Zápis z 22. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 5. března 2009

5. března
2009

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Marie Čadová, Ing. Jan Fischer, CSc., doc. Ing. Jiří Havel, CSc., Milena Kozumplíková, Ing. Pavel Kysilka, CSc., Ing. Jiří Nekovář, doc. Ing. Václav Vinš, CSc. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. (rektor VŠE), Ing. Libor Svoboda (kvestor VŠE), Ing. Alena Jarkovská (tajemnice Správní rady VŠE)

Omluveni: Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., PhDr. Miroslava Kopicová, prof. Ing. František Střeleček, CSc., dr.h.c., doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Program jednání:

 1. Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE v Praze za rok 2008
 2. Návrh rozpočtu VŠE v Praze na rok 2009
 3. Majetkové vztahy
 4. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Jiří Volf, předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Seznámil přítomné s programem jednání a bylo konstatováno, že SR VŠE je usnášeníschopná. K předloženému programu nebyly žádné připomínky ani doplnění.

1. Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE v Praze za rok 2008

Materiál uvedl kvestor VŠE Ing. Svoboda. Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE 2008 podává informace o hospodaření VŠE dle jednotlivých rozpočtových středisek a porovnává rozpočtované a skutečné výdaje VŠE dle struktury schváleného Rozpočtu. Významným faktorem, který ovlivnil hospodaření školy 2008, byl realizovaný prodej areálu CDMS Krystal. Po započtení zůstatkové hodnoty objektu docílila škola kladného hospodářského výsledku ve výši 31 915 tis. Kč, který bude v rámci účetní závěrky v plné výši navržen k převodu do FRIMu. Členy SR byly vzneseny dotazy na doktorské studium na VŠE, investiční výdaje školy, tvorbu a čerpání fondů apod. Kvestor dotazy zodpověděl.

Usnesení:

SR VŠE vzala na vědomí „Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE v Praze za rok 2008“ a doporučila materiál postoupit k projednání AS VŠE v předloženém znění.

2. Návrh rozpočtu VŠE v Praze na rok 2009

Kvestor Ing. Svoboda prezentoval a odůvodnil základní předpoklady, vlivy a východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2009. Informoval o dlouhodobé práci finanční komise poradní skupiny rektora na alternativních modelech rozdělování finančních prostředků mezi fakulty ze „základního“ příspěvku A+B na vzdělávací činnost. Vysvětlil nárůst finančních prostředků – dodatečné uznání cca 648 placených studentů, informoval o rozpočtu fondů a rozpočtu investic. Komentoval jednotlivé investiční akce školy, zmínil se o prováděných prověrkách nákladové náročnosti celoškolských pracovišť a plánovaném auditu činnosti Výpočetního centra. O provedených kontrolách i auditu na celoškolská pracoviště VŠE bude SR VŠE informována.
V následné diskusi rektor a kvestor VŠE zodpověděli různé otázky např. ohledně priorit školy, možnosti získání finančních prostředků z EU, informovali o již rozpracovaných investičních akcích školy, zamýšlené přestavbě a modernizaci Staré i Nové budovy školy apod. SR rovněž konstatovala, že se v posledních letech výrazně zlepšila prezentace školy na veřejnosti a v médiích. Na závěr předseda SR VŠE vyjádřil poděkování kvestoru Svobodovi za kvalitní zpracování Rozpočtu VŠE pro rok 2009.

Usnesení:

SR VŠE vzala „Návrh rozpočtu VŠE v Praze na rok 2009“ se souhlasem na vědomí a doporučila jeho předložení AS VŠE k odsouhlasení.

3. Majetkové vztahy – kupní smlouva

SR VŠE byla předložena kupní smlouvu na převod pozemku parc. č. 19/24 – ostatní plocha /zeleň/ o výměře 73 m2, k.ú. Žižkov, obec Praha (sounáležitost pozemku s areálem VŠE).

U

Usnesení:

SR VŠE vydává předchozí souhlas k uzavření kupní smlouvy, týkající se úplatného převodu vlastnického práva mezi Městkou částí Praha 3 a VŠE v Praze. Převod se týká pozemku parc. č. 19/24, o výměře 73 m2, k.ú. Žižkov, za kupní cenu ve výši 36 500,- Kč.

4. Různé:

 1. informace k závěrům z minulého jednání SR VŠE
  – na minulém jednání dne 2. 10. 2008 byl SR VŠE odsouhlasen odprodej spoluvlastnického podílu k objektu CDMS Krystal Univerzitě Karlově.
  Dne 24. 11. 2008 byla podepsána kupní smlouva na úplatný převod spoluvlastnického podílu mezi VŠE v Praze jako prodávající a UK v Praze jako kupující. Katastrální úřad pro hl. m. Prahu zapsal vklad práva dne 8. 12. 2008 s právními účinky vkladu ke dni 26. 11. 2008;
 2. SR jednomyslně odsouhlasila, aby byl druhým místopředsedou SR VŠE pro rok 2009 a další období zvolen doc. Vinš;
 3. příští jednání SR VŠE se uskuteční v průběhu měsíce května 2009.

V Praze dne 6. 3. 2009

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE