Zápis z 12. zasedání Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze dne 13. dubna 2004

13. dubna
2004

Přítomni: Ing. Petr Brožek, Milan Český, Ing. Jiří Fabián, Ing. Pavel Kafka, Ing. Pavel Kysilka, CSc., Mgr. Václav Pícl, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. (statutární zástupce rektorky), Ing. Jiří Kříž (kvestor VŠE), Ing. Alena Jarkovská (tajemnice Správní rady VŠE)

Omluveni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Marie Čadová, doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., (rektorka VŠE)

Program jednání:

 1. Výroční zpráva o činnosti VŠE 2003
 2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2003
 3. Návrh hospodaření na rok 2004
 4. Výzkumné záměry VŠE na 2005 – 2010
 5. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil Ing. Pavel Kafka, místopředseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Přivítal přítomné a bylo konstatováno, že vzhledem k účasti sedmi členů SR VŠE je SR VŠE usnášeníschopná. Rektorku VŠE doc. Ing. Durčákovou, CSc. zastupoval prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

1. Výroční zpráva o činnosti VŠE 2003

Výroční zprávu o činnosti VŠE 2003 uvedl prorektor pro rozvoj a finance prof. Zbyněk Revenda, Podává souhrnné informace o hlavních aktivitách VŠE v Praze za uplynulý rok. V roce 2003 oslavila VŠE 50. výročí svého vzniku, na škole se uskutečnila řada významných mezinárodních aktivit jako Kongres mezinárodního institutu veřejných financí, Dny Evropy a v závěru roku promoce více než dvou set absolventů společného evropského programu CEMS Master in International Management ze 17 evropských univerzit.

V následné diskusi vystoupil doc. Tůma (s připomínkou ohledně událostí na Fakultě národohospodářské, dále uvedl, že ve Výroční zprávě jsou nedostačující informace ohledně výzkumu a publikační činnosti na VŠE). Dotazy zodpověděl prorektor Patočka. Ing. Kafka vznesl dotaz na aktuální situaci s projektem Corporate Chairs. V průběhu měsíce května by měl být tento projekt na VŠE již zahájen. Dále byla vznesena připomínka k části Výroční zprávy Public relations – bylo konstatováno, že k důležitým událostem se ve veřejné diskusi neuvádělo stanovisko VŠE.

Usnesení:

SR VŠE projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti 2003 včetně kapitoly č.14 činnost SR VŠE v roce 2003 s následujícím doporučením:

 • rozšířit kapitolu 10.1.5 o stručný nástin hlavních záměrů a provedených koncepčních změn nového vedení Fakulty národohospodářské v roce 2003
 • doplnit obsah zprávy o výsledky školy v oblasti publikační činnosti, zejména knižních monografií a publikací zařazovaných do RIV.

2. Výroční zpráva o hospodaření 2003

Výroční zprávu o hospodaření uvedl kvestor VŠE Ing. Kříž. Součástí zprávy je i Rozbor hospodaření VŠE 2003. Celkový hospodářský výsledek skončil jako vyrovnaný, dílčí ztráta ve výši – 106tis. Kč bude uhrazena z rezervního fondu, který má VŠE v souladu se zákonem o vysokých školách pro podobnou situaci vytvořen.

Bylo konstatováno, že Výroční zpráva není auditovaná. Výsledek auditora bude mít kvestor do 23. dubna 2004.

Usnesení:

SR VŠE bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2003 a doporučuje ji k dalšímu projednávání v předloženém znění.

Výroční zprávu i Rozbor hospodaření školy za rok 2003 hodnotí jako tradičně kvalitně a přehledně zpracované materiály. Své kladné vyjádření podmiňuje SR VŠE dodatečným písemným výrokem auditora k účetní závěrce za rok 2003 „bez výhrad“.

SR VŠE doporučuje vedení školy stanovit vnitřním pokynem vhodné časové intervaly pro jednání samosprávných a dalších orgánů školy (AS VŠE, SR VŠE) v průběhu rozpočtového roku tak, aby mohly být dodrženy potřebné věcné i časové návaznosti projednávání a schvalování dokumentů školy v těchto grémiích.

3. Návrh hospodaření VŠE v roce 2004

Kvestor Ing. Kříž seznámil členy SR VŠE se strategií a postupem přípravy návrhu rozpočtu na rok 2004. Rozpočet je stanoven jako vyrovnaný a vychází z priorit VŠE, které byly schváleny AS VŠE.

Kvestor dále podal informace k úpravě mzdových tarifů na VŠE k 1.5.2004, seznámil přítomné s očekávaným důsledkem navýšení DPH, s aktuální situací výstavby Rajská budova a s aktuální situací chystané reformy financování ubytování a stravování studentů. Vznesené dotazy a připomínky byly zodpovězeny.

Usnesení:

SR VŠE bere na vědomí Návrh rozpočtu VŠE na rok 2004 a doporučuje jej k dalšímu projednání beze změn a doplňků.

4. Výzkumné záměry na léta 2005-2010

Prorektor pro vědu a výzkum doc. Patočka nastínil základní rámec koncepce vědeckého rozvoje na VŠE. Hlavní strategií je vytvoření Národního centra aplikované ekonomie, které by mělo vyjadřovat vědecko-výzkumnou orientaci celé školy. Koncept výzkumných záměrů vychází jednak z dosavadní tématické orientace fakult a tím rozvoje výzkumných záměrů zpracovávaných v letech 1999 až 2004 a jednak z orientace na perspektivní výzkumná témata, jež bude nutno řešit v následujících obdobích. Prorektor Patočka poukázal v závěru na dynamiku růstu vědecko-výzkumných aktivit VŠE.

Zodpověděl dotazy orientované na problém dlouhodobosti výzkumných záměrů.

Usnesení:

SR VŠE vzala na vědomí informaci o podaných výzkumných záměrech a doporučila se na některém z dalších zasedání k tomuto tématu vrátit.

5. Různé

5.1.  Plnění závěrů z 10. a 11 zasedání Správní rady VŠE

Správní rada projednala a bere na vědomí:

 • informace o připravovaných změnách v metodice provádění doplňkové činnosti na škole, která by měla vést k lepší motivaci na hospodářských výsledcích této činnosti a žádá, aby vedení připravilo pro podzimní jednání informaci o realizaci připravovaných změn;
 • výsledky uskutečněných veřejných soutěží na výběr zhotovitele a TDI stavby Rajská budova. Pozitivně hodnotí informaci o tom, že výstavba již byla zahájena;
 • právní posouzení možností uvolnění služebních bytů (Motlíková, Štefek), které provedla advokátní kancelář (JUDr. Kašpar).

5.2.  Předpoklad tvorby a čerpání FRIMu v souvislosti s financováním výstavby objektu Rajská budova

SR VŠE bere na vědomí bilanci zdrojů a potřeb k financování výstavby Rajské budovy, ze které vyplývá nezbytnost zabezpečení dodatečných finančních zdrojů prodejem objektů Černá a Štěpánská a vyslovuje souhlas se zahájením přípravy jejich prodeje. Dále konstatuje, že zásadní dopad pro výslednou bilanci potřeb a zdrojů má očekávaná změna DPH pro stavební práce od 1.5.2004 (navýšení ceny stavby o cca 62-65 mil. Kč). Vítá a ocenila stanovisko 1. náměstka Mgr. Pícla sdělené v diskusi k možnosti individuálního projednání finančního krytí dopadu změny DPH u staveb VŠE ze zdrojů MŠMT k tomuto účelu vyčleněných.

5.3.  Prodej objektů Štěpánská 18 a Černá 13, Praha 1

SR VŠE projednala návrh kvestora na postup přípravy prodeje obou objektů s těmito závěry:

 1. Pověřuje management školy pod vedením kvestora, aby s péčí řádného hospodáře připravil a organizoval provedení výběrového řízení na prodej obou objektů.
 2. Žádá kvestora, aby výsledky výběrového řízení doplněné o náležitosti věcného a časového postupu prodeje předložil k projednání a schválení SR VŠE na jejím příštím zasedání.

5.4.  Nemovitosti Praha  4 – Kunratice

5.4.1. Nabídka pozemku parc. č. 2349/14 k.ú. Kunratice

SR VŠE nesouhlasí s  nabídkou soukromých vlastníků na odkup pozemku parc.č. 2349/14, k.ú. Kunratice.

Toto zamítnutí nelze použít jako vyjádření VŠE k návrhu na změnu Územního plánu hl. m. .Prahy, který v této lokalitě předpokládá využití pozemků pro potřeby a rozvoj vysokých škol, neboť kompetence vyjadřovat se k návrhu změn ÚP hl. m. Prahy v této lokalitě přísluší MŠMT ČR za celé vysoké školství a nikoliv VŠE v Praze.

5.4.2.     Duplicitní vlastnictví k pozemkům parc.č.2344/7, 2344/24, 2344/27, 2344/28, 2344/29, 2344/34, 2344/35, 2344/36, 2344/37, 2344/50, 2344/56, vše v k.ú. Kunratice Prahy 4.

SR VŠE souhlasí, aby management VŠE iniciativně jednal s duplicitními vlastníky zmíněných pozemků v zájmu narovnání vlastnických vztahů.

Příští zasedání SR VŠE je 26. října 2004

V Praze dne 15. dubna 2004

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: Ing. Pavel Kafka
místopředseda SR VŠE