Zápis z 19. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 7. listopadu 2007

7. listopadu
2007

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Ondřej Felix, CSc., Ing. Martin Jahn, MBA, Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., Milena Kozumplíková, Ing. Pavel Kysilka, CSc., Ing. Jiří Nekovář, prof. Ing. František Střeleček, CSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., (rektor VŠE), Ing. Libor Svoboda (kvestor VŠE), Ing. Alena Jarkovská (tajemnice Správní rady VŠE)

Omluven: Ing. Marie Čadová, Ing. Jan Fischer, CSc., PhDr. Miroslava Kopicová, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Program jednání:

  1. Stav čerpání rozpočtu k 30. 9. 2007 a výhled do konce r. 2007
  2. Majetkoprávní vztahy VŠE
    1. smlouvy o zřízení věcného břemene
    2. úpravy smluv o zřízení věcného břemene
    3. kupní smlouva
  3. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Úvodem jednání byla provedena kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání SR VŠE dne 11. 4. 2007. Zadané úkoly byly splněny. O investičních záměrech školy a o nepříliš uspokojivém vývoji v oblasti investičních dotací ze strany MŠMT informoval kvestor VŠE. Součástí rozpočtu VŠE pro rok 2008 bude písemná informace o investiční strategii školy. Vzhledem k počtu 8 přítomných členů je SR VŠE usnášeníschopná.

1. Stav čerpání rozpočtu k 30. 9. 2007 a výhled do konce r. 2007

Materiál zpracoval kvestor Svoboda. Účelem materiálu je vyhodnocení vývoje čerpání neinvestičních prostředků a investičních výdajů školy k 30. 9. 2007 ve vztahu k celoročnímu rozpočtu. Kvestor uvedl vlivy na čerpání jednotlivých částí rozpočtu a dále zhodnotil stavy fondů a jejich předpokládané čerpání. Informoval o zahájení jednání s UK a ČVUT o možném prodeji podílu VŠE na budovách CDMS Krystal. Informoval také o přípravě projektu pro čerpání prostředků operačního programu Životní prostředí na kompletní zateplení koleje Jarov IIIG.

Usnesení:
SR VŠE projednala a bere na vědomí vývoj čerpání rozpočtu k 30. 9. 2007 a výhled do konce roku 2007. SR  konstatovala, že hospodaření VŠE se vyvíjí uspokojivě.

2. Majetkoprávní vztahy VŠE

a) smlouvy o zřízení věcného břemene
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená v souladu s § 50a občanského zákoníku pro společnosti UPC Česká republika, a.s. k pozemku parc. č. 1836/1, k.ú. Jindřichův Hradec
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro společnost E. ON Distribuce, a.s. k pozemku parc. č. 1836/1, k.ú. Jindřichův Hradec.

Usnesení:
SR VŠE v Praze souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, resp. smlouvy o zřízení věcného břemene mezi VŠE v Praze jako budoucím povinným a 
a) společností UPC Česká republika, a.s., jako budoucím oprávněným k tíži pozemku parc. č. 1836/1, k.ú. Jindřichův Hradec za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem

b) společností E. ON Distribuc, a.s., jako budoucím oprávněným k tíži pozemku parc. č. 1836/1, k.ú. Jindřichův Hradec za jednorázovou úhradu ve výši 8 800,- Kč.

b) úpravy smluv o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. k pozemkům parc. č. 16/2, 16/20, 16/21 a č. 18/1, všechny k.ú. Žižkov

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 12. 1. 2000 v objektu CDMS Krystal pro MŠMT a Dům zahraničních služeb MŠMT

Usnesení:
SR VŠE v Praze souhlasí s
a) uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, resp. s úpravou smlouvy se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., resp. s navrženými změnami oproti smlouvě č. 276/05/VŠE, tj. se změnou v osobě oprávněného a dále v rozšíření věcného břemene i na pozemek parc. č. 18/1, k.ú. Žižkov

b) s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 12. 1. 2000, na základě kterého jediným oprávněným z věcného břemene bude MŠMT

c) kupní smlouva
Kupní smlouva uzavřená mezi Panstvím Bechyně a.s. na straně jedné jako prodávajícím a VŠE v Praze na straně druhé jako kupujícím; část pozemku parc. č. 649/4, pozemků parc. č. 649/5, č. 679/6, č. 649/7, č. 649/8 č. 649/9 a č. 649/10, vše druh lesní pozemek, a všechny se nacházející v katastrálním území Dobronice u Bechyně.

Usnesení:
SR VŠE v Praze souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společenstvím Panství Bechyně a.s., týkající se nákupu pozemků parc. č. 649/4, 649/5, 649/6, 649/7, 649/8, 649/9 a 649/10, všechny se nacházející v k.ú. Dobronice u Bechyně, a to za kupní cenu 1 489 866,- Kč.

3. Různé

a) Pojištění budov a majetku školy – počínaje 1. červencem 2007 bylo sjednáno na základě výběrových řízení nové pojištění nemovitého majetku VŠE i vozového parku školy. Před uplynutím sjednaného období, tj. 31. 12. 2008 bude nové pojištění vyhodnoceno.
SR vzala informaci o pojištění budov a majetku VŠE na vědomí.

b) 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který se vztahuje také na veřejné vysoké školy a na členy Správní rady VŠ. SR VŠE doporučila hledat řešení situace, kdy někteří členové SR budou muset podávat oznámení o svých souběžně vykonávaných činnostech a o dalších právních skutečnostech (dle § 7 až 12 zákona o střetu zájmů), což nebude v některých případech odpovídat jejich pracovně-právním vztahům, které uzavřeli s jinými právnickými osobami jako se svými zaměstnavateli (minimálně tři členové SR informovali, že by museli z tohoto titulu ukončit své členství ve SR VŠE k 31. 12. 2007).

c) na závěr pan rektor pozval členy SR VŠE na společenské a odborné setkání absolventů školy „Den s VŠE“, které se bude konat v prostorách VŠE dne 24. 11. 2007.

 

V Praze dne 9. 11. 2007

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

předseda SR VŠE