Zápis z 25. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 8. června 2010

8. června
2010

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Marie Čadová, Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., Milena Kozumplíková, Ing. Jiří Nekovář, prof. Ing. František Střeleček, CSc., dr. h. c., doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., doc. Ing. Václav Vinš, CSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. (rektor VŠE), Ing. Libor Svoboda (kvestor VŠE), doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (prorektor VŠE), Ing. Alena Jarkovská (tajemnice Správní rady VŠE)
Omluveni: PhDr. Miroslava Kopicová, doc. Ing. Jiří Havel, CSc., Ing. Pavel Kysilka, CSc.

Program jednání:

  1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2009
  2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2009
  3. Rozpočet VŠE na rok 2010
  4. Dlouhodobý záměr VŠE na období 2011-2015
  5. Majetkové vztahy – smlouvy o zřízení věcného břemene
  6. Různé

Průběh zasedání:
Jednání řídil doc. Jiří Volf, předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Seznámil přítomné s programem jednání SR VŠE, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění. Vzhledem k přítomnosti devíti členů SR bylo konstatováno, že SR VŠE je usnášeníschopná.

  1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2009

Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2009 uvedl rektor VŠE prof. Hindls. Zpráva je zpracována podle předepsané metodiky MŠMT, obsahuje řadu závazných tabulek a podává souhrnné informace o hlavních aktivitách VŠE za uplynulý rok.V následné diskuzi pan rektor a pan kvestor zodpověděli dotazy a připomínky členů SR (doc. Volf, doc. Vinš, Ing. Kafka, doc. Tůma, prof. Střeleček, Ing. Fischer).
Usnesení:
SR VŠE projednala „Výroční zprávu o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009″a bere ji na vědomí. 

2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2009
Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2009 uvedl kvestor Ing. Svoboda. Cílem této zprávy je podání úplných informací o hospodářských výsledcích školy za všechny oblasti činnosti VŠE. Poskytuje současně základní kontrolu nakládání s rozpočtovými prostředky. Obsahuje rovněž ověření a výrok nezávislého auditora o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou za rok 2009, které zní bez výhrad.
Členové SR VŠE požadují v příštím zpracování výroční zprávy o hospodaření uvádět srovnání plánovaného rozpočtu se skutečnými výsledky hospodaření.
Usnesení:
SR VŠE bere „Výroční zprávu o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009“ bez výhrad na vědomí. 

3. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2010 
Kvestor Ing. Svoboda odůvodnil základní předpoklady, vlivy a východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2010. Zdůraznil, že vliv vnějšího prostředí byl při sestavování rozpočtu školy pro tento rok mimořádně silný. V souladu s vysokoškolským zákonem je rozpočet sestavován jako vyrovnaný. Je členěn do tří základních částí: rozpočet neinvestičních nákladů a výnosů, rozpočet fondů a rozpočet investic.
Pan kvestor informoval, že téměř všechny investiční akce plánované na letošní rok budou hrazeny z vlastních prostředků. Na závěr objasnil dotaz doc. Vinše ohledně plánované nástavby učeben nad Novou budovou VŠE.
Usnesení:
SR VŠE bere „Návrh rozpočtu Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2010“ na vědomí. 

4. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠE na období 2011-2015
DZ pro jednání SR VŠE zpracoval a komentoval prorektor VŠE pro strategii doc. Fischer. Seznámil členy SR s postupným vznikem tohoto materiálu, který byl projednáván všemi grémii školy. Materiál je po formální stránce rozdělen na misi a vizi VŠE, strategické cíle a nástroje k dosažení těchto cílů. DZ VŠE je v souladu s DZ MŠMT.
DZ VŠE pro období 2011 – 2015 byl členy SR hodnocen jako jasný, přehledný a stručný. Velmi důležité budou každoroční Aktualizace DZ. Materiál byl doporučen k předložení AS VŠE ke schválení na jeho zářijovém jednání.
Na MŠMT musí být DZ VŠE pro období 2011 – 2015 odevzdán do 1. 10. 2010 současně s Aktualizací DZ na rok 2011. V následné debatě byla členy správní rady oceněna vykonaná práce na dlouhodobém záměru.
Usnesení:
SR VŠE projednala a bere se souhlasem na vědomí „Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 – 2015“. 

5. Majetkové vztahy 
5a) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená v souladu s § 50a občanského zákoníku pro společnost T-Systems Czech Republic, a.s. k pozemku parc. č. 2931/148, 3607/1, 3610/2 a 3626/4, vše k.ú. Žižkov
Usnesení:
SR VŠE souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi VŠE v Praze jako povinným a společností T-Systems Czech Republic, a.s., se sídlem na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4 jako oprávněným k tíži pozemků parc. č. 2937/148, 3907/1, 3610/2 a 3626/4, vše v k.ú. Žižkov, za účelem pokládky telekomunikační trasy do uvedených pozemků.
Ocenění věcného břemene bylo ohodnoceno takto:
– 50 000,- Kč za každý připojený objekt kolejí v majetku VŠE v Praze v lokalitě Žižkov
– úhrada a zajištění vodorovného značení parkoviště v Biskupcově ulici na parc. č. 3623/3, k.ú. Žižkov

5b) Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená v souladu s § 50a občanského zákoníku pro společnost T-Systems Czech Republic, a.s. k pozemku parc. č. 2344/29 a 2344/26, oba k.ú. Kunratice
Usnesení:
SR VŠE souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene resp. s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi VŠE v Praze jako povinným a společností T-Systems Czech Republic, a.s., se sídlem na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4 jako oprávněným k tíži pozemků parc. č. 2344/29 a2344/26, oba v k.ú. Kunratice, za účelem provozu, údržby a úpravy podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě.
Jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene navrhuje oprávněný z věcného břemene ve výši 10 000,- Kč (jedná se o cca 65 bm/2 trubky).

5c) Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená v souladu s § 50a občanského zákoníku pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. k pozemkům parc. č. 2344/26, 2344/27, 2344/28 a 2344/29, vše k.ú. Kunratice
Usnesení:
SR VŠE souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi VŠE v Praze jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 jako oprávněným k tíži pozemků parc. č. 2344/26, 2344/27, 2344/28 a 2344/29, vše v k.ú. Kunratice, za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení.
Jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene navrhuje oprávněný z věcného břemene ve výši 5 000,- Kč (jedná se o cca 138 bm/1 trubka).

6. Různé:
a) kvestor Ing. Svoboda informoval členy SR VŠE o přípravě smlouvy o kupní smlouvě budoucí týkající se pozemků VŠE v Praze 4 – Kunraticích;
b) příští zasedání SR VŠE se uskuteční v průběhu měsíce října 2010.

V Praze dne 11. června 2010

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE