Zápis z 15. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 18. října 2005

18. října
2005

Přítomni: Ing. Petr Brožek, Ing. Marie Čadová, Milan Český, Ing. Pavel Kafka, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., doc. Ing. Jiří Volf, CSc., doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. (rektorka VŠE), Ing. Jiří Kříž (kvestor VŠE), Ing. Alena Jarkovská (tajemnice Správní rady VŠE)

Omluveni: Ing. Jiří Fabián, Ing. Pavel Kysilka, CSc., Mgr. Václav Pícl

Program jednání:

  1. Dlouhodobý záměr VŠE v Praze na období 2006 – 2010
  2. Hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2005 a výhled do konce r. 2005
  3. Nákup pozemků k.ú. Strašnice
  4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k.ú. Žižkov
  5. Různé
  • Nákup pozemků k.ú. Kunratice
  • Informace k bodům zasedání Správní rady VŠE dne 21.4.2005
  • Informace o ukončení výstavby nového školního areálu Rajská budova VŠE a přípravě slavnostního otevření

Průběh zasedání:

Přítomné přivítal a jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Bylo konstatováno, že SR VŠE je usnášeníschopná.

1. Dlouhodobý záměr VŠE v Praze na období 2006 – 2010

Materiál uvedla rektorka VŠE doc. Durčáková. DZ je předkládán v poněkud nevhodném čase, neboť během krátké doby dojde k volbě nového rektora na VŠE. Osnova a priority pro sestavení DZ byly dány MŠMT. DZ byl probírán po jednotlivých kapitolách. V diskusi vystoupil doc. Tůma, Ing. Kafka, doc. Volf, Ing. Brožek. Hlavní důraz kladli na to, že škola se podílí na řadě významných dokumentů a akcí, ale chybí větší prezentace názorů VŠE na veřejnosti. Kladně byla hodnocena kapitola internacionalizace VŠE, růst počtu hostujících profesorů na VŠE, působení našich akademických pracovníků v zahraničí apod. Bylo konstatováno, že právě v zahraničí je VŠE vnímána a hodnocena lépe než doma. DZ byl již projednán v kolegiu rektorky a ve Vědecké radě VŠE. Připomínky ze všech grémií budou v konečné verzi zapracovány.

Usnesení:

SR VŠE projednala a bere se souhlasem na vědomí Dlouhodobý záměr VŠE v Praze na období 2006 – 2010. Současně doporučila jeho kladné přijetí i v AS VŠE.

 

2. Hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2005 a výhled do konce r. 2005

Materiál předložil kvestor VŠE Ing. Kříž. Účelem materiálu je vyhodnocení vývoje plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 30.9.2005 ve vztahu k celoročnímu rozpočtu. Kvestor uvedl, že rozpočet VŠE se vyvíjí uspokojivě a očekává se, že konec roku skončí přebytkem ve výši cca 3 miliony Kč. Informoval, že VŠE očekávanou úsporu uvažuje využít na navýšení mzdových tarifů od 1.1.2006. Pozitivní vývoj je i v oblasti doplňkové činnosti. V diskusi se dotázali doc. Volf a doc. Tůma, zda bude mít škola dostatek financí na pokrytí navýšení tarifů v průběhu celého příštího roku. Kvestor potvrdil, že škola má uspořenu dostatečnou částku i ve fondu odměn.

Dále kvestor podal informaci o dokončení výstavby nového školního areálu Rajská budova VŠE. Stavba byla v termínu předána, připravuje se konečné vyúčtování v rámci plánovaných finančních zdrojů (vč. finančních prostředků, získaných prodejem budov VŠE v Černé a Štěpánské ulici).

Usnesení:

SR projednala a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 30.9.2005 a výhled do konce r. 2005.

3. Nákup pozemků parc. č. 1466/1, č. 1466/2 a č.1466/3 k. ú. Strašnice

Kvestor VŠE Ing. Kříž zdůvodnil zájem VŠE o nákup pozemků. Ty jsou v současné době ve vlastnictví obce a využívány školou jako tenisový areál na základě nájemní smlouvy. VŠE nemá v současné době na rozdíl od jiných vysokých škol vlastní tělovýchovné sportoviště. Členové SR VŠE souhlasili, že sportovní campus k univerzitám patří. Tyto pozemky se nacházejí i blízko areálu kolejí. Nákupem pozemků bude docíleno původního stavu vlastnictví a vytvoří se možnost perspektivní výstavby účelové sportovní haly.

Usnesení:

SR VŠE souhlasí s nákupem pozemků parc. č. 1466/1-3, k. ú. Strašnice za předpokladu, že pro úhradu kupní ceny (dle přiloženého znaleckého posudku) budou zajištěny finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci akce zařazené do „restitučního“ rozpočtu MŠMT.

V případě, že dojde k tomuto nákupu, SR VŠE žádá kvestora, aby na příští zasedání SR VŠE předložil návrh na využití těchto pozemků (business plán).

4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1/1 k.ú. Žižkov

Usnesení:

SR VŠE souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi VŠE v Praze na straně jedné jako povinným a společnostmi SITEL, spol. s r.o. a Eurotel Praha, spol. s r.o. oba na straně druhé jako oprávněný k pozemku parc. č. 1/1 k.ú. Žižkov za jednorázovou úhradu ve výši 4515 Kč.

5. Různé

a) Nákup pozemků parc. č. 2344/30 a č. 2349/5 k. ú. Kunratice

Materiál k bodu 5 byl stažen z jednání SR VŠE.

b) Informace k bodům zasedání SR VŠE dne 21.4.2005

SR VŠE bere se souhlasem na vědomí informace o plnění bodů ad 1, 6 a 7 ze zasedání SR VŠE dne 21.4.2005.

c) Informace o ukončení výstavby nového školního areálu Rajská budova VŠE a přípravě slavnostního otevření

Kvestor Ing. Kříž podal souhrnnou informaci o dokončení výstavby nového školního areálu Rajská budova VŠE. V současné době již zde probíhá výuka a začalo stěhování akademické obce dle schváleného harmonogramu. Investiční záměr na výstavbu byl schválen v roce 2001. Vlastní výstavba trvala 17 měsíců. Stavba má investiční rozpočet 671 mil. Kč, vlastní zdroje VŠE činí 281 mil. Kč.

Všichni členové SR VŠE byli pozváni na slavnostní otevření těchto prostor dne 31.10.2005.

Závěrem předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval přítomným za aktivní účast.

 

V Praze dne 19. října 2005

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská

tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

předseda SR VŠE