Zápis z 23. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 29. dubna 2009

29. dubna
2009

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Marie Čadová, Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., Ing. Jiří Nekovář, prof. Ing. František Střeleček, CSc., dr. h. c., doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., doc. Ing. Václav Vinš, CSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. (rektor VŠE), Ing. Libor Svoboda (kvestor VŠE), Ing. Alena Jarkovská (tajemnice Správní rady VŠE)
Omluveni: Ing. Jan Fischer, CSc., doc. Ing. Jiří Havel, CSc., PhDr. Miroslava Kopicová, Milena Kozumplíková, Ing. Pavel Kysilka, CSc.

Program jednání:

1.Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2008
2.Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2008
3.Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Jiří Volf, předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Seznámil přítomné s programem a bylo konstatováno, že SR VŠE je usnášeníschopná. Ing. Kafka navrhl zařadit do bodu Různé téma – reformní práce na Bílé knize terciálního vzdělávání.

1.Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2008

Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2008 uvedl rektor VŠE prof. Hindls. Zpráva je zpracována podle přepsané metodiky MŠMT a podává souhrnné informace o hlavních aktivitách VŠE za uplynulý rok. Po projednání všemi grémii bude předložena na MŠMT a zveřejněna na webových stránkách VŠE.
V následné diskusi pan rektor a pan kvestor zodpověděli dotazy, týkající se uplatnění absolventů VŠE, doktorských studijních programů, mezinárodní spolupráce, spolupráce s praxí, stav žádosti o udělení certifikátu ECTS label, který osvědčuje, že kreditní systém odpovídá mezinárodním standardům a usnadňuje tak přechod studentů mezi naší univerzitou a zahraničními školami atd. Členové SR uvedli několik námětů a doporučení.
Usnesení:
SR VŠE projednala „Výroční zprávu o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2008“ a vzala ji na vědomí.

2. Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2008

Předloženou zprávu prezentoval kvestor Svoboda. Zpráva navazuje na materiál „Hodnocení čerpání rozpočtu čerpání rozpočtu VŠE za rok 2008“, který SR projednala na minulém jednání v březnu 2009. Zpráva je zpracována na základě závazné struktury MŠMT a obsahuje úplné informace za všechny oblasti činnosti školy. Obsahuje zúčtování dotací a příspěvků, poskytuje tedy základní kontrolu nakládání s rozpočtovými zdroji. Součástí je i výrok nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2008, který zní „bez výhrad“. V průběhu kalendářního roku 2008 nedošlo k žádným výrazným odchylkám v čerpání od schváleného rozpočtu. Dotazy z diskuse kvestor zodpověděl.
Usnesení:
SR VŠE vzala „Výroční zprávu o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze  za rok 2008“ na vědomí a doporučila její postoupení AS VŠE v předloženém znění.

3. Různé:

a) jednání na téma Bílá kniha terciálního vzdělávání
Vláda ČR v roce 2007 pověřila MŠMT přípravou tzv. „Bílé knihy terciálního vzdělávání“, která se měla stát východiskem pro reformu českého vysokého školství. Autorský tým zpracoval první verzi Bílé knihy a následně po celospolečenské diskusi, připomínkách a doporučení k tomuto dokumentu byla zpracována druhá verze Bílé knihy. Tu projednala a vzala na vědomí 26. 1. 2009 vláda ČR.
V rozpravě se členové SR VŠE vyjádřili k některým zamýšleným změnám vysokého školství (přeskupení pravomocí, vliv Akademického senátu a Správní rady na činnost škol, volbu rektora apod.).

b) příští zasedání SR VŠE se uskuteční v průběhu měsíce října 2009.

Na závěr předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval všem členům za účast i aktivní přístup k projednávaným bodům jednání.

V Praze dne 5. 5. 2009

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská, tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE