Statut Správní rady VŠE v Praze

Podle § 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., schvaluji dne ………………… 2019 pod. č. j. MSMT-14331/2019-1 Statut Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze.

………………………………………………………………..

Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 

Statut Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze

Článek 1

Statut Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „správní rada“) upravuje dle § 14 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), mimo jiné i volbu předsedy, místopředsedů a způsob jednání správní rady.

Článek 2

Předseda, místopředsedové a tajemník správní rady

 1. Předseda správní rady
  1. svolává zasedání správní rady,
  2. řídí jednání správní rady,
  3. navrhuje program zasedání správní rady, připravuje usnesení,
  4. podepisuje dokumenty správní rady, zvláště předchozí písemný souhlas správní rady dle § 15 odst. 1 zákona,
  5. je oprávněn vyžadovat podklady a posudky, nutné pro činnost správní rady dle § 15 zákona,
  6. z pověření správní rady jedná jejím jménem,
  7. může přizvat na zasedání správní rady hosty,
  8. řídí činnost tajemníka správní rady,
  9. na žádost rektora podle § 14 odst. 4 zákona svolá mimořádné zasedání správní rady do deseti dnů ode dne požádání žádosti,
  10. na žádost nejméně čtyř členů správní rady svolá mimořádné zasedání správní rady do tří týdnů ode dne podání žádosti.
 2. Zastupování předsedy správní rady
  Předsedu správní rady zastupují v době jeho nepřítomnosti místopředsedové správní rady. Nepověří-li předseda správní rady zastupováním žádného z místopředsedů správní rady, zastupuje předsedu starší z místopředsedů.
  V případě zániku funkce předsedy správní rady z důvodů uvedených v § 14 odst. 3 zákona vykonává funkci předsedy správní rady starší z obou místopředsedů správní rady do doby, než bude zvolen předseda nový.
 3. Místopředsedové správní rady
  1. z pověření správní rady mohou jednat jejím jménem.
 4. Tajemník správní rady
  Tajemník není členem správní rady. Zasedání se zúčastňuje s hlasem poradním vždy, o jeho nepřítomnosti se správní rada usnese hlasováním. Funkci tajemníka správní rady zastává kancléř Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“). Tajemník vykonává administrativní a technické činnosti, nutné pro činnost správní rady.

Článek 3

Volba předsedy a místopředsedů správní rady

 1. Předsedu a dva místopředsedy správní rady volí ze svého středu členové správní rady. Návrh na kandidáta na předsedu a místopředsedu správní rady je oprávněn podat každý z členů správní rady a rektor. O každém kandidátovi se hlasuje zvlášť, a to tajnou volbou. Pro volbu předsedy a místopředsedů správní rady platí ustanovení článku 4 bodů 3 a 7.
 2. Nejprve je provedena volba předsedy správní rady, poté volba místopředsedů správní rady.
 3. K platnosti volby je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů správní rady. V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získal hlasy nadpoloviční většiny všech členů správní rady. Pokud žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů, volba se opakuje a ve druhém kole je pak zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Je-li ve druhém kole nejvyšší počet hlasů pro více kandidátů shodný, určí se předseda nebo místopředseda z těchto kandidátů losováním.
 4. Funkční období předsedy a dvou místopředsedů správní rady jsou 3 roky.
 5. Výkon funkce předsedy a místopředsedů správní rady končí uplynutím funkčního období, odvoláním správní radou, doručením písemné rezignace na funkci rektorovi VŠE nebo zánikem funkce člena správní rady. V případě odvolání platí ustanovení článku 4 bodů 3 a 7.

Článek 4

Zasedání Správní rady

 1. Správní rada se schází zpravidla čtyřikrát ročně, nejméně však dvakrát ročně.
 2. Účast člena správní rady na zasedání je nezastupitelná.
 3. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů správní rady.
 4. Nesejde-li se správní rada v usnášeníschopném počtu, rozhodne předseda správní rady, zda svolá nové zasedání správní rady nebo vyhlásí hlasování per rollam, v jehož případě platí ustanovení článku 4 bodu 8.
 5. Program zasedání navrhuje předseda správní rady a o návrhu jsou členové informování předem, nejpozději pozvánkou na jednání správní rady. Program zasedání je schválen při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat všichni členové správní rady, doporučení na změnu a doplnění programu mohou vznést tajemník správní rady a přizvaní hosté. Podkladové materiály se členům správní rady zasílají zpravidla v listinné i elektronické podobě. Nevyžádá-li si člen správní rady zasílání podkladových materiálů v listinné podobě, postačuje jejich zaslání pouze elektronickou formou.
 6. Předsedající uděluje členům správní rady a osobám uvedeným v § 14 odst. 4 větě druhé zákona slovo v pořadí, ve kterém se přihlásili. V časové tísni má právo stanovit řečnickou lhůtu, popř. diskusi ukončit, i když někteří přihlášení ještě nedostali slovo. Osoby uvedené v § 14 odst. 4 větě druhé zákona obdrží slovo vždy, když o ně požádají, a nelze jim je odepřít. Ostatním účastníkům uděluje předsedající slovo podle svého uvážení.
 7. O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje správní rada hlasováním. Ke schválení předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady.
 8. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo své zasedání, a to formou per rollam v případech, kdy projednání záležitosti nesnese odkladu. V takovém případě tajemník správní rady připraví materiál, který nejprve předloží předsedovi správní rady k získání jeho souhlasu pro řešení záležitosti formou per rollam. V případě souhlasu předsedy je materiál zaslán jednotlivým členům správní rady, kteří se na titulním listě materiálu nejprve písemně vyjádří k projednání formou per rollam a v kladném případě pak uvedou souhlas či nesouhlas s předloženým materiálem. Pokud přijetí rozhodnutí per rollam odmítla minimálně jedna třetina členů správní rady, nelze příslušný návrh per rollam projednat. Ke schválení materiálu projednávaného per rollam je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady. S výsledky hlasování per rollam seznámí tajemník členy správní rady na nejbližším zasedání správní rady. Výsledek hlasování per rollam je součástí zápisu z tohoto jednání.
 9. Prorektoři VŠE mohou být jednání správní rady přítomni i tehdy, je-li přítomen rektor VŠE.
 10. Zasedání správní rady jsou neveřejná. Pokud se na tom správní rada usnese hlasováním, mohou být některé části nebo celé jednání veřejné.
 11. Podkladové materiály pro rozhodování nebo vyjádření správní rady ve věcech podle ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona, jakož i další materiály týkající se VŠE, předkládá správní radě rektor VŠE.
 12. Předchozí písemný souhlas správní rady k právnímu jednání podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona podepisuje předseda správní rady.
 13. V případech uvedených v zákoně je správní rada povinna oznámit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy svůj předchozí souhlas, a to do sedmi dnů od jeho vydání (§ 15 odst. 6 zákona).
 14. O návrzích na schválení rozpočtu a střednědobého výhledu VŠE a strategického záměru vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti VŠE a každoročního plánu realizace strategického záměru VŠE musí správní rada dle § 14 odst. 5 zákona rozhodnout do dvou týdnů ode dne postoupení schváleného návrhu Akademickým senátem VŠE správní radě prováděného prostřednictvím rektora. V případě, že správní rada v této lhůtě nerozhodne, platí, že návrh schválila. V případě, že správní rada návrh neschválí, vrátí jej s uvedením důvodů k novému projednání Akademickému senátu VŠE.
 15. Jsou-li některé podklady pro jednání správní rady označeny jejich původcem jako důvěrné, jsou členové správní rady, tajemník správní rady i hosté vázáni povinností mlčenlivosti dle obecně závazných právních předpisů.
 16. Ze zasedání správní rady vyhotovuje tajemník správní rady zápis, který schvaluje předseda. Schválený zápis z jednání správní rady obdrží členové správní rady v elektronické, nebo po dohodě v listinné podobě, rektor VŠE a kvestor VŠE v elektronické podobě. Zápis se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek VŠE a do nejbližšího dalšího zasedání správní rady je rovněž vyvěšen v listinné podobě na nástěnce úřední desky VŠE.

Článek 5

 1. Správní rada má právo si vyžádat ke svému rozhodnutí odborné posudky. Posuzovatelé nesmějí být v žádném vztahu k posuzovanému subjektu a ani nesmí být zainteresováni na dané věci. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků hradí VŠE.
 2. Administrativní náklady spojené s činností správní rady hradí VŠE.

Článek 6

 1. Zrušuje se Statut správní rady schválený ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dne 2. září 2008, pod č. j.: 16 960/2008-33.
 2. Tento Statut správní rady byl projednán s rektorem dne 4. března 2019.
 3. Tento Statut správní rady nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona.

doc. Ing. Jiří Volf, CSc., v.r.
předseda SR VŠE v Praze