Zápis z 24. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 8. prosince 2009

8. prosince
2009

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Marie Čadová, Ing. Jan Fischer, CSc., doc. Ing. Jiří Havel, CSc., Milena Kozumplíková, Ing. Jiří Nekovář, prof. Ing. František Střeleček, CSc., dr.h.c., doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., (rektor VŠE), Ing. Libor Svoboda (kvestor VŠE), Ing. Alena Jarkovská (tajemnice Správní rady VŠE)

Omluveni: PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., Ing. Pavel Kysilka, CSc., doc. Ing. Václav Vinš, CSc.

Program jednání:

  1. Stav čerpání rozpočtu k 30. 9. 2009 a výhled do konce roku 2009
  2. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil pan doc. Jiří Volf, předseda Správní rady VŠE. Přivítal přítomné a konstatoval, že vzhledem k počtu 8 přítomných členů je SR v případě potřeby usnášeníschopná. K předloženému programu nebylo vzneseno žádné doplnění.

1. Stav čerpání rozpočtu k 30. 9. 2009 a výhled do konce r. 2009

Materiál předložil a komentoval kvestor Svoboda. Účelem materiálu je vyhodnocení vývoje čerpání neinvestičních prostředků a investičních výdajů školy k 30. 9. 2009 ve vztahu k celoročnímu rozpočtu. Kvestor uvedl vlivy na čerpání jednotlivých částí rozpočtu, zhodnotil stavy fondů a jejich předpokládané čerpání, vysvětlil některé drobné navržené úpravy a konstatoval, že čerpání rozpočtu probíhalo v průběhu roku v mezích schváleného rozpočtu. Vzhledem k očekávaným rozpočtovým omezením pro rok 2010 bylo fakultám umožněno nevyčerpání celého objemu rozpočtových prostředků na vzdělávací činnost a byl jim povolen převod a použití v příštím roce.

Na závěr pan kvestor uvedl, že současná ztráta 2 982 tis. Kč u Správy účelových zařízení VŠE vznikla zejména na základě nižších výnosů z doplňkové činnosti v letních měsících, kdy v důsledku hospodářské krize byl zájem ze zahraničí o letní ubytování na našich kolejích podstatně nižší než v předcházejících letech. Dotazy v následné diskusi kvestor zodpověděl.

Usnesení:

SR VŠE projednala a vzala na vědomí vývoj čerpání rozpočtu k 30. 9. 2009 a výhled do konce roku 2009. SR konstatovala, že hospodaření VŠE probíhá uspokojivě.

2. Různé:

a) pan rektor a pan kvestor informovali o investičních akcích VŠE, které byly v průběhu roku 2009 úspěšně dokončeny nebo jsou téměř před dokončením.

Jde zejména o nové Knihovnické a informační centrum Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, úspěšně byla dokončena rovněž přestavba kolejí Jarov, blok E na moderní ubytování hotelového typu a příští týden bude otevřen nový Sportovní areál VŠE na Třebešíně. VŠE dosud neměla jako jediná z pražských univerzit odpovídající vlastní sportovní zařízení a pro sportovní činnost si musela prostory pronajímat. Pan rektor pozval členy SR VŠE na slavnostní otevření a prohlídku Sportovního centra VŠE, které se bude konat 15. 12. 2009.

Na závěr předseda SR doc. Volf poděkoval členům SR VŠE za účast a konstruktivní přístup k projednávaným záležitostem v průběhu roku 2009 a popřál všem přítomným hezké vánoční svátky a hodně zdraví do příštích let.

V Praze dne 8. 12. 2009

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE