Zápis z 18. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 11. dubna 2007

11. dubna
2007

Přítomni: Ing. Marie Čadová, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Martin Jahn, MBA, Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., PhDr. Miroslava Kopicová, Milena Kozumplíková, Ing. Jiří Nekovář, prof. Ing. František Střeleček, CSc., doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., doc. Ing. Jiří Volf, CSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc. (rektor VŠE), Ing. Jan Škoda (kvestor VŠE), Ing. Alena Jarkovská (tajemnice Správní rady VŠE)

Omluven: Ing. Pavel Kysilka, CSc.

Program jednání:

  1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2006
  2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2006
  3. Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE za rok 2006
  4. Návrh hospodaření VŠE na rok 2007
  5. Různé
    • informace o změně stavu smluv oproti 17. zasedání SR VŠE ze dne 8. 11. 2006
    • výstavba sportovního areálu Třebešín.

Průběh zasedání:
Jednání řídil pan Ing. Ondřej Felix, CSc., místopředseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Protože od minulého jednání SR VŠE, které se konalo 8. 11. 2006, došlo ke změně složení SR VŠE, Ing. Felix, CSc. představil nové členy a následně došlo k volbě druhého místopředsedy SR VŠE. Všemi přítomnými byl jednomyslně zvolen pan Ing. Jiří Nekovář.

1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2006
Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2006 uvedl rektor VŠE prof. Hindls. Struktura zprávy odpovídá požadované metodice MŠMT a podává souhrnné informace o hlavních aktivitách školy za uplynulý rok. Jde o ze zákona veřejný materiál – zpráva bude zpřístupněna na webových stránkách školy. Rektor vyzdvihl zejména výrazně zlepšenou spolupráci s podnikovou praxí, zmínil řadu nových aktivit VŠE (podpora handicapovaných studentů, nárůst prostředků na vědu a výzkum aj.), současně se vyjádřil k faktu, že nepříliš aktivní je postoj k publikačním aktivitám ze strany kateder a fakult.

Usnesení:
SR VŠE projednala „Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2006“ a bere ji se souhlasem na vědomí.

2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2006

3. Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE za rok 2006
Oba materiály uvedl kvestor VŠE Ing. Škoda. SR VŠE souhlasila, aby vzhledem k obsahové podobnosti byly materiály projednávány současně.
Výroční zpráva o hospodaření je zpracována dle požadavků MŠMT, členění reflektuje jednotlivé oblasti hospodaření školy. Jejím cílem je podat úplné informace o hospodářských výsledcích školy za všechny oblasti činnosti VŠE. Obsahuje i výrok nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2006, který zní bez výhrad. VŠE se podařilo v roce 2006 dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši 4 952 tis. Kč.
Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE 2006 podává podrobnější informace o hospodaření VŠE pro potřebu školy. Hodnotí hospodaření školy i podle jednotlivých rozpočtových středisek, které hospodaří se všemi jim přidělenými prostředky. V diskusi byly vzneseny dotazy na hospodaření kolejí a menz, stipendijní fond, poplatky za studium, vědu a výzkum na VŠE apod. Kvestor dotazy zodpověděl.

Usnesení: 
SR VŠE bere „Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2006“ a „Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE za rok 2006“ se souhlasem na vědomí. Doporučuje oba materiály postoupit k projednání Akademickému senátu VŠE v předloženém znění.

4. Návrh hospodaření VŠE na rok 2007
Kvestor Škoda seznámil členy SR VŠE se strategií a postupem přípravy Návrhu hospodaření VŠE pro rok 2007. Předkládaný Návrh hospodaření je stanoven jako vyrovnaný. Kromě příspěvků a dotací ze státního rozpočtu zahrnuje i další prostředky – výnosy z hlavní i doplňkové činnosti, použití fondů, rozpočty fakult a celoškolských pracovišť. Vzhledem k tomu, že škola obdržela stejný objem finančních prostředků z MŠMT jako v roce 2006, jsou souhrnné náklady celoškolských pracovišť rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2006 s tím, že nárůst nákladů (energie, služby na zabezpečení činnosti apod.) bude hrazen z úspor těchto pracovišť.
Členové SR VŠE se v následné diskusi dotazovali na různé oblasti rozpočtu VŠE. Kvestor jednotlivé otázky objasňoval.

Usnesení:
SR VŠE projednala „Návrh hospodaření VŠE na rok 2007“, bere ho se souhlasem na vědomí a doporučila návrh hospodaření, po zapracování drobných připomínek, předložit k projednání a schválení AS VŠE.
SR VŠE současně ukládá kvestorovi, aby v případě, že by v rámci rozpočtu bylo plánováno pořízení movité věci ve smyslu § 15 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách, byla tato skutečnost předložena k projednání SR VŠE samostatně.

5. Různé:
a) SR vzala na vědomí informaci kvestora o změně stavu smluv oproti minulému jednání SR VŠE dne 8. 11. 2006;

b) Výstavba sportovního areálu Třebešín
Na závěr kvestor Škoda informoval o současném vývoji připravované výstavby víceúčelové sportovní haly na Třebešíně. VŠE je z významných pražských vysokých škol jediná, která nemá odpovídající zázemí pro tělesnou výchovu. Sportovní areál bude vybudován na pozemcích, které jsou již ve vlastnictví VŠE. S použitím úvěru VŠE nepočítá.

Usnesení:
SR VŠE vzala informaci kvestora o plánované výstavbě sportovního areálu Třebešín na vědomí.
Kvestor Škoda informoval, že v současné době probíhá, na základě požadavku MŠMT, příprava programu reprodukce majetku VVŠ pro období 2008 – 2010. Tento materiál bude po projednání na příslušných úrovních VŠE a v souladu s usnesením SR VŠE ze dne 8. 11. 2006 předložen k projednání SR VŠE na příštím zasedání – v říjnu 2007. 
SR VŠE vzala tuto informaci na vědomí.
Dále byl vznesen požadavek na předložení informace o pojištění majetku a budov VŠE – rovněž na příštím jednání SR VŠE, tj. v říjnu 2007.

V Praze dne 11. dubna 2007

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: Ing. Ondřej Felix, CSc.
místopředseda SR VŠE