z účt. sk. 40-47)

233

22.744,81

7.405,19

Zůstatková cena prodaného nehm. a hmot. inv. majetku      (481)

234

Pořizovací cena prodaného materiálu                                 (483)

235

180,89

Prodané cenné papíry a vklady                                           (482)

236

Poskytnuté příspěvky                                   (účtová skupina 49)

237

1.575,00

   Účtová skupina 4 celkem (řádek 221 až 237)

238

577.118,04

117.945,74

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po zdanění ř. 220 – 238(+/-)

239

-32.449,42

38.588,24

Kontrolní číslo                                                      (ř. 201 až 239)

999

2,211.123,90

587.547,68

Tab. 1.3: Doplňující údaje VZZ za hlavní a doplňkovou činnost pro VVŠ

tis. Kč

  Skutečnost k

1.1.2000

31.12.2000

c

Č.ř.

3

4

Přijaté dotace na investice ze st. rozpočtu    (z účt. 346)

 0301

X

54.119,00

    z toho: z kapitoly 333

 0302

X

54.069,00

        v tom:     systémové dotace na investiční akce

 0303

X

49.317,00

            systémové dotace na výzkum a vývoj

 0304

X

4.752,00

            individuální dotace na jmenovité akce

 0305

X

Přijaté dotace na inv. z rozpočtu obcí a VÚSC    (z účt. 348)

 0306

X

Přijaté neinvestiční dotace ze st. rozpočtu    (z účt. 631)

 0307

X

486.936,00

    v tom:     1) neinvestiční dotace bez výzkumu a vývoje

 0308

 X

423.714,00

        z toho: z kapitoly 333

 0309

X

423.714,00

            v tom: základní

 0310

X

382.829,00

            z toho:     šk. les. a zem. podn.

 0311

X

            na stravování a ubytování studentů

 0312

X

40.855,00

            2) neinvestiční dotace na výzkum a vývoj

 0313

X

63.222,00

            v tom:     z kapitoly 333

 0314

X

50.466,00

            z Grantové agentury ČR

 0315

X

8.846,00

             jiné

 0316

X

3.910,00

Přijaté nei.dotace z rozp.obcí, VÚSC, stát.fondů, včetně zahraničí     (úč. 639)

 0317

X

6.474,63

Náklady hlavní činnosti na mzdy    (z účt. 421)

 0318

X

257.372,78

Náklady hlavní činnosti na OPPP     (z účt. 421)

 0319

X

7.393,77

Náklady hlavní činnosti na stipendia      (z účt. 449)

 0320

X

17.316,12

Výnosy HO z popl. spojených se studiem        (z účt. 649, 6718)

 0321

X

6.691,53

Výnosy (hl. a dopl. č.) z prodeje majetku              (z účt. 649, 681)

 0322

X

434,61

Výnosy (hl. a dopl. č.)  z pronájmu majetku            ( z účt. 602)

 0323

X

11.529,30

Prům. evid. poč. zam. přepočtený, vč. dopl. čin. a ost. aktivit        (P1a-04)

 0324

X

1.257,00

Fond odměn                                              (účet 9101)

 0325

11.557,74

11.557,74

Fond rezervní                                                       (účet 9104)

 0326

12.999,58

15.811,05

Fond reprodukce investičního majetku           (účet 9106)

 0327

66.371,82

79.483,68

Stipendijní fond                                                (účet 9108)

 0328

1.258,40

2.205,57

       Tab. 1.4: Hospodářský výsledek

tis. Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)

HV z hlavní činnosti

HV z doplňkové

činnosti

HV celkem

Položky upravující HV (+,-)

Upravený HV

FM JH

-840

871

31

SÚZ

-1,818

1,042

-776

VŠE

-29,791

36,675

6,884

C e l k e m

-32,449

38,588

6139

Součásti VVŠ (HV kladný)

FM JH

-840

871

31

VŠE

-29,791

36,675

6,884

Celkem

-30,631

37,546

6,951

Součásti VVŠ (HV záporný)

SÚZ

-1,818

1,042

-776

Celkem

-1,818

1,042

-776


Auditorská zpráva
Pro vedení Vysoké školy ekonomické v Praze

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Vysoké školy ekonomické v Praze se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 4, IČO: 61384399 k 31. prosinci 2000. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán Vysoké školy ekonomické v Praze. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi  Komory auditorů České republiky. Tyto  směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností  a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní jmění  Vysoké školy ekonomické v Praze  k 31. prosinci 2000, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

V Praze dne 17.4.2001

Ing. Jiří Řehák    HZ Praha, spol. s r.o.
Auditor – dekret č. 980    člen Pannell Kerr Forster worldwide
Pod Dvorem 2,  162 00  Praha 6
Auditor-licence KA ČR č. 31

Příloha:     rozvaha 2000
výkaz zisku a ztrát 2000

2. Analýza příjmů a výdajů

2.1 Příjmy

2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpočtu

Tab.2.1.1.1: Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT

tis. Kč

Č.ř.

Neinvestiční dotace – druh

Přidělené prostředky

 k 31.12.2000

  1.

Základní

382,829

v tom:     „A“ vzdělávací činnost

356,985

            „B“ CDVU

            „C“ stipendia studentů doktorských stud. programů

7,577

            „D“ studující cizinci a mezinárodní spolupráce

3,674

            v tom:     zahraniční rozvojová pomoc

3,544

            Program CEEPUS

88

            Program AKCION

42

            „E“ neinvestiční výdaje spojené s investiční výstavbou

3,085

            „F“ vzdělávací projekty a programy

10,581

            v tom:     fond vzdělávací politiky

10,500

             podpora rozvoje učitelských programů

81

            „G“ projekty FRVŠ

727

             „H“ likvidace havarij. situací a mimořádných událostí

200

 2.

Na ubytování a stravování studentů

40,885

 3.

Dotace na výzkum a vývoj

50,466

v tom: institucionální – nespecifikovaný VaV

24,457

             výzkumné záměry

10,676

Účelové prostředky na VaV v členění dle jednotlivých programů

15,333

Resortní výzkum

 4.

Celkem: (ř. 1+ř. 2+ř. 3)

474,180

Tab. 2.1.1.2: Dotace z kapitoly MŠMT na obnovu investičního majetku

tis. Kč

Č.ř.

Invest. dotace – identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN

Přidělené prostředky k 31.12.2000

Celkem

investice

Neinvestice

1

333 314 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol – bez podprogramu 333 317 – restituce

32 903

29 903

3 000

2

333 317 Náhrada objektů vysokých škol vydaných v restituci podle zákona č. 164/1998 Sb.

18 991

18 991

0

3

333 320 Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol

   727

423

304

4

333 910 Podpora výzkumu a vývoje

4 752

4 752

X

5

333 912 Pořízení a obnova investičního majetku, zabezpečujícího úkoly VaV

X

 6

Celkem: (ř. 1až 5)

52 621

54 069

3 304

2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje

Tab. 2.1.2.1: Ostatní dotace – neinvestiční prostředky

tis. Kč

Č.ř.

Příjmy dotačního charakteru

Provoz

Výzkum a vývoj

Celkem

1

Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)

12 756

12 756

v tom:

GA ČR

8 846

8 846

MŽP

3 515

3 515

MZV

121

121

MZDr

274

274

2

Z obcí, VÚSC, státní fondy celkem

v tom:

3

Ze zahraničí celkem:

5 805

670

6 475

v tom:

Zahraniční granty

5 805

670

6475

4

Celkem: (r.1+r.2+r.3)

5 805

13 426

19 231

Tab. 2.1.2.2: Ostatní dotace – investiční prostředky

tis. Kč

Přidělené prostředky k 31.12.2000

celkem

investice

neinvestice

1

Inv. dotace ze SR (bez MŠMT) – identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN (pokud existuje)

    v tom:

GA ČR

8 896

50

8 846

2

Dotace z obcí, VÚSC, státních fondů na obnovu investičního majetku

    v tom:

3

Dotace ze zahraničí na obnovu investičního majetku

    v tom:

Celkem

8 896

50

8 846

2.1.3 Vlastní příjmy

Tab. 2.1.3.1: Vlastní příjmy

tis. Kč

 Položka

     Hlavní činnost

   Doplňková činnost

Celkem

Tržby za prodej zboží

20,29

3.914,56

3.934,85

z toho: ceniny

1.863,58

1.863,58

Tržby za prodej vlastních výrobků

4.476,73

4.476,73

z toho: scripta

4.476,73

4.476,73

Tržby za prodej služeb

39.156,68

102.751,95

141.908,63

z toho:     poplatky za studium

6.748,00

41.411,50

48.159,50

            z  toho: cizinci v cizím jaz.

498,00

21.377,91

            poplatky za přijímací řízení

5.682,45

5.682,45

            služby pro studenty

943,00

943,00

            kolejné

17.230,00

17.230,00

            stravování studentů

6.694,00

6.694,00

            stravování zaměstnanců

2.262,00

2.262,00

            v zemědělské a lesn. oblasti

Tržby z prodeje materiálu

224,02

191,89

415,91

Změna stavu vnitroorg. zásob a aktivace

-548,89

-548,89

Zúčt. rezerv a zák. opr. položek

350,09

350,09

Ostatní výnosy

13.742,36

49.204,83

62.947,19

z toho:     dary

2.993,27

2.993,27

            úroky

496,20

9.861,78

10.357,98

            náhr. škod, manka, ztráty, telef.

110,37

635,85

746,22

            zahr. granty

515,85

515,85

            mimorozp. granty

965,16

            pronájem

11.529,00

11.529,00

            z  toho:     budovy, haly, stavby

            pozemky

            prostory

11.529,00

11.529,00

Tržby z prodeje majetku

2,70

16,00

18,70

z toho:     budovy, haly, stavby

            pozemky

Finanční operace:

KZ

0,19

104,66

104,85

Jiné:

Čerpání fondů

658,53

658,53

Celkem vlastní příjmy:

57.732,61

156.533,98

214.266,59

2.2 Výdaje

2.2.1 Neinvestiční náklady

Tab. 2.2.1.1: Náklady

tis. Kč

Položka

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

Osobní náklady

355.292,12

51.191,91

406.484,03

v tom:     mzdy

257.372,77

35.258,96

292.631,73

        OPPP(OON)

7.393,77

3.080,35

10.474,12

            v tom:     dohody

7.203,91

3.080,35

10.284,26

             civilní sl.

145,86

145,86

             odstupné

44,00

44,00

            jiné

        zák. pojištění

90.448,58

12.504,85

102.953,43

        sociální. náklady

77,00

347,75

424,75

Materiál

51.387,81

9.778,02

61.165,83

z toho: pohonné hmoty

811,41

77,35

888,76

Energie

28.309,09

8.045,63

36.354,72

Služby

69.362,31

31.547,41

100.909,72

z toho:     telefony

5.957,91

1.107,73

7.065,64

        nájem

5.014,30

649,53

5.663,83

        opravy, údržba

24.679,18

10.076,30

34.755,48

        Cesnet, Pasnet

4.055,54

4.055,54

        software

3.406,65

76,70

3.483,35

Cestovné

10.872,53

1.421,63

12.294,16

v tom:     zahraničí

9.752,28

1.244,06

10.996,34

        tuzemsko

1.120,25

177,57

1.297,82

Daně a poplatky

28,02

376,98

405,00

Ostatní náklady

23.425,03

3.471,84

26.896,87

z toho:    na reprezentaci

800,47

513,46

1.313,93

        stipendia

17.315,20

17.315,20

        civilní služba

1.029,91

1.029,91

        režie školy

2.779.42

702,93

3.482,35

        škody, manka aj.

123,97

22,60

146,57

        vratka dotace

23,00

23,00

         pojištění

720,15

210,12

930,27

Odpisy

36.725,57

4.287,47

41.013,04

Prodaný materiál a zboží

180,89

180,89

Jiné:

Odpis nedob. pohled.

4.411,31

4.411,31

Tvorba zákonných OP

262,21

262,21

Prodané zboží

20,29

2.935,84

2.956,13

KZ

111,87

14,60

126,47

Dary, příspěvky

1.575,00

20,00

1.595,00

Celkem náklady:

577.118,04

117.945,74

695.063,78

Tab. 2.2.1.2: Pracovníci a mzdové prostředky (sumář VŠ, škola, KaM, ŠLZP)

tis. Kč

Č.ř.

Ukazatel

Hlavní činnost

Doplňková čin.

Celkem

A

B

1

2

3

1.

Průměr. počet pracovníků přepočtený za rok 2000

1093

164

1257

2.

z toho: pedagogů

539

6

545

3.

    nepedagogů

554

158

712

4.

Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 včetně VaV bez FO

257 149

38 339

295 488

5.

v tom:     1) mzdy

251 754

35 259

287 013

        z toho: VaV

20 256

0

20 256

6.

    2) OPPP (dříve OON)

5 395

3 080

8 475

        z toho: VaV

749

0

749

7.

Mzdové prostředky vyplacené z FO     (z P1a-04)

0

0

0

8.

Vyplacené mzdové prostředky  včetně FO     (z  P1a-04)

257 149

38 339

295 488

9.

z toho:     pedagogům

149 972

10 367

160 339

10.

    nepedagogům

107 177

27 972

135 149

11.

Průměrná mzda za rok 2000 v Kč (v propočtu na 12 měsíců, bez  OPPP(OON) a FO)

19 194

X

X

12.

v tom:     pedagogů

22 478

X

X

13.

    nepedagogů

16 000

X

X

14.

Průměrná mzda za rok 1999 v Kč

18 360

X

X

15.

Nárůst mzdy r. 2000 oproti r. 1999 v %

4,54

X

X

16.

Mzdové prostředky vyplacené v roce 2000 z ostatních zdrojů

7 618

0

7 618

17.

v tom:     granty a programy z ostatních kapitol

4 635

0

4 635

18

    ostatní (zahraničí, dary apod.)

2 983

0

2 983

19.

Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 a výsledovky)

264 767

38 339

303 106

Důležité: nutno zachovat návaznost na P1a-04, výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje
V ř. 9 a 10 sl. 2 jsou ve vyplacených mzdách i odměny pracovníků početně vykázaných v hlavní činnosti; ze stejných důvodů nevykazujeme ř. 11, 12, 13, 14 a 15 sl. 2 a 3.

2.2.2 Investiční výdaje a investiční činnost

Tab. 2.2.2.1: Souhrnný přehled

                                 tis. Kč

Ukazatel – identifikace programu
z kapitoly 333 –- MŠMT

Individuální dotace

Systémová dotace

Ost. zdroje*) skutečnost (použito)

Celkem skutečnost (použito)

uprav. rozp. (poskytnuto)

skutečnost (použito)

uprav. rozp. (poskytnuto)

skutečnost (použito)

a

b

C

D

e

b+d+e

1

Program 333 314 – výstavba a obnova budov a staveb vys. škol

0

0

29 903

29 898

32

29 930

2

333 317 Náhrada objektů vysokých škol vydaných v restituci podle zákona č. 164/1998 Sb.

0

0

18 991

18 991

0

18 991

2

Program  333 320 – podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje (FRVŠ)

0

0

423

423

0

423

3

Program 333 910 – podpora výzkumu a vývoje

0

0

4 752

4 752

0

4 752

4

Investiční výdaje mimo uvedené programy

0

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

54 069

54 064

32

54 096

Tab. 2.2.2.2: Ostatní dotace – investiční prostředky

tis. Kč

Č. ř.

Systémová dotace

uprav. rozp. (poskytnuto)

skutečnost (použito)

a

B

1

Ukazatel – identifikace programu z jiných kapitol

    v tom:

GA ČR

50

50

2

Ukazatel – identifikace programu z rozpoPtu obcí, VÚSC a státních fondj

    v tom:

0

0

3

Ukazatel – identifikace programu ze zahraniPí

    v tom:

0

0

Celkem

50

50

Tab. 2.2.2.3: Dílčí přehledy pro jednotlivé programy

tis. Kč

Č. ř.

Ukazatel – jednotlivé akce
v členění dle ISPROFIN
(číslo a název)

Individuální dotace

Systémová dotace

Ost. zdroje skutečnost (použito)

Celkem skutečnost (použito)

uprav.rozp. (poskytnuto)

skutečnost (použito)

uprav. rozp. (poskytnuto)

skutečnost (použito)

a

b

C

D

e

b+d+e

1.

333314 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol – rekonstrukce Roosveltovy koleje

0

0

 7 676

7 675

0

7 675

2.

333314 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol – Kolej F6 JH, Švecovy kasárna

22 227

22 223

32

22 255

3.

333317 Náhrada objektů vysokých škol vydaných v restituci

0

0

18 991

18 991

0

18 991

4.

Program  333 320 – podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje (FRVŠ)

423

423

0

423

5.

Program 333 910 – podpora výzkumu a vývoje

4 752

4 752

0

4 752

Celkem

54 069

54 064

32

54 096

3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Tab. 3.1: Přehled o peněžních tocích

                                                                                                                 tis. Kč

K 31.12.2000

P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období

235 748

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

6 139

A.1. Úpravy o nepeněžní operace

25 242

A.1.1.    Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstat. ceny prodaných stálých aktiv

41 400

    Odpis pohledávek

4 411

A.1.2.    Změna stavu opravných položek

 83

    Změna stavu přechodných účtů aktiv a pasiv

-9 907

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

0

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky

387

    Vyúčtované výnosové úroky

-10 358

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami  pracovního kapitálu a
mimořádnými položkami (Z+A.1.)

31 768

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu

2 128

A.2.1. Změna stavu pohledávek

-1 017

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků

2 265

A.2.3. Změna stavu zásob

880

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými  položkami (A*+A.2.)

33 896

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných  úroků

-387

A.4. Přijaté úroky

10 358

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období

-2 374

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+A.3.+A.4.+A.5.)

41 493

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

– 91 112

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv

16

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+B.2.)

-91 096

C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky

55 873

C.2.3. Investiční dotace

54 114

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů

1 759

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

55 873

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostredků  (A***+B***+C***)

6 270

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

242 018

4. Vývoj fondů veřejné vysoké školy (tab.4, tab.4/FRIM)

Tab. 4.1: Fondy

tis. Kč

Č.ř.

Fond odměn

Fond rezervní

FRIM

Fond stipendijní

Celkem

0

1

2

3

4

5

1

Stav k 1.1.2000

11,558

13,000

66,372

1,258

92,188

2

Tvorba fondu

2,811

51,167

1,606

55,584

3

Čerpání fondu

38,055

659

38,714

4

Stav k 31.12.2000

11,558

15,811

79,484

2,205

109,058

5

Nárok na příděl z roku 2000

6,139

6,139

6

z toho:    z hlavní činnosti

7

    z doplňkové čin.

6,139

6,139

8

Předpokládaný stav po přídělu

11,558

15,811

85,623

2,205

115,197

Tab. 4.2: FRIM

řqádek 2 tvorba (bez dotací)

rok 2000            tis. Kč

Odpisy

41,013

příděl z HV

10,000

zůstatková cena investičního majetku

ostatní zdroje – splátky půjček FKSP

          154

Celkem tvorba

51,167

řádek 3 čerpání

rok 2000           tis. Kč

Stavby

17.030

stroje a zařízení

21.025

Celkem čerpání

38,055

5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

5.1 Nehmotný investiční majetek a hmotný investiční majetek

Tab. 5.1.1: Přehled o majetku a jeho vývoj

tis. Kč

Druhy majetku

Stav k 31.12.1999
pořizovací cena

Stav k 31.12.2000

  pořizovací cena

oprávky

zůstatková cena

Nehmotný inv. Majetek

5,119

8,007

2,511

5,496

z toho:    software

5,119

8,007

2,511

5,496

    drobný nehm.i.m.

Hmotný inv. Majetek

1,306,328

1,629,960

316,184

1,313,776

z toho:    pozemky

24,483

295,840

295,840

    budovy, haly, stav.

972,292

1,015,539

166,513

849,026

    sam. mov. věci a s.

267,929

268,659

149,671

118,988

    ost. hm. inv. maj

214

214

214

    zálohy na HIM

88

18

18

    nedokončené HI

41,322

49,690

49,690

Přírůstek NIM činil v roce 2000 2 888 tis. Kč, jednalo se o ocenění software. U Hmotného investičního majetku největší přírůstek činil 271 357 tis. Kč v důsledku přecenění pozemků soudním znalcem.

5.3 Finanční investice a finanční majetek

Tab. 5.3.1: Finanční investice a majetek

tis. Kč

Stav k 31.12.1999

Stav k 31.12.2000

Charakteristika

Finanční investice:

Finanční majetek:

235,748

242,018

Bankovní účty, peníze, ceniny

z toho:    peníze

357

565

    ceniny

315

706

Stravenky pro zaměstnance

bankovní účty

235,076

240,747

5.4 Zásoby

Tab. 5.4.1: Zásoby

tis. Kč

Stav k 31.12.1999

Stav k 31.12.2000

Charakteristika

Zásoby celkem

24,046

23,166

z toho:     materiál

14,438

14,114

Spotř.mat., ediční – papír

    nedok.výroba

    výrobky

7,188

6,645

Scripta

    zboží

2,420

2,407

Vlastní publikace

5.5 Pohledávky a závazky

Tab. 5.5.1: Pohledávky a závazky

tis. Kč

Stav k 31.12.1999

Stav k 31.12.2000

Charakteristika

Pohledávky celkem:

15 813

18 917

z toho:    odběratelé

14 095

15 092

Viz komentář

    zálohy

1 894

1 627

Na energie

    ostatní

165

264

    za zaměstnanci

39

61

    NPO, OP

-380

1 873

Opr. položky k poledávkám

Závazky celkem:

96 277

94 425

z toho:    dodavatelé

7 089

7 123

Dodavatelské faktury 12/00

     přijaté zálohy

329

305

    z mezd

31 248

31 086

Závazky z vyúčtování 12/00

    k inst. soc., zdr. poj.

17 224

18 671

Z vyúčtování 12/00

    daňové závazky

1 091

5 940

DzP fyz. a práv. osob, DPH

    ostatní

2 345

2 087

VPO, dohadné pol.

36 951

29 213

Výnosy příštích období

Cena pořízení pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2000, které se od roku 1995 odpisují dle zákona čís. 586/1992 Sb., a z nichž zbývá k odpisu v roce 2001 2,710 tis. Kč,  je následující:

  • Uniset s.r.o.      8,699.175,- Kč
  • Unitrade s.r.o., v likvidaci     6,208.776,- Kč
  • Cristal, s.r.o.     4,684.406,- Kč

Ostatní pohledávky a závazky byly během 1. čtvrtletí 2001 vypořádané.

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků VŠE proběhla na základě příkazu rektorky VŠE číslo 4/2000. Dle závěrečného protokolu bylo zjištěno manko na zásobách ve výši 1.664,31 Kč, ztráta v OE ve výši 120.429,- Kč a úbytek HIM ve výši 236.222,- Kč. Ztráty zcizením jsou hlášeny Policii ČR a pojišťovně Kooperativa, kde je majetek školy pojištěn. Výsledky inventur byly zachyceny v evidenci, proúčtovány v roce 2000 a předány náhradové komisi k projednání.

6. Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem

Tab. 6.1: Zúčtování finančních vztahů  vzhledem ke kapitole 333 SR – MŠMT neinvestiční prostředky

v Kč

Poskytovatel

Poskytnuto k 31.12.2000

Použito k 31.12.2000

Vratka dotace (odvod)

provoz

VaV

provoz

VaV

Provoz

VaV

Základní dotace a její užití

382 829

382 806

23

Dotace na stravování a ubytování a její užití

40 885

40 885

Dotace poskytnutá na nespecifikovaný výzkum a vývoj

24 457

24 457

Dotace poskytnutá na výzkumné záměry

10 676

10 676

Účelové dotace na výzkum a vývoj dle jednotlivých programů

15 333

15 333

Celkem:

423 714

50 466

423 691

50 466

23

Tab. 6.2: Zúčtování finančních vztahů vzhledem k ostatním kapitolám SR
a jiné dotace – NEI

v Kč

Poskytovatel

Poskytnuto k 31.12.2000

Použito k 31.12.2000

Vratka dotace (odvod)

provoz

VaV

provoz

VaV

Provoz

VaV

Kapitoly SR(bez MŠMT):

12 756

12 756

V tom:

GA ČR

8 846

8 846

MŽP

3 515

3 515

MZV

121

121

MZDr

274

274

Obce, VÚSC, st. fondy:

V tom:

Celkem:

12 756

12 756

Tab. 6.3: Zúčtování se SR – investice

v Kč

Číslo a název a programu podle ISPROFIN

Rozpočet po změnách

Poskytnuto
k 31. 12.2000

Použito
k 31. 12. 2000 (skutečnost)

Vratka dotace (odvedeno)

333 314 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol

29 903

29 900

29 900

333 317 Náhrada objektů vysokých škol vydaných v restituci

18 991

18 991

18 991

333 910 MŠMT VaV

4 384

4 384

4 384

333 910 ZA

368

368

368

333 320 FRVŠ

423

423

423

Celkem

54 069

54 066

54 066

7.  Stipendia a služby poskytované studentům

Tab. 7.1: Počty studentů

Počet studentů k 31.10.2000

13 758

v tom:    rozpočtoví studenti

13 700

    cizinci studující v cizím jazyce

    studující na základě  mezinár. smluv a usnesení vlády

58

    studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly

Tab. 7.2: Stipendia

tis. Kč

Z dotace MŠMT

Ostatní zdroje

Stipendijní fond

Celkem

Stipendia celkem:

15.871

786

659

17.316

v tom:    prospěchová ČR

2.853

 2.853

    mimořádná ČR

3.369

739

659

 4.767

    zahraniční studenti

1.529

 1.529

    doktorandi

8.120

 47

 8.167

Tab. 7.3: Stravování

Celkový počet podaných hl. jídel
Celkem/studenti

Tržby ze stravenek tis. Kč
celkem/studenti

Dotace z MŠMT
tis. Kč

Jiné dotace, příspěvky, příjmy
tis. Kč

Celkové neinv. náklady na provoz menzy tis. Kč

Průměrné neinv. náklady na jedno jídlo v Kč

1

2

3

4

5

6

511 758/376 065

8 956/6 694

7 441

943

24 333

47,54

Tab. 7.4: Ubytování

Počet ubytov.
Studentů

Celkové neinv. náklady
na ubytované studenty
v tis. Kč

Neinvestiční      náklady
na jednoho studenta
v Kč

Tržby z kolejného
tis. Kč

Dotace MŠMT
tis. Kč

Jiné dotace, příspěvky, příjmy
tis. Kč

Průměrná výše kolejného v Kč za rok/měsíc

1

2

3

4

5

6

7

3 350

47 717

14 243

17 230

34 221

1 439

5 143/530