Zápis z 11. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 5. listopadu 2003

5. listopadu
2003

Přítomni: Ing. Marie Čadová, Milan Český, Ing. Jiří  Fabián, Ing. Pavel Kafka, Mgr. Václav Pícl, doc. Ing. Jiří Volf, Csc., dále doc. Ing. Jaroslava  Durčáková, Csc. (rektorka   VŠE), Ing. Jiří Kříž (kvestor VŠE), Ing. Alena Jarkovská (tajemnice Správní rady VŠE)

Omluveni: doc. Ing. Zdeněk TůmaCsc., Ing. Petr Brožek, Ing.Pavel Kysilka,

Program jednání:

  1. Informace o změnách ve složení Správní rady VŠE
  2. Hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2003
  3. Stav přípravy výstavby Rajské budovy
  4. Projednání návrhů na převody majetku
  5. Různé.

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Ing. Jiří  Volf, CSc., který je předsedou  Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že vzhledem k účasti šesti členů SR VŠE, je SR VŠE usnášeníschopná.

1. Informace o změnách ve složení Správní rady VŠE.

Úvodem předseda SR VŠE  představil nového člena SR VŠE Milana Českého, starostu Městské části Prahy 3, který byl ministryní školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Buzkovou jmenován s účinností od 28. října 2003 místo Ing. Mikesky, který se funkce vzdal. Dále konstatoval, že Ing. Kafkovi a Ing. Fabiánovi bylo ministryní Buzkovou  prodlouženo členství ve SR VŠE na další období.

2. Hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2003

K obsahu tohoto bodu přednesl úvodní slovo kvestor Ing. Kříž. Účelem materiálu je vyhodnotit vývoj plnění rozpočtu nákladů a výnosů ve vztahu k ročnímu rozpočtu a přijmout příslušná rozhodnutí, která by směřovala k zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu. V následné diskusi  bylo Ing. Kafkou doporučeno, aby se VŠE pokusila ještě případný schodek rozpočtu vyrovnat. Kvestor Kříž uvedl, že očekává dodatečný rozpis dotace z MŠMT v prosinci 2003 a tím by skutečný výsledek mohl být lepší než v uváděném materiálu.

Usnesení:

SR VŠE bere na vědomí vývoj čerpání rozpočtu k 30. 9. 2003 a výhled do konce roku 2003 včetně rozpisu dodatku rozpočtových zdrojů. SR VŠE souhlasí s provedením doporučených rozpočtových úprav výnosů a nákladů v roce 2003 a souhlasí s použitím rezervního fondu na krytí případné ztráty hospodaření v roce 2003, pokud se nepodaří do konce roku hospodaření vyrovnat.

3. Stav přípravy výstavby Rajské budovy

Stav přípravy komentoval kvestor Kříž a náměstek Pícl. Na  výstavbu Rajské budovy je zpracována prováděcí projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba by měla být zahájena nejpozději do konce ledna 2004, dokončení je pevně stanoveno na 6/2005. Soutěž na výběr technického dozoru investora (TDI) již byla vyhodnocena – 1. pořadí obsadila firma INDOS, s.r.o. Prahy 9. Soutěž na výběr zhotovitele stavby Rajská budova probíhá, 4.listopadu 2003 se uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami, které podalo celkem 9 firem. Náměstek Pícl očekává,  že nejpozději do konce listopadu 2003 bude ve vládě schválen návrh MŠMT na složení 9ti členné hodnotitelské komise, která posoudí došlé nabídky a doporučí zadavateli pořadí tří nejlepších nabídek. Konečné rozhodnutí o výběru zhotovitele je v kompetenci rektorky VŠE.

SR VŠE konstatovala, že nabídky na zhotovitele stavby vykazují značné cenové rozdíly – až 200 mil. Kč a že by bylo účelné před zahájením práce hodnotitelské komise utřídit obrovské množství informací vyplývajících z nabídek.

Kvestor Kříž dále uvedl, že celkový rozpočet VŠE na stavbu  Rajské budovy v části investiční i neinvestiční je cca 620 mil. Kč. K zabezpečení tohoto objemu zdrojů bylo mimo jiné uvažováno i s prodejem nemovitostí Černá a Štěpánská (počínaje 4. čtvrtletím 2004). Po výběru zhotovitele stavby bude možno porovnat finanční nároky stavby s reálnými zdroji školy a rozhodnout o prodeji. Kvestor Kříž uvedl, že  by škola uvítala účast některého člena SR VŠE při přípravě podmínek prodeje. Rektorka sdělila, že  pokud by to nebylo nezbytné, uvažovala by o ponechání objektu Štěpánská. Náměstek Volf připomněl, že je také nutno uvažovat o dodatečných investicích  do ponechaného objektu. Ing.  Fabián informoval o zkušenostech z prodeje nemovitostí a doporučuje uskutečňovat prodej výhradně  prostřednictvím realitní kanceláře. Náměstek Pícl podotkl, že pokud nedojde k nárůstu studentů, není výhodné v souvislosti s dodatečnými náklady tyto budovy držet. Ing. Kafka doporučil  sledovat přehledy o evropských institucích, které by, v souvislosti se vstupem ČR do EU, mohly mít sídlo v Praze.

Závěr:

SR VŠE všechny informace vzala na vědomí a doporučuje, aby VŠE:

  • zadala vybrané firmě zajišťující TDI ve spolupráci s autory projektu stavby prověrku nabídkových rozpočtů všech uchazečů;
  • zajistila prostřednictvím odborné firmy analytickou část přípravy podkladů pro činnost hodnotitelské komise;
  • konkretizovala návrhy na prodej objektů a předložila potřebné podklady v dostatečném předstihu před příštím zasedáním SR VŠE.

4. Projednání návrhů na převody majetku

Správní rada projednala:

a/ převod majetku z VŠE v Praze na VŠCHT v Praze a to:

.        přeložka výtlačného řádu splaškové kanalizace v délce 266 m, vedoucí pozemky parc.č.2344/37, 2344/24, 2344/26,2344/27, 2344/28, 2344/29, k.ú. Kunratice;

.        přeložka splaškové gravitační kanalizace z koleje Volha mezi šachtami Š 4 a Š 13, v celkové délce 61,58 m vedoucí pozemky parc.č.2344/7, 2344/37, k.ú. Kunratice;

.        topný kanál mezi šachtami Š 3 a Š 5 v celkové délce 155,13 m, vedoucí pozemky parc.č.2346/3, 2347/8, 2347/12, k.ú. Kunratice

b/ převod pozemku parc.č.2588/23 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kunratice o výměře 191 m2 z majetku VŠCHT v Praze ve prospěch VŠE v Praze

c/ převod části pozemku parc.č.19/1 – ostatní plocha, k.ú. Žižkov z majetku Městské části Praha 3 ve prospěch VŠE v Praze.

Usnesení:

SR VŠE na základě hlasování vydává 100% písemný souhlas k právním úkonům souvisejícím s výše uvedenými převody majetku.

5. Různé:

5.1.  Plnění usnesení přijatých na předchozích jednáních SR VŠE.

SR bere se souhlasem na vědomí informace o plnění závěrů z minulých zasedání dne 11. 2. 2003 a 16. 4. 2003.

5.2.  Vývoj kvalifikační struktury akademických pracovníků VŠE.

Tento bod přednesla rektorka. Pro letošní rok bylo na VŠE zavedeno tzv. Programové financování, podle kterého jednotlivé fakulty předložily své programy plnění tří ukazatelů – kvalifikace, internacionalizace a aktivní metody výuky. Zavedení tohoto programového financování napomohlo ke zvýšení kvalifikace např. u Ph.D. oproti roku 2001 došlo ke zvýšení této kvalifikace u 30 lidí. Problémem na škole je zhoršující se věková struktura, napomoci řešení by mohl projekt Corporate Chairs, který rektorka pro VŠE připravila. Jedná se o specifickou formu přímého sponzoringu.  Projekt již získal podporu Nadačního fondu Livie a Václava Klausových, firmy Credit Suisse Life ČR, Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav.  Rektorka jedná o vytvoření Citibank Corporate Chairs s regionálním ředitelem Citibank  Ing. Turkem, Českou spořitelnou a dalšími.

SR bere se souhlasem na vědomí informaci o kvalifikační struktuře a uvedený projekt Corporate Chairs hodnotí pozitivně.

5.3.  Informace o přípravě výzkumných záměrů na léta 2005 – 2010.

Rektorka informovala o přípravě výzkumných záměrů VŠE na další 5tileté období . Toto téma bude projednáno na příštím zasedání Správní rady.

5.4. Informace o stavu přípravy mezinárodní akreditace.

Rektorka  uvedla, že se VŠE velmi aktivně připravuje na mezinárodní akreditaci EQUIS . Před 2 roky získala VŠE mezinárodní evaluaci a usiluje o to, aby VŠE byla zařazena v kategorii významných evropských univerzit.

SR bere na vědomí a velmi oceňuje aktivity VŠE v této oblasti činnosti.

5.5. Uvolnění služebního bytu v přízemí nové budovy VŠE /nájemce pí. Motlíková/.

Rektorka seznámila členy SR VŠE s komplikovanou situací ohledně uvolnění tohoto bytu, který se nachází v prostorách školy. Tento byt požadovala škola uvolnit a nabídla pí. Motlíkové náhradu bytu na Jarově. Pí. Motlíková náhradní  byt odmítla a navrhla uvolnit byt za odstupné. Minimální suma odstupného, kterou pí. Motlíková požaduje je 400 tis. Kč, s čímž Správní rada VŠE rozhodně nesouhlasí.

Správní rada doporučuje, aby VŠE dala právně posoudit obsah smlouvy na byt, který  pí. Motlíkové obývá, a je-li byt užíván v rozporu se smlouvou, postupovat cestou zákona.

Další zasedání SR VŠE je plánováno do konce března 2004. Termín bude  včas upřesněn.

Závěrem předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval všem členům SR VŠE za aktivní účast a zástupcům VŠE za dobrou spolupráci.

V Praze dne 6.listopadu 2003

 

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice Správní rady VŠE

Schválili:

Ing. Marie Čadová
místopředsedkyně Správní rady VŠE

doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda Správní rady VŠE