Statut Správní rady VŠE v Praze

(Jednací a volební řád)

Článek 1

Statut Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze ( Jednací a volební řád) upravuje dle § 14 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů / zákon o vysokých školách / ( dále jen „zákon“ ) mimo jiné i volbu předsedy, místopředsedů a způsob jednání Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze.

Správní rada Vysoké školy ekonomické v Praze ( dále jen „Správní rada“ ) má nejméně devět členů.

Článek 2
Předseda, místopředsedové a tajemník Správní rady

  1. Předseda
   1. svolává jednání Správní rady,
   2. řídí jednání Správní rady,
   3. navrhuje program jednání Správní rady, připravuje usnesení,
   4. podepisuje dokumenty Správní rady, zvláště předchozí písemný souhlas Správní rady podle § 15 odst. 1 zákona,
   5. je oprávněn vyžadovat podklady a posudky, nutné pro činnost Správní rady dle § 15 zákona,
   6. z pověření Správní rady jedná jejím jménem,
   7. může přizvat na jednání Správní rady hosty,
   8. řídí činnost tajemníka Správní rady,
   9. na žádost rektora podle § 14 odst. 3 zákona svolá mimořádné zasedání Správní rady do tří týdnů ode dne požádání žádosti.
  1. Zastupování předsedy

Předsedu zastupuje v  době jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda. Nepověří-li předseda zastupováním žádného z místopředsedů, zastupuje předsedu staršího z místopředsedů.
V případě rezignace předsedy na funkci nebo v případě jeho úmrtí, vykonává funkci předsedy starší z obou místopředsedů do doby, než bude zvolen předseda nový.

  1. Místopředsedové
   1. z pověření Správní rady mohou jednat jejím jménem.
  2. Tajemník

Tajemník není členem Správní rady. Zasedání se zúčastňuje s hlasem poradním vždy, o jeho nepřítomnosti se Správní rada usnese hlasováním. Výkonem funkce tajemníka určí vybraného zaměstnance Vysoké školy ekonomické v Praze rektor po projednání s předsedou Správní rady. Tajemník vykonává administrativní a  technické činnosti, nutné pro činnost Správní rady.

Článek 3
Volba předsedy místopředsedů

 1. Předsedu a dva místopředsedy volí ze svého středu členové Správní rady. Návrh kandidáta je oprávněn podat každý z členů Správní rady a rektor. O každém kandidátovi se hlasuje zvlášť. Pro volbu předsedy a  místopředsedů platí ustanovení článku 4 bod 4 a bod 7.
 2. Nejprve je provedena volba předsedy, poté volba místopředsedů.
 3. K platnosti volby je třeba přítomnosti dvoutřetinové většiny všech členů Správní rady
 4. Funkční období předsedy a dvou místopředsedů Správní rady je dva roky. Funkci předsedy a místopředsedy může tatáž osoba vykonávat v téže Správní radě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.
 5. Výkon funkce předsedy a místopředsedů končí uplynutím funkčního období, odvoláním Správní radou, doručením písemné rezignace na funkci nebo úmrtím.V případě odvolání platí ustanovení článku 4 bod 4 a 7.

Článek 4
Jednání Správní rady

 1. Správní rada se schází zpravidla čtyřikrát ročně, nejméně však dvakrát ročně.
 2. Účast člena Správní rady na zasedání je nezastupitelná.
 3. Požádá-li o to nejméně tři členové Správní rady, předseda svolá do tří týdnů od podání žádosti zasedání.
 4. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Správní rady.
 5. Program jednání navrhuje předseda Správní rady a  o návrhu jsou členové informování předem, nejpozději pozvánkou na jednání Správní rady. Program jednání je schválen při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat všichni členové Správní rady, doporučení na změnu a doplnění programu mohou vznést tajemník Správní rady a přizvaní hosté.
 6. Předsedající uděluje členům Správní rady a  rektorovi slovo v pořadí, ve kterém se přihlásili. V časové tísni má právo stanovit řečnickou lhůtu, popřípadě diskusi ukončit, i když někteří přihlášení ještě nedostali slovo. Ostatním účastníkům uděluje předsedající slovo podle svého uvážení.
 7. O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje Správní rada hlasováním. Ke schválení předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Správní rady. O pozměňujících návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než ve kterém byly předloženy.
 8. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo své jednání, a to formou per rollam v případech, kdy projednání záležitosti nesnese odkladu. V takovém případě tajemník připraví materiál, který nejprve předloží předsedovi Správní rady k získání jeho souhlasu pro řešení záležitosti formou per rollam. V případě souhlasu předsedy, je materiál zaslán jednotlivým členům Správní rady, kteří se na titulním listě materiálu nejprve písemně vyjádří k projednání formou per rollam a v kladném případě pak uvedou souhlas či nesouhlas s předloženým materiálem. Pokud byť
  jediný člen Správní rady nesouhlasí s touto formou rozhodování, bude záležitost předložena na nejbližším zasedání Správní rady. Ke schválení materiálu je pak zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Správní rady.
 9. Správní rada se každoročně sejde k projednání rozpočtu a dlouhodobého záměru VŠE tak, aby VŠE mohla tyto dokumenty předložit Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ( dále jen MŠMT ) v určených termínech.
 10. Kvestor VŠE může být jednání Správní rady přítomen i tehdy, je-li přítomen rektor VŠE.
 11. Zasedání Správní rady jsou neveřejná. Pokud se na tom Správní rada usnese hlasováním, mohou být některé částí nebo celé jednání veřejné.
 12. Jsou-li některé podklady pro jednání Správní rady označena jejich původcem jako důvěrné, jsou členové Správní rady, tajemník i hosté vázáni povinností mlčenlivostí dle obecně závazných právních předpisů.

Článek 5

 1. Správní rada má právo si vyžádat ke svému rozhodnutí odborné posudky. Posuzovatelé nesmějí být v žádném vztahu k posuzovaném subjektu a ani nesmí být zainteresováni na dané věci. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků hradí VŠE.
 2. Usnesení Správní rady musí být vhodným způsobem zveřejněno nejdéle do pěti dnů ode dne hlasování. V zákoně uvedených případech je Správní rada povinna oznámit MŠMT svůj předchozí souhlas, a to do sedmi dnů od jeho vydání ( § 15 odst. 6 zákona ).
 3. Závěry z jednání Správní rady budou zveřejněny na úřední desce VŠE.
 4. Administrativní náklady spojené s činností Správní rady hradí VŠE.

Článek 6

 1. Zrušuje se Statut Správní rady VŠE schválený ministryní školství, mládeže a  tělovýchovy dne 6. července 2005, pod č.j.: 19 255/05-30.
 2. Tento Statut Správní rady VŠE byl projednán s rektorem.
 3. Tento Statutu Správní rady VŠE nabývá platnosti dnem schválení.

***

Tyto změny Statutu Správní rady VŠE byly schváleny na 20. zasedání Správní rady VŠE dne 13.5.2008.

doc. Ing. Jiří Volf, CSc., v.r.
předseda SR VŠE v Praze

Podle §14 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů, schvaluji tento Statut správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze.

V Praze dne 2. 9. 2008

Mgr. Ondřej Liška , v.r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy