Výroční zpráva o hospodaření VŠE v Praze za rok 2001

Úvod

Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 2001 je předkládána v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. Osnova Výroční zprávy o hospodaření vychází z doporučení MŠMT ČR, obsažených v metodické pomůcce č.j. 13664/02/-33 z 25.2.2002.

Cílem předkládané Výroční zprávy o hospodaření je podat úplné informace za všechny oblasti činnosti VŠE v Praze pro potřebu informovanosti veřejnosti o hospodářských výsledcích školy.

V souladu s výše uvedeným se v následujících kapitolách zabýváme vyhodnocením hospodaření školy včetně součástí se všemi zdroji financování a jejich použitím v oblasti neinvestičních (provozních) nákladů i investičních výdajů.

Finanční situace školy byla v počátku rozpočtového roku 2001 značně napjatá. Důvodem bylo krácení dotace státního rozpočtu na vzdělávací činnost z titulu překročení referenčního počtu studentů na úroveň roku 2000, tedy bez jakéhokoliv inflačního navýšení. Teprve po řadě jednání s představiteli MŠMT bylo docíleno zmírnění tvrdosti dopadů rozpočtu (18,944 mil. Kč) a v průběhu 3. čtvrtletí škola získala 17,988 mil. Kč na základě přijetí uplatněných návrhů rozvojových programů. Tím byla postupně eliminována kritická místa rozpočtu a chod školy byl zabezpečen bez vážnějších kolizí.

V průběhu roku se podařilo zvýšit objem vlastních příjmů i výši zisku z doplňkové činnosti na jedné straně a realizovat úsporná opatření v nákladech hlavní činnosti na straně druhé. To vše vedlo k docílení kladného hospodářského výsledku ve výši 7,251 mil. Kč, což představuje ca 1% z celkových výnosů školy.

Současná finanční situace školy je plně stabilizovaná, škola disponuje i přiměřenými rezervními finančními zdroji ve fondech, které postupně vytvářela přídělem z hospodářského výsledku.

1. Roční účetní závěrka, výrok auditora k roční účetní závěrce

Tabulka č.1.1

ROZVAHA Výkaz Úč 1 – 01

AKTIVA tis.Kč

Č.ř. Stav k 1.1.2001 Stav k 31.12.2001
A b 1 2
A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+40 1 1 319 272.07 1 394 457.58
1.Dlouhodobýnehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2
Software (013) 3 8 007.09 10 399.34
Ocenitelná práva (014) 4
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 15 362.81
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (041) 7
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8
Součet ř. 2 až 8 9 8 007.09 25 762.15
2.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10
Software (073) 11 2 510.61 4 590.05
ocenitelným právům (074) 12
drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13 15 362.81
ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14
Součet ř. 10 až 14 15 2 510.61 19 952.86
3.Dlouhodobýhmotnýmajetek Pozemky (031) 16 295 839.72 295 955.51
Umělecká díla a předměty (032) 17 214.00
Stavby (021) 18 1 015 538.92 1 140 147.80
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 268 659.26 274 371.72
Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20
Základní stádo a tažná zvířata (026) 21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 222 940.03
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 214.00
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) 24 49 689.73 16 525.27
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 18.19 18.19
Součet ř. 16 až 25 26 1 629 959.82 1 950 172.52

 

Oprávky k stavbám (081) 27 166 512.78 180 135.88
samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 28 149 671.45 158 448.32
pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29
základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30
drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 222 940.03
ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32
Součet ř. 27 až 32 33 316 184.23 561 524.23
5.Dlouhodobý finanční majetek Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozh. vlivem (061) 34
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podst. vlivem (062) 35
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady (063) 36
Půjčky podnikům ve skupině (066) 37
Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38
Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39
Součet ř. 34 až 39 40
B. Oběžná aktiva ř.51+ 69+77+82 41 286 475.23 316 915.13
1.Zásoby Materiál na skladě (112) 42 14 113.91 13 277.24
Materiál na cestě (119) 43
Nedokončená výroba (121) 44
Polotovary vlastní výroby (122) 45
Výrobky (123) 46 6 645.31 6 814.53
Zvířata (124) 47
Zboží na skladě (132) 48 2 407.08 2 350.40
Zboží na cestě (139) 49
Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) 50
Součet ř.42 až 50 51 23 166.30 22 442.17
2.Pohledávky Odběratelé (311) 52 15 091.64 7 781.91
Směnky k inkasu (312) 53
Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54
Poskytnuté provozní zálohy (314 mimo ř.50) 55 1 627.48 1 685.46
Ostatní pohledávky (315) 56 200.00 65.73
Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 60.65 21.10
Pohledávky za institucemi sociál. zabezp. a zdrav. pojištění (336) 58
Daň z příjmů (341) 59 2 374.19 161.02
Ostatní přímé daně (342) 60
Daň z přidané hodnoty (343) 61
Ostatní daně a poplatky (345) 62
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů úz. sam. celků (348) 64
Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65
Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 66
Jiné pohledávky (378) 67 64.40 37.04
Opravná položka k pohledávkám (391) 68 318.87 402.49
Součet ř.52 až 67 minus 68 69 19 099.49 9 349.77
3.Krátkodobýfinanční majetek Pokladna (211) 70 564.56 559.20
Ceniny (213) 71 706.09 812.09
Bankovní účty (221) 72 240 746.88 281 128.21
Majetkové cenné papíry (251) 73
Dlužné cenné papíry (253) 74
Ostatní cenné papíry (256) 75
Peníze na cestě (+261) 76 -166.94
Součet ř. 70 až 76 77 242 017.53 282 332.56
4.Přechodné účtyaktivní Náklady příštích období (381) 78 2 191.91 2 790.63
Příjmy příštích období (385) 79
Kurzové rozdíly aktivní (386) 80
Dohadné účty aktivní (388) 81
Součet ř.78 až 81 82 2 191.91 2 790.63
ÚHRN AKTIV ř.1 + 41 83 1 605 747.30 1 711 372.71
Kontrolní číslo (ř.1 až 83) 997 7 698 406.30 9 172 204.18

 

PASIVA

Č.ř. Stav k 1.1.2001 Stav k 31.12.2001
a b 3 4
A. Vl.zdroje krytí stálých a oběžných aktiv (ř.87+91) 84 1 508 947.83 1 612 394.58
1.Jmění Vlastní jmění (901) 85 1 389 547.44 1 462 418.31
Fondy (911) 86 109 058.04 138 521.95
Součet ř. 85 a 86 87 1 498 605.48 1 600 940.26
2. Hospodářský výsledek Účet hospodářského výsledku (+963) 88 7 250.79
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (+931) 89 6 138.82
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+932) 90 4 203.53 4 203.53
Součet ř. 88 až 90 91 10 342.35 11 454.32
B. Cizí zdroje ř. 93+99+116+123+128 92 96 799.47 98 978.13
1. Zákonné rezervy (941) 93
2. Dlouhodobé závazky Emitované dluhopisy (953) 94
Závazky z pronájmu (954) 95
Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 96
Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 97
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 98
Součet ř.94 až 98 99
3.Krátkodobé závazky Dodavatelé (321) 100 7 123.03 12 553.63
Směnky k úhradě (322) 101
Přijaté zálohy (324) 102 304.61 660.76
Ostatní závazky (325) 103 832.24 1 182.06
Zaměstnanci (331) 104 3 054.90 1 804.49
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 105
Závazky k institucím soc.zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 106 18 671.05 15 448.62
Daň z příjmů (341) 107
Ostatní přímé daně (342) 108 7 623.07 6 056.60
Daň z přidané hodnoty (343) 109 690.55 180.59
Ostatní daně a poplatky (345) 110
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 111 1 443.67
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.sam.celků (348) 112
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 113
Závazky k účastníkům sdružení (368) 114
Jiné závazky (379) 115 29 286.50 27 030.71
Součet ř. 100 až 115 116 67 585.95 66 361.13
4.Bankovní výpomoci a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 117
Krátkodobé bankovní úvěry (231) 118
Eskontní úvěry (232) 119
Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 120
Vlastní dluhopisy
( -)(255)
121
Přijaté finanční výpomoci (249) 122
Součet ř. 117 až 122 123
5.Přechodnéúčtypasivní Výdaje příštích období (383) 124
Výnosy příštích období (384) 125 28 751.26 31 304.80
Kurzové rozdíly pasivní (387) 126 0.12 0.41
Dohadné účty pasivní (389) 127 462.14 1 311.79
Součet ř. 124 až 127 128 29 213.52 32 617.00
ÚHRN PASIV ř.84+92 129 1 605 747.30 1 711 372.71
Kontrolní číslo (ř.84 až 129) 998 6 422 989.20 6 845 490.84

Tabulka č.1.2 sumář

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY tis.Kč

Č.účtu Název ukazatele Čís.řádku Činnosti
hlavní Doplňková Celkem
5 6 7 8
501 Spotřeba materiálu 1 46 730.21 8 630.11 55 360.32
502 Spotřeba energie 2 31 595.15 8 271.09 39 866.24
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 16 373.91 2 686.52 19 060.43
504 Prodané z boží 4 54.16 2 853.28 2 907.44
511 Opravy a udržování 5 23 807.72 4 105.21 27 912.93
512 Cestovné 6 11 975.79 1 032.22 13 008.01
513 Náklady na reprezentaci 7 493.59 533.53 1 027.12
518 Ostatní služby 8 63 489.62 27 539.47 91 029.09
521 Mzdové náklady 9 283 619.86 40 576.75 324 196.61
524 Zákonné sociální pojištění 10 95 689.11 12 805.70 108 494.81
525 Ostatní sociální pojištění 11
527 Zákonné sociální náklady 12 2 274.13 2 274.13
528 Ostatní sociální náklady 13 1 061.90 2.88 1 064.78
531 Daň silniční 14 10.05 10.05
532 Daň z nemovitosti 15 13.24 142.40 155.64
538 Ostatní daně a poplatky 16 5.65 721.27 726.92
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17
542 Ostatní pokuty a penále 18 0.33 227.81 228.14
543 Odpis nedobytné pohledávky 19 104.77 2 457.09 2 561.86
544 Úroky 20 1.42 1.42
545 Kurzové ztráty 21 142.60 12.55 155.15
546 Dary 22
548 Manka a škody 23 617.32 25.78 643.10
549 Jiné ostatní náklady 24 33 465.29 1 113.93 34 579.22
551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku 25 39 597.79 3 127.60 42 725.39
552 Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj. 26
553 Prodané cenné papíry a vklady 27
554 Prodaný materiál 28 0.51 162.63 163.14
556 Tvorba zákonných rezerv 29
559 Tvorba zákonných opravných položek 30 281.94 281.94
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 31
582 Poskytnuté příspěvky 32 1.00 1.00
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) 33 648 840.94 119 593.94 768 434.88
601 Tržby za vlastní výrobky 34 4 350.23 4 350.23
602 Tržby z prodeje služeb 35 42 163.44 96 295.72 138 459.16
604 Tržby za prodané zboží 36 54.16 3 311.46 3 365.62
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 37
612 Změna stavu zásob polotovarů 38
613 Změna stavu zásob výrobků 39 598.84 598.84
614 Změna stavu zvířat 40
621 Aktivizace materiálu a zboží 41
622 Aktivizace vnitroorganizačních služeb 42
623 Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 43
624 Aktivizace dlouh.hmotného majetku 44
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45 2 073.99 55.85 2 129.84
642 Ostatní pokuty a penále 46 65.50 147.75 213.25
643 Platby za odepsané pohledávky 47
644 Úroky 48 10 090.27 2 260.75 12 351.02
645 Kurzové zisky 49 4.64 31.29 35.93
648 Zúčtování fondů 50 421.42 421.42
649 Jiné ostatní výnosy 51 11 962.17 40 680.01 52 642.18
652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 52 114.00 114.00
653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 53
654 Tržby z prodeje materiálu 54 80.87 162.63 243.50
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55
656 Zúčtování zákonných rezerv 56
657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57
659 Zúčtování zákonných opravných položek 58 198.32 198.32
681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 59
682 Přijaté příspěvky 60 5 896.49 5 896.49
684 Přijaté členské příspěvky 61
691 Provozní dotace 62 554 665.87 554 665.87
Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) 63 632 541.89 143 143.78 775 685.67
Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 – 33) 64 -16 299.05 23 549.84 7 250.79
591 Daň z příjmů 65
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 66
Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 64-65-66) (+) 67 -16 299.05 23 549.84 7 250.79
Kontrolní číslo 999 2 530 167.56 572 575.12 3 102 742.68

Tabulka č.1.2a škola

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY tis.Kč

Č.účtu Název ukazatele Čís.řádku Činnosti
hlavní Doplňková Celkem
5 6 7 8
501 Spotřeba materiálu 1 33 936.70 2 896.76 36 833.46
502 Spotřeba energie 2 14 719.01 6 379.01 21 098.03
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 15 137.52 2 466.39 17 603.91
504 Prodané z boží 4 54.16 2 853.28 2 907.44
511 Opravy a udržování 5 17 474.05 3 758.89 21 232.94
512 Cestovné 6 11 972.59 1 031.48 13 004.08
513 Náklady na reprezentaci 7 490.38 533.52 1 023.90
518 Ostatní služby 8 52 859.35 27 010.53 79 869.88
521 Mzdové náklady 9 266 746.80 35 355.23 302 102.03
524 Zákonné sociální pojištění 10 89 895.34 11 006.91 100 902.25
525 Ostatní sociální pojištění 11
527 Zákonné sociální náklady 12 2 078.01 2 078.01
528 Ostatní sociální náklady 13 1 058.74 2.87 1 061.61
531 Daň silniční 14 10.05 10.05
532 Daň z nemovitosti 15 13.24 142.40 155.65
538 Ostatní daně a poplatky 16 5.20 721.27 726.47
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17
542 Ostatní pokuty a penále 18 0.33 227.81 228.14
543 Odpis nedobytné pohledávky 19 102.23 1 334.90 1 437.13
544 Úroky 20 1.42 1.42
545 Kurzové ztráty 21 142.60 12.55 155.16
546 Dary 22
548 Manka a škody 23 617.19 25.78 642.98
549 Jiné ostatní náklady 24 32 848.37 1 029.13 33 877.51
551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku 25 35 177.21 2 335.14 37 512.35
552 Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj. 26
553 Prodané cenné papíry a vklady 27
554 Prodaný materiál 28 162.63 162.63
556 Tvorba zákonných rezerv 29
559 Tvorba zákonných opravných položek 30 80.99 80.99
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 31
582 Poskytnuté příspěvky 32 1.00 1.00
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) 33 573 253.45 101 455.54 674 708.99
601 Tržby za vlastní výrobky 34 4 350.23 4 350.23
602 Tržby z prodeje služeb 35 8 305.52 80 057.61 88 363.13
604 Tržby za prodané zboží 36 54.16 3 311.46 3 365.63
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 37
612 Změna stavu zásob polotovarů 38
613 Změna stavu zásob výrobků 39 598.84 598.84
614 Změna stavu zvířat 40
621 Aktivizace materiálu a zboží 41
622 Aktivizace vnitroorganizačních služeb 42
623 Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 43
624 Aktivizace dlouh.hmotného majetku 44
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45 2 009.03 2 009.03
642 Ostatní pokuty a penále 46 15.00 147.75 162.72
643 Platby za odepsané pohledávky 47
644 Úroky 48 9 542.84 2 260.75 11 803.59
645 Kurzové zisky 49 4.64 31.29 35.93
648 Zúčtování fondů 50 421.42 421.42
649 Jiné ostatní výnosy 51 11 789.55 37 834.74 49 624.29
652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 52 114.00 114.00
653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 53
654 Tržby z prodeje materiálu 54 76.97 162.63 239.60
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55
656 Zúčtování zákonných rezerv 56
657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57
659 Zúčtování zákonných opravných položek 58 198.32 198.32
681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 59
682 Přijaté příspěvky 60 5 896.49 5 896.49
684 Přijaté členské příspěvky 61
691 Provozní dotace 62 513 681.86 513 681.86
Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) 63 556 860.55 124 004.56 680 865.12
Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 – 33) 64 -16 392.90 22 549.02 6 156.12
591 Daň z příjmů 65
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 66
Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 64-65-66) (+) 67 -16 392.90 22 549.02 6 156.12
Kontrolní číslo 999 2 227 442.21 496 018.25 2 723 460.46

Tabulka č.1.2b KaM

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY tis.Kč

Č.účtu Název ukazatele Čís.řádku Činnosti
hlavní doplňková Celkem
5 6 7 8
501 Spotřeba materiálu 1 12 793.51 5 733.35 18 526.86
502 Spotřeba energie 2 16 876.14 1 892.08 18 768.22
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 1 236.38 220.13 1 456.51
504 Prodané z boží 4
511 Opravy a udržování 5 6 333.67 346.32 6 679.99
512 Cestovné 6 3.19 0.74 3.93
513 Náklady na reprezentaci 7 3.22 3.22
518 Ostatní služby 8 10 630.27 528.94 11 159.21
521 Mzdové náklady 9 16 873.06 5 221.52 22 094.58
524 Zákonné sociální pojištění 10 5 793.77 1 798.79 7 592.57
525 Ostatní sociální pojištění 11
527 Zákonné sociální náklady 12 196.13 196.13
528 Ostatní sociální náklady 13 3.17 3.17
531 Daň silniční 14
532 Daň z nemovitosti 15
538 Ostatní daně a poplatky 16 0.45 0.45
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17
542 Ostatní pokuty a penále 18
543 Odpis nedobytné pohledávky 19 2.54 1 122.19 1 124.73
544 Úroky 20
545 Kurzové ztráty 21
546 Dary 22
548 Manka a škody 23 0.13 0.13
549 Jiné ostatní náklady 24 616.91 84.80 701.71
551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku 25 4 420.58 792.46 5 213.04
552 Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj. 26
553 Prodané cenné papíry a vklady 27
554 Prodaný materiál 28 0.50 0.50
556 Tvorba zákonných rezerv 29
559 Tvorba zákonných opravných položek 30 200.96 200.96
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 31
582 Poskytnuté příspěvky 32
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) 33 75 587.49 18 138.40 93 725.89
601 Tržby za vlastní výrobky 34
602 Tržby z prodeje služeb 35 33 857.92 16 238.10 50 096.02
604 Tržby za prodané zboží 36
611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 37
612 Změna stavu zásob polotovarů 38
613 Změna stavu zásob výrobků 39
614 Změna stavu zvířat 40
621 Aktivizace materiálu a zboží 41
622 Aktivizace vnitroorganizačních služeb 42
623 Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 43
624 Aktivizace dlouh.hmotného majetku 44
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45 64.96 55.85 120.81
642 Ostatní pokuty a penále 46 50.50 50.50
643 Platby za odepsané pohledávky 47
644 Úroky 48 547.42 547.42
645 Kurzové zisky 49
648 Zúčtování fondů 50
649 Jiné ostatní výnosy 51 172.63 2 845.27 3 017.90
652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 52
653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 53
654 Tržby z prodeje materiálu 54 3.90 3.90
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55
656 Zúčtování zákonných rezerv 56
657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57
659 Zúčtování zákonných opravných položek 58
681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 59
682 Přijaté příspěvky 60
684 Přijaté členské příspěvky 61
691 Provozní dotace 62 40 984.00 40 984.00
Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) 63 75 681.34 19 139.22 94 820.55
Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 – 33) 64 93.85 1 000.81 1 094.66
591 Daň z příjmů 65
595 Dodatečné odvody daně z příjmů 66
Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 64-65-66) (+) 67 93.85 1 000.81 1 094.66
Kontrolní číslo 999 302 725.34 76 556.87 379 282.21

PŘÍLOHA k účetní závěrce Úč NO 3-01

Tabulka č. 1.3 sumář

Doplňující údaje: tis.Kč

Název údaje Č.ř. Přijato Skutečnost
1 2
Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) 1 89 090.28 87 307.98
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 89 090.28 87 307.98
z toho na: vědu a výzkum 3 6 937.45 5 155.15
vzdělávání pracovníků 4
informatiku 5 560.00 560.00
individuální dotace na jmenovité akce 6
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem) 7 166.82 166.82
Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních sam. celků 8
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu 9 496 480.55 495 040.18
z toho na: vědu a výzkum 10 59 276.55 59 276.55
vzdělávání pracovníků 11
informatiku 12
Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních samosprávných celků 13
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz 14 9 886.98 9 886.98
Pohledávky celkem (účt. sk.31, 34, 35 a účet 378) 15 9349.77
Závazky celkem (účt. sk. 32, 34, 36, 95 a účet 379) 16 66 361.12

Tabulka 1.3a sumář

Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost pro VVŠ tis. Kč

Název údaje č.ř. Přijato1 Skutečnost2
Dotace na dlouhod.majetek z kap. 333 z ř.1 41 88 982.83 87 203.83
v tom: systém. dotace na dlouhodobý majetek z ř.2 42 86 300.83 86 300.83
Systém. dotace na výzkum a vývoj z ř.3 43 2 682.00 903.00
individuální dot. na jmenovité akce z ř.6 44
Provozní dotace bez výzkumu a vývoje z kap 333 z ř.9 45 485 877.00 484 436.63
v tom: 1) základní 46 446 142.00 444 701.63
z toho: školní les. a zeměd. podnik 47
2) na stravování a ubyt. studentů 48 39 735.00 39 735.00
Provozní dot. na výzkum a vývoj z kap 333 z ř.10 49 49 673.00 49 673.00
Provozní dot. na výzkum a vývoj z Grantové ag. z ř.10 50 7 123.55 7 123.55
Provozní dotace na výzkum a vývoj z ÚSC z ř.13 51
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj ze zahraničí z ř.14 52 9 886.98 9886.98
Vratky do SR (celkem z ř.1,8,9,13) rozdíl sl,1 a 2 53 X 3 222.67
V tom: z kapitoly 333 z ř.41,45,49 54 X 3 219.37
v tom: z dlouhodobého majetku vč.VaV 55 X 1 779.00
z provozu vč. VaV 56 X 1 440.37
z jiných kapitol z ř.1+ ř.9 57 X 3.30
z  toho GA z ř.3+ř.50 58 X 3.30
z ÚSC z ř.8+ř.13 59 X
Náklady hlavní činnosti na mzdy (z úč. 521) 60 X 272 480.36
z toho: z dotace MŠMT z P1a-04 61 X 267 145.49
Náklady hlavní činnosti na OPPP (z úč. 521) 62 X 11 139.50
z toho: z dotace MŠMT z P1a-04 63 X 6 257.93
Náklady hlavní činnosti na stipendia (z úč. 549) 64 X 26 153.25
Výnosy hl.čin. z popl. Spojených se studiem (z úč.649,602,6488) 65 X 6 390.36
Z toho: stipendijní fond 66 X 421.42
Výnosy hl. a doplňk.čin. z prodeje majetku (z úč.649,652) 67 X 357.50
Výnosy hl. a doplňk.čin. z pronájmu majetku (z úč. 602) 68 X 12 455.26
Prům.evid.poč.zam.přepočt. vč.doplňk. a ost.čin. z P1a-04 69 X 1 234.75
Fondy k prvnímu dni úč. obd. k posl. dni úč. obd.
Fondy (celkem)  úč.911 70 109 058.04 138 521.95
Fond odměn (úč. 9111) z úč.911 71 11 557.74 11 557.74
Fond rezervní (úč. 9114) z úč. 911 72 15 811.05 15 811.05
Fond reprodukce dlouhodobého majetku (úč. 9116) z úč.911 73 79 483.68 106 147.06
Stipendijní fond (úč. 9118) z úč.911 74 2 205.57 5 006.10

Tabulka č. 1.4

Hospodářský výsledek tis.Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové Činnosti HV celkem Položky upravující HV (+,-) Upravený HV
FM JH -199.96 210.70 10.74
SÚZ 93.85 1 000.81 1 094.66
VŠE -16 192.94 22 338.33 6 145.39
C e l k e m -16 299.05 23 549.84 7 250.79
Součásti VVŠ (HV kladný)
FM JH 210.70 210.70
SÚZ 93.85 1 000.81 1 094.66
VŠE 22 338.33 22 338.33
celkem 93.85 23 549.84 23 643.69
Součásti VVŠ (HV záporný)
FM JH -199.96 -199.96
VŠE -16 192.94 -16 192.94
celkem -16 392.90 -16 392.90

Tabulka č. 1.4 a

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta tis. Kč

Účet 932 K 31.12.1999 K 31.12.2000 K 31.12.2001
4 204 4 204 4 204 4 204

Jedná se o zůstatek nerozděleného hospodářského výsledku SÚZu z let 1994-95 s návrhem celý zůstatek účtu 932 ve výši 4 204 tis. Kč přidělit do FRIMu.

2. Analýza příjmů a výdajů

2.1 Příjmy

2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpočtu

Tabulka č. 2.1.1a

Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT (333) tis.Kč

Č.ř. Neinvestiční dotace – druh Poskytnuté prostředky k 31.12.2001 Vratka do SR
1 Základní 446 142
v tom: (dle jednotlivých ukazatelů A-I):
A vzdělávací činnost 359 747
C doktorandi 10 755 1 212
D cizinci a mezinárodní spolupráce 9 719 30
E NEI spojené s investiční výstavbou 15 775
F vzdělávací projekty a programy 10 900
G FRVŠ 1 014
H havárie a mimořádné události 20 244
I rozvojové programy 17 988 197
2 Na ubytování a stravování studentů 39 735
3 Dotace na výzkum a vývoj 49 673
v tom: institucionální – nespecifikovaný výzkum 22 415
výzkumné záměry 23 065
Účelové prostředky na VaV v členění dle jednotlivých programů
OK 403 150
LP 0015 300
LI 200007 3 743
4 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3) 535 550 1 439

Tabulka č. 2.1.1b

Dotace z kapitoly MŠMT na reprodukci majetku tis.Kč

Č.ř. Dotace – identifikace programu (podprogramu) podle Poskytnuté prostředky k 31.12.2001
ISPROFIN Celkem Investice neinvestice
1 333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol – bez podprogramu 333 317 – restituce 86 671 70 896 15 775
2 333 317 Náhrada objektů vysokých škol vydaných v restituci podle zákona č. 164/1998 Sb. 0 0 0
3 333 320 Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol 15 404 15 404 0
4 Program 333 910 – podpora výzkumu a vývoje 2 682 2 682 0
4 Celkem: (ř.1až 3) 104 757 88 982 15 775

 

2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje.

Tabulka č 2.1.2a

Ostatní dotace – neinvestiční prostředky tis. Kč

č.ř. Příjmy dotačního charakteru (bez kap. 333) Provoz Výzkum a vývoj Celkem poskytnuto k 31.12.01 Vratka do SR
1 Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) 10 173 10 173
v tom:
Grantová agentura ČR 7 124 7 124
Ministerstvo životního prostředí 3 049 3 049
2 Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem
v tom:
3 Ze zahraničí celkem: 9 887 9 887
v tom:
4 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3) 20 060 20 060

Tabulka č. 2.1.2b

Ostatní dotace na reprodukci majetku tis. Kč

Poskytnuté prostředky k 31.12.2001
Celkem investice neinvestice
1 Dotace ze SR (bez MŠMT)-identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN (pokud existuje)
v tom:
Grantová agentura ČR 107 107 0
2 Dotace z obcí, ÚSC, státních fondů na reprodukci majetku
v tom:
3 Dotace ze zahraničí na reprodukci majetku
v tom:
210 210 0
Celkem 317 317 0

2.1.3 Vlastní příjmy

Tabulka č. 2.1.3

Vlastní příjmy tis. Kč

Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem k 31.12.01
tržby za prodej zboží 54 3 311 3 365
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 350 35 817 40 167
Poplatky za studium 5 080 16 465 21 545
z toho: cizinci v cizím jaz. 16 465 16 465
Poplatky za přijímací řízení 5 969 5 969
služby pro studenty 1 490 1 490
Kolejné 20 592 20 592
jiné ubytování 7 810 7 810
ze stravování studentů 9 485 9 485
ze stravování zaměstnanců a ostat. 1 211 11 329 12 540
ze zeměděl. A lesn. aktivit
změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace 599 599
zúčt.rezerv a zák.opr.položek 198 198
Dary 2 470 2 470
Z toho: ze zahraničí 1 110 1 110
Úroky 10 090 2 261 12 351
náhr. škod, manka, ztráty, telef. 136 136
přijaté pojistné náhrady 160 160
Mimorozp.granty 3 426 3 426
Pronájem 4 189 4 189
Z  toho: budovy, haly, stavby
Pozemky
Prostory 4 189 4 189
tržby z prodeje materiálu 195 163 358
tržby z prodeje majetku
z toho: budovy, haly, stavby
Pozemky
z prodeje akcií
majetkových podílů
z podílu na zisku a dividend
Fondy – použití 421 421
Smluvní pokukyt 2 074 2 074
Režie grantů 5 789 5 789
Ostatní 4 285 2 232 6 517
CDMS příjmy 59 369 59 369
Celkem vlastní příjmy: 77 876 143 144 221 020
Dotace ze SR a zahr.(Výkaz z.a z.ř.62) 554 666 554 666
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.63) 632 542 143 144 775 686

2.2 Výdaje

2.2.1 Neinvestiční náklady

Tabulka č. 2.2.1

Náklady tis. Kč

Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem
Osobní náklady 380 370 55 660 436 030
z toho: mzdy 272 480 34 947 307 427
OPPP(OON) 11 140 5 630 16 770
z toho: dohody 7 651 4 626 12 277
civilní služné 144 144
Odstupné 52 52
Jiné – AH 3 292 1 005 4 297
zák. pojištění 95 689 12 806 108 495
soc. nákl.-penzijní připojišt. 2 274 2 274
– civilní sl. Ostat. 1 061 3 1 064
Odpisy 39 598 3 127 42 725
Učebnice, knihy, tisk 9 062 961 10 023
Pohonné hmoty 707 84 791
energie, voda, pára, plyn 31 595 8 271 39 866
drobný majetek 25 950 576 26 526
Telefony 5 994 1 027 7 021
Nájem 8 583 484 9 067
školení, vzděláv., poraden. 790 157 947
Programové vybavení**) 4 466 14 4 480
opravy, údržba 23 808 4 105 27 913
Cestovné 11 976 1 032 13 008
v tom: zahraničí 10 763 875 11 638
Tuzemsko 1 213 157 1 370
na reprezentaci 494 533 1 027
Stipendia 26 153 45 26 198
škody, manka aj. 617 26 643
Pojištění 1 211 145 1 356
Dary
zůstatk. Cena prod. Maj. 163 163
tvorba zák.rezerv***)
Potraviny 9 664 6 330 15 994
Kancl. Materiál 19 978 4 086 24 064
Komisní zboží 2 907 2 907
Úklid, hlídací služba 10 982 4 514 15 496
Cesnet, Pasnet 4 081 4 081
Odpis pohledávky 2 562 2 562
Režie grantů 5 789 5 789
CDMS-služby 13 834 13 834
Jiné, různé 26 810 9 114 35 924
Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.33): 648 841 119 594 768 435

Tabulka č. 2.2.1a

Pracovníci a mzdové prostředky ( sumář VŠ, škola, KaM, ŠLaZP od ř.5 tis. Kč

č.ř. Ukazatel
1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2001 1 235
2 z toho: pedagogičtí 547
3 vědečtí pracovníci 26
4 Nepedagogičtí 662
5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 bez VaV 252 772
6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1a-04) 20 631
7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 (ř.0307P1a-04) 273 403
8 v tom: 1)mzdy 267 145
9 z toho: VaV 19 661
10 2)OPPP (dříve OON) 6 258
11 z toho: VaV 970
12 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310) 0
13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 273 403
14 v tom: pedagogům 173 688
15 vědeckým pracovníkům 8 519
16 Nepedagogům 91 196
17 Průměrná mzda za rok 2001 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 20 699
18 v tom: pedagogů 25 883
19 vědeckých pracovníků 29 176
20 nepedagogů 14 798
21 Průměrná mzda za rok 2000 v Kč 19 194
22 Nárůst mzdy r.2001 oproti r. 2000 v % 7,84
23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 5 138
24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 0
25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 5 138
26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2001 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306) 5 079
27 Doplňková činnost (ř.0308) 40 577
28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) 324 197

Důležité: nutno zachovat návaznost na P1a-04 , výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje

2.2.2 Investiční výdaje a investiční činnost

Tabulka č. 2.2.2 a

Financování reprodukce majetku – kapitola 333 tis. Kč

Č. ř. Ukazatel – identifikace programu z kapitoly 333-MŠMT Individuální dotace Systémová dotace Ost. zdroje*) skutečnost (použito) Celkemskutečnost (použito)
uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito)
A b C D e b+d+e
1 Program 333 310 – výstavba a obnova budov a staveb vys. škol 70896 70896 869 71765
2 Program 333 320 – podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vč. FRVŠ 15577 15404 1488 16892
3 Program 333 910 – podpora výzkumu a vývoje 2682 2682 2682
Celkem 89155 88982 2357 91339

Tabulka č. 2.2.2b

Financování reprodukce majetku – ostatní dotace tis. Kč

Č. ř. Dotace
uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito)
A B
1 Ukazatel – identifikace programu z jiných kapitol
v tom:
GAČR 107 104
2 Ukazatel – identifikace programu z rozpočtu obcí, ÚSC a státních fondů
v tom:
3 Ukazatel – identifikace programu ze zahraničí
v tom:
210 210
Celkem 317 314

Tabulka č. 2.2.2c

Dílčí přehledy pro jednotlivé programy – kapitola 333 tis. Kč

Č. ř. Ukazatel – jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN(číslo a název) Individuální dotace Systémová dotace Ost. zdroje skutečnost (použito) Celkemskutečnost (použito)
uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito)
A B C D E B+d+e
1 3333143317Rekonstrukce Rooseveltovy koleje 62071 62071 62071
2 333317 3305Centrum kolejí Jarov 1002 1002 1002
3 333314 3318Rekonstrukce Jarov 1C 400 400 188 588
4 3333153301Výměník Jarov 1000 1000 193 1193
5 333314 3319Modernizace ubyt. kapacit MŠMT v CDMS 4888 4888 4888
6 3333113320Kinosál F6 JH 1535 1535 488 2023
7 333328 3301Obnova přístrojového vybavení 1.část 6867 6694 761 7455
8 333328 3302Obnova přístrojového vybavení 2.část 4002 4002 727 4729
9 FRVŠ2001-1462-E Informační zdroje ekonomických informací: on-line výukové prostředí ve WWW 300 300 300
10 FRVŠ2001-1439-E Multimediální studovna knihovny FM VŠE v Jindřichově Hradci 524 524 524
11 FRVŠ2001-1444-E Rozvoj informačních a poradenských činností centra Celoživotního vzdělávání 304 304 304
12 FRVŠ2001-1460-A Připojení areálu Jarov optickým vláknem 3580 3580 3580
13 MSM311401001 Výzkumný záměr 62 62 62
14 MSM311402001 Výzkumný záměr 190 190 190
15 MSM311403001 Výzkumný záměr 91 91 91
16 LI200007 Inform.zdroje pro VaV 2339 2339 2339
Celkem 89155 88982 2357 91339

Tabulka č. 2.2.2c

Dílčí přehledy pro jednotlivé programy – GAČR tis. Kč

Č. ř. Ukazatel – jednotlivé akce(číslo a název) Individuální dotace Systémová dotace Ost. zdroje skutečnost (použito) Celkemskutečnost (použito)
uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito)
A B C D E B+d+e
1 GA402/00/0459 47 47 47
2 GA402/01/0146 60 57 57
Celkem 107 104 0 104

Tabulka č. 2.2.2c

Dílčí přehledy pro jednotlivé programy – zahraniční tis. Kč

Č. ř. Ukazatel – jednotlivé akce(číslo a název) Individuální dotace Systémová dotace Ost. zdroje skutečnost (použito) Celkemskutečnost (použito)
uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito)
A b C D E B+d+e
1 5RP HPSE-CT-2001-00 155 155 155
2 5RP EVK4-CT-2000-00 11 11 69 80
3 Leonardo 43 43 43
Celkem 210 210 69 279

3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Tabulka č. 3

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

(v tis. Kč) K 31.12.2001
P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 242 018
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 7 251
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 35 826
A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstat.ceny prodanýchstálých aktiv 42 725
Odpis pohledávek 2 562
A.1.2. Změna stavu opravných položek 84
Změna stavu přechodných účtů aktiv a pasiv 2 805
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky 1
Vyúčtované výnosové úroky -12 351
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z+A.1.) 43 077
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 3 554
A.2.1. Změna stavu pohledávek 7 453
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků -4 623
A.2.3. Změna stavu zásob 724
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A*+A.2.) 46 632
A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -1
A.4. Přijaté úroky 12 351
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období 2 213
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+A.3.+A.4.+A.5.) 61 194
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -111 687
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 114
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+B.2.) -111 573
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky 90 693
C.2.3. Investiční dotace 87 518
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů 3 175
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 90 693
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+B***+C***) 40 315
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 282 333

4. Vývoj fondů veřejné vysoké školy

Tabulka č. 4 Fondy tis. Kč

Číslo ř. Fond odměn Fond rezervní FRIM Fond stipendijní Celkem
k 31. 12. 01
0 1 2 3 4 5
1 Stav k 1.1.2001 11 558 15 811 79 484 2 205 109 058
2 Tvorba fondu 50 831 3 222 54 053
3 Čerpání fondu 24 168 421 24 589
4 Stav k 31.12.2001 11 558 15 811 106 147 5 006 138 522
5 Nárok na příděl z roku 2001(návrh) 3 625 3 626 7 251
6 Z toho: z hlavní činnosti
7 Z doplňkové čin. 3 625 3 626 7 251
8 Nárok na příděl z min.let (návrh) 4 204 4 204
9 Předpokládaný stav po přídělu 15 183 15 811 113 977 5 006 149 977

Tabulka č. 4a

Stipendijní fond tis. Kč

Ř.1 Stav k 1.1.1999 0
2 Tvorba celkem 99 1 258.40
3 V tom z: HV 0
4 popl. za studium 1 258.40
5 Čerpání 99 0
6 Stav k 31.12.1999 1 258.40
A k 1.1.2000
7 Tvorba celkem 00 1 605.70
8 V tom z : HV 0
9 z popl. za studium 1 605.70
10 Čerpání 00 658.53
11 Stav k 31.12.2000 2 205.57
A k 1.1.2001
12 Tvorba celkem 01 3 221.95
13 V tom z: HV 0
14 z popl. za studium 3 221.95
15 Čerpání 01 421.42
16 Stav k 31.12.2001 5 006.10
17 V tom: HV 0
18 poplatky za st. 5 006.10

Tabulka č.4b

FRIM

Řádek 2 tabulky č. 4 – tvorba (bez dotací) rok 2001 tis. Kč
Odpisy 42 725
Příděl z HV 6 139
Zůstatková cena investičního majetku
Ostatní zdroje (rozepsat) – splátky půjček FKSP 98
Podíl spoluvl. CDMS na sdružené investici 1 869
Celkem tvorba 50 831
Řádek 3 tabulky č. 4 – čerpání rok 2001 tis. Kč
Stavby 8 810
Stroje a zařízení 15 358
Celkem čerpání 24 168

5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

Tabulka č. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj tis. Kč

Druhy majetku Stav k 31.12.2000pořizovací cena Stav k 31.12.2001
pořizovací cena oprávky zůstatková cena
Dlouh.nehmotný majetek 8 007 25 762 19 953 5 809
z toho: software 8 007 10 399 4 590 5 809
drob. dl .nehm.m. 15 363 15 363 0
Dlouh. hmotný majetek 1 629 960 1 950 173 561 524 1 388 649
z toho: pozemky 295 840 295 955 295 955
um.díla
budovy,haly, stav. 1 015 539 1 140 148 180 136 960 012
sam.mov.věci a s. 268 659 274 372 158 448 115 924
pěst.celky
zákl.stádo, taž. zv.
drobný dl. hm.m. 222 940 222 940 0
ost.dl. hm. maj. 214
zálohy na HIM 18 18 18
nedokončené HI 49 690 16 525 16 525

Přírůstek dlouhodobého majetku v roce 2001 v pořizovacích cenách je způsoben především změnou metodiky účtování drobného dlouhodobého majetku od 1.7.2001, kdy dlouhodobý majetek, který nesplňoval kritéria investičního majetku k 31.12.2000 byl veden v operativní evidenci. Tento majetek se zaúčtoval do dlouhodobého majetku se stoprocentním odpisem (nulovou zůstatkovou hodnotou) a tímto způsobem došlo k nárůstu pořizovacích cen dlouhodobého majetku k 31.12.2001 v celkové výši 238 303 tis. Kč.

Tabulka č. 5bFinanční majetek tis.Kč

Stav k 31.12.2000 Stav k 31.12.2001 Charakteristika
Dlouhodobý
z toho: jmenovitě
Krátkodobý 242 018 282 333 Bankovní účty, peníze, ceniny
Z toho: peníze 565 392
Ceniny 706 812 Stravenky pro zaměstnance
bankovní účty 240 747 281 128

Tabulka č. 5c

Zásoby tis. Kč

Stav k 31.12.2000 Stav k 31.12.2001 Charakteristika
Zásoby celkem 23 166 22 442
z toho: materiál 14 114 13 277 Spotř. mat., ediční – papír
nedok.výroba
výrobky 6 645 6 815 Skripta
zvířata
zboží 2 407 2 350 Vlastní publikace
ostatní

Tabulka č. 5d

Pohledávky, závazky, úvěry tis.Kč

Stav k 31.12.2000 Stav k 31.12.2001 Charakteristika
Pohledávky celkem: 19 099 9 350
z toho: odběratelé 15 092 7 782 Odběratelské faktury 12/01
zálohy 1 627 1 685 Na energie
za inst. soc., zdr. poj.
za zaměstnanci 61 21
ostatní 2 319 -138 Opr. pol. A jiné
NPO 2 192 2 791
Závazky celkem: 67 586 66 361
z toho: dodavatelé 7 123 12 554 Dodavatelské faktury 12/01
přijaté zálohy 305 661
k zaměstnancům 32 342 28 835 Závazky z vyúčtování 12/01
k inst.soc.,zdr.poj. 18 671 15 449 Z vyúčtování 12/01
daňové závazky 8 314 6 237 DzP fyz. a práv. osob, DPH
ostatní 831 2 657
VPO, dohadné pol. 29 213 32 617 Výnosy příštích období
Bankovní výp. a půjčky
z toho: úvěry

V roce 2001 byly odepsány všechny pohledávky po lhůtě splatnosti, které se od roku 1995 odpisovaly dle zákona čís. 586/1992 Sb. Ostatní pohledávky a závazky byly během 1. čtvrtletí 2001 vypořádané.

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků VŠE proběhla na základě příkazu rektorky VŠE číslo 10/2001. Dle závěrečného protokolu bylo zjištěno manko na zásobách ve výši 681,30 Kč, ztráta na DDHM ve výši 140.728,38 Kč a úbytek DHM ve výši ZC 117.883,- Kč. Ztráty zcizením jsou hlášeny Policii ČR a pojišťovně Kooperativa, kde je majetek školy pojištěn. Výsledky inventur byly zachyceny v evidenci, proúčtovány v roce 2001 a předány náhradové komisi k projednání.

6. Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem

Tabulka č. 6

Zúčtování finančních vztahů vzhledem ke kapitole 333 SR – MŠMT neinvestiční prostředky v Kč

Poskytovatel Poskytnuto k 31.12.2001 Použito k 31.12.2001 Vratka dotace (odvod)
provoz VaV provoz VaV Provoz VaV
Základní dotace a její užití 446 142 000 444 701 625 1 440 375
Dotace na stravování a ubytování a její užití 39 735 000 39 735 000
Dotace poskytnutá na nespecifikovaný výzkum a vývoj 22 415 000 22 415 000
Dotace poskytnutá na výzkumné záměry 23 065 000 23 065 000
Účelové dotace na výzkum a vývoj dle jednotlivých programů 4 193 000 4 193 000
Celkem: 482 877 000 49 673 000 484 436 625 49 673 000 1 440 375

Tabulka č. 6a

Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR  a jiné dotace- NEI v Kč

Poskytovatel Poskytnuto k 31.12.2001 Použito k 31.12.2001 Vratka dotace (odvod)
Provoz VaV provoz VaV provoz VaV
Kapitoly SR(bez MŠMT): 10 172 550 10 172 550
V tom: jmenovitě
Grantová agentura ČR 7 123 550 7 123 550
MŹP 3 049 000 3 049 000
Obce, VÚSC, st.fondy:
V tom: jmenovitě
Ze zahraničí 9 886 980 9 886 980
Celkem: 20 059 530 20 059 530

Tabulka č. 6b

Zúčtování se SR – investice v Kč

Číslo a název a programu podle ISPROFIN Rozpočet po změnách Poskytnuto k 31. 12.2001 Použito k 31. 12. 2001 (skutečnost) Vratka dotace (odvedeno)
333 314 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol 70 896 70 896 70 896
333 317 Náhrada objektů vysokých škol vydaných v restituci
Program 333 320 – podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje 10 869 10 696 10 696
333 910 MŠMT VaV 2 339 2 339 560 1 779
333 910 ZA 343 343 343
333 320 FRVŠ 4 708 4 708 4 708
Celkem 89 155 88 982 87 203 1 779

7. Stipendia a služby poskytované studentům

Tabulka č. 7a

Počty studentů

Počet studentů k 31.10.2001 13 898
V tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) 13 872
cizinci studující v cizím jazyce
studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády 26
studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly

Tabulka č. 7b

Stipendia tis. Kč

Z dotace MŠMT Ostatní zdroje Stipendijní fond Celkem k 31.12.01
Stipendia celkem: (z tab.2.2.1 a z doplňujících údajů) 22 670 3 107 421 26 198
V tom: řádná
DSP-doktorandi (ukazatel“C“) 9 542 217 9 759
zahraniční studenti 1 863 1 863
Prospěchová 2 534 2 534
dále doplnit dle stipendijního řádu-mimořádná 8 731 2 890 421 12 042

Tabulka č. 7c

Stravování

Celkový počet podaných hl. jídel Celkem/studenti Tržby ze stravenek tis. Kč celkem/studenti Celkové neinv. náklady na provoz menzy tis. Kč Dotace zMŠMTtis. Kč Jiné dotace, příspěvky, dary tis. Kč Doplňk. činnost v tis. Kč Průměrné neinv. náklady na jedno jídlo v Kč
1 2 3 4 5 6 7
698651/354836 9485/7515 31132 7500 1244 11329 44,56

Tabulka č. 7d

Ubytování

Počet ubytov. celkem/studenti Tržby z kolejného celkem/studenti tis. Kč Celkové neinv. náklady na ubyt. stud. tis. Kč Dotace z MŠMTtis. Kč Jiné dotace, příspěvky, dary tis. Kč Doplňk. činnost tis. Kč Průměrná výše kolejného v Kč za rok/měsíc Neinvest. náklady na jednoho studenta v Kč
1 2 3 4 5 6 7 8
3505/3343 20592/3343 54087 33484 3376 7810 6159/684 16179