Zápis z 10. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 16. dubna 2003

16. dubna
2003

Přítomni: členové Správní rady VŠE dle prezenční listiny, dále doc. Ing. Durčáková, CSc., rektorka VŠE, doc. Ing. Patočka, CSc., prorektor VŠE pro vědu a výzkum, Ing. Kříž, kvestor VŠE, Ing. Hradský, tajemník Správní rady VŠE , Ing. Jarkovská

Omluven:  Ing. Fabián

Program:

  1. Výroční zpráva o činnosti VŠE v roce 2002
  2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE v roce 2002 a Rozbor hospodaření 2002
  3. Návrh hospodaření VŠE v roce 2003
  4. Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE na rok 2004
  5. Různé.

Průběh zasedání:

Jednání řídil Ing. Pavel Kafka, místopředseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Úvodem přivítal nové členy SR VŠE Mgr. Václava Pícla, 1. náměstka MŠMT a Ing. Pavla Kysilku, CSc., hlavního ekonoma České spořitelny. Informoval, že funkci tajemníka SR VŠE převezme Ing. Jarkovská, která bude dnešního jednání přítomna. Rektorka doc. Durčáková představila doc.Patočku, prorektora pro vědu a výzkum, který se podílel na zpracování materiálů a zúčastní se jednání. Vzhledem k tomu, že nový Statut SR VŠE byl dne 31. března 2003 schválen MŠMT, navrhl Ing. Kafka zařadit do dnešního programu jako poslední bod volbu předsedy SR VŠE. Ing. Kafka dále navrhl zařadit do bodu Různé projednání závěrů z minulého zasedání a odsouhlasení zprávy o činnosti SR VŠE uvedené ve Výroční zprávě VŠE. Všichni přítomní členové Správní rady VŠE vyjádřili souhlas s navrženým programem.

1. Výroční zpráva o činnosti VŠE v roce 2002

Rektorka doc. Durčáková uvedla písemný materiál a zdůraznila, že VŠE procházela v uplynulém roce procesem mezinárodní evaluace, do dvou let by se měla ucházet o evropskou akreditaci. V evaluační zprávě byl konstatován obrovský pokrok, který VŠE udělala.

V následující diskusi byly zodpovězeny vznesené dotazy, týkající se především kvalifikační struktury školy (doc. Tůma), vytvoření prostoru pro vědeckou činnost (Ing. Kafka), a poměru pedagogických a nepedagogických pracovníků VŠE (doc. Volf). Jako důležité téma se jeví Univerzita třetího věku, která se těší velkému uznání (Ing. Mikeska).

Usnesení:

SR VŠE bere na vědomí projednanou Výroční zprávu o činnosti VŠE za r. 2002.  Materiál vypracovaný dle osnovy MŠMT byl zpracován ve vysoké kvalitě, stejně jako v předchozích letech.  

SR VŠE doporučuje pro další období:

  • plně se věnovat podpoře pedagogů, neboť  budou mít  klíčovou roli v budoucnosti  školy ,
  • zařadit na některé z příštích jednání SR VŠE téma kvalifikační struktura akademických pracovníků VŠE.

2.   Výroční zpráva o hospodaření VŠE v roce 2002 a   Rozbor hospodaření 2002

Kvestor VŠE Ing. Kříž uvedl materiál Výroční zpráva o hospodaření VŠE v roce 2002, obsahující tabulkovou část s podrobnými informacemi o hospodaření školy s tím, že východiskem materiálu je účetní závěrka a též další podrobnosti doporučené MŠMT ke zveřejnění.

Kvestor dále uvedl a podrobně komentoval předložený materiál Rozbor hospodaření 2002, obsahující informace (ve vývojových řadách) a zdůvodnění týkající se hospodaření školy a jejích součástí v r. 2002.

Sdělil, že hospodářský výsledek je -1 953 tis. Kč. Důvodem je především pokles v oblasti doplňkové činnosti (zejména v důsledku povodní v 2. polovině roku poklesl zájem o konference a semináře). Hospodářský výsledek byl dosažen podstatně lepší, než se očekávalo v září 2002. Pro uhrazení ztráty byly použity prostředky z rezervního fondu, který má pro tuto situaci VŠE v souladu se zákonem o VŠ vytvořen. Finanční situace školy dává předpoklady pro výstavbu Rajské budovy.

Všechny vznesené dotazy a připomínky, týkající se zejména uvedených změn v čerpání prostředků, vratky do SR a důvodů nevyčerpání této části finančních prostředků byly zodpovězeny.

Usnesení:

SR VŠE projednala Výroční zprávu o hospodaření VŠE v roce 2002 a Rozbor hospodaření 2002, vysoce hodnotí kvalitu zpracování obou materiálů,  bere je na vědomí a doporučuje je ke schválení v předloženém znění.

3.   Návrh hospodaření VŠE r. 2003

Písemný materiál uvedl kvestor VŠE Ing. Kříž a seznámil přítomné se strategií a postupem přípravy návrhu rozpočtu.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a vychází z priorit schválených Akademickým senátem VŠE.

V následné diskusi mimo jiné doporučil Ing. Kafka pozvat na příští zasedání děkany fakult a projednat příčiny poklesu doplňkové činnosti. Mgr. Pícl poukázal na možnost využití rozvojových  programů. Kvestor Ing. Kříž upozornil na negativní dopad programového financování oprav a obnovy.

Všechny vznesené dotazy a připomínky byly zodpovězeny.

Usnesení:

SR VŠE vyjadřuje poděkování za informace a přípravu materiálů, bere materiál na vědomí a doporučuje ho k dalšímu projednání.

SR VŠE  doporučuje vedení VŠE připravit podkladový materiál pro jednání SR VŠE analyzující současný stav s návrhy na zlepšení situace v  doplňkové činnosti.

4. Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE v Praze pro r. 2004

Prorektor VŠE pro vědu a výzkum doc. Patočka  uvedl písemný materiál Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE v Praze pro r. 2004, který byl formulován se zřetelem na Aktualizaci dlouhodobého záměru MŠMT.

Z diskuse vyplynula nejen potřeba internacionalizace školy, ale i priorita veřejné prezentace VŠE jako významné odborné autority v ekonomické oblasti ČR. Rektorka doc. Durčáková informovala o akci Diskusní forum o veřejných financích, která se uskutečnila v březnu na VŠE za účasti finančních odborníků.

Všechny dotazy, týkající se m.j. zejména reality naplnění aktualizovaného dlouhodobého záměru, byly zodpovězeny.

Usnesení

SR VŠE  bere na vědomí informace o Aktualizaci   dlouhodobého záměru VŠE v Praze pro rok 2004.

SR VŠE by přivítala, kdyby odborné znalosti a zkušenosti odborníků z VŠE byly ještě významněji využívány v přípravě strategických dokumentů ekonomického a hospodářského rozvoje ČR.

5. Různé

5.1.  SR VŠE projednala  část 14 Výroční zprávy VŠE „Činnost Správní rady VŠE v Praze“.

Správní rada VŠE  schvaluje část 14 Výroční zprávy VŠE.

5.2. SR VŠE projednala plnění závěrů z minulého zasedání.

Správní rada VŠE bere na vědomí informaci o plnění závěrů z minulého zasedání..

5.3. Volba předsedy SR VŠE

Na základě Statutu SR VŠE, čl. 3, odst.1 využila rektorka doc. Durčáková svého práva a za kandidáta na funkci předsedy SR VŠE navrhla doc. Ing. Volfa, CSc. Nebyl podán žádný protinávrh.

Hlasování proběhlo takto:
z 9 členů SR VŠE bylo přítomno 8, omluven 1 člen

Výsledek hlasování:
7 kladných hlasů
1 člen se zdržel hlasování

Předsedou SR VŠE byl zvolen doc. Ing. Volf, CSc.

Závěrem místopředseda SR VŠE poděkoval Ing. Ludvíku Hradskému za výkon funkce tajemníka SR VŠE.

Příští jednání SR VŠE se bude konat ve středu 5. listopadu 2003 v 16 hodin.

V Praze dne 17. dubna 2003

Zapsal: Ing. Ludvík Hradský
tajemník SR VŠE

 

Schválili:

Ing. Pavel Kafka
místopředseda SR VŠE

Ing. Marie Čadová
místopředsedkyně SR VŠE