Zápis z 20. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 13. května 2008

13. května
2008

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.; Ing. Marie Čadová; Ing. Jan Fischer, CSc.; Ing. Pavel Kafka, dr.h.c.; PhDr. Miroslava Kopicová; Milena Kozumplíková; prof. Ing. František Střeleček, CSc., dr.h.c.; doc. Ing. Václav Vinš, CSc.; prof. Ing. Richard Hindls, CSc. (rektor VŠE); Ing. Libor Svoboda (kvestor VŠE); Ing. Alena Jarkovská (tajemnice Správní rady VŠE)
Omluveni: Ing. Martin Jahn, MBA; Ing. Pavel Kysilka, CSc.; Ing. Jiří Nekovář; doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Program jednání:

  1. Představení nového člena SR VŠE
  2. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2007
  3. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2007
  4. Rozpočet VŠE na rok 2008

Informace k investiční strategii VŠE do roku 2015

  1. Různé:

a) majetkoprávní vztahy (zřízení věcného břemene)
– změna smlouvy č. 215/06/VŠE
– změna smlouvy č. 373/06/VŠE
b) návrh na změnu Statutu SR VŠE (Jednací a volební řád) – čl. 4, odst. 4

Průběh zasedání:
Jednání řídil předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE) pan doc. Jiří Volf. Úvodem seznámil přítomné s programem jednání. Vzhledem k počtu osmi přítomných členů bylo konstatováno, že SR VŠE je usnášeníschopná.

1. Představení nového člena SR VŠE
Předseda SR VŠE představil nového člena doc. Václava Vinše, ředitele odboru vysokých škol MŠMT ČR. Doc. Vinš byl jmenován za Ing. Ondřeje Felixe, který ukončil členství ve SR VŠE k 31. 12. 2007.

2. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2007
Výroční zpráva o činnosti za rok 2007, kterou uvedl rektor VŠE prof. Hindls, je zpracována podle metodiky MŠMT a obsahuje řadu závazných tabulek. Podává souhrnný přehled o hlavních aktivitách VŠE za rok 2007 jak z pohledu celoškolského, tak i za jednotlivé součásti univerzity. Rektor vyzdvihl zejména různé aktivity školy (práci Rozvojového a poradenského centra, Univerzity třetího věku a Centra pro handicapované studenty na VŠE, nárůst prostředků na vědu a výzkum apod.). V následné diskuzi byly zodpovězeny všechny dotazy.
Usnesení:
SR VŠE bere „Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2007“ na vědomí.

3. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2007
Výroční zprávu o hospodaření za rok 2007 uvedl kvestor VŠE Ing. Svoboda. Cílem této zprávy je podat úplné informace o hospodářských výsledcích školy za všechny oblasti činnosti VŠEZpráva o hospodaření poskytuje současně i základní kontrolu nakládání s rozpočtovými prostředky. Obsahuje i výrok nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2007, který zní bez výhrad.
Usnesení:
SR VŠE bere „Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2007“ na vědomí.

4. Rozpočet VŠE na rok 2008 
Materiál o rozpočtu uvedl opět kvestor VŠE. V souladu s vysokoškolským zákonem je rozpočet sestaven jako vyrovnaný. Je členěn do tří základních částí: rozpočet neinvestičních výnosů a nákladů, rozpočet fondů a rozpočet investic.
Kvestor informoval, že v roce 2008 plánuje VŠE dvě větší investiční stavby – sportovní areál Třebešín a výukové prostory a informační centrum Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Současně uvedl i zdroje financování těchto akcí. V tabulkovém zpracování je uveden přehled všech plánovaných investičních akcí.
V této souvislosti kvestor předložil SR VŠE v písemné formě vyžádanou informaci o investiční strategii VŠE do roku 2015. Jde o interní materiál, který dosud nebyl projednáván v žádných orgánech školy.
Následně kvestor uvedl podrobnou informaci o plánovaném prodeji podílu VŠE na nemovitosti CDMS Krystal na Veleslavíně. Spolumajiteli této nemovitosti jsou UK a ČVUT. Podíl VŠE činí přes 46 %. VŠE se písemně dohodla se spolumajiteli o možném prodeji svého podílu jednomu ze spolumajitelů, a to UK. V mezidobí byl zpracován Institutem oceňování majetku VŠE a další nezávislou firmou posudek a ocenění této nemovitosti. Cena prodávané části odpovídá cca částce 201 mil. Kč. Protože případný odprodej náleží odsouhlasení SR VŠE, požádal kvestor členy SR VŠE o schůzku ještě do konce června, popř. v září 2008. SR potvrdila ochotu projednat tuto záležitost, požaduje předložit v dostatečně dlouhém časovém předstihu pečlivě zpracované všechny podklady k chystanému odprodeji.
Usnesení:
SR VŠE bere „Rozpočet VŠE na rok 2008“ i „Investiční strategii VŠE do roku 2015“ na vědomí.

5. Různé:
a) majetkoprávní vztahy:
aa) změna smlouvy č. 215/06/VŠE
Usnesení:
SR souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 215/06/VŠE) resp. s rozšířením účastníků na straně oprávněného, a to o společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

ab) změna smlouvy č. 373/06/VŠE
Usnesení:
SR VŠE souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 373/06/VŠE) resp. s možností změny v osobě vlastníka podzemního vedení telekomunikační sítě a přechodu věcného břemene na případného právního nástupce oprávněného.

b) tajemnice SR VŠE Ing. Jarkovská uvedla návrh na změnu Statutu SR VŠE v Praze (Jednací a volební řád) v článku. 4, odst. 4, a to ze stávajícího znění:

„4. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna dvoutřetinová většina všech 
členů Správní rady“.

na znění následující:

4. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
 členů Správní rady“.

Usnesení:
SR vyslovila jednomyslně souhlas s navrženou změnou Statutu SR VŠE. Změna bude předložena ke schválení na MŠMT.

V Praze dne 13. května 2008.

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE