Ostatní cizí jazyky

U přijímací zkoušky ze všech cizích jazyků se nesmí používat slovník ani žádné jiné pomůcky (tablety, mobily apod.).

Němčina

Oblast jazyka a testované jevy

Obecný jazyk, rozsahem odpovídající výuce na středních školách státního typu. Test pro Fakultu mezinárodních vztahů obsahuje 40 otázek, pro ostatní fakulty 50 otázek. Každá otázka v testu nabízí výběr ze čtyř možných odpovědí, vždy pouze jedna odpověď je správně.

 • gramatika (silná slovesa, zájmena přivlastňovací, větný zápor, zvratná slovesa, stupňování přídavných jmen a příslovcí, předložky se 3. a 4. pádem, skloňování osobních zájmen, slovesné předložkové vazby, zájmenná příslovce, perfektum slabých a silných sloves, infinitivní konstrukce s zu, s um – zu, způsobová slovesa +infinitiv trpný, trpný rod);
 • syntax (větný slovosled – tzn. spojky podřadící, souřadící, časové, vztažné věty, spojka wenn vs. als, spojka dass vs. damit);
 • obecná slovní zásoba.

Doporučená literatura k přípravě

 • Drmlová, D. – Homolková, B. – Kettnerová, D. – Tesařová, L.: Německy s úsměvem. Nakladatelství Fraus, ISBN 978-80-7238-990-2.
 • Höppnerová, V.: Němčina pro jazykové školy 2. díl (ISBN 978-80-7238-958-2) a 3. díl (ISBN 978-80-7238-959-9). Nakladatelství Fraus.

Ruština

Jazyková úroveň

Testy pro přijímací zkoušky z ruského jazyka byly vypracovány na základě nejrozšířenější učebnice ruštiny pro střední školy. Předpokládají zvládnutí slovní zásoby a gramatiky 4 dílů učebnice «Радуга по-новому», přibližně úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Celý test je v ruštině, obsahuje 40 vět, uchazeč volí pouze jednu správnou variantu ze 4 nabízených odpovědí. Prověřuje se:

 • gramatika (skloňování podstatných jmen, osobních a přivlastňovacích zájmen, tvary počítaného předmětu zejména po číslovkách 2, 3, 4, časování sloves v přítomném čase a slovesné vazby odlišné od češtiny, vyjádření záporu, předložkové vazby s předložkami для, против, напротив, по)
 • syntax (použití spojek поэтому vs. потому что, так как, если vs. ли).

Poslední část testu je věnována čtení s porozuměním.

Doporučená literatura k přípravě

 • Jelínek, S. – Alexejeva, L. F. – Hříbková, R. – Žofková, H.: Радуга по-новому 1 – 4. Nakladatelství Fraus. ISBN 978-80-7489-225-7
 • Balcar Milan: Ruská gramatika v kostce, Nakladatelství Oeconomica, ISBN 978-80-245-2036-0

Francouzština

Jazyková úroveň

Přijímací testy jsou nastaveny pro úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Struktura přijímacího testu

Každá otázka v testu nabízí výběr ze čtyř možných odpovědí, vždy pouze jedna odpověď je správně. Testovány jsou všechny odpovídající gramatické a lingvistické jevy. Student doplňuje buď pouze jedno slovo, nebo celé slovní spojení.

Gramatické jevy obsažené v testu

 • používání členu
 • zájmena (osobní, přivlastňovací, ukazovací, vztažná, tázací, neurčitá)
 • předložky (označující místo, čas, způsob, prostředek), předložková sousloví, předložkové vazby sloves
 • tvary a používání číslovek
 • spojky a spojková sousloví
 • trpný rod
 • tvary nepravidelných sloves
 • rozkazovací způsob
 • budoucí čas, futur antérieur
 • minulé časy v indikativu (passé composé, imparfait, plus-que-parfait)
 • podmiňovací způsob přítomný a minulý
 • podmínková souvětí
 • souslednost časová v indikativu
 • subjonctif
 • shoda příčestí minulého
 • příčestí přítomné, přechodník
 • infinitiv minulý
 • lexikální výrazy obecného a běžně ekonomického jazyka

Problematické jevy

 • ve vyváženém poměru napříč všemi gramatickými jevy, méně v lexikální části

Doporučená literatura k přípravě

 • Delatour, Y. – Jennepin, D.: Grammaire-Cours de Civilisation francaise de la Sorbonne-350 Exercices, Niveau moyen. Paris: Hachette, Nouvelle édition, 2004 ISBN-13: 978-2011552716
 • Hendrich, J. – Tláskal, J. – Radina, O.: Francouzská mluvnice. Praha, Státní pedagogické nakladatelstí, 2005. ISBN 8072380648
 • Gregoire, M. – Thievenaz, O.: Grammaire Progressive du Francais: Avec 600 Exercices. Cle International, Nouvelle édition, 2003. ISBN-13: 978-2090338485

Španělština

Jazyková úroveň

Přijímací testy jsou nastaveny pro úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Struktura přijímacího testu

Každá otázka v testu nabízí výběr ze čtyř možných odpovědí, vždy pouze jedna odpověď je správně. Testovány jsou všechny odpovídající gramatické a lingvistické jevy. Student doplňuje buď pouze jedno slovo, nebo celé slovní spojení.

Gramatické okruhy a jevy obsažené v přijímacích testech

 • používání členu
 • zájmena (osobní, přivlastňovací, ukazovací, neurčitá)
 • předložky (a, de, en, por/para, durante, dentro de)
 • běžná frazeologická spojení (tener hambre, darse prisa, ser capaz de atd.)
 • slovesa (nepravidelná, se změnou kmenové samohlásky)
 • rozlišování použití SER/ESTAR/HAY
 • přítomný čas
 • budoucí čas
 • minulé časy v indikativu (p. indefinido, perfecto, pluscuamperfecto, imperfecto)
 • subjuntiv (přítomný, perfekta, imperfekta, pluscuamperfekta)
 • souslednost časová v indikativu a subjuntivu
 • podmínková souvětí

Problematické jevy

 • používání minulých časů
 • používání subjuntivu
 • rozkazovací způsob
 • souslednost časová v indikativu a subjuntivu
 • podmínková souvětí
 • předložky por/para

Doporučená literatura k přípravě

 • Macíková, O. — Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny 1. díl. Brno, Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1736-1.
 • Macíková, O. — Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny 2. díl.  Brno, Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2392-8.
 • Macíková, O. — Mlýnková, L.: Velká španělská gramatika: vše, co jste kdy chtěli vědět o španělské gramatice a nikde jste to nenašli. Brno, Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2293-8.
 • Alonso, R. – Castañeda, A. – Martínez, P. – Miquel, L. – Ortega, J. – Plácido, J.: Gramática básica del estudiante de español.. Barcelona 2008, Difusión.  ISBN 9788484437260.
 • Aragonés, L. – Palencia, R.: Gramática de uso del espaňol., Ediciones SM, Madrid 2010, ISBN 978-84-348-9351-1.
 • García, M.: Curso superior de español., Concha. Madrid: SGEL, 2002. ISBN 9788471434593
 • K přípravě na přijímací zkoušky ze španělštiny je možné využít i další učebnice a přehledové gramatiky (Aventura, Fiesta, Nuevo Ven ad.)
 • Autor: webmaster
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: