Zápis z 26. zasedání Správní rady VŠE dne 11. listopadu 2010

11. listopadu
2010

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Marie Čadová, Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., PhDr. Miroslava Kopicová, Milena Kozumplíková, prof. Ing. František Střeleček, CSc., dr. h. c., doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. (rektor VŠE), Ing. Libor Svoboda (kvestor VŠE), Ing. Alena Jarkovská (tajemnice SR VŠE); Mgr. Krejčí

Omluveni: Ing. Jan Fischer, CSc., doc. Ing. Jiří Havel, CSc., Ing. Pavel Kysilka, CSc.,                         Ing. Jiří Nekovář, doc. Ing. Václav Vinš, CSc.

Program jednání:

  1. Uplatnění předkupního práva a uzavření kupní smlouvy – spoluvlastnictví pozemků k.ú. Kunratice
  2. Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2010 a výhled do konce roku
  3. Majetkové vztahy
  4. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil předseda SR VŠE pan doc. Jiří Volf. Přivítal přítomné a bylo konstatováno, že SR VŠE je usnášeníschopná. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Uplatnění předkupního práva a uzavření kupní smlouvy – spoluvlastnictví pozemků k.ú. Kunratice – přizván byl i Mgr. Krejčí, který zastupuje VŠE v jednání ohledně této záležitosti, aby objasnil některé právní podmínky.

Kvestor Svoboda informoval členy SR o aktuálním stavu jednání Vysoké školy ekonomické v Praze ohledně obdržené nabídky od spolumajitelky pozemků v k.ú. Kunratice (vysokoškolský areál Jižní Město) paní Marcely Kaňkové. Paní Kaňková nabídla k odprodeji její spoluvlastnický podíl k pozemkům, uvedla cenovou nabídku pro využití předkupního práva ze strany VŠE. Předmětem úplatného převodu je nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 pozemků parcelní č. 2344/34 – jiná plocha o výměře 1.046 m2 a parcelní č. 2244/37 – jiná plocha o výměře 12.083 m2,  oba zapsané na LV č. 3941 v k.ú. Kunratice.

Zároveň pan kvestor předložil dva nezávislé znalecké posudky s uvedením stanovení ceny obvyklé dotčených pozemků a dopis z MŠMT s informací, že žádost VŠE  o poskytnutí dotace na nákup pozemků  v části vysokoškolského areálu Praze-Kunraticích byla posouzena odbornými útvary ministerstva jak z hlediska dlouhodobého rozvoje VŠE, tak z hlediska možností státního rozpočtu, kapitoly MŠMT v roce 2010 a nákup byl doporučen k dodatečnému zařazení do rozpisu rozpočtu programového financování v roce 2010.

V následné diskuzi, které se účastnili všichni přítomní, byly projednány další podrobnosti a  podmínky možného nákupu (využití pozemků pro VŠE nebo další vysoké školy v Praze, cena, provedení platby atd.). Všichni přítomní členové SR se klonili k závěru, že pozemky by VŠE koupit měla.

Na závěr dal předseda SR doc. Volf o nákupu pozemků hlasovat. Všichni přítomní hlasovali pro uplatnění předkupního práva a souhlasili s odkoupením pozemků od paní Kaňkové za předložených podmínek.

Usnesení:

SR VŠE souhlasí s uplatněním předkupního práva a uzavřením kupní smlouvy mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze jako kupujícím a paní Marcelou Kaňkovou jako prodávajícím na spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemkům parc. č. 2344/34 – jiná plocha o výměře 1.046 m2 a č. 2344/37 – jiná plocha o výměře 12.083 m2, oba zapsané na LV č. 3941 v k.ú. Kunratice.

2. Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2010 a výhled do konce roku 2010

Pan kvestor předložil a komentoval materiál o čerpání a úpravách rozpočtových prostředků za první tři čtvrtletí roku 2010, včetně výhledu hospodaření do konce kalendářního roku. Uvedl  vlivy na čerpání jednotlivých částí rozpočtu, popsal navrhované drobné úpravy a konstatoval, že i ve ztížených podmínkách probíhá celkové čerpání rozpočtu v zásadě v souladu se schválenou předlohou. I v letošním roce bude umožněno fakultám a dalším součástem školy případné nevyčerpání finančních prostředků na vzdělávací činnost a jejich převod do fondu provozních nákladů pro využití v příštím roce. Zmínil se i o rozpočtu Správy účelových zařízení  VŠE, který je závislý zejména na plnění příjmů v době prázdnin.

Dotazy v následné diskuzi např. ohledně kolejí VŠE, stavu fondů, navazujícího magisterského studia na VŠE apod. pan kvestor i pan rektor zodpověděli.

Usnesení:

SR VŠE projednala a vzala na vědomí vývoj čerpání a úpravy rozpočtu VŠE k 30. 9. 2010 a výhled do konce roku 2010.

3. Majetkové vztahy

Správní radě VŠE byly předloženy k projednání následující smlouvy:

a) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene resp. smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená v souladu s ust. § 50a občanského zákoníku pro společnost PREdistribuce, a.s. k pozemku parc. č. 3610/1 v k.ú. Žižkov

Věcné břemeno se zřizuje za účelem splnění povinností daných zákonem společnosti PREdistribuce, a.s. spočívající v právu umístit, provozovat a užívat kabelové vedení na pozemku parc. č. 3601/1 k.ú. Žižkov, který je ve výlučném vlastnictví VŠE v Praze a dále v právu volného vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem zajištění provozu, oprav a údržby předmětného kabelového vedení v rozsahu 28 m.

SR VŠE požaduje na příští jednání SR dodat informaci ohledně dopadu „ochranného pásma“ na VŠE jako vlastníka břemene.

Usnesení:

SR VŠE souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze, jako povinným z věcného břemene a společností PREdistribuce, a.s., jako oprávněným k tíži pozemků parc. č. 3610/1 k.ú. Žižkov za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč.

 

b) Kupní smlouva uzavřená mezi VŠE na straně jedné jako prodávající a E.ON Distribu

ce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400 na straně druhé jako kupující, týkající se pozemku parc. č. 1836/17, k.ú. Jindřichův Hradec

Usnesení:

SR VŠE souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s. jako kupujícím týkající se nákupu pozemku parc. č. 1836/17 k.ú. Jindřichův Hradec o výměře 7 m za kupní cenu ve výši Kč 12 250.

4. Různé:

a) Informace k závěrům z minulého jednání SR VŠE k bodu 5 – majetkové vztahy

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi VŠE a společností T-Systems Czech Republic, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4 jako oprávněným k tíži pozemků parc. č. 2931/148, 3607/1, 3610/2 a 3626/4, vše k.ú. Žižkov byla uzavřena dne 17. 8. 2010.

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi VŠE a společností T-Systems Czech Republic, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4, k tíži pozemků parc. č. 2344/29 a č. 2344/26, oba k.ú. Kunratice za účelem provozu, údržby a úpravy podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě byla uzavřena dne 31. 8. 2010. Vklad práva zapsán v KN nemovitostí dne 6. 10. 2010.

Smlouva o zřízení věcného břemene mezi VŠE a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4,  k tíži pozemků parc. č. 2344/26, 2344/27, 2344/28 a 2344/29, vše k.ú. Kunratice za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení byla uzavřena dne 20. 8. 2010. Řízení o povolení vkladu do KN bylo zahájeno 20. 10. 2010.

b) na závěr SR VŠE konstatovala, že VŠE je velmi dobře vnímána doma i v zahraničí a umísťuje se v žebříčcích hodnocení evropských a světových univerzit..

Pan docent Volf poděkoval všem přítomným za účast a aktivní přístup při projednávání jednotlivých bodů.

V Praze dne 16. 11. 2010.

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská, tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE