Zápis z 21. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 2. října 2008

2. října
2008

Přítomni:  doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Marie Čadová; Ing. Jan Fischer, CSc.; doc. Ing. Jiří Havel, CSc.; Ing. Pavel Kafka, dr. h. c.; PhDr. Miroslava Kopicová; Milena Kozumplíková; Ing. Pavel Kysilka, CSc.; Ing. Jiří Nekovář; prof. Ing. František Střeleček, CSc., dr. h. c.; doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc. (rektor VŠE); Ing. Libor Svoboda (kvestor VŠE); Ing. Alena Jarkovská (tajemnice Správní rady VŠE)

Omluven:  doc. Ing. Václav Vinš, CSc.

Program jednání:

  1. Představení nového člena SR VŠE
  2. Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2009
  3. Vydání předchozího písemného souhlasu k právnímu úkonu – odprodej spoluvlastnického podílu VŠE k objektu „CDMS Krystal“ Univerzitě Karlově
  4. Informace o zjednodušené pasportizaci nemovitostí a návrhu investičního programu na roky 2009-2015
  5. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Jiří Volf, předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky. Vzhledem k účasti 11 členů SR bylo konstatováno, že SR VŠE je usnášeníschopná.

1. Představení nového člena SR VŠE – změna ve složení SR VŠE

Předseda SR VŠE představil nového člena doc. Ing. Jiřího Havla, CSc., docenta katedry financí a kapitálových trhů IES FSV UK, který byl jmenován ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Liškou místo Ing. Martina Jahna, MBA. (Ing. Jahn požádal o uvolnění z funkce člena SR VŠE z důvodu zaměstnání v zahraničí).

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2009

Materiál uvedl rektor VŠE prof. Hindls. VŠE zaujímá vedoucí postavení ve vysokém ekonomickém školství v ČR, dosáhla rovněž významného mezinárodního uznání, a to jak v rámci Evropy, tak v celosvětovém měřítku. Aktualizace uvádí cíle a priority v mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, oblasti vědy a výzkumu, v oblasti informačních technologií a rozvoj materiálně technické základny pro rok 2009. Rektor uvedl priority, kterými se škola chce v budoucnu zabývat. Následná diskuse, ve které vystoupili téměř všichni členové SR, se týkala silných i slabších stránek školy např. orientace na zahraniční studenty, podpora mladých učitelů, podíl úspěšných absolventů doktorských programů na VŠE apod.

Usnesení:

SR VŠE projednala a vzala na vědomí Aktualizaci Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2009.

Některé připomínky z diskuse budou zapracovány do finální verze. Termín pro její odevzdání na MŠMT je 10. říjen 2008.

3. Vydání předchozího písemného souhlasu k právnímu úkonu – odprodej spoluvlastnického podílu VŠE k objektu „CDMS Krystal“ Univerzitě Karlově

Materiál předložil kvestor VŠE Ing. Svoboda. Již na minulém jednání byla SR VŠE informována o plánovaném prodeji podílu VŠE na nemovitosti CDMS Krystal na Veleslavíně. Kvestor objasnil důvody, které vedou VŠE k odprodeji objektu CDMS Krystal jednomu ze spoluvlastníků, tj. Univerzitě Karlově (na základě předkupního práva). Druhý spoluvlastník ČVUT se svého předkupního práva písemně vzdal. Na základě zpracovaného znaleckého posudku byla stanovena cena spoluvlastnického podílu VŠE (46,9 %) objektu Krystal na 20l mil. Kč. . Předložený návrh kupní smlouvy byl zpracován právníky Univerzity Karlovy a konzultován s odborníky VŠE. Všechna grémia UK (vedení, SR UK i AS UK) již tuto záležitost projednala. Rovněž AS VŠE nemá proti prodeji výhrady.

Po krátké diskusi dal předseda SR doc. Volf hlasovat o vydání předchozího písemného souhlasu k právnímu úkonu spočívajícímu v odprodeji spoluvlastnického podílu VŠE k objektu CDMS Krystal Univerzitě Karlově.

Z přítomných 11 členů SR VŠE hlasovalo deset pro, jeden se hlasování zdržel – doc. Jiří Volf se z důvodu střetu zájmů hlasování zdržel, neboť je zároveň členem i SR Univerzity Karlovy.

Usnesení:

SR VŠE vydala předchozí písemný souhlas k odprodeji spoluvlastnického podílu VŠE k objektu CDMS Krystal Univerzitě Karlově.

4. Informace o zjednodušené pasportizaci nemovitostí a návrhu investičního programu na roky 2009-2015

Na základě požadavku MŠMT zpracoval kvestor VŠE Ing. Svoboda pasportizaci nemovitostí a investiční program školy do roku 2015, včetně identifikace možných zdrojů financování. Materiál obsahuje již zahájené projekty (např. výstavba sportovní haly na Třebešíně, nástavba a přístavba stávajícího objektu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, rekonstrukce kolejí Jarov apod.) a pro další roky uvádí plánované rekonstrukce různých objektů školy. V tabulkovém zpracování jsou zdokumentovány další důležité informace ohledně této problematiky.

Usnesení:

SR VŠE vzala výše uvedený materiál na vědomí.

5. Různé:

a) rektor VŠE prof. Hindls informoval, že v Atriu Rajské budovy VŠE se dne 18. 11. 2008 bude konat slavnostní galavečer projektu Česká hlava 2008 za přítomnosti předních vědců, politiků i umělců. Pozval všechny členy SR k účasti na této prestižní společenské akci, oficiální pozvánky budou následovat.
Na závěr předseda SR doc. Volf poděkoval všem členům SR za účast a konstruktivní přístup k projednávaným bodům jednání SR.

V Praze dne 6. 10. 2008

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská, tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE