Zápis z 16. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 13. dubna 2006

13. dubna
2006

Přítomni: Ing. Petr Brožek; Ing. Marie Čadová; Milan Český; Ing. Ondřej Felix, CSc.; Ing. Pavel Kafka, dr.h.c.; Ing. Pavel Kysilka, CSc.; doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.; doc. Ing. Jiří Volf, CSc.; prof. Ing. Richard Hindls, CSc. (rektor VŠE); Ing. Jan Škoda (kvestor VŠE); Ing. Alena Jarkovská (tajemnice Správní rady VŠE)

Omluven: Mgr. Václav Pícl

Program jednání:

 1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2005
 2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2005
 3. Rozbor hospodaření VŠE za rok 2005
 4. Návrh hospodaření VŠE v roce 2006
 5. Zřízení věcného břemene
  • pro Hlavní město Praha
  • pro ČD Telematika, a. s.
 6. Různé

Průběh zasedání:

Jednání zahájil doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Přivítal přítomné a představil nového člena SR VŠE Ing. Ondřeje Felixe, CSc., prezidenta Sdružení pro informační společnost, který nahradil Ing. Fabiána. Předseda SR VŠE doc. Ing. Jiří Volf, CSc. konstatoval, že vzhledem k počtu 8 přítomných členů je SR VŠE usnášeníschopná.

Protože od minulého jednání SR VŠE, které se konalo 18. 10. 2005, došlo ke změně ve vedení VŠE v Praze, požádal předseda SR doc. Volf pana rektora prof. Hindlse o stručnou informaci o nových prorektorech a nových záměrech školy. Na závěr představil pan rektor nového kvestora VŠE Ing. Škodu, který byl jednání SR VŠE přítomen.

Z důvodu ukončení prvního funkčního období předsedy SR VŠE a druhého funkčního období obou místopředsedů SR VŠE (Ing. Kafka a Ing. Čadová), využil rektor VŠE prof. Hindls svého práva a za kandidáta na funkci předsedy SR VŠE navrhl opět doc. Ing. Jiřího Volfa, CSc.. Za místopředsedy byli navržení starosta Prahy 3 Milan Český a Ing. Ondřej Felix, CSc. Nebyly podány žádné protinávrhy.

Hlasování proběhlo takto:

Z devíti členů SR VŠE bylo přítomno 8 členů a omluven 1 člen.

 • Volba předsedy SR VŠE – doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Výsledek hlasování: 7 kladných hlasů, 1 člen se hlasování zdržel (kandidát).

Předsedou SR VŠE byl zvolen doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

 • Místopředseda SR VŠE – Milan Český

Výsledek hlasování: 7 kladných hlasů, 1 člen se hlasování zdržel (kandidát).

Místopředsedou SR VŠE byl zvolen starosta Prahy 3 Milan Český.

 • Místopředseda SR VŠE – Ing. Ondřej Felix, CSc.

Výsledek hlasování: 7 kladných hlasů, 1 člen se hlasování zdržel (kandidát).

Místopředsedou SR VŠE byl zvolen Ing. Ondřej Felix, CSc..

1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2005

Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2005 uvedl rektor VŠE prof. Hindls. Struktura Výroční zprávy je zpracována podle metodiky MŠMT, obsahuje řadu závazných tabulek a podává souhrnné informace o hlavních aktivitách VŠE za uplynulý rok. Důležitou událostí roku 2005 pro VŠE bylo dokončení výstavby nového školního areálu Rajská budova. Nové vedení VŠE chce tyto prostory využít nejen ke zlepšení studijních podmínek studentů a akademických pracovníků školy, ale i jako reprezentační prostory pro společenské a kulturní akce.

V následné diskusi byly zodpovězeny dotazy týkající se Univerzity třetího věku na VŠE a vědy a výzkumu na VŠE (doc. Tůma), opět byla zmíněna nízká aktivita VŠE ve veřejné diskusi k zásadním ekonomickým i společenským událostem (doc. Volf a Ing. Kysilka). VŠE si je vědoma tohoto letitého problému, a proto s nástupem nového vedení vytvořila na profesionální bázi oddělení Public Relations a marketingu, oslovuje rozhodující sdělovací prostředky, celkově rekonstruuje webové stránky školy a podpoří podobné iniciativy i na jednotlivých fakultách.

Usnesení:

SR VŠE se souhlasem projednala „Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2005“.

S poznatky z diskuse naloží rektor dle svého uvážení a o výsledcích bude členy SR VŠE informovat na příštím jednání.

2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2005
3. Rozbor hospodaření VŠE za rok 2005

Předseda SR VŠE navrhl, aby tato materiály byly vzhledem k obsahové podobnosti projednávány současně. SR VŠE s návrhem souhlasila.

Oba materiály uvedl kvestor VŠE Ing. Škoda. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2005 vyhodnocuje výsledky hospodaření školy se všemi zdroji financování a jejich použitím v oblasti neinvestičních (provozních) nákladů a investičních výdajů. Kvestor uvedl, že rozpočet i hospodaření roku 2005 byly ovlivněny hlavně stavbou nového školního areálu Rajská budova a nástavbou menzy Italská. Přesto hospodaření skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 6 639 tis. Kč. V souladu s usnesením AS VŠE z 31. 10. 2005 bylo odsouhlaseno převést část hospodářského výsledku a to: 3 000 tis. Kč do fondu odměn, 3 639 tis. Kč do FRDM spolu s výnosem z prodeje budovy ve Štěpánské ulici (80 146 tis. Kč).

Usnesení:

SR VŠE bere „Výroční zprávu o hospodaření za rok 2005“ a „Rozbor hospodaření VŠE za rok 2005“ se souhlasem na vědomí a doporučuje oba materiály k projednání Akademickému senátu VŠE v předloženém znění.

4. Návrh hospodaření VŠE v roce 2006

Kvestor Ing. Škoda seznámil členy SR VŠE se strategií a postupem přípravy návrhu hospodaření v roce 2006. Návrh hospodaření je stanoven jako vyrovnaný, je založen na tzv. nulté variantě rozpočtu a vychází z priorit školy, které byly schváleny AS VŠE dne 19. 12. 2005. Navíc oproti schváleným prioritám bylo nutno zapracovat nárůst cen a spotřeby energií, tvorbu sociálního fondu a podporu internacionalizace studia. Na základě následné diskuse SR VŠE doporučila, aby jí byl na příštím jednání SR VŠE předložen dlouhodobý investiční výhled školy.

Usnesení:

SR VŠE projednala se souhlasem „Návrh hospodaření VŠE v roce 2006“ a doporučuje k projednání beze změn v Akademickém senátu VŠE.

5. Zřízení věcného břemene

 • pro Hlavní město Praha
 • pro ČD Telematika, a. s.

Kvestor vysvětlil a zdůvodnil nutnost zřízení těchto věcných břemen. Na základě hlasování bylo zřízení věcného břemene pro Hlavní město Praha i pro ČD Telematiku, a. s. jednomyslně schváleno.

Usnesení:

SR VŠE souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi VŠE v Praze jako budoucím povinným a

a) společností Central Group, a. s. jako stavebníkem a Hlavním městem Praha jako budoucím oprávněným k tíži pozemku parc. č. 2344/38 k. ú. Kunratice a to bezplatně

b) společností ČD Telematika, a. s. jako budoucím oprávněným k tíži pozemku parc. č. 1/1 k. ú. Žižkov za jednorázovou úhradu.

6. Různé

Informace k bodům z 15. zasedání Správní rady VŠE ze dne 18. 10. 2005

Kvestor Ing. Škoda podal vysvětlující informace k bodu 3. a 4. Zápisu z 15. zasedání SR VŠE z 18. 10. 2005, týkající se nákupu pozemků parc. č. 1466/1, č. 1466/2 a č. 1466/3, vše k.ú. Strašnice a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1/1 k.ú. Žižkov a rovněž k vyřešení duplicitního vlastnictví pozemků k.ú. Kunratice.

SR VŠE bere informace o uváděných bodech na vědomí.

V souvislosti s nákupem pozemků a plánovanou výstavbou sportovní haly na Třebešíně (VŠE je jedinou univerzitou v Praze, která nemá zatím svůj sportovní areál), SR VŠE trvá na předložení plánu na využití pozemků na Třebešíně – na příštím jednání SR.

Pan kvestor požádal o dodatečné zařazení na program jednání SR VŠE a následné projednání materiálu „Zřízení věcného břemene pro ČD Telematika, a. s.“ (v Jindřichově Hradci).

Kvestor objasnil záležitost zřízení věcného břemene, které se týká pracoviště VŠE v Jindřichově. Hradci. Doc. Volf uvedl, že v materiálu nejsou doloženy propočty výkopu a dal hlasovat pouze o podmínečném schválení.

Usnesení:

SR VŠE uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi VŠE v Praze jako budoucím povinným a společností ČD Telematika, a.s. jako budoucím oprávněným k tíži pozemku parc. č. 1836/1, k.ú. Jindřichův Hradec odhlasovala podmínečně. Na základě doložení požadovaného propočtu lze dodatečně schválit formou per rollam.

V Praze dne 13. dubna 2006

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE v Praze